วิสัยทัศน์ :: คนสุโขทัย มีสุขภาพดีบนวิถีไทย ด้วยระบบบริการสาธารณสุขที่ดี และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ.2558 

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสุโขทัย
แผนที่ตั้งหน่วยงาน
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข
ประชากรปี 55 แบ่งกลุ่มอายุ XLS
ประชากรปี 56 แบ่งกลุ่มอายุ XLS

สาธารณสุขอำเภอ

อำเภอเมือง
อำเภอสวรรคโลก
อำเภอศรีสำโรง
อำเภอศรีสัชนาลัย
อำเภอบ้านด่านลานหอย
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
อำเภอคีรีมาศ
อำเภอกงไกรลาศ
อำเภอศรีนคร

รพ.สต.
Sukhothai Public Health Data Center
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะแพทย์ศาสตร์

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักเรียน ในโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ปีการศึกษา 2559

ดาวโหลดเอกสาร

28 ก.ย. 58 14:17

การประชุมวิชาการสังคมและสุขภทพ ปี ๒๕๕๘ "เสริมสร้างจิตวิญญาณงานสาธารณสุขสู่ ๑๐๐ ปี การสาธารณสข" ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุุงเทพมหานคร "การสาธารณสุขไทย: ๑ ศตวรรษของการเปลียนแปลง" โดย นายแพทย์อำนวย กาจีนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Download เอกสารคลิกที่นี่

23 ก.ย. 58 11:22

มีกันหรือยัง! คู่มือประชาชน ด้านสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุขโดยส่วนราชการต่างๆ ได้จัดทำ คู่มือประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เพื่อเผยแพร่แก่ผู้เกี่ยวข้อง โดยในเบื้องต้น ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดทำคู่มือประชาชน แล้วเสร็จ ได้แก่ กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจ ศึกษารายละเอียด / download คู่มือประชาชนที่จัดทำแล้วเสร็จ ได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงานข้างต้น หรือที่เว็บไซต์กลุ่มกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (http://www.legal.moph.go.th) หรือกดที่ link ต่อไปนี้

คู่มือประชาชน กรมอนามัย (สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น) 

คู่มือประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สำหรับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) และ เอกสารแผ่นพับคู่มือประชาชนในการเลือกคลินิก

คู่มือประชาชน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และ เอกสารคู่มือประชาชน ออนไลน์ ที่หน้าเว็บ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กดที่นี่)

คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ของกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

21 ก.ค. 58 08:31

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ขอเชิญหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมแสดงเจตนารมณ์ต่อการยาเสพติด และแสดงพลังเครือข่ายการต่อต้านยาเสพติดของจังหวัดสุโขทัย ด้วยการปิดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ TO BE NUMBER ONE

แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ TO BE NUMBER ONE

ดาวโหลดภาพต้นฉบับขนาดใหญ่ เพื่อนำไปใช้พิมพ์ คลิกดาวโหลดภาพ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 08-9858-4365

8 พ.ค. 58 14:02
ข่าว/เวียนเอกสาร
     
เรื่อง
วันประกาศ
1 VDO Conference การให้โลหิต 15 ตค.58 (9.00-12.00 ) สสจ.สท. 6 ต.ค. 58
2 อบรมวิชาการ คณะพยาบาล มช. 2 เรื่อง 6 ต.ค. 58
3 วิชาการโรคหัวใจ 29-30 ตค.58 รพ.ลำปาง 6 ต.ค. 58
4 วิชาการสมาคมเซลล์บำบัดไทย 30 พย.- 2 ธค.58 ม .นเรศวร 6 ต.ค. 58
5 อนาคตพยาบาลฯ สู่อาเซียน 9-13 พย.58 6 ต.ค. 58
6 วิชาการแพทย์ผสมผสานไทย 12-13 พย.58 สมาคมแพทย์ผสมผสาน 6 ต.ค. 58
7 4 H คุณค่าแห่งการดูแล 19-20 พย.58 วพบ.กรุงเทพ 6 ต.ค. 58
8 วิชาการระบบทางเดินอาหาร 23-25 พย.58 กรมสนับสนุน ฯ 6 ต.ค. 58
9 วิชาการการให้สารน้ำ 19-20 พย.58 รพ.เชียงราย 6 ต.ค. 58
10 มหกรรมคุณภาพห้องปฏิบัติการ 1-3 พย.58 สภาเทคนิคการแพทย์ 6 ต.ค. 58
11 ทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย สมาคมพยาบาล ภายใน 4 ธค.58 6 ต.ค. 58
12 การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัย (NRMS) และการเปิดเผยรายงานฉบับสมบูรณ์ในระบบ NRMS สู่สาธารณะ 28 ส.ค. 58
13 โครงการประชุมวิชาการ การพัฒนายุทธศาสตร์ระบบสุขภาพระดับปฐมภูมิ และประชุมวิชาการประจำปี พร้อมมอบโล่รางวัลรางวัลพระราชทาน ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย 24 ส.ค. 58
14 เชิญอบรม โครงการ e-learning หลักสูตรแผนพัฒนาจังหวัด วันที่ 1-31 สค.58 29 ก.ค. 58
15 วิชาการเทคนิคการแพทย์ 13-14 สค.58 รพ.พุทธชินราช 28 ก.ค. 58
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
43
ระเบียนที่ 1 - 15 / 634    
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 (1 ยูนิต) (30.22.25.01) (ครั้งที่ 2) สำหรับสำนักสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย โดยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ก.ย. 2558
2 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย (30.22.23.07) ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 2 ต.ค. 2558
3 ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทำฟันสำหรับงานพื้นฐาน (42.15.16.24) สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 ต.ค. 2558
4 ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลว จำนวน 320,000 ลูกบาศก์เมตร ของโรงพยาบาลสุโขทัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 21 ก.ย. 2558
5 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) (30.22.25.01) สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามพวง อำเภอคีรีมาศ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) 18 ก.ย. 2558
6 ประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 9 (1 ยูนิต) (30.22.25.01) สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) 11 ก.ย. 2558
7 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 ก.ย. 2558
8 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสำโรง (30.22.23.07) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 ก.ย. 2558
9 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกงไกรลาศ (30.22.23.07) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ก.ย. 2558
10 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอยบครัว) (30.22.25.01) สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคีรีมาศ โดยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ก.ย. 2558
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
21
ระเบียนที่ 1 - 10 / 201    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง/ข่าว
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ 22 ต.ค. 58
2 ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสขุทั่วไป 9 ต.ค. 58
3 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข และผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย 30 ก.ย. 58
4 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา และ ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย จำนวน 1 อัตรา 22 ก.ย. 58
5 ประกาศฯ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา 31 ส.ค. 58
6 ประกาศฯ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3 อัตรา และ ตำแหน่่งพนักงานบริการ 1 อัตรา 21 ส.ค. 58
7 ประกาศโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย เรื่องรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา,เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา 4 ส.ค. 58
8 ประกาศฯ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 ส.ค. 58
9 ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 11 ส.ค. 58
10 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานบริการ 31 ก.ค. 58
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
18
ระเบียนที่ 1 - 10 / 177    
รายงานประชุมประจำเดือน
     
ประจำเดือน
วันประกาศ
1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 4 ปี 2558 4 มิ.ย. 58
2 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 3 ปี 2558 4 มิ.ย. 58
3 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 2 ปี 2558 1 พ.ค. 58
4 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 1/2558 27 เม.ย. 58
5 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ 5 ม.ค. 58
6 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ 2 ธ.ค. 57
7 รายงานประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๙ ปี ๒๕๕๗ 31 ต.ค. 57
8 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ 29 ก.ย. 57
9 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ 29 ก.ย. 57
10 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ 29 ก.ย. 57
11 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ 29 มี.ค. 57
12 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ 29 มี.ค. 57
1
2
ระเบียนที่ 1 - 12 / 17    
ปฏิทินปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 39
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
สัปดาห์ที่ 40
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
สัปดาห์ที่ 41
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
สัปดาห์ที่ 42
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
สัปดาห์ที่ 43
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
นพ.สสจ.สุโขทัย


นพ.สมศักดิ์  นุกูลอุดมพานิชย์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

Web Links

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
331 หมู่ 14 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ 0-5561-3354, 0-5561-2258 โทรสาร 0-5561-3375
Email :: pho6401@health2.moph.go.th สำเนาถึง hs6two@gmail.com
Best View 1366 x 768 pixel Internet Explorer & Google Chrome