วิสัยทัศน์ :: คนสุโขทัย มีสุขภาพดีบนวิถีไทย ด้วยระบบบริการสาธารณสุขที่ดี และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ.2558 

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสุโขทัย
แผนที่ตั้งหน่วยงาน
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข
ประชากรปี 55 แบ่งกลุ่มอายุ XLS
ประชากรปี 56 แบ่งกลุ่มอายุ XLS

สาธารณสุขอำเภอ

อำเภอเมือง
อำเภอสวรรคโลก
อำเภอศรีสำโรง
อำเภอศรีสัชนาลัย
อำเภอบ้านด่านลานหอย
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
อำเภอคีรีมาศ
อำเภอกงไกรลาศ
อำเภอศรีนคร

รพ.สต.
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ปีการศึกษา 2558 ท่านสามารถดาวโหลดเอกสารได้ที่ http://www.meded.nu.ac.th

8 ต.ค. 57 16:16

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ปีการศึกษา 2558 ได้ที่ http://www.meded.nu.ac.th

30 ก.ย. 57 11:43

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจหลักในการบริการด้านสุขภาพและด้านการแพทย์แบบผสมผสานให้ครอบคลุมทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพ ให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และจิตวิญญาณ โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และ เป้าประสงค์ นำทางในการทำงาน ภายใต้นโยบาย แนวทางการทำงานของรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข และ จังหวัดสุโขทัย ร่วมทั้ง บริบทสภาพปัญหาของพื้นที่ และในปี 2558 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เริ่มกระบวนการจัดทำแผนด้านสาธารณสุข ด้วยการพิจารณากรอบการทำงาน 15 ด้านของกระทรวงสาธารณสุข แต่มุ่งเน้นในด้านพัฒนาสุขภาพ 5 กลุ่มวัย โดยการวิเคราะห์สถานการณ์และกำหนดปัญหา พร้อมจัดลำดับความสำคัญของปัญหา และ กำหนดกลวิธีการแก้ไขปัญหา เพื่อนำไปสู่การบูรณาการ การแก้ไขปัญหาสุขภาพ 5 กลุ่มวัยจากหน่วยงานทุกระดับ ในวันที่ 15-16 กันยายน 2557 ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท และ สปา จังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้ ด้วยความร่วมมือจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข(ตัวแทน)จากทุกระดับ

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ได้วางกรอบกระบวนการจัดทำแผนด้านสาธารณสุข


และ Time Line ในการทำงาน เพื่อให้บรรลุการทำงาน ในปี 2558 คือ


25 ก.ย. 57 01:41

ปลัด สธ. เตรียมเสนอแผนพัฒนาระบบสุขภาพ 16 เรื่อง ต่อรัฐมนตรีสาธารณสุข

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เตรียมเสนอแผนพัฒนาระบบสุขภาพต่อรัฐมนตรีว่ากระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 13 กันยายน 2557 นี้รวม 16 เรื่อง และมี 4 เรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการ คือ เร่งพัฒนาธรรมาภิบาลของกระทรวงสาธารณสุข ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง การแต่งตั้งโยกย้ายต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ การเร่งสร้างขวัญและกำลังใจของเจ้าหน้าที่พร้อมลดความเลื่อมล้ำ และเร่งพัฒนาระบบสุขภาพใช้ทรัพยากรที่มีอยู่และจัดบริการร่วมกัน เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุด และกระจายงบประมาณสู่เขตสุขภาพ

วานนี้ (10 กันยายน 2557) ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2557 ว่า ในเบื้องต้นกระทรวงสาธารณสุขได้รวบรวมเรื่องที่จะต้องพัฒนาเพื่อปรับปรุงระบบสุขภาพเตรียมเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่จะเข้ารับตำแหน่งและมอบนโยบายในวันที่ 13 กันยายน 2557 รวม 16 เรื่อง แต่มีเรื่องที่จะต้องเร่งดำเนินงาน 4 เรื่องคือ 1.ระบบธรรมาภิบาลของกระทรวงสาธารณสุข ขณะนี้ได้ทบทวนระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนเกณฑ์จริยธรรมในการจะซื้อจะจ้าง รวมทั้งการจัดระบบเงินสนับสนุนต่างๆ และการแต่งตั้งโยกย้าย รวมทั้งงบประมาณ ต้องตรวจสอบได้ เพื่อความโปร่งใสของกระทรวงสาธารณสุข ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขมีเครือข่ายที่จะเข้ามาช่วยในการตรวจสอบ 2 ระดับ คือ เครือข่าย อสม. และเครือข่ายของพยาบาลโรงพยาบาลทุกแห่ง.....

อ่านเพิ่มเติม

11 ก.ย. 57 08:27
ข่าว/เวียนเอกสาร
     
เรื่อง
วันประกาศ
1 ขอสำรวจความต้องการนักเรียนทุนสายงานต่าง ๆ ปี 2558 ภายใน 27 พย.57 24 พ.ย. 57
2 ขอความร่วมมือตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ (นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก,สุโขทัยธานี,ผอ.รพ.ทุกแห่ง,สสอ.ทุกแห่ง 19 พ.ย. 57
3 การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค มค-มีค.58 สถาบันวัคซีน 17 พ.ย. 57
4 นวตกรรมสื่อทางการแพทย์ ฯ 27-28 พย.57 ม.พระจอมเกล้า ฯ 17 พ.ย. 57
5 สร้างการวิจัยจากฐานข้อมูล รพ. 14-16 มค.58 รพ.ขอนแก่น 17 พ.ย. 57
6 เชิญส่งผลงานวิชาการศูนย์ศิรินธรเพื่อการฟื้นฟู ภายใน 15 ธค.57 17 พ.ย. 57
7 ประชุมวิชาการ cardiac network forum 14-16 มค.58 17 พ.ย. 57
8 ฟื้นฟูวิชาการรูมาติซั่ม 12 ธค.57 สมาคมรูมาติซั่ม 17 พ.ย. 57
9 การวางแผนและบริหารงบประมาณ 15-16 ธค.57 มรภ.สวนสุนันทา 17 พ.ย. 57
10 วิชาการพยาบาลจักษุวิทยา 8-9 ธค.57 รพ.เมตตาประชารักษ์ 17 พ.ย. 57
11 อบรมเชิงปฏิบัติการกู้ชีวิตขั้นสูง ปี 2558 คณะแพทยศาสตร์ มข. 17 พ.ย. 57
12 การดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพ 10 พ.ย. 57
13 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นเรื่อง "การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล สำหรับแพทย์ พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์" ครั้งที่ 9 5 พ.ย. 57
14 สถาบันบำราศนราดูร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการตรวจเลือด HIV,หลักสูตรการให้การปรึกษากรณีเปิดเผยผลเลือดสำหรับผู้ปฏิบัติงานให้บริการปรึกษาเอดส์, หลักสูตรการให้การปรึกษาเพื่อลดพฤติกรรมต่อการติดเชื้อHIV 5 พ.ย. 57
15 วิชาการศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 6-7 พย.57 รพ.ตสม. 31 ต.ค. 57
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
30
ระเบียนที่ 1 - 15 / 450    
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 แจ้งการเตรียมความพร้อมงบกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี2558 รพท./รพช./สสอ. 28 ธ.ค. 2557
2 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดเสียงสะท้อนจากหูชั้นใน ของ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 3 ธ.ค. 2557
3 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 2 ธ.ค. 2557
4 ราคาอ้างอิงพัสดุคงคลังของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (รพท./รพช./สสอ.) 10 พ.ย. 2557
5 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตารางเมตร แบบเลขที่ 10746 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่เจริญผล ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 10 พ.ย. 2557
6 ร่างขอบเขตของงาน(TOR) และ ร่างเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตารางเมตร แบบเลขที่ 10746 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่เจริญผล ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 3 พ.ย. 2557
7 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการยูนิตทำฟัน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดสุโขทัย 28 ต.ค. 2557
8 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาลส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์สำหรับโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 27 ต.ค. 2557
9 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 850 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยม ของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 27 ต.ค. 2557
10 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 24 ต.ค. 2557
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
15
ระเบียนที่ 1 - 10 / 142    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง/ข่าว
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประกาศโรงพยาบาลสวรรคโลก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 ธ.ค. 57
2 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานซักฟอก พนักงานประกอบอาหาร 5 ธ.ค. 57
3 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดสรรจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โรงพยาบาลคีรีมาศ 5 ธ.ค. 57
4 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าพนักงานสาธารณสุข 25 พ.ย. 57
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ฯ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด พยาบาลวิชาชีพ แพทย์แผนไทย เจ้าพนักงานธุรการ และพนักงานบัตรรายงานโรค 30 พ.ย. 57
6 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 30 พ.ย. 57
7 ประกาศโรงพยาบาลสวรรคโลก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 28 พ.ย. 57
8 ประกาศฯ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา 17 พ.ย. 57
9 ขยายระยะเวลารับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 25 พ.ย. 57
10 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 17 พ.ย. 57
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
13
ระเบียนที่ 1 - 10 / 122    
รายงานประชุมประจำเดือน
     
ประจำเดือน
วันประกาศ
1 รายงานประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๙ ปี ๒๕๕๗ 31 ต.ค. 57
2 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ 29 ก.ย. 57
3 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ 29 ก.ย. 57
4 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ 29 ก.ย. 57
5 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ 29 มี.ค. 57
6 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ 29 มี.ค. 57
7 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 29 มี.ค. 57
8 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 29 มี.ค. 57
9 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๑/๕๗ 29 มี.ค. 57
10 พฤศจิกายน 56 8 ธ.ค. 56
11 มกราคม 56 - ตุลาคม 56 8 ธ.ค. 56
ระเบียนที่ 1 - 11 / 11    
ปฏิทินปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 43
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 44
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 45
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 46
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 47
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 48
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
นพ.สสจ.สุโขทัย


นพ.สมศักดิ์  นุกูลอุดมพานิชย์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

Web Linksสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
331 หมู่ 14 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ 0-5561-3354, 0-5561-2258 โทรสาร 0-5561-3375
Email :: pho6401@health2.moph.go.th สำเนาถึง hs6two@gmail.com
Best View 1366 x 768 pixel Internet Explorer & Google Chrome