วิสัยทัศน์ :: คนสุโขทัย มีสุขภาพดีบนวิถีไทย ด้วยระบบบริการสาธารณสุขที่ดี และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม

เอกสารการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวโหลดเอกสาร    ||   ด่วนที่สุด!! การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ดาวโหลดเอกสาร 


สาธารณสุขอำเภอ

อำเภอเมือง
อำเภอสวรรคโลก
อำเภอศรีสำโรง
อำเภอศรีสัชนาลัย
อำเภอบ้านด่านลานหอย
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
อำเภอคีรีมาศ
อำเภอกงไกรลาศ
อำเภอศรีนคร


รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบุคลากรสาธารณสุขจบใหม่ จังหวัดสุโขทัย ปี 2557

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย โดย นพ.สมศักดิ์ นุกูลอุดมพานิชย์ ได้ให้ข้อชี้แนะแก่บุคลากรสาธารณสุขที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยต่างๆ สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ปี 2557 และแสดงความยินดีกับบุคลากรทุกท่านที่สำเร็จการศึกษา โดยได้มีการให้นโยบายแก่บุคคลกรสาธารณสุขได้ถือปฏิบัติกัน

- ให้ศึกษา กฎ ระเบียบ ในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะที่เกี่่ยวข้องกับตัวเรา
- ภูมิคุ้มกันตัวเองดีที่สุด คือ "คำพูด" ขอให้ใช้คำพูดที่ดี ไพเราะ แม้ว่าสถานการณ์จะย่ำแย่ขนาดไหน ขอให้พูดจาอ่อนโยน มีสัมพันธภาพที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา
- การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขุม ละเอียด รอบคอบ แม้มีเรื่องร้องเรียน ก็มีกฎหมายคุ้มครอง (ม.41) ของงานหลักประกันสุขภาพ

1 เม.ย. 57 14:05

ประกาศแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์กรมหาชน) หรือ สรพ. ประจำปีงบประมาณ 2557

1. โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม         ผ่านรับรอง รพ.คุณภาพ HA เมื่อ 17 พฤษภาคม 2556

2. โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย       ผ่านรับรอง รพ.คุณภาพ HA เมื่อ 3 มีนาคม 2557

3. โรงพยาบาลศรีนคร            ผ่านรับรอง รพ.คุณภาพ HA เมื่อ 3 มีนาคม 2557

4. โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย  ผ่านการรับรอง รพ.คุณภาพ reaccredit ครั้งที่ 1 เมื่อ 28 มิถุนายน 2556

5. โรงพยาบาลสวรรคโลก       ผ่านการรับรอง รพ.คุณภาพ reaccredit ครั้งที่ 1 เมื่อ 22  มีนาคม 2556

จังหวัดสุโขทัย  ได้จัดกิจกรรมพัฒนาโรงพยาบบาลคุณภาพ ประจำปี 2557  โดยจัดทำกิจกรรม อบรม  IS. And Fa. (Internal servey และ Facilitator ) ระหว่างวันที่  4-6  มิถุนายน  2557 โดยทีมงาน  สรพ.สถานที่ รร.สุโขทัยเทรเชอร์ฯ และฝึกปฏิบัติ รพ.ศรีสังวรสุโขทัย

1 เม.ย. 57 13:35

ประกาศเกียรติคุณ อสม.ดีเด่นจังหวัดสุโขทัย เขตบริการสุขภาพ ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2557

1. นางสุพรรณ เพชรสุข อสม.ดีเด่นระดับชาติสาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

2. นางสาวปราณี ขอบเขต อสม.ดีเด่นระดับภาคสาขาการจัดการสุขภาพในชุมชน

3. นางชมัยภรณ์ ชื่นจิตร อสม.ดีเด่นระดับเครือข่ายบริการสุขภาพ สาขาการควบคุม และป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน

4. นางพันทิพย์ นิมิต อสม.ดีเด่นระดับเครือข่ายบริการสุขภาพ สาขาการป้องกัน และแก้ไขเอดส์ในชุมชน

5. นางลักขณา ทรัพย์สังข์ อสม.ดีเด่นระดับจังหวัดสาขาการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ

6. นางเข็มทราย บวมมี อสม.ดีเด่นระดับจังหวัดสาขาสุขภาพจิตในชุมชน

7. นายธงชัย เกื้อหนุน อสม.ดีเด่นระดับจังหวัดสาขาการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประกันสุขภาพ

8.นางชูศรี บุญเพ็ง อสม.ดีเด่นระดับจังหวัดสาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ

9.นางยศวดี ยิ้มช้าง อสม.ดีเด่นระดับจังหวัดสาขาการส่งเสริมสุขภาพ

10.นางวาสนา ปิ่นเกษ อสม.ดีเด่นระดับจังหวัดสาขานมแม่ สายใยรักแห่งครอบครัว

1 เม.ย. 57 13:26

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา นายแพทย์ไชยนันท์  ทยาวิวัฒน์ สาธารณสุขนิเทศก์  เขตบริการสุขภาพที่ 2 ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานตาม Service Plan ใน 11 สาขาของจังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้ จังหวัดสุโขทัย โดยนายแพทย์สมศักดิ์ นุกูลอุดมพานิชย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ,   ประธานคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกสาขา และ เลขานุการ พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ได้ให้การต้อนรับ และ นำเสนอผลการดำเนินงาน ทั้งนี้

          -การบริหารและขับเคลื่อนService Plan ใน 11 สาขาของจังหวัดสุโขทัย ขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการผู้ให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (Provider Board)

          -การดำเนินงานของคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพในแต่ละสาขา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย โดยขณะนี้ ได้ส่งแผนงานและอนุมัติแล้ว อยู่ระหว่างการส่งโครงการเพื่ออนุมัติ และ ดำเนินงาน เพื่อให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์ ตามเป้าหมายของแต่ละสาขา

          -พร้อมนี้ ได้ลงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานService Plan ในสาขาจักษุ ณ  โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยซึ่งพบว่า มีการดำเนินงานที่สามารถเป็น Best Practice ให้กับจังหวัดอื่นๆได้ คือ มีการบูรณาการ มีการดำเนินงานเชิงรุก และ มีการแชร์ทรัพยากร(Sharing  of  resource)ในการดำเนินงานได้อย่างเด่นชัด  

          -ตรวจเยี่ยมการให้บริการจากการดำเนินงานService Plan ในสาขาสุขภาพจิตและจิตเวช ณโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  ซึ่งพบว่า มีการดำเนินงานเชิงรุกในพื้นที่ลงสู่ รพ.สต. และ พัฒนางานตามเป้าหมายที่คณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาสุขภาพจิตและจิตเวช กำหนดในปี 2557 คือ พัฒนาโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย (F2) ให้มีความพร้อมผ่านเกณฑ์มาตรฐานการบริการสุขภาพจิตตามมาตรฐานกรมสุขภาพจิตระดับ1(เนื่องจากบุคลากรมีความพร้อม)

อ่านเพิ่มเติม

30 มี.ค. 57 14:57

ข่าว/เวียนเอกสาร
     
เรื่อง
วันประกาศ
1 แบบรายงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย 4 เม.ย. 57
2 ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ด้านมะเร็งเต้านม 31 มี.ค. 57
3 รับสมัครสอบความรู้ผู้ดำเนินการสปา ปี 57 วันที่ 17-30 เมย 57 24 มี.ค. 57
4 รางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ปี 57 30 เมย.57 24 มี.ค. 57
5 เสนอชื่อศิษย์เก่า มน.ดีเด่น 31 มีค.57 24 มี.ค. 57
6 รับสมัครเรียนอนุปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยชุมชนตาก 24 มี.ค. 57
7 ประชุมวิชาการรังสีเทคนิค 1-3 พค.57 สมาคมรังสีเทคนิค 24 มี.ค. 57
8 ประชุมเครือข่ายการวิจัย รพ.เขตภาคเหนือ 30 มิย.-4 กค.57 24 มี.ค. 57
9 สมัครเรียนจพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.หัวเฉียว 24 มี.ค. 57
10 การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 4-6 มิย. 16-18 มิย. 2-4 กค.57 คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลา 24 มี.ค. 57
11 เพิ่มประสิทธิภาพงานการเงิน 24-25 เมย.57 มรภ.สวนสุนันทา 24 มี.ค. 57
12 วิชาการโรคหัวใจในเด็ก 2-6 มิย ,4-8 สค.57 สถาบันสุขภาพเด็ก 24 มี.ค. 57
13 ขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินโครงการ อสม.สร้างสุขภาพ ฯ 13 มี.ค. 57
14 อบรมพยาบาลเฉพาะทาง ม.มหิดล 13 มี.ค. 57
15 วิชาการด้านโรคมะเร็ง 30 เมย.-2 พค.57 รพ.มะเร็งชลบุรี 13 มี.ค. 57
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
22
ระเบียนที่ 1 - 15 / 327    

ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 สอบราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับ อสม. 28 เม.ย. 2557
2 ประกาศสอบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 24 เม.ย. 2557
3 ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมความเสียหายจากอุทกภัยเขื่อนป้องกันตลิ่งทางตะวันตกความยาว 460 เมตร ของโรงพยาบาลสุโขทัย 1 เม.ย. 2557
4 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจ ของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จำนวน 1 เครื่อง 31 มี.ค. 2557
5 ประกาศสอบราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 27 มี.ค. 2557
6 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดพิมพ์วารสารข่าวสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ครั้งที่2) 21 มี.ค. 2557
7 ประกาศสอบราคาจ้างบริการทำความสะอาดกลุ่มอาคารต่างๆ ของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 20 มี.ค. 2557
8 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ ขนาด 10 KVA จำนวน 1 เครื่อง) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 20 มี.ค. 2557
9 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเตียงผ่าตัดออร์โธปิดิกส์ (ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดออร์โธปิดิกส์ของโรงพยาบาลสุโขทัย) 10 มี.ค. 2557
10 ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดออร์โธปิดิกส์ จำนวน 1 ชุด ของโรงพยาบาลสุโขทัย 10 มี.ค. 2557
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
11
ระเบียนที่ 1 - 10 / 106    

ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง/ข่าว
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราวเข้าทำงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 1 อัตรา 30 เม.ย. 57
2 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2557) 30 เม.ย. 57
3 ประกาศโรงพยาบาลสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 30 เม.ย. 57
4 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำจังหวัดสุโขทัย เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 4 เม.ย. 57
5 ประกาศโรงพยาบาลสุโขทัย รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 31 มี.ค. 57
6 ประกาศโรงพยาบาลสุโขทัย รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงานที่ฝ่ายการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย) 22 มี.ค. 57
7 ประกาศฯ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 28 ก.พ. 57
8 ประกาศฯ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 28 ก.พ. 57
9 ประกาศฯ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ 28 ก.พ. 57
10 ประกาศฯ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 28 ก.พ. 57
1
2
3
4
5
6
7
8
ระเบียนที่ 1 - 10 / 75    

ปฏิทินปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 13
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
สัปดาห์ที่ 14
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
สัปดาห์ที่ 15
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
สัปดาห์ที่ 16
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
สัปดาห์ที่ 17
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 

นพ.สสจ.สุโขทัย


นพ.สมศักดิ์  นุกูลอุดมพานิชย์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย


Web Links

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
331 หมู่ 14 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ 0-5561-3354, 0-5561-2258 โทรสาร 0-5561-3375
Email :: pho6401@health2.moph.go.th สำเนาถึง hs6two@gmail.com
Best View 1366 x 768 pixel Internet Explorer & Google Chrome