วิสัยทัศน์ :: คนสุโขทัย มีสุขภาพดีบนวิถีไทย ด้วยระบบบริการสาธารณสุขที่ดี และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม

เอกสารตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูลของการตรวจราชการปี 2559 คณะที่ 1-5 

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสุโขทัย
แผนที่ตั้งหน่วยงาน
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข
ประชากรปี 55 แบ่งกลุ่มอายุ XLS
ประชากรปี 56 แบ่งกลุ่มอายุ XLS
ประชากรปี 57 แบ่งกลุ่มอายุ XLS
ประชากรปี 58 แบ่งกลุ่มอายุ XLS
ประชากรปี 59 แบ่งกลุ่มอายุ XLS
ประชากรกลางปี 60 XLS

สาธารณสุขอำเภอ

อำเภอเมือง
อำเภอสวรรคโลก
อำเภอศรีสำโรง
อำเภอศรีสัชนาลัย
อำเภอบ้านด่านลานหอย
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
อำเภอคีรีมาศ
อำเภอกงไกรลาศ
อำเภอศรีนคร

รพ.สต.
Sukhothai Public Health Data Center
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอแจ้งช่องทางการ Download ไฟล์เอกสารแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยสามารถ Download ไฟล์เอกสารฉบับสมบูรณ์ได้ที่เว็บไซต์สำนักกองตรวจราชการ http://bie.moph.go.th หรือ http://203.157.240.30/bie/home

27 ธ.ค. 60 09:16

18 ธ.ค. 60 13:52

20 พ.ย. 60 10:04

รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข

31 ต.ค. 60 08:30
ข่าว/เวียนเอกสาร
     
เรื่อง
วันประกาศ
1 ขอเชิญผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และบุคลากรด้านการพัสดุและการเงินฯ 20 มี.ค. 61
2 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 หลักสูตร 16 มี.ค. 61
3 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมระยะสั้น (หลักสูตรฟื้นฟู) เรื่อง "การพยาบาลเวชปฏิบัติ : การจัดการสุขภาพในชุมชน" 16 มี.ค. 61
4 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ โครงการ "การดูแลแบบประคับประคองภาวะสุขภาพ ในศตวรรษที่ 21" 16 มี.ค. 61
5 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร อุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินทางตาสำหรับพยาบาล 16 มี.ค. 61
6 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการเรื่อง PSU SOUTHERN PAIN CONFERENCE 16 มี.ค. 61
7 กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 15 มี.ค. 61
8 เชิญประกวดคนดีศรีสาธารณสุข หน่วยงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เรื่องเล่า " คุณธรรมนำจิตอาสา สร้างคุณค่าพัฒนาสังคมไทย" 14 มี.ค. 61
9 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 14 มี.ค. 61
10 การประชุมวิชาการพยาบาลโรคผิวหนังประจำปี 2561 13 มี.ค. 61
11 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกเพื่อรับรางวัลกระแส ชนะวงศ์ ประจำปี 2561 9 มี.ค. 61
12 ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่(ลูกไก่) 30 มี.ค. 61
13 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรทันตกรรมเด็ก เรื่อง How to manage dental Trauma and Systemic disease 16 มี.ค. 61
14 ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชินีสรรพสิทธิประสงค์ 1 มิ.ย. 61
15 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระยะสั้นปี 2561 ของ สถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ 25 มิ.ย. 61
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
69
ระเบียนที่ 1 - 15 / 1034    
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีอนามัยใหม่ ทดแทนของเดิม แบบเลขที่ 8170/2536 และเอกสารเลขที่ ข.91/พ.ย./41 พื้นที่ใช้สอย 369 ตารางเมตร จำนวน 2 ชั้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระบัว ตำบลวังใหญ่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย จำนวน 1 หลังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 มี.ค. 2561
2 ประกาศจังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2 เม.ย. 2561
3 ประกาศแผนและราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยใหม่ ทดแทนของเดิม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระบัว ตำบลวังใหญ่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย จำนวน 1 หลัง 3 เม.ย. 2561
4 ประมูลขายทอดตลาดวัสดุและครุภัณฑ์ที่ชำรุด ประจำปี 2560 22 ก.พ. 2561
5 ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประจำปี 2560 22 ก.พ. 2561
6 รายงานผลการปฏิบัติการจัดจ้าง งบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 1) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 31 มี.ค. 2561
7 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 (แบบสขร.1) สำหรับโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย 31 ม.ค. 2561
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 สำหรับโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย 31 ม.ค. 2561
9 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สำหรับโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย 31 ม.ค. 2561
10 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560 (แบบ สขร.1) 5 ก.พ. 2561
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
45
ระเบียนที่ 1 - 10 / 446    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง/ข่าว
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประกาศ ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข และตำแหน่งพนักงานบริการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 23 มี.ค. 61
2 ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 23 มี.ค. 61
3 ประกาศฯ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 19 มี.ค. 61
4 ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานเก็บเอกสาร ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งพนักงานซักฟอก และตำแหน่งพนักงานบริการ โรงพยาบาลคีรีมาศ 27 มี.ค. 61
5 ประชาสัมพันธ์คำสั่งมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย (ฉบับแก้ไขล่าสุด) ที่ 504/2561 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 2 มี.ค. 62
6 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) ในสังกัดโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย , โรงพยาบาลศรีนคร เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 19 มีนาคม - 18 เมษายน 2561 20 เม.ย. 61
7 ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งเสลี่ยม 23 มี.ค. 61
8 ประกาศ ฯ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล โรงพยาบาลกงไกรลาศ 23 มี.ค. 61
9 ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลกงไกรลาศ 30 มี.ค. 61
10 ประกาศ ฯ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิก บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย 16 มี.ค. 61
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
51
ระเบียนที่ 1 - 10 / 505    
เอกสารประกอบการประชุม
     
เรื่อง
วันประกาศ
1 เอกสารประกอบการอบรม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (5) 24 ก.ย. 60
2 เอกสารประกอบการอบรม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2560 (4) 24 ก.ย. 60
3 เอกสารประกอบการอบรม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2560(3) 24 ก.ย. 60
4 เอกสารประกอบการอบรม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (2) 24 ก.ย. 60
5 เอกสารประกอบ การอบรม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2560 (1) 24 ก.ย. 60
6 คู่มือ ITA 14 มิ.ย. 60
7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการติดตามตรวจสอบรวมทั้งการเชื่อมโยงระบบข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ ๔๓ แฟ้ม ของคณะทำงานที่เกี่ยวข้องในระดับเขตและจังหวัด เขตสุขภาพที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในวันที่ ๓-๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 4 พ.ค. 60
8 เอกสารอบรมสาเหตุการตาย 18 เมษายน 2560 2 พ.ค. 60
9 กรอบแผนยุทธศาสตร์ สป.ปี 2560-2564 1 พ.ค. 60
10 เอกสารประชุมสรุปผลการตรวจราชการ รอบ 1-2560 1 พ.ค. 60
11 เอกสารประกอบการประชุม ICS (แบบฟอร์ม และ PPT) วันที่ 24-25 เมษายน 2560 8 เม.ย. 60
12 รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560 รูปเล่ม 10 พ.ย. 59
13 คู่มือระบบบัญชาการเหตุการณ์ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ส(รับการจัดการในภาวะสาธารณภัย/ภัยพิบัติ (Public Health Emergency Incident Command System: PHEICS) 4 พ.ย. 59
14 สไลด์การประชุมตัวชี้วัดวันที่ 18 ตุลาคม 2559 โรงแรมเทรเชอร์ 19 ต.ค. 59
15 เอกสารประกอบการจัดประชุม 18 ตุลาคม 2559 (ไฟล์ขนาด 105MB ควรใช้คอมพิวเตอร์ ต่อผ่าน WIFI เพื่อดาวโหลดเอกสาร) 10 ต.ค. 59
1
2
ระเบียนที่ 1 - 15 / 23    
ปฏิทินปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
25
สัปดาห์ที่ 08
26
 
27
 
28
 
1
 
2
 
3
 
4
สัปดาห์ที่ 09
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
สัปดาห์ที่ 10
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
สัปดาห์ที่ 11
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
สัปดาห์ที่ 12
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
นพ.สสจ.สุโขทัย


นพ.สมศักดิ์  นุกูลอุดมพานิชย์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

Web Links

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
331 หมู่ 14 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ 0-5561-3354, 0-5561-2258 โทรสาร 0-5561-3375
Email :: pho6401@health.moph.go.th สำเนาถึง hs6two@gmail.com
Best View 1366 x 768 pixel Internet Explorer & Google Chrome