วิสัยทัศน์ :: คนสุโขทัย มีสุขภาพดีบนวิถีไทย ด้วยระบบบริการสาธารณสุขที่ดี และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม

เอกสารการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวโหลดเอกสาร    ||   ด่วนที่สุด!! การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ดาวโหลดเอกสาร 

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสุโขทัย
แผนที่ตั้งหน่วยงาน
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข
ประชากรปี 55 แบ่งกลุ่มอายุ XLS
ประชากรปี 56 แบ่งกลุ่มอายุ XLS

สาธารณสุขอำเภอ

อำเภอเมือง
อำเภอสวรรคโลก
อำเภอศรีสำโรง
อำเภอศรีสัชนาลัย
อำเภอบ้านด่านลานหอย
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
อำเภอคีรีมาศ
อำเภอกงไกรลาศ
อำเภอศรีนคร

รพ.สต.
ข่าวประชาสัมพันธ์

ปลัด สธ. เตรียมเสนอแผนพัฒนาระบบสุขภาพ 16 เรื่อง ต่อรัฐมนตรีสาธารณสุข

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เตรียมเสนอแผนพัฒนาระบบสุขภาพต่อรัฐมนตรีว่ากระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 13 กันยายน 2557 นี้รวม 16 เรื่อง และมี 4 เรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการ คือ เร่งพัฒนาธรรมาภิบาลของกระทรวงสาธารณสุข ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง การแต่งตั้งโยกย้ายต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ การเร่งสร้างขวัญและกำลังใจของเจ้าหน้าที่พร้อมลดความเลื่อมล้ำ และเร่งพัฒนาระบบสุขภาพใช้ทรัพยากรที่มีอยู่และจัดบริการร่วมกัน เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุด และกระจายงบประมาณสู่เขตสุขภาพ

วานนี้ (10 กันยายน 2557) ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2557 ว่า ในเบื้องต้นกระทรวงสาธารณสุขได้รวบรวมเรื่องที่จะต้องพัฒนาเพื่อปรับปรุงระบบสุขภาพเตรียมเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่จะเข้ารับตำแหน่งและมอบนโยบายในวันที่ 13 กันยายน 2557 รวม 16 เรื่อง แต่มีเรื่องที่จะต้องเร่งดำเนินงาน 4 เรื่องคือ 1.ระบบธรรมาภิบาลของกระทรวงสาธารณสุข ขณะนี้ได้ทบทวนระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนเกณฑ์จริยธรรมในการจะซื้อจะจ้าง รวมทั้งการจัดระบบเงินสนับสนุนต่างๆ และการแต่งตั้งโยกย้าย รวมทั้งงบประมาณ ต้องตรวจสอบได้ เพื่อความโปร่งใสของกระทรวงสาธารณสุข ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขมีเครือข่ายที่จะเข้ามาช่วยในการตรวจสอบ 2 ระดับ คือ เครือข่าย อสม. และเครือข่ายของพยาบาลโรงพยาบาลทุกแห่ง.....

อ่านเพิ่มเติม

11 ก.ย. 57 08:27

รับสมัครโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอําเภอ หนึ่งทุน จังหวัดสุโขทัย

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย จะรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอําเภอ หนึ่งทุน จังหวัดสุโขทัย ปีการศึกษา 2558 ซึ่งปีการศึกษา 2558 จังหวัดสุโขทัยได้รับการจัดสรร จํานวน 4 ทุน โดยคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จํานวน 8 คน

คุณสมบัติ
1. เป็นผู้ที่มีภูมิลําเนาตามทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตอําเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือบิดาหรือมารดา มีภูมิลําเนาตามทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตอําเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา (1 มิถุนายน 2553)
2. ต้องเป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ( 4 ภาคเรียน ) ไม่น้อยกว่า 3.25 และมีคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระเรียนรู้วิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา แต่ละวิชาไม่ต่ํากว่า 3.00

รายละเอียดการรับสมัคร
โดยจะรับสมัคร ที่กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ชั้น 3 ระหว่างวันที่ 15- 24 กันยายน 2557 ในเวลาราชการ และจะสอบคัดเลือกในเสาร์วันที่ 4 ตุลาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย โทร 055-613354—ต่อ 306 ( คุณสุดคนึง เจ็กภู่ 085-5439926 คุณวราภรณ์ จิโน 081-8885030 )

ดาวโหลดเอกสาร

9 ก.ย. 57 12:05

24 ส.ค. 57 10:12

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

คลิกดาวโหลดเอกสารจากตำแหน่งที่ท่านสมัครไว้

1.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ,นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ,นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ และแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

2.เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

3.นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

16 ส.ค. 57 11:31
ข่าว/เวียนเอกสาร
     
เรื่อง
วันประกาศ
1 คัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น ภายใน 30 กย.57 5 ก.ย. 57
2 ประชุมวิชาการธาลัสซีเมีย 17-19 ธค.57 มูลนิธิโรคโลหิตจางฯ 5 ก.ย. 57
3 อบรมพยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยวิกฤต ( 11 ตค.-28 ธค.57) รพ.พุทธชินราช 5 ก.ย. 57
4 ประชุมวิชาการ วสส.พิษณุโลก 26-27 กย.57 วสส.พล. 5 ก.ย. 57
5 ประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ มช. 5 ก.ย. 57
6 แบบรายงานสถานการณ์น้ำท่วม จังหวัดสุโขทัย 1 ก.ย. 57
7 ประชาสัมพันธ์โรงแรมสำหรับจัดประชุม สัมมนานอกสถานที่ โรงแรมสวนบวกหาดชะอำ 29 ส.ค. 57
8 การพิจารณาัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2557 (ภายใน 1 กันยายน 2557 22 ส.ค. 57
9 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง เภสัชกรกับความท้าทายในศตวรรษที่ 21 22 ส.ค. 57
10 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง การรักษาโรคเบื้องต้น และการให้ภูมิคุ้มกันโรค 22 ส.ค. 57
11 ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด 22 ส.ค. 57
12 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานหัวข้อเรื่อง "Collaborating to Optimize Cancer Care: 15 Years from Past to Future" 20 ส.ค. 57
13 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการโรคมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 12 18 ส.ค. 57
14 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ 18 ส.ค. 57
15 การดำเนินการตามข้อสั่งการของหัวหน้า คสช. 6 ส.ค. 57
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
27
ระเบียนที่ 1 - 15 / 395    
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศสอบราคาซื้อชุดสัญญาณเตือนอุณหภูมิตู้เย็นของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 1 ต.ค. 2557
2 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ของโรงพยาบาศรีสังวรสุโขทัย 6 ต.ค. 2557
3 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลกงไกรลาศ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ 15 ก.ย. 2557
4 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จำนวน 1 เครื่อง 15 ก.ย. 2557
5 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สำหรับ รพ.สต.ในเขตอำเภอศรีสัชนาลัย (เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ) 19 ส.ค. 2557
6 สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานสำหรับ อสม.(หน้ากากอนามัย ปิดจมูกและปาก) 18 ส.ค. 2557
7 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 20 ส.ค. 2557
8 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 18 ส.ค. 2557
9 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสายส่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองและระบบจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ (ครั้งที่2) ของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 6 ส.ค. 2557
10 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆาเชื้อจุลินทรีด้วยระบบไอน้ำของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 14 ส.ค. 2557
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
13
ระเบียนที่ 1 - 10 / 123    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง/ข่าว
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขและเจ้าพนักงานสาธารณสุข 20 ก.ย. 57
2 ประกาศฯ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย เรื่องรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์,เภสัชกร,นักโภชนาการ และพนักงานบริการ 20 ก.ย. 57
3 ประกาศฯรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานเปล,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานบริการเอกสารทั่วไป และพนักงานเภสัชกรรม 19 ก.ย. 57
4 ประกาศฯรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าพนักงานสาธารณสุข 13 ก.ย. 57
5 ประกาศฯ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 31 ส.ค. 57
6 ประกาศฯ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน , เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน และเภสัชกรปฏิบัติงาน 31 ส.ค. 57
7 ประกาศฯ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัด เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ , นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ , นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ และแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 31 ส.ค. 57
8 ประกาศโรงพยาบาลคีรีมาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 30 ส.ค. 57
9 ประกาศโรงพยาบาลคีรีมาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 30 ส.ค. 57
10 ประกาศฯ โรงพยาบาลคีรีมาศ เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา 29 ส.ค. 57
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ระเบียนที่ 1 - 10 / 98    
ปฏิทินปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
31
สัปดาห์ที่ 35
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 36
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 37
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 38
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 39
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
นพ.สสจ.สุโขทัย


นพ.สมศักดิ์  นุกูลอุดมพานิชย์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

Web Links















สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
331 หมู่ 14 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ 0-5561-3354, 0-5561-2258 โทรสาร 0-5561-3375
Email :: pho6401@health2.moph.go.th สำเนาถึง hs6two@gmail.com
Best View 1366 x 768 pixel Internet Explorer & Google Chrome