วิสัยทัศน์ :: คนสุโขทัย มีสุขภาพดีบนวิถีไทย ด้วยระบบบริการสาธารณสุขที่ดี และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ.2558 

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสุโขทัย
แผนที่ตั้งหน่วยงาน
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข
ประชากรปี 55 แบ่งกลุ่มอายุ XLS
ประชากรปี 56 แบ่งกลุ่มอายุ XLS

สาธารณสุขอำเภอ

อำเภอเมือง
อำเภอสวรรคโลก
อำเภอศรีสำโรง
อำเภอศรีสัชนาลัย
อำเภอบ้านด่านลานหอย
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
อำเภอคีรีมาศ
อำเภอกงไกรลาศ
อำเภอศรีนคร

รพ.สต.
ข่าวประชาสัมพันธ์

สร้างแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE WEEKEND STYLE ปี 2


นพ.สมศักดิ์ นุกูลอุดมพานิชย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ได้สนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE WEEKEND STYLE ปี 2 ซึ่งเน้นการ สอนร้องเพลง พัฒนาบุคลิกภาพ ความมั่นใจ ในกลุ่มเยาวชนที่สนใจ พัฒนาเยาวชนเข้าสู่ต้นแบบเก่ง ดี และมีความสุข สานฝันสู่ TO BE NUMBER ONE IDOL เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 ได้จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

กลุ่มเป้าหมาย เยาวชนอายุ 13-18 ปี จากสถานศึกษาในจังหวัดสุโขทัย จำนวน 30 คน
ตารางการเรียน วันที่ 2-3 ,9-10,23-24 เม.ย., 30 เม.ย.-1 พ.ค. 2558 จำนวน 8 วัน
ช่วงเวลาเรียน 08.30-17.30 น
สถานที่ ห้องซ้อมดนตรี วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อ.เมือง จ. สุโขทัย

วิทยากร Grammy Vocalstudio 3 ท่าน คือ ครูศุภรัตน์ มงคลเกษม . ครูปิยะวัฒ ปันทนา . ครูชัชเวท สมทรัพย์ 

30 มี.ค. 58 10:13

กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ของสถาบันพระบรมราชชนก สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระบบคัดตรงจากพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ปี 2558

กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการ ฉุกเฉินทางการแพทย์ ของสถาบันพระบรมราชชนก สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระบบคัดตรงจากพื้นที่ โควตาจังหวัดสุโขทัย ปี 2558 จำนวน 1 คน รายละเอียดดังนี้

การสมัคร
1. สมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 16-27 มีนาคม 2558 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี
2. สมัครทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 16-20 มีนาคม 2558 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และ download ใบสมัครได้ที่ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี www.scphub.ac.th โทร. 045-288037-41 ต่อ 129 หรือ 135

13 มี.ค. 58 14:09

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ระบบสอบกลาง จังหวัดสุโขทัย ปี 2558

.................................................

        สถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรต่างๆระบบสอบกลาง โควตา จังหวัดสุโขทัย  ปี 2558  ระหว่างวันที่  8 -22  พฤษภาคม  2558  ไม่เว้นวันหยุดราชการรายละเอียดดังนี้

          การรับสมัคร    ทางเวปไซด์  สถาบันพระบรมราชชนก http://admission.pi.in.th       

หลักสูตร

จำนวนรับ

สถานที่ศึกษา

 บุคคลทั่วไป

อสม.

บุตร

 อสม.

 รวม

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

4

-

2

6

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

1

1

-

2

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก

การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

1

-

-

1

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข

1

-

1

2

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ชลบุรี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาธารณสุขศาสตร์ สาขาเทคนิคเภสัชกรรม

1

-

1

2

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ชลบุรี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์

1

-

-

1

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี

23 ก.พ. 58 14:26

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ระบบสอบตรง จังหวัดสุโขทัย ปี 2558
.................................................

ด้วยสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ ระบบสอบตรง จังหวัดสุโขทัย ปี 2558 รายละเอียดดังนี้ การรับสมัคร ทางเวปไซด์ สถาบันพระบรมราชชนก http://admission.pi.in.th ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ หลักสูตรดังนี้

พยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ 7 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน จำนวนรับ 1 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก

การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย จำนวนรับ 3 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข จำนวนรับ 1 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ชลบุรี

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มได้ที่ สถาบันพระบรมราชชนก http://admission.pi.in.th หรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย โทร 055 -610258 ต่อ 306 ในวันและ เวลาราชการ

22 ม.ค. 58 09:43
ข่าว/เวียนเอกสาร
     
เรื่อง
วันประกาศ
1 รับสมัคร ป.โท ป.เอก สาธารณสุขศาสตร์ ม.นเรศวร ภายใน 19 มิย.58 19 มี.ค. 58
2 วิชาการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 2 เรื่อง 19 มี.ค. 58
3 ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อในรพ. 13-17 กค.58 สถาบันบำราศนราดูร 19 มี.ค. 58
4 อบรมพยาบาลเฉพาะทาง16 สัปดาห์ ม.มหิดล ภายใน 19 พค.58 19 มี.ค. 58
5 สมัครเข้าศึกษาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ ม.นเรศวร 19 มี.ค. 58
6 50 ปีรังสีเทคนิคไทย 29 เมย.- 1 พค.58 สมาคมรังสีเทคนิค 19 มี.ค. 58
7 วิชาการรังสีเทคนิค 20-22 พค.58 สมาคมศิษย์เก่ารังสีฯ รพ.จุฬาฯ 19 มี.ค. 58
8 ประชุมสัมมนางานด้านรังสี 29 เมย.-1 พค.58 สำนักบริหารการสธ. 19 มี.ค. 58
9 การดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง 20-24 เมย.58 รพ.ขอนแก่น 19 มี.ค. 58
10 พัฒนางานบริการโลหิต 25-29 พค.58 ม.ขอนแก่น 19 มี.ค. 58
11 เสนอชื่อศิษย์เก่า ม.นเรศวร ภายใน 17 เมย.58 19 มี.ค. 58
12 ดูแลจิตใจโรคเรื้อรังและผู้ดูแล 4-5 มิย.58 ม.มหิดล 19 มี.ค. 58
13 แนวทางการขอรับรางวัล UN Award สำนักบริหารการสาธารณสุข 13 มี.ค. 58
14 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เวชปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย 13 มี.ค. 58
15 ประชุมและคัดเลือกผลงานวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข 30 มีค- 1 เมย58 สำนักวิชาการ 12 มี.ค. 58
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
36
ระเบียนที่ 1 - 15 / 537    
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดซื้อเครื่องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีทัศน์ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 7 เม.ย. 2558
2 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดซื้อเครื่องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีทัศน์ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 7 เม.ย. 2558
3 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดซื้อเครื่องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีทัศน์ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 7 เม.ย. 2558
4 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาล (รถตู้) พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน สำหรับโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 31 มี.ค. 2558
5 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาล (รถตู้) พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน สำหรับโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 31 มี.ค. 2558
6 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 7 เม.ย. 2558
7 ประกาศสอบซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 18 รายการ ของ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 30 มี.ค. 2558
8 ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีทัศน์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 23 มี.ค. 2558
9 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาล (รถตู้) พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน สำหรับโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 23 มี.ค. 2558
10 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องไตเทียม จำนวน 3 เครื่อง ของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 16 มี.ค. 2558
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
17
ระเบียนที่ 1 - 10 / 167    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง/ข่าว
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา 31 มี.ค. 58
2 ประกาศฯการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานธุรการ และพนักงานบริการ 6 มี.ค. 58
3 ประกาศฯการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักกายภาพบำบด 10 มี.ค. 58
4 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 27 ก.พ. 58
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานธุรการ และพนักงานบริการ 27 ก.พ. 58
6 ประกาศฯรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 27 ก.พ. 58
7 ประกาศฯรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ตำหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ และพนักงานบริการ 20 ก.พ. 58
8 ประกาศฯ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 31 ม.ค. 58
9 ประกาศฯ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 31 ม.ค. 58
10 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 17 ม.ค. 58
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
14
ระเบียนที่ 1 - 10 / 140    
รายงานประชุมประจำเดือน
     
ประจำเดือน
วันประกาศ
1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ 5 ม.ค. 58
2 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ 2 ธ.ค. 57
3 รายงานประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๙ ปี ๒๕๕๗ 31 ต.ค. 57
4 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ 29 ก.ย. 57
5 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ 29 ก.ย. 57
6 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ 29 ก.ย. 57
7 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ 29 มี.ค. 57
8 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ 29 มี.ค. 57
9 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 29 มี.ค. 57
10 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 29 มี.ค. 57
11 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๑/๕๗ 29 มี.ค. 57
12 พฤศจิกายน 56 8 ธ.ค. 56
1
2
ระเบียนที่ 1 - 12 / 13    
ปฏิทินปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 13
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 14
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 15
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 16
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 17
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
นพ.สสจ.สุโขทัย


นพ.สมศักดิ์  นุกูลอุดมพานิชย์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

Web Linksสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
331 หมู่ 14 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ 0-5561-3354, 0-5561-2258 โทรสาร 0-5561-3375
Email :: pho6401@health2.moph.go.th สำเนาถึง hs6two@gmail.com
Best View 1366 x 768 pixel Internet Explorer & Google Chrome