วิสัยทัศน์ :: คนสุโขทัย มีสุขภาพดีบนวิถีไทย ด้วยระบบบริการสาธารณสุขที่ดี และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม

เอกสารการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวโหลดเอกสาร    ||   ด่วนที่สุด!! การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ดาวโหลดเอกสาร 

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสุโขทัย
แผนที่ตั้งหน่วยงาน
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข
ประชากรปี 55 แบ่งกลุ่มอายุ XLS
ประชากรปี 56 แบ่งกลุ่มอายุ XLS

สาธารณสุขอำเภอ

อำเภอเมือง
อำเภอสวรรคโลก
อำเภอศรีสำโรง
อำเภอศรีสัชนาลัย
อำเภอบ้านด่านลานหอย
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
อำเภอคีรีมาศ
อำเภอกงไกรลาศ
อำเภอศรีนคร

รพ.สต.
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ปีการศึกษา 2558 ได้ที่ http://www.meded.nu.ac.th

30 ก.ย. 57 11:43

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจหลักในการบริการด้านสุขภาพและด้านการแพทย์แบบผสมผสานให้ครอบคลุมทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพ ให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และจิตวิญญาณ โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และ เป้าประสงค์ นำทางในการทำงาน ภายใต้นโยบาย แนวทางการทำงานของรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข และ จังหวัดสุโขทัย ร่วมทั้ง บริบทสภาพปัญหาของพื้นที่ และในปี 2558 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เริ่มกระบวนการจัดทำแผนด้านสาธารณสุข ด้วยการพิจารณากรอบการทำงาน 15 ด้านของกระทรวงสาธารณสุข แต่มุ่งเน้นในด้านพัฒนาสุขภาพ 5 กลุ่มวัย โดยการวิเคราะห์สถานการณ์และกำหนดปัญหา พร้อมจัดลำดับความสำคัญของปัญหา และ กำหนดกลวิธีการแก้ไขปัญหา เพื่อนำไปสู่การบูรณาการ การแก้ไขปัญหาสุขภาพ 5 กลุ่มวัยจากหน่วยงานทุกระดับ ในวันที่ 15-16 กันยายน 2557 ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท และ สปา จังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้ ด้วยความร่วมมือจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข(ตัวแทน)จากทุกระดับ

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ได้วางกรอบกระบวนการจัดทำแผนด้านสาธารณสุข


และ Time Line ในการทำงาน เพื่อให้บรรลุการทำงาน ในปี 2558 คือ


25 ก.ย. 57 01:41

ปลัด สธ. เตรียมเสนอแผนพัฒนาระบบสุขภาพ 16 เรื่อง ต่อรัฐมนตรีสาธารณสุข

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เตรียมเสนอแผนพัฒนาระบบสุขภาพต่อรัฐมนตรีว่ากระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 13 กันยายน 2557 นี้รวม 16 เรื่อง และมี 4 เรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการ คือ เร่งพัฒนาธรรมาภิบาลของกระทรวงสาธารณสุข ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง การแต่งตั้งโยกย้ายต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ การเร่งสร้างขวัญและกำลังใจของเจ้าหน้าที่พร้อมลดความเลื่อมล้ำ และเร่งพัฒนาระบบสุขภาพใช้ทรัพยากรที่มีอยู่และจัดบริการร่วมกัน เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุด และกระจายงบประมาณสู่เขตสุขภาพ

วานนี้ (10 กันยายน 2557) ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2557 ว่า ในเบื้องต้นกระทรวงสาธารณสุขได้รวบรวมเรื่องที่จะต้องพัฒนาเพื่อปรับปรุงระบบสุขภาพเตรียมเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่จะเข้ารับตำแหน่งและมอบนโยบายในวันที่ 13 กันยายน 2557 รวม 16 เรื่อง แต่มีเรื่องที่จะต้องเร่งดำเนินงาน 4 เรื่องคือ 1.ระบบธรรมาภิบาลของกระทรวงสาธารณสุข ขณะนี้ได้ทบทวนระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนเกณฑ์จริยธรรมในการจะซื้อจะจ้าง รวมทั้งการจัดระบบเงินสนับสนุนต่างๆ และการแต่งตั้งโยกย้าย รวมทั้งงบประมาณ ต้องตรวจสอบได้ เพื่อความโปร่งใสของกระทรวงสาธารณสุข ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขมีเครือข่ายที่จะเข้ามาช่วยในการตรวจสอบ 2 ระดับ คือ เครือข่าย อสม. และเครือข่ายของพยาบาลโรงพยาบาลทุกแห่ง.....

อ่านเพิ่มเติม

11 ก.ย. 57 08:27

รับสมัครโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอําเภอ หนึ่งทุน จังหวัดสุโขทัย

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย จะรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอําเภอ หนึ่งทุน จังหวัดสุโขทัย ปีการศึกษา 2558 ซึ่งปีการศึกษา 2558 จังหวัดสุโขทัยได้รับการจัดสรร จํานวน 4 ทุน โดยคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จํานวน 8 คน

คุณสมบัติ
1. เป็นผู้ที่มีภูมิลําเนาตามทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตอําเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือบิดาหรือมารดา มีภูมิลําเนาตามทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตอําเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา (1 มิถุนายน 2553)
2. ต้องเป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ( 4 ภาคเรียน ) ไม่น้อยกว่า 3.25 และมีคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระเรียนรู้วิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา แต่ละวิชาไม่ต่ํากว่า 3.00

รายละเอียดการรับสมัคร
โดยจะรับสมัคร ที่กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ชั้น 3 ระหว่างวันที่ 15- 24 กันยายน 2557 ในเวลาราชการ และจะสอบคัดเลือกในเสาร์วันที่ 4 ตุลาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย โทร 055-613354—ต่อ 306 ( คุณสุดคนึง เจ็กภู่ 085-5439926 คุณวราภรณ์ จิโน 081-8885030 )

ดาวโหลดเอกสาร

9 ก.ย. 57 12:05
ข่าว/เวียนเอกสาร
     
เรื่อง
วันประกาศ
1 ประชุมและมุทิตาจิตพยาบาลเขต 2 20 กย. 57 รพ.พุทธชินราช 18 ก.ย. 57
2 ประชุมเครือข่ายพยาบาลเขต 2 20 กย.57 รพ.พุทธชินราช 18 ก.ย. 57
3 คัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น ภายใน 30 กย.57 5 ก.ย. 57
4 ประชุมวิชาการธาลัสซีเมีย 17-19 ธค.57 มูลนิธิโรคโลหิตจางฯ 5 ก.ย. 57
5 อบรมพยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยวิกฤต ( 11 ตค.-28 ธค.57) รพ.พุทธชินราช 5 ก.ย. 57
6 ประชุมวิชาการ วสส.พิษณุโลก 26-27 กย.57 วสส.พล. 5 ก.ย. 57
7 ประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ มช. 5 ก.ย. 57
8 แบบรายงานสถานการณ์น้ำท่วม จังหวัดสุโขทัย 1 ก.ย. 57
9 ประชาสัมพันธ์โรงแรมสำหรับจัดประชุม สัมมนานอกสถานที่ โรงแรมสวนบวกหาดชะอำ 29 ส.ค. 57
10 การพิจารณาัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2557 (ภายใน 1 กันยายน 2557 22 ส.ค. 57
11 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง เภสัชกรกับความท้าทายในศตวรรษที่ 21 22 ส.ค. 57
12 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง การรักษาโรคเบื้องต้น และการให้ภูมิคุ้มกันโรค 22 ส.ค. 57
13 ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด 22 ส.ค. 57
14 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานหัวข้อเรื่อง "Collaborating to Optimize Cancer Care: 15 Years from Past to Future" 20 ส.ค. 57
15 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการโรคมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 12 18 ส.ค. 57
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
27
ระเบียนที่ 1 - 15 / 397    
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จำนวน 1 เครื่อง 15 ต.ค. 2557
2 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จำนวน 2 เครื่อง 13 ต.ค. 2557
3 ประกาศ ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๐๐ ตารางเมตร แบบเลขที่ ๑๐๗๔๖ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่เจริญผล อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๑ หลัง 30 ก.ย. 2557
4 ประกาศสอบราคาซื้อชุดสัญญาณเตือนอุณหภูมิตู้เย็นของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 1 ต.ค. 2557
5 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ของโรงพยาบาศรีสังวรสุโขทัย 6 ต.ค. 2557
6 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลกงไกรลาศ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ 15 ก.ย. 2557
7 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จำนวน 1 เครื่อง 15 ก.ย. 2557
8 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สำหรับ รพ.สต.ในเขตอำเภอศรีสัชนาลัย (เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ) 19 ส.ค. 2557
9 สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานสำหรับ อสม.(หน้ากากอนามัย ปิดจมูกและปาก) 18 ส.ค. 2557
10 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 20 ส.ค. 2557
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
13
ระเบียนที่ 1 - 10 / 126    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง/ข่าว
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประกาศโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 ต.ค. 57
2 ประกาศโรงพยาบาลสวรรคโลก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 ต.ค. 57
3 ประกาศสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 ต.ค. 57
4 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ เภสัชกร นักโภชนาการและพนักงานบริการ 30 ก.ย. 57
5 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประเภทรับตรง ปีการศึกษา 2558 โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน 24 ก.ย. 57
6 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในตำแหน่งพนักงานเปล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานบริการทั่วไป และพนักงานเภสัชกรรม 26 ก.ย. 57
7 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขและเจ้าพนักงานสาธารณสุข 20 ก.ย. 57
8 ประกาศฯ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย เรื่องรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์,เภสัชกร,นักโภชนาการ และพนักงานบริการ 20 ก.ย. 57
9 ประกาศฯรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานเปล,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานบริการเอกสารทั่วไป และพนักงานเภสัชกรรม 19 ก.ย. 57
10 ประกาศฯรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าพนักงานสาธารณสุข 13 ก.ย. 57
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
11
ระเบียนที่ 1 - 10 / 104    
รายงานประชุมประจำเดือน
     
ประจำเดือน
วันประกาศ
1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ 29 ก.ย. 57
2 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ 29 ก.ย. 57
3 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ 29 ก.ย. 57
4 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ 29 มี.ค. 57
5 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ 29 มี.ค. 57
6 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 29 มี.ค. 57
7 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 29 มี.ค. 57
8 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๑/๕๗ 29 มี.ค. 57
9 พฤศจิกายน 56 8 ธ.ค. 56
10 มกราคม 56 - ตุลาคม 56 8 ธ.ค. 56
ระเบียนที่ 1 - 10 / 10    
ปฏิทินปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
31
สัปดาห์ที่ 35
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 36
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 37
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 38
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 39
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
นพ.สสจ.สุโขทัย


นพ.สมศักดิ์  นุกูลอุดมพานิชย์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

Web Linksสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
331 หมู่ 14 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ 0-5561-3354, 0-5561-2258 โทรสาร 0-5561-3375
Email :: pho6401@health2.moph.go.th สำเนาถึง hs6two@gmail.com
Best View 1366 x 768 pixel Internet Explorer & Google Chrome