วิสัยทัศน์ :: คนสุโขทัย มีสุขภาพดีบนวิถีไทย ด้วยระบบบริการสาธารณสุขที่ดี และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม

เอกสารตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูลของการตรวจราชการปี 2559 คณะที่ 1-5 

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสุโขทัย
แผนที่ตั้งหน่วยงาน
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข
ประชากรปี 55 แบ่งกลุ่มอายุ XLS
ประชากรปี 56 แบ่งกลุ่มอายุ XLS
ประชากรปี 57 แบ่งกลุ่มอายุ XLS
ประชากรปี 58 แบ่งกลุ่มอายุ XLS
ประชากรปี 59 แบ่งกลุ่มอายุ XLS

สาธารณสุขอำเภอ

อำเภอเมือง
อำเภอสวรรคโลก
อำเภอศรีสำโรง
อำเภอศรีสัชนาลัย
อำเภอบ้านด่านลานหอย
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
อำเภอคีรีมาศ
อำเภอกงไกรลาศ
อำเภอศรีนคร

รพ.สต.
Sukhothai Public Health Data Center
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข ได้ปรับปรุงแบบรายงานน้ำท่วมใหม่ขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยขณะเกิดภัย ให้ส่งแบบฟอร์มมาที่กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ภายในเวลา 18.00 น.ของวันที่ออกปฏิบัติการ ทาง e-mail: pherskto@gmail.com เพื่อรวบรวมส่งสำนักสาธารณสุขฉุกเฉินต่อไป

[Download]

19 ก.ค. 60 13:54

ไฟล์นำเสนอคณะตรวจราชการ

​1. ไฟล์นำเสนอคณะตรวจราชการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

2. ไฟล์นำเสนอสรุปการตรวจราชการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

 

 

11 ก.พ. 60 14:12

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ๒ อัตรา และจพ.ทันตสาธารณสุข ๓ อัตรา สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่วันที่ ๒๑ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ

21 ธ.ค. 59 14:45

พิมพ์ข้อความที่นี่  

ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน

21 ธ.ค. 59 14:13
ข่าว/เวียนเอกสาร
     
เรื่อง
วันประกาศ
1 ขอเชิญประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560 17 ก.ค. 60
2 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 14 เรื่อง "Key Evidence on Infection Prevention and Control" 12 ก.ค. 60
3 สรุปรายงานการประชุม video conference การตรวจสอบการจัดเก็บข้อมูล ครั้งที่ 5/2560 3 ก.ค. 60
4 สำเนาหนังสือคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 3 ก.ค. 60
5 ขอส่งสำเนาหนังสือคณะกรรมการสรรหากรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 28 มิ.ย. 60
6 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคสูความเปนเลิศ P&P EXCELLENCE FORUM 2017 28 มิ.ย. 60
7 ฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป วันที่ 17-19 กค.60 วพบ.นครราชสีมา 27 มิ.ย. 60
8 เสนอชื่อแพทย์ดีเด่นแพทยสภา ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 แพทยสภา 27 มิ.ย. 60
9 ผลการคัดเลือกรางวัลชัยนาทนเรนทร เขตสุขภาพที่ 2 ปี 2560 27 มิ.ย. 60
10 การบริหารจัดการผู้ป่วยสับสนและก้าวร้าว วันที่ 15-17 สค.60 รพ.รามาธิบดี 27 มิ.ย. 60
11 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS for Window วันที่ 19-21 กค.60 มหาาวิทยาลัยนเรศวร 27 มิ.ย. 60
12 การพัฒนายุทธศาสตร์ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 4.0 วันที่ 6-8 กค.60 ชมรมสาธารณรสุขแห่งประเทศไทย 27 มิ.ย. 60
13 พลังพยาบาลกับการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ วันที่ 16-18 สค.60 สำนักการพยาบาล 27 มิ.ย. 60
14 ประชุมวิชาการพัฒนายุทธศาสตร์ระบบสุขภาพระดับปฐมภูมิ 4.0 ฯ วันที่ 6-8 กค.60 โดบชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย 26 มิ.ย. 60
15 ประชุมสัมมนา หน่วยปฐมภูมิ PCC 4.0 วันที่ 29-30 มิย. - 1 กค.60 โดยชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย 26 มิ.ย. 60
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
58
ระเบียนที่ 1 - 15 / 860    
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ประเภทเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอลแบบอัตโนมัติและวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 2 เครื่อง 31 ก.ค. 2560
2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ประเภทเครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนที่ได้จำนวน 1 เครื่อง 31 ก.ค. 2560
3 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ สำหรับโรงพยาบาลศรีนคร 14 ส.ค. 2560
4 ประกาศราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้โทรศัพท์สาขา 80 เลขหมาย สำหรับโรงพยาบาลศรีนคร 14 ส.ค. 2560
5 โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ประเภท ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส จำนวน 2 เครื่อง 30 ก.ค. 2560
6 โคมไฟผ่าตัดเล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 60,000ลักซ์ ชนิดตั้งพื้น 4 ส.ค. 2560
7 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องอบผ้าอัตโนมัติ ขนาดไม่ต่ำกว่า 100 ปอนด์ จจำนวน1รายการ รพ.ศรีนคร 27 ก.ค. 2560
8 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ 7 ก.ค. 2560
9 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 13 มิ.ย. 2560
10 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ สำหรับโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย 26 มิ.ย. 2560
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
37
ระเบียนที่ 1 - 10 / 363    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง/ข่าว
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประกาศฯรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานเปล โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 24 ก.ค. 60
2 ประกาศฯบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมและพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาบคีรีมาศ 26 ก.ค. 60
3 ประกาศฯบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ โรงพยาบาลศรีนคร 2 ส.ค. 60
4 ประกาศฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายเดือน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 22 ก.ค. 60
5 ประกาศฯรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง พนักงานบริการ โรงพยาบาลศรีนคร 20 ก.ค. 60
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นและกำหนด วัน เวลา สถานที่คัดเลือก ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (จพ.สาธารณสุขอาวุโส) 17 ก.ค. 60
7 ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รยเดือน)ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 8 ก.ค. 60
8 รับสมัครเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ ระหว่างวันที่ 3 - 13 กรกฎาคม 2560 14 ก.ค. 60
9 ประกาศฯรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกก สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคีรีมาศ จำนวน 2 อัตรา 10 ก.ค. 60
10 ประกาศฯรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขุนนาวัง สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคีรีมาศ ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา 10 ก.ค. 60
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
37
ระเบียนที่ 1 - 10 / 369    
เอกสารประกอบการประชุม
     
เรื่อง
วันประกาศ
1 คู่มือ ITA 14 มิ.ย. 60
2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการติดตามตรวจสอบรวมทั้งการเชื่อมโยงระบบข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ ๔๓ แฟ้ม ของคณะทำงานที่เกี่ยวข้องในระดับเขตและจังหวัด เขตสุขภาพที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในวันที่ ๓-๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 4 พ.ค. 60
3 เอกสารอบรมสาเหตุการตาย 18 เมษายน 2560 2 พ.ค. 60
4 กรอบแผนยุทธศาสตร์ สป.ปี 2560-2564 1 พ.ค. 60
5 เอกสารประชุมสรุปผลการตรวจราชการ รอบ 1-2560 1 พ.ค. 60
6 เอกสารประกอบการประชุม ICS (แบบฟอร์ม และ PPT) วันที่ 24-25 เมษายน 2560 8 เม.ย. 60
7 รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560 รูปเล่ม 10 พ.ย. 59
8 คู่มือระบบบัญชาการเหตุการณ์ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ส(รับการจัดการในภาวะสาธารณภัย/ภัยพิบัติ (Public Health Emergency Incident Command System: PHEICS) 4 พ.ย. 59
9 สไลด์การประชุมตัวชี้วัดวันที่ 18 ตุลาคม 2559 โรงแรมเทรเชอร์ 19 ต.ค. 59
10 เอกสารประกอบการจัดประชุม 18 ตุลาคม 2559 (ไฟล์ขนาด 105MB ควรใช้คอมพิวเตอร์ ต่อผ่าน WIFI เพื่อดาวโหลดเอกสาร) 10 ต.ค. 59
11 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ_๒-๓ พ.ค. ๕๙ 18 พ.ค. 59
12 สไลด์ประกอบการประชุมชี้แจงตัวชี้วัดตามแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารสุข กรณีปกติ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระดับอำเภอ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ 11 ม.ค. 59
13 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระเบียบการบริหารจัดการและเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหายา และเวชภัณฑ์ทีมิใช่ยา 30 ก.ค. 57
14 คู่มือการปฐมนิเทศ วพบ.พุทธชินราช รุ่น 1 20-30 เมย.56 6 เม.ย. 56
15 เอกสาร DHS นำเสนอผู้ตรวจราชการฯ 4 เม.ย. 56
1
2
ระเบียนที่ 1 - 15 / 18    
ปฏิทินปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
25
สัปดาห์ที่ 25
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 26
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 27
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 28
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 29
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 30
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
นพ.สสจ.สุโขทัย


นพ.สมศักดิ์  นุกูลอุดมพานิชย์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

Web Links

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
331 หมู่ 14 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ 0-5561-3354, 0-5561-2258 โทรสาร 0-5561-3375
Email :: pho6401@health.moph.go.th สำเนาถึง hs6two@gmail.com
Best View 1366 x 768 pixel Internet Explorer & Google Chrome