วิสัยทัศน์ :: คนสุโขทัย มีสุขภาพดีบนวิถีไทย ด้วยระบบบริการสาธารณสุขที่ดี และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ.2558 

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสุโขทัย
แผนที่ตั้งหน่วยงาน
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข
ประชากรปี 55 แบ่งกลุ่มอายุ XLS
ประชากรปี 56 แบ่งกลุ่มอายุ XLS

สาธารณสุขอำเภอ

อำเภอเมือง
อำเภอสวรรคโลก
อำเภอศรีสำโรง
อำเภอศรีสัชนาลัย
อำเภอบ้านด่านลานหอย
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
อำเภอคีรีมาศ
อำเภอกงไกรลาศ
อำเภอศรีนคร

รพ.สต.
Sukhothai Public Health Data Center
เว็บข้อมูลสาธารณสุข จังหวัดสุโขทัย เว็บศูนย์ข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย รายงานกิจกรรม ทันตกรรม รายงานกิจกรรม แพทย์แผนไทย
เว็บข้อมูลสาธารณสุข
จังหวัดสุโขทัย
เว็บศูนย์ข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย รายงานกิจกรรม
ทันตกรรม
รายงานกิจกรรม
แพทย์แผนไทย
       
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ขอเชิญหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมแสดงเจตนารมณ์ต่อการยาเสพติด และแสดงพลังเครือข่ายการต่อต้านยาเสพติดของจังหวัดสุโขทัย ด้วยการปิดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ TO BE NUMBER ONE

แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ TO BE NUMBER ONE

ดาวโหลดภาพต้นฉบับขนาดใหญ่ เพื่อนำไปใช้พิมพ์ คลิกดาวโหลดภาพ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 08-9858-4365

8 พ.ค. 58 14:02

สร้างแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE WEEKEND STYLE ปี 2


นพ.สมศักดิ์ นุกูลอุดมพานิชย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ได้สนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE WEEKEND STYLE ปี 2 ซึ่งเน้นการ สอนร้องเพลง พัฒนาบุคลิกภาพ ความมั่นใจ ในกลุ่มเยาวชนที่สนใจ พัฒนาเยาวชนเข้าสู่ต้นแบบเก่ง ดี และมีความสุข สานฝันสู่ TO BE NUMBER ONE IDOL เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 ได้จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

กลุ่มเป้าหมาย เยาวชนอายุ 13-18 ปี จากสถานศึกษาในจังหวัดสุโขทัย จำนวน 30 คน
ตารางการเรียน วันที่ 2-3 ,9-10,23-24 เม.ย., 30 เม.ย.-1 พ.ค. 2558 จำนวน 8 วัน
ช่วงเวลาเรียน 08.30-17.30 น
สถานที่ ห้องซ้อมดนตรี วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อ.เมือง จ. สุโขทัย

วิทยากร Grammy Vocalstudio 3 ท่าน คือ ครูศุภรัตน์ มงคลเกษม . ครูปิยะวัฒ ปันทนา . ครูชัชเวท สมทรัพย์ 

30 มี.ค. 58 10:13

กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ของสถาบันพระบรมราชชนก สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระบบคัดตรงจากพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ปี 2558

กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการ ฉุกเฉินทางการแพทย์ ของสถาบันพระบรมราชชนก สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระบบคัดตรงจากพื้นที่ โควตาจังหวัดสุโขทัย ปี 2558 จำนวน 1 คน รายละเอียดดังนี้

การสมัคร
1. สมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 16-27 มีนาคม 2558 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี
2. สมัครทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 16-20 มีนาคม 2558 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และ download ใบสมัครได้ที่ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี www.scphub.ac.th โทร. 045-288037-41 ต่อ 129 หรือ 135

13 มี.ค. 58 14:09

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ระบบสอบกลาง จังหวัดสุโขทัย ปี 2558

.................................................

        สถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรต่างๆระบบสอบกลาง โควตา จังหวัดสุโขทัย  ปี 2558  ระหว่างวันที่  8 -22  พฤษภาคม  2558  ไม่เว้นวันหยุดราชการรายละเอียดดังนี้

          การรับสมัคร    ทางเวปไซด์  สถาบันพระบรมราชชนก http://admission.pi.in.th       

หลักสูตร

จำนวนรับ

สถานที่ศึกษา

 บุคคลทั่วไป

อสม.

บุตร

 อสม.

 รวม

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

4

-

2

6

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

1

1

-

2

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก

การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

1

-

-

1

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข

1

-

1

2

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ชลบุรี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาธารณสุขศาสตร์ สาขาเทคนิคเภสัชกรรม

1

-

1

2

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ชลบุรี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์

1

-

-

1

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี

23 ก.พ. 58 14:26
ข่าว/เวียนเอกสาร
     
เรื่อง
วันประกาศ
1 จุดเปลี่ยนมาตรฐานสายงานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนวันที่ 10-12 มิย 58 สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข 28 พ.ค. 58
2 อบรมการตรวจทางรังสีวินิจฉัย หลักสูตร 1 เดือน กรมการแพทย์ 26 พ.ค. 58
3 การประเมินพยาธิสภาพในภาพรังสี วันที่ 10-12 มิย.58 สมาคมรังสี 26 พ.ค. 58
4 พยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด วันที่ 15-16 มิย.58 วพ.กองทัพบก 26 พ.ค. 58
5 อบรม/ประชุม คณะพยาบาลศาสตร์ มช. 2 เรื่อง 26 พ.ค. 58
6 วิชาการธาลัสซีเมียภาคเหนือตอนล่าง วันที่ 15 กค.58 ม.นเรศวร 26 พ.ค. 58
7 ระบบสุขภาพในยุคการปฏิรูปประเทศไทย วันที่ 8-10 มิย.58 สำนักการพยาบาล 26 พ.ค. 58
8 ขอเชิญประชุมและส่งผลงานวิชาการโรคเลปเโตสไปโรสิส ประจำปี 2558 20 พ.ค. 58
9 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา เวชกิจฉุกเฉิน 20 พ.ค. 58
10 คู่มือปฐมนิเทศหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ปี 2558 15 พ.ค. 58
11 คู่มือปฐมนิเทศหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ปี 2558 15 พ.ค. 58
12 การจัดการข้อมูลสารสนเทศโรคมะเร็ง วันที่ 4-5 มิถุนายน 2558 14 พ.ค. 58
13 ทุนต่างประเทศ ภายในวันที่ 2 มิย.58 สป. 14 พ.ค. 58
14 ทุนต่างประเทศ ภายในวันที่ 2 มิย.58 สป. 14 พ.ค. 58
15 การเขียนบทความด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 11-12 มิย.58 สมาคมพยาบาล 14 พ.ค. 58
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
39
ระเบียนที่ 1 - 15 / 579    
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภท กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม 8 มิ.ย. 2558
2 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 3 เครื่อง ของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 8 มิ.ย. 2558
3 ขอยกเลิกประกาศการประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด 22 พ.ค. 2558
4 ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภท เครื่องซ็อตหัวใจ AED จำนวน 1 เครื่อง 29 พ.ค. 2558
5 ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภท เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)จำนวน 1เครื่อง 29 พ.ค. 2558
6 ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ สำหรับโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 25 พ.ค. 2558
7 โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 5 ประเภท รวม 124 รายการ 25 พ.ค. 2558
8 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย 18 พ.ค. 2558
9 สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ alfuzosin Hydrochloride 10 mg Table จำนวน 1,800x30เม็ด ของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 14 พ.ค. 2558
10 ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไอน้ำ ขนาด 100 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลสุโขทัย ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 6 พ.ค. 2558
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
19
ระเบียนที่ 1 - 10 / 184    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง/ข่าว
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประกาศฯการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3 มิ.ย. 58
2 ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา 26 พ.ค. 58
3 ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง แพทย์แผนไทย ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 21 พ.ค. 58
4 ประกาศฯ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 15 พ.ค. 58
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตประจำปีการศึกษา 2558 สำหรับบุคลากร สังกัดกระทรวงสาธารณสุขฯ 6 พ.ค. 58
6 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 29 เม.ย. 58
7 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 12 พ.ค. 58
8 โรงพยา่บาลทุ่งเสลี่ยมรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 2 ตำแหน่ง (นักจิตวิทยา,พนักงานพิมพ์(หญิง)) 27 เม.ย. 58
9 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายไปดำรงตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ประเภทชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา 15 พ.ค. 58
10 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ 1.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน รพ.คีรีมาศ 2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน รพ.ทุ่งเสลี่ยม 30 เม.ย. 58
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
16
ระเบียนที่ 1 - 10 / 151    
รายงานประชุมประจำเดือน
     
ประจำเดือน
วันประกาศ
1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 2 ปี 2558 1 พ.ค. 58
2 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 1/2558 27 เม.ย. 58
3 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ 5 ม.ค. 58
4 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ 2 ธ.ค. 57
5 รายงานประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๙ ปี ๒๕๕๗ 31 ต.ค. 57
6 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ 29 ก.ย. 57
7 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ 29 ก.ย. 57
8 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ 29 ก.ย. 57
9 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ 29 มี.ค. 57
10 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ 29 มี.ค. 57
11 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 29 มี.ค. 57
12 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 29 มี.ค. 57
1
2
ระเบียนที่ 1 - 12 / 15    
ปฏิทินปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 17
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 18
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 19
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 20
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 21
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
สัปดาห์ที่ 22
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
นพ.สสจ.สุโขทัย


นพ.สมศักดิ์  นุกูลอุดมพานิชย์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

Web Links

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
331 หมู่ 14 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ 0-5561-3354, 0-5561-2258 โทรสาร 0-5561-3375
Email :: pho6401@health2.moph.go.th สำเนาถึง hs6two@gmail.com
Best View 1366 x 768 pixel Internet Explorer & Google Chrome