วิสัยทัศน์ :: คนสุโขทัย มีสุขภาพดีบนวิถีไทย ด้วยระบบบริการสาธารณสุขที่ดี และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ.2558 

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสุโขทัย
แผนที่ตั้งหน่วยงาน
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข
ประชากรปี 55 แบ่งกลุ่มอายุ XLS
ประชากรปี 56 แบ่งกลุ่มอายุ XLS

สาธารณสุขอำเภอ

อำเภอเมือง
อำเภอสวรรคโลก
อำเภอศรีสำโรง
อำเภอศรีสัชนาลัย
อำเภอบ้านด่านลานหอย
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
อำเภอคีรีมาศ
อำเภอกงไกรลาศ
อำเภอศรีนคร

รพ.สต.
Sukhothai Public Health Data Center
ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วย สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร และคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่ 9-20 พฤศจิกายน 2558 โดยกรอกใบสมัครผ่านระบบการรับสมัคร http://admission.pi.in.th และพิมพ์ใบสมัครจากระบบฯ ส่งวิทยาลัยฯ ที่สมัคร ในระหว่างวันที่ 9-20 พฤศจิกายน 2558 โดยสมัครได้ 1 หลักสูตร และ 1 วิทยาลัยเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้สมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต สามารถส่งเอกสารการสมัครได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ในวัน และเวลาราชการ สำหรับหลักสูตรอื่นๆ ส่งใบสมัรได้ที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรพิษณุโลก

10 พ.ย. 58 10:18

ประกาศคณะแพทย์ศาสตร์

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักเรียน ในโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ปีการศึกษา 2559

ดาวโหลดเอกสาร

28 ก.ย. 58 14:17

การประชุมวิชาการสังคมและสุขภทพ ปี ๒๕๕๘ "เสริมสร้างจิตวิญญาณงานสาธารณสุขสู่ ๑๐๐ ปี การสาธารณสข" ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุุงเทพมหานคร "การสาธารณสุขไทย: ๑ ศตวรรษของการเปลียนแปลง" โดย นายแพทย์อำนวย กาจีนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Download เอกสารคลิกที่นี่

23 ก.ย. 58 11:22

มีกันหรือยัง! คู่มือประชาชน ด้านสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุขโดยส่วนราชการต่างๆ ได้จัดทำ คู่มือประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เพื่อเผยแพร่แก่ผู้เกี่ยวข้อง โดยในเบื้องต้น ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดทำคู่มือประชาชน แล้วเสร็จ ได้แก่ กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจ ศึกษารายละเอียด / download คู่มือประชาชนที่จัดทำแล้วเสร็จ ได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงานข้างต้น หรือที่เว็บไซต์กลุ่มกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (http://www.legal.moph.go.th) หรือกดที่ link ต่อไปนี้

คู่มือประชาชน กรมอนามัย (สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น) 

คู่มือประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สำหรับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) และ เอกสารแผ่นพับคู่มือประชาชนในการเลือกคลินิก

คู่มือประชาชน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และ เอกสารคู่มือประชาชน ออนไลน์ ที่หน้าเว็บ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กดที่นี่)

คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ของกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

21 ก.ค. 58 08:31
ข่าว/เวียนเอกสาร
     
เรื่อง
วันประกาศ
1 สำเนาไฟล์สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [เล่มสรุปผล 5 คณะ ปี 58 รอบ 2] 27 พ.ย. 58
2 สำเนาไฟล์สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [เล่มบทสรุปผู้บริหาร 12 เขต ปี 58 รอบ 2] 27 พ.ย. 58
3 ขอเชิญร่วมฝึกอบรมเทคนิคการสำรวจพฤติกรรมการใช้ความเร็วของผู้ขับขี่ 25 พ.ย. 58
4 ประชาพิจารณ์ร่าง พรบ.วิชาชีพเวชกรรม 3 ธค.58 กรมการแพทย์ 25 พ.ย. 58
5 การขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 16-18 ธค.58 รร.เรือนแพ 25 พ.ย. 58
6 เชิญประชุมสมาคมพยาบาลฯภาคเหนือ 18 ธค.58 สมาคมพยาบาลฯ 19 พ.ย. 58
7 เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ม.มหิดล ภายใน 28 ธค.58 19 พ.ย. 58
8 สตรีและการสร้างเสริมสุขภาพ 16-18 ธค.58 รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 19 พ.ย. 58
9 อบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 21 มีค-4 เมย.59 คณะพยาบาลศาสตร์ มช. 19 พ.ย. 58
10 พยาบาลเฉพาะทางสุขภาพจิต จิตเวชเด็กและวัยรุ่น วันที่ 1 กพ.-27 พค.59 สถาบันพัฒนาการเด็ก ฯ เชียงใหม่ 19 พ.ย. 58
11 ประชุมวิชาการ 80 ปี รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ. อุบลราชธานี 7-8 มค.59 19 พ.ย. 58
12 พยาบาลเฉพาะทางสุขภาพจิต จิตเวชเด็กและวัยรุ่น 1 กพ.-31 พค.59 สถาบันราชานุกูล 19 พ.ย. 58
13 หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ปี 59 สถาบันพระบรมราชชนก 19 พ.ย. 58
14 ปฏิรูปสธ.สู่การปฏิรูปประเทศไทย 20-22 มค.59 สป.กระทรวงสาธารณสุข 19 พ.ย. 58
15 อบรมพยาบาลเฉพาะทาง 4 หลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ มช. 19 พ.ย. 58
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
44
ระเบียนที่ 1 - 15 / 655    
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ราคากลางซื้อเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำสำหรับโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย 19 ต.ค. 2558
2 ราคากลางซื้อเครื่องส่องไฟฟ้ารักษาตัวเหลืองแบบสองด้านสำหรับโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย 16 ต.ค. 2558
3 ราคากลางซื้อเครื่องวัดความโลหิตอัตโนมัติพร้อมรถเข็นและตะกร้าสำหรับโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย 16 ต.ค. 2558
4 ราคากลางซื้อเครื่องโมบายยูนิต (เครื่องกรอฟันเคลื่อนที่) สำหรับโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย 15 ต.ค. 2558
5 ราคากลางซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนที่ได้สำหรับโรพยาบาลบ้านด่านลานหอย 30 ก.ย. 2558
6 ราคากลางซื้อยูนิตทำฟันสำหรับโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย 12 ต.ค. 2558
7 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง จำนวน 1 หลัง 27 พ.ย. 2558
8 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถพยาบาล(รถตู้) พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ต.ค. 2558
9 แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย กระทรวงสาธารณสุข 30 ต.ค. 2558
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 (1 ยูนิต) (30.22.25.01) (ครั้งที่ 2) สำหรับสำนักสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย โดยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ก.ย. 2558
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
21
ระเบียนที่ 1 - 10 / 210    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง/ข่าว
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่ไป ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก 1 อัตรา 27 พ.ย. 58
2 ประกาศฯ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ,เภสัชกรปฏิบัติการ และแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 16 พ.ย. 58
3 ประกาศฯ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน 16 พ.ย. 58
4 ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก 1 อัตรา และพนักงานบริการ 2 อัตรา 26 พ.ย. 58
5 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารบัราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน , เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน , เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน 5 พ.ย. 58
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ,เภสัชกรปฏิบัติการ,แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 5 พ.ย. 58
7 ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่ง พนักงานบริการ 30 ต.ค. 58
8 ประกาศฯ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ,เภสัชกรปฏิบัติการ,แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 30 ต.ค. 58
9 ประกาศฯ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน ,เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน 30 ต.ค. 58
10 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ 22 ต.ค. 58
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
19
ระเบียนที่ 1 - 10 / 186    
รายงานประชุมประจำเดือน
     
ประจำเดือน
วันประกาศ
1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 10 ปี 2558 28 พ.ย. 58
2 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 9 ปี 2558 28 พ.ย. 58
3 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 4 ปี 2558 4 มิ.ย. 58
4 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 3 ปี 2558 4 มิ.ย. 58
5 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 2 ปี 2558 1 พ.ค. 58
6 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 1/2558 27 เม.ย. 58
7 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ 5 ม.ค. 58
8 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ 2 ธ.ค. 57
9 รายงานประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๙ ปี ๒๕๕๗ 31 ต.ค. 57
10 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ 29 ก.ย. 57
11 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ 29 ก.ย. 57
12 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ 29 ก.ย. 57
1
2
ระเบียนที่ 1 - 12 / 19    
ปฏิทินปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 44
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 45
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 46
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 47
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 48
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
นพ.สสจ.สุโขทัย


นพ.สมศักดิ์  นุกูลอุดมพานิชย์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

Web Links

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
331 หมู่ 14 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ 0-5561-3354, 0-5561-2258 โทรสาร 0-5561-3375
Email :: pho6401@health2.moph.go.th สำเนาถึง hs6two@gmail.com
Best View 1366 x 768 pixel Internet Explorer & Google Chrome