วิสัยทัศน์ :: คนสุโขทัย มีสุขภาพดีบนวิถีไทย ด้วยระบบบริการสาธารณสุขที่ดี และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ.2558 

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสุโขทัย
แผนที่ตั้งหน่วยงาน
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข
ประชากรปี 55 แบ่งกลุ่มอายุ XLS
ประชากรปี 56 แบ่งกลุ่มอายุ XLS

สาธารณสุขอำเภอ

อำเภอเมือง
อำเภอสวรรคโลก
อำเภอศรีสำโรง
อำเภอศรีสัชนาลัย
อำเภอบ้านด่านลานหอย
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
อำเภอคีรีมาศ
อำเภอกงไกรลาศ
อำเภอศรีนคร

รพ.สต.
Sukhothai Public Health Data Center
เว็บข้อมูลสาธารณสุข จังหวัดสุโขทัย เว็บศูนย์ข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย รายงานกิจกรรม ทันตกรรม รายงานกิจกรรม แพทย์แผนไทย
เว็บข้อมูลสาธารณสุข
จังหวัดสุโขทัย
เว็บศูนย์ข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย รายงานกิจกรรม
ทันตกรรม
รายงานกิจกรรม
แพทย์แผนไทย
       
ข่าวประชาสัมพันธ์

มีกันหรือยัง! คู่มือประชาชน ด้านสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุขโดยส่วนราชการต่างๆ ได้จัดทำ คู่มือประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เพื่อเผยแพร่แก่ผู้เกี่ยวข้อง โดยในเบื้องต้น ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดทำคู่มือประชาชน แล้วเสร็จ ได้แก่ กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจ ศึกษารายละเอียด / download คู่มือประชาชนที่จัดทำแล้วเสร็จ ได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงานข้างต้น หรือที่เว็บไซต์กลุ่มกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (http://www.legal.moph.go.th) หรือกดที่ link ต่อไปนี้

คู่มือประชาชน กรมอนามัย (สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น) 

คู่มือประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สำหรับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) และ เอกสารแผ่นพับคู่มือประชาชนในการเลือกคลินิก

คู่มือประชาชน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และ เอกสารคู่มือประชาชน ออนไลน์ ที่หน้าเว็บ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กดที่นี่)

คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ของกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

21 ก.ค. 58 08:31

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ขอเชิญหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมแสดงเจตนารมณ์ต่อการยาเสพติด และแสดงพลังเครือข่ายการต่อต้านยาเสพติดของจังหวัดสุโขทัย ด้วยการปิดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ TO BE NUMBER ONE

แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ TO BE NUMBER ONE

ดาวโหลดภาพต้นฉบับขนาดใหญ่ เพื่อนำไปใช้พิมพ์ คลิกดาวโหลดภาพ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 08-9858-4365

8 พ.ค. 58 14:02

สร้างแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE WEEKEND STYLE ปี 2


นพ.สมศักดิ์ นุกูลอุดมพานิชย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ได้สนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE WEEKEND STYLE ปี 2 ซึ่งเน้นการ สอนร้องเพลง พัฒนาบุคลิกภาพ ความมั่นใจ ในกลุ่มเยาวชนที่สนใจ พัฒนาเยาวชนเข้าสู่ต้นแบบเก่ง ดี และมีความสุข สานฝันสู่ TO BE NUMBER ONE IDOL เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 ได้จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

กลุ่มเป้าหมาย เยาวชนอายุ 13-18 ปี จากสถานศึกษาในจังหวัดสุโขทัย จำนวน 30 คน
ตารางการเรียน วันที่ 2-3 ,9-10,23-24 เม.ย., 30 เม.ย.-1 พ.ค. 2558 จำนวน 8 วัน
ช่วงเวลาเรียน 08.30-17.30 น
สถานที่ ห้องซ้อมดนตรี วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อ.เมือง จ. สุโขทัย

วิทยากร Grammy Vocalstudio 3 ท่าน คือ ครูศุภรัตน์ มงคลเกษม . ครูปิยะวัฒ ปันทนา . ครูชัชเวท สมทรัพย์ 

30 มี.ค. 58 10:13

กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ของสถาบันพระบรมราชชนก สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระบบคัดตรงจากพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ปี 2558

กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการ ฉุกเฉินทางการแพทย์ ของสถาบันพระบรมราชชนก สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระบบคัดตรงจากพื้นที่ โควตาจังหวัดสุโขทัย ปี 2558 จำนวน 1 คน รายละเอียดดังนี้

การสมัคร
1. สมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 16-27 มีนาคม 2558 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี
2. สมัครทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 16-20 มีนาคม 2558 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และ download ใบสมัครได้ที่ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี www.scphub.ac.th โทร. 045-288037-41 ต่อ 129 หรือ 135

13 มี.ค. 58 14:09
ข่าว/เวียนเอกสาร
     
เรื่อง
วันประกาศ
1 เชิญอบรม โครงการ e-learning หลักสูตรแผนพัฒนาจังหวัด วันที่ 1-31 สค.58 29 ก.ค. 58
2 วิชาการเทคนิคการแพทย์ 13-14 สค.58 รพ.พุทธชินราช 28 ก.ค. 58
3 เสนอชื่อกุมารแพทย์ดีเด่น ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ ภายใน 15 กย.58 28 ก.ค. 58
4 ทุนรัฐบาลศึกษาในประเทศจีน สำนักงาน ก.พ.ภายใน 17 สค.58 28 ก.ค. 58
5 ทุนรัฐบาล ศึกษาต่อ ใน /ต่างประเทศ สถาบันพระบรมราชชนก ภายใน 7 สค. 58 28 ก.ค. 58
6 โลหิตวิทยาสัญจร วันที่ 28 สค.58 รพ.พุทธชินราช 28 ก.ค. 58
7 มมหกรรมคุณภาพ รพ. 28-30 ตค.58 คณะพยาบาลฯ ม.ธรรมศาสตร์ 28 ก.ค. 58
8 พยาบาลกับโรคเรื้อรัง 31 สค.- 1กย.58 คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬา ฯ 28 ก.ค. 58
9 รับสมัคร ป.ตรี/ป.โท สาธารณสุขศาสตร์ ม.รามคำแหง ภายใน 15 สค.58 28 ก.ค. 58
10 ประชุมวิชาการแพทยสมาคม ฯ 24-25 ตค.58 แพทยสมาคม 15 ก.ค. 58
11 เสนอชื่อแพทย์ที่มีผลงานดีเด่นในชนบท ภายใน 14 สค.58 15 ก.ค. 58
12 การศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปี 2559 วันที่ 15-24 กค.58 15 ก.ค. 58
13 ขอเชิญประชุมวิชาการและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ "วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย (Save Thais from Heart Diseases)" 10 ก.ค. 58
14 สนง.สถิติแห่งชาติ ขอความร่วมมือในโครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ.2558-2559 10 ก.ค. 58
15 จริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล วันที่ 4-5 กย.58 สภาการพยาบาล 9 ก.ค. 58
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
42
ระเบียนที่ 1 - 15 / 621    
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพักพยาบาลจำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม 19 มิ.ย. 2558
2 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภท กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม 8 มิ.ย. 2558
3 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 3 เครื่อง ของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 8 มิ.ย. 2558
4 ขอยกเลิกประกาศการประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด 22 พ.ค. 2558
5 ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภท เครื่องซ็อตหัวใจ AED จำนวน 1 เครื่อง 29 พ.ค. 2558
6 ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภท เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)จำนวน 1เครื่อง 29 พ.ค. 2558
7 ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ สำหรับโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 25 พ.ค. 2558
8 โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 5 ประเภท รวม 124 รายการ 25 พ.ค. 2558
9 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย 18 พ.ค. 2558
10 สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ alfuzosin Hydrochloride 10 mg Table จำนวน 1,800x30เม็ด ของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 14 พ.ค. 2558
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
19
ระเบียนที่ 1 - 10 / 185    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง/ข่าว
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประกาศโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย เรื่องรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา,เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา 4 ส.ค. 58
2 ประกาศฯ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 ส.ค. 58
3 ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 11 ส.ค. 58
4 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานบริการ 31 ก.ค. 58
5 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธืเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง พนักงานบริการ 31 ก.ค. 58
6 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 22 ก.ค. 58
7 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานบริการ 31 ก.ค. 58
8 ประกาศฯ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย และตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 8 ส.ค. 58
9 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา 18 ก.ค. 58
10 ประกาศฯ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ 10 ก.ค. 58
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
18
ระเบียนที่ 1 - 10 / 171    
รายงานประชุมประจำเดือน
     
ประจำเดือน
วันประกาศ
1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 4 ปี 2558 4 มิ.ย. 58
2 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 3 ปี 2558 4 มิ.ย. 58
3 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 2 ปี 2558 1 พ.ค. 58
4 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 1/2558 27 เม.ย. 58
5 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ 5 ม.ค. 58
6 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ 2 ธ.ค. 57
7 รายงานประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๙ ปี ๒๕๕๗ 31 ต.ค. 57
8 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ 29 ก.ย. 57
9 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ 29 ก.ย. 57
10 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ 29 ก.ย. 57
11 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ 29 มี.ค. 57
12 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ 29 มี.ค. 57
1
2
ระเบียนที่ 1 - 12 / 17    
ปฏิทินปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 26
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 27
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 28
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 29
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 30
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
นพ.สสจ.สุโขทัย


นพ.สมศักดิ์  นุกูลอุดมพานิชย์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

Web Links

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
331 หมู่ 14 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ 0-5561-3354, 0-5561-2258 โทรสาร 0-5561-3375
Email :: pho6401@health2.moph.go.th สำเนาถึง hs6two@gmail.com
Best View 1366 x 768 pixel Internet Explorer & Google Chrome