วิสัยทัศน์ :: คนสุโขทัย มีสุขภาพดีบนวิถีไทย ด้วยระบบบริการสาธารณสุขที่ดี และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม

เอกสารตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูลของการตรวจราชการปี 2559 คณะที่ 1-5 

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสุโขทัย
แผนที่ตั้งหน่วยงาน
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข
ประชากรปี 55 แบ่งกลุ่มอายุ XLS
ประชากรปี 56 แบ่งกลุ่มอายุ XLS

สาธารณสุขอำเภอ

อำเภอเมือง
อำเภอสวรรคโลก
อำเภอศรีสำโรง
อำเภอศรีสัชนาลัย
อำเภอบ้านด่านลานหอย
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
อำเภอคีรีมาศ
อำเภอกงไกรลาศ
อำเภอศรีนคร

รพ.สต.
Sukhothai Public Health Data Center


ดาวโหลด ป้าย 10 ฐานความผิด และ SPOT ทั้งหมด [Download]

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

ด้วย สถาบันพระบรมราชชนก ซึ่งเป้นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จะรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยสังกัดพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2559 ระบบสอบตรง ระหว่างวันที่ 13-29 มกราคม 2559 โดยสมัครผ่านทาง http://admission.pi.in.th

6 ม.ค. 59 11:49

ด้วย สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร และคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่ 9-20 พฤศจิกายน 2558 โดยกรอกใบสมัครผ่านระบบการรับสมัคร http://admission.pi.in.th และพิมพ์ใบสมัครจากระบบฯ ส่งวิทยาลัยฯ ที่สมัคร ในระหว่างวันที่ 9-20 พฤศจิกายน 2558 โดยสมัครได้ 1 หลักสูตร และ 1 วิทยาลัยเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้สมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต สามารถส่งเอกสารการสมัครได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ในวัน และเวลาราชการ สำหรับหลักสูตรอื่นๆ ส่งใบสมัรได้ที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรพิษณุโลก

10 พ.ย. 58 10:18

ประกาศคณะแพทย์ศาสตร์

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักเรียน ในโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ปีการศึกษา 2559

ดาวโหลดเอกสาร

28 ก.ย. 58 14:17

การประชุมวิชาการสังคมและสุขภทพ ปี ๒๕๕๘ "เสริมสร้างจิตวิญญาณงานสาธารณสุขสู่ ๑๐๐ ปี การสาธารณสข" ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุุงเทพมหานคร "การสาธารณสุขไทย: ๑ ศตวรรษของการเปลียนแปลง" โดย นายแพทย์อำนวย กาจีนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Download เอกสารคลิกที่นี่

23 ก.ย. 58 11:22
ข่าว/เวียนเอกสาร
     
เรื่อง
วันประกาศ
1 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ กรณีอุทกภัย 21 ก.ค. 59
2 สนย.เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข "หลักสูตรอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ" 21 ก.ค. 59
3 แจ้งเชิญประชุม "Basic Cardiac Rehabilitation 2016" 21 ก.ค. 59
4 ขอเชิญชวนแพทย์เข้าอบรมระยะสั้นโรคหัวใจและหลอดเลือดครั้งที่ 39 และร่วมงานประชุมวิชาการกลางปี 2559 21 ก.ค. 59
5 โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed/Inverter ททดแทนของเดิมในอาคารภาครัฐ ปีงบประมาณ 2559 12 ก.ค. 59
6 โครงการสนับสนุนหลอดประหยัดพลังงาน LEDในหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษาของรัฐ 12 ก.ค. 59
7 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน ประชุมวิชาการโรคมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 13 7 ก.ค. 59
8 ประชุมวิชาการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ วันที่ 25-27 กค.59 6 ก.ค. 59
9 ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข 2559 วันที่ 6-8 กย.59 6 ก.ค. 59
10 มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2559 วันที่ 17-21 สค. 59 สนง.วิจัยแห่งชาติ 6 ก.ค. 59
11 ขอส่งสรุปรายงานการประชุม Video Conference ในการตรวจสอบความครบถ้วนของการจัดเก็บและการส่งผ่านโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 5 ก.ค. 59
12 ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม รวม 5 ประเภท 120 รายการ 28 มิ.ย. 59
13 การจัดประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2559 เรื่อง "Thailand Rabies-Free by 2020. Challenges in Management" 24 มิ.ย. 59
14 คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย... 23 มิ.ย. 59
15 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุขสำหรับกลุ่มสหวิชาชีพ 21 มิ.ย. 59
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
49
ระเบียนที่ 1 - 15 / 731    
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 เลื่อนเวลาการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด ของโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม 22 ก.ค. 2559
2 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ยูนิตทำฟัน สำหรับโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม 14 มิ.ย. 2559
3 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ สำหรับโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม 9 มิ.ย. 2559
4 ราคากลางจัดซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 1 เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย 30 มิ.ย. 2559
5 ราคากลางจัดซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องเก็บเวชภัณฑ์ ขนาด 18000 BTU จำนวน 6 เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย 30 มิ.ย. 2559
6 ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังลึก 30 มิ.ย. 2559
7 ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องตรวจอวัยวะภายใน ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ 30 มิ.ย. 2559
8 ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ยูนิตทำฟัน 30 มิ.ย. 2559
9 ปรเะกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดประเภทต่างๆ จำนวน 39 รายการ ของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 15 พ.ค. 2559
10 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการยูนิตทำฟัน จำนวน ๒ เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลิ่งชัน 28 เม.ย. 2559
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
25
ระเบียนที่ 1 - 10 / 243    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง/ข่าว
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 16 ก.ค. 59
2 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 23 ก.ค. 59
3 ประกาศฯ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยา 5 ก.ค. 59
4 ประกาศ สนง.สาธารณสุขอำเภอกงไกรลาศ เรื่อง ชะลอการทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 31 ก.ค. 59
5 ประกาศฯ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา 1 ก.ค. 59
6 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 9 ก.ค. 59
7 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 16 ก.ค. 59
8 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกงไกรลาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 1 ก.ค. 59
9 ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในตำแหน่ง นักจิตวิทยา 15 ก.ค. 59
10 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกงไกรลาศ แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งลูกจ้าชั่วคราว (รายเดือน) 24 มิ.ย. 59
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
27
ระเบียนที่ 1 - 10 / 261    
เอกสารประกอบการประชุม
     
เรื่อง
วันประกาศ
1 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ_๒-๓ พ.ค. ๕๙ 18 พ.ค. 59
2 สไลด์ประกอบการประชุมชี้แจงตัวชี้วัดตามแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารสุข กรณีปกติ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระดับอำเภอ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ 11 ม.ค. 59
3 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระเบียบการบริหารจัดการและเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหายา และเวชภัณฑ์ทีมิใช่ยา 30 ก.ค. 57
4 คู่มือการปฐมนิเทศ วพบ.พุทธชินราช รุ่น 1 20-30 เมย.56 6 เม.ย. 56
5 เอกสาร DHS นำเสนอผู้ตรวจราชการฯ 4 เม.ย. 56
6 เอกสารการทบทวนการจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข 19 มกราคม 2556 27 มี.ค. 56
7 เอกสารและแบบเก็บตัวชี้วัดเครือข่ายพยาบาล (สำนักการพยาบาล) 7 มี.ค. 56
8 เอกสารของ สปสช.ประกอบการประชุมจัดทำแผนฯ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 15 พ.ย. 55
ระเบียนที่ 1 - 8 / 8    
รายงานประชุมประจำเดือน
     
ประจำเดือน
วันประกาศ
1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 12 ปี 2558 1 ก.พ. 59
2 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 11 ปี 2558 1 ก.พ. 59
3 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 10 ปี 2558 28 พ.ย. 58
4 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 9 ปี 2558 28 พ.ย. 58
5 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 4 ปี 2558 4 มิ.ย. 58
6 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 3 ปี 2558 4 มิ.ย. 58
7 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 2 ปี 2558 1 พ.ค. 58
8 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 1/2558 27 เม.ย. 58
9 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ 5 ม.ค. 58
10 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ 2 ธ.ค. 57
11 รายงานประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๙ ปี ๒๕๕๗ 31 ต.ค. 57
12 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ 29 ก.ย. 57
1
2
ระเบียนที่ 1 - 12 / 21    
ปฏิทินปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 25
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 26
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 27
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 28
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 29
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
สัปดาห์ที่ 30
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
นพ.สสจ.สุโขทัย


นพ.สมศักดิ์  นุกูลอุดมพานิชย์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

Web Links

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
331 หมู่ 14 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ 0-5561-3354, 0-5561-2258 โทรสาร 0-5561-3375
Email :: pho6401@health2.moph.go.th สำเนาถึง hs6two@gmail.com
Best View 1366 x 768 pixel Internet Explorer & Google Chrome