วิสัยทัศน์ :: คนสุโขทัย มีสุขภาพดีบนวิถีไทย ด้วยระบบบริการสาธารณสุขที่ดี และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ.2558 

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสุโขทัย
แผนที่ตั้งหน่วยงาน
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข
ประชากรปี 55 แบ่งกลุ่มอายุ XLS
ประชากรปี 56 แบ่งกลุ่มอายุ XLS

สาธารณสุขอำเภอ

อำเภอเมือง
อำเภอสวรรคโลก
อำเภอศรีสำโรง
อำเภอศรีสัชนาลัย
อำเภอบ้านด่านลานหอย
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
อำเภอคีรีมาศ
อำเภอกงไกรลาศ
อำเภอศรีนคร

รพ.สต.
Sukhothai Public Health Data Center
เว็บข้อมูลสาธารณสุข จังหวัดสุโขทัย เว็บศูนย์ข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย รายงานกิจกรรม ทันตกรรม รายงานกิจกรรม แพทย์แผนไทย
เว็บข้อมูลสาธารณสุข
จังหวัดสุโขทัย
เว็บศูนย์ข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย รายงานกิจกรรม
ทันตกรรม
รายงานกิจกรรม
แพทย์แผนไทย
       
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ขอเชิญหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมแสดงเจตนารมณ์ต่อการยาเสพติด และแสดงพลังเครือข่ายการต่อต้านยาเสพติดของจังหวัดสุโขทัย ด้วยการปิดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ TO BE NUMBER ONE

แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ TO BE NUMBER ONE

ดาวโหลดภาพต้นฉบับขนาดใหญ่ เพื่อนำไปใช้พิมพ์ คลิกดาวโหลดภาพ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 08-9858-4365

8 พ.ค. 58 14:02

สร้างแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE WEEKEND STYLE ปี 2


นพ.สมศักดิ์ นุกูลอุดมพานิชย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ได้สนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE WEEKEND STYLE ปี 2 ซึ่งเน้นการ สอนร้องเพลง พัฒนาบุคลิกภาพ ความมั่นใจ ในกลุ่มเยาวชนที่สนใจ พัฒนาเยาวชนเข้าสู่ต้นแบบเก่ง ดี และมีความสุข สานฝันสู่ TO BE NUMBER ONE IDOL เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 ได้จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

กลุ่มเป้าหมาย เยาวชนอายุ 13-18 ปี จากสถานศึกษาในจังหวัดสุโขทัย จำนวน 30 คน
ตารางการเรียน วันที่ 2-3 ,9-10,23-24 เม.ย., 30 เม.ย.-1 พ.ค. 2558 จำนวน 8 วัน
ช่วงเวลาเรียน 08.30-17.30 น
สถานที่ ห้องซ้อมดนตรี วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อ.เมือง จ. สุโขทัย

วิทยากร Grammy Vocalstudio 3 ท่าน คือ ครูศุภรัตน์ มงคลเกษม . ครูปิยะวัฒ ปันทนา . ครูชัชเวท สมทรัพย์ 

30 มี.ค. 58 10:13

กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ของสถาบันพระบรมราชชนก สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระบบคัดตรงจากพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ปี 2558

กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการ ฉุกเฉินทางการแพทย์ ของสถาบันพระบรมราชชนก สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระบบคัดตรงจากพื้นที่ โควตาจังหวัดสุโขทัย ปี 2558 จำนวน 1 คน รายละเอียดดังนี้

การสมัคร
1. สมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 16-27 มีนาคม 2558 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี
2. สมัครทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 16-20 มีนาคม 2558 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และ download ใบสมัครได้ที่ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี www.scphub.ac.th โทร. 045-288037-41 ต่อ 129 หรือ 135

13 มี.ค. 58 14:09

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ระบบสอบกลาง จังหวัดสุโขทัย ปี 2558

.................................................

        สถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรต่างๆระบบสอบกลาง โควตา จังหวัดสุโขทัย  ปี 2558  ระหว่างวันที่  8 -22  พฤษภาคม  2558  ไม่เว้นวันหยุดราชการรายละเอียดดังนี้

          การรับสมัคร    ทางเวปไซด์  สถาบันพระบรมราชชนก http://admission.pi.in.th       

หลักสูตร

จำนวนรับ

สถานที่ศึกษา

 บุคคลทั่วไป

อสม.

บุตร

 อสม.

 รวม

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

4

-

2

6

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

1

1

-

2

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก

การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

1

-

-

1

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข

1

-

1

2

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ชลบุรี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาธารณสุขศาสตร์ สาขาเทคนิคเภสัชกรรม

1

-

1

2

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ชลบุรี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์

1

-

-

1

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี

23 ก.พ. 58 14:26
ข่าว/เวียนเอกสาร
     
เรื่อง
วันประกาศ
1 ขอประชาสัมพันธ์การจัดงาน NCD Forum 2015 (มหกรรมสุขภาพโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ) 3 ก.ค. 58
2 ประชาสัมพันธ์การประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 29 มิ.ย. 58
3 วิชาการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ วันที่ 15-17 กค.58 จ.แม่ฮ่องสอน 19 มิ.ย. 58
4 การเผยแพร่ความรู้เรื่องยา วันที่ 27-28 กค.58 คณะเภสัช มข. 19 มิ.ย. 58
5 เตรียมความพร้อมขอสอบหนังสืออนุมัติ APN วันที่ 22-24 กค.58 สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 19 มิ.ย. 58
6 วิชาการ จพ.เภสัชกรรม วันที่ 27-29 กค.58 วสส.อุบลราชธานี 19 มิ.ย. 58
7 การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย วันที่ 19-21 สค.58 จุฬาลงกรณ ฯ 19 มิ.ย. 58
8 เชิญอบรม คุณภาพสถานพยาบาบ HA 201 วันที่ 8-10 กค. 58 คณะแพทยศาสตร์ มน. 19 มิ.ย. 58
9 ประชุมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม วันที่ 25-27 สค.58 สถาบันพระบรมราชชนก 12 มิ.ย. 58
10 วิชาการชมรม สธ.เขต 2 วันที่ 23-25 มิย.58 ชมรมสาธารณสุข ฯ 12 มิ.ย. 58
11 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น วันที่ 13-17 กค.58 วพบ.พุทธชินราช 9 มิ.ย. 58
12 เชิญส่งผลงานวิชาการประกวดในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ภายใน 30 มิย.58 4 มิ.ย. 58
13 เชิญร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 9-11 กย.58 4 มิ.ย. 58
14 การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย 13-15 กค.58 รพ.มะเร็งลำปาง 4 มิ.ย. 58
15 รับสมัครพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท ม.เชียงใหม่ 4 มิ.ย. 58
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
40
ระเบียนที่ 1 - 15 / 596    
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพักพยาบาลจำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม 19 มิ.ย. 2558
2 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภท กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม 8 มิ.ย. 2558
3 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 3 เครื่อง ของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 8 มิ.ย. 2558
4 ขอยกเลิกประกาศการประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด 22 พ.ค. 2558
5 ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภท เครื่องซ็อตหัวใจ AED จำนวน 1 เครื่อง 29 พ.ค. 2558
6 ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภท เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)จำนวน 1เครื่อง 29 พ.ค. 2558
7 ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ สำหรับโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 25 พ.ค. 2558
8 โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 5 ประเภท รวม 124 รายการ 25 พ.ค. 2558
9 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย 18 พ.ค. 2558
10 สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ alfuzosin Hydrochloride 10 mg Table จำนวน 1,800x30เม็ด ของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 14 พ.ค. 2558
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
19
ระเบียนที่ 1 - 10 / 185    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง/ข่าว
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา 18 ก.ค. 58
2 ประกาศฯ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ 10 ก.ค. 58
3 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ และตำแหน่งแพทย์แผนไทย 30 ก.ย. 58
4 ประกาศฯ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา 30 มิ.ย. 58
5 ประกาศฯรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่ง แพทย์แผนไทย และเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 17 ก.ค. 58
6 ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้จำนวน 3 อัตรา และพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา 10 ก.ค. 58
7 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักาะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง พนักงานบริการ 30 มิ.ย. 58
8 ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลิอกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย และตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 30 มิ.ย. 58
9 ประกาศฯ รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา 30 มิ.ย. 58
10 ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 18 มิ.ย. 58
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
17
ระเบียนที่ 1 - 10 / 163    
รายงานประชุมประจำเดือน
     
ประจำเดือน
วันประกาศ
1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 4 ปี 2558 4 มิ.ย. 58
2 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 3 ปี 2558 4 มิ.ย. 58
3 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 2 ปี 2558 1 พ.ค. 58
4 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 1/2558 27 เม.ย. 58
5 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ 5 ม.ค. 58
6 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ 2 ธ.ค. 57
7 รายงานประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๙ ปี ๒๕๕๗ 31 ต.ค. 57
8 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ 29 ก.ย. 57
9 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ 29 ก.ย. 57
10 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ 29 ก.ย. 57
11 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ 29 มี.ค. 57
12 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ 29 มี.ค. 57
1
2
ระเบียนที่ 1 - 12 / 17    
ปฏิทินปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 26
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 27
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 28
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 29
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 30
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
นพ.สสจ.สุโขทัย


นพ.สมศักดิ์  นุกูลอุดมพานิชย์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

Web Links

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
331 หมู่ 14 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ 0-5561-3354, 0-5561-2258 โทรสาร 0-5561-3375
Email :: pho6401@health2.moph.go.th สำเนาถึง hs6two@gmail.com
Best View 1366 x 768 pixel Internet Explorer & Google Chrome