วิสัยทัศน์ :: คนสุโขทัย มีสุขภาพดีบนวิถีไทย ด้วยระบบบริการสาธารณสุขที่ดี และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม

เอกสารตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูลของการตรวจราชการปี 2559 คณะที่ 1-5 

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสุโขทัย
แผนที่ตั้งหน่วยงาน
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข
ประชากรปี 55 แบ่งกลุ่มอายุ XLS
ประชากรปี 56 แบ่งกลุ่มอายุ XLS
ประชากรปี 57 แบ่งกลุ่มอายุ XLS
ประชากรปี 58 แบ่งกลุ่มอายุ XLS
ประชากรปี 59 แบ่งกลุ่มอายุ XLS
ประชากรกลางปี 60 XLS

สาธารณสุขอำเภอ

อำเภอเมือง
อำเภอสวรรคโลก
อำเภอศรีสำโรง
อำเภอศรีสัชนาลัย
อำเภอบ้านด่านลานหอย
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
อำเภอคีรีมาศ
อำเภอกงไกรลาศ
อำเภอศรีนคร

รพ.สต.
Sukhothai Public Health Data Center
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอแจ้งช่องทางการ Download ไฟล์เอกสารแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยสามารถ Download ไฟล์เอกสารฉบับสมบูรณ์ได้ที่เว็บไซต์สำนักกองตรวจราชการ http://bie.moph.go.th หรือ http://203.157.240.30/bie/home

27 ธ.ค. 60 09:16

18 ธ.ค. 60 13:52

20 พ.ย. 60 10:04

รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข

31 ต.ค. 60 08:30
ข่าว/เวียนเอกสาร
     
เรื่อง
วันประกาศ
1 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ดำเนินการอย่างไร คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัยจึงเป็นที่เชื่อถือ 25 พ.ค. 61
2 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินต้นทุนบริการสุขภาพเพื่อความเป็นธรรมและประสิทธิภาพ 25 พ.ค. 61
3 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 12 25 พ.ค. 61
4 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 25 พ.ค. 61
5 ขอเชิญข้าราชการในสังกัดร่วมประชุมวิชาการครบ 50 ปี แพทยสภา 25 พ.ค. 61
6 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน" 25 พ.ค. 61
7 ขอความอนุเคราะห์ด้านการประชาสัมพันธ์และอนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2561 25 พ.ค. 61
8 ขอความร่วมมือเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการอำนวยการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ วาระ 2562-2564 25 พ.ค. 61
9 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง "การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP)" รุ่นที่ 2 24 พ.ค. 61
10 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม เรื่องการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ 21 พ.ค. 61
11 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ 6th Acupuncture Forum 2018 21 พ.ค. 61
12 ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการประชุมวิชาการ เรื่อง Comprehensive view and social change in ageing society 21 พ.ค. 61
13 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุม The 8th Central Asia Regional Congress (CARC-MWIA 2018) และขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา 21 พ.ค. 61
14 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดูแลรักษาผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ เขตสุขภาพที่ 2 21 พ.ค. 61
15 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์บูรณาการ 18 พ.ค. 61
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
78
ระเบียนที่ 1 - 15 / 1161    
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศจังหวัดสุโขทัย โดยโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 10 มิ.ย. 2561
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561 (แบบ สขร.1) ของโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย 30 มิ.ย. 2561
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนเมษายน 2561 ของโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย 30 มิ.ย. 2561
4 ประกาศราคากลางงานซื้อวัสดุชันสูตรโรค จำนวน 20 รายการ ของโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม 8 พ.ค. 2561
5 ประกาศราคากลางงานจ้าง โครงการจ้างปรับปรุงตึกผู้ป่วยใน (Ward ชาย-หญิง) ของโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม 19 พ.ค. 2561
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561 (แบบ สขร.1) ของโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย 31 พ.ค. 2561
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (แบบ สขร.1) ของโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย 31 พ.ค. 2561
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนมีนาคม 2561 ของโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย 31 พ.ค. 2561
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ของโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย 31 พ.ค. 2561
10 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีอนามัยใหม่ ทดแทนของเดิม แบบเลขที่ 8170/2536 และเอกสารเลขที่ ข.91/พ.ย./41 พื้นที่ใช้สอย 369 ตารางเมตร จำนวน 2 ชั้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระบัว ตำบลวังใหญ่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 เม.ย. 2561
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
46
ระเบียนที่ 1 - 10 / 458    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง/ข่าว
วันสิ้นสุดประกาศ
1 แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจ (คำสั่งจังหวัดสุโขทัยที่ 967/2561 ลว.16 พ.ค.2561 24 พ.ค. 61
2 ประกาศฯ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)สถานีอนามัยตำบลไกรใน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 28 พ.ค. 61
3 แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจ "สำเนาคำสั่งจังหวัดสุโขทัย ที่ 902/2561 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561" 10 พ.ค. 61
4 ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา 9 พ.ค. 61
5 ประกาศฯ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(จพ.สาธารณสุขอาวุโส) สถานีอนามัยต.เมืองบางยม สสอ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 15 มิ.ย. 61
6 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 12 พ.ค. 61
7 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู่ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 12 พ.ค. 61
8 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาเบื้องต้น) รุ่นที่ 17 2 พ.ค. 61
9 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 1 2 พ.ค. 61
10 ขอเชิญเข้ารับการอบรมวิชาการฯ เรื่อง การพยาบาลเวชปฏิบัติทันยุค ครั่งที่ 7 2 พ.ค. 61
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
54
ระเบียนที่ 1 - 10 / 537    
เอกสารประกอบการประชุม
     
เรื่อง
วันประกาศ
1 เอกสารประกอบการอบรม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (5) 24 ก.ย. 60
2 เอกสารประกอบการอบรม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2560 (4) 24 ก.ย. 60
3 เอกสารประกอบการอบรม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2560(3) 24 ก.ย. 60
4 เอกสารประกอบการอบรม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (2) 24 ก.ย. 60
5 เอกสารประกอบ การอบรม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2560 (1) 24 ก.ย. 60
6 คู่มือ ITA 14 มิ.ย. 60
7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการติดตามตรวจสอบรวมทั้งการเชื่อมโยงระบบข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ ๔๓ แฟ้ม ของคณะทำงานที่เกี่ยวข้องในระดับเขตและจังหวัด เขตสุขภาพที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในวันที่ ๓-๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 4 พ.ค. 60
8 เอกสารอบรมสาเหตุการตาย 18 เมษายน 2560 2 พ.ค. 60
9 กรอบแผนยุทธศาสตร์ สป.ปี 2560-2564 1 พ.ค. 60
10 เอกสารประชุมสรุปผลการตรวจราชการ รอบ 1-2560 1 พ.ค. 60
11 เอกสารประกอบการประชุม ICS (แบบฟอร์ม และ PPT) วันที่ 24-25 เมษายน 2560 8 เม.ย. 60
12 รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560 รูปเล่ม 10 พ.ย. 59
13 คู่มือระบบบัญชาการเหตุการณ์ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ส(รับการจัดการในภาวะสาธารณภัย/ภัยพิบัติ (Public Health Emergency Incident Command System: PHEICS) 4 พ.ย. 59
14 สไลด์การประชุมตัวชี้วัดวันที่ 18 ตุลาคม 2559 โรงแรมเทรเชอร์ 19 ต.ค. 59
15 เอกสารประกอบการจัดประชุม 18 ตุลาคม 2559 (ไฟล์ขนาด 105MB ควรใช้คอมพิวเตอร์ ต่อผ่าน WIFI เพื่อดาวโหลดเอกสาร) 10 ต.ค. 59
1
2
ระเบียนที่ 1 - 15 / 23    
ปฏิทินปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 17
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
สัปดาห์ที่ 18
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
สัปดาห์ที่ 19
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
สัปดาห์ที่ 20
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
สัปดาห์ที่ 21
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
นพ.สสจ.สุโขทัย


นพ.สมศักดิ์  นุกูลอุดมพานิชย์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

Web Links

คู่มือการปฏิบัติงานการพิจารณาอนุญาต กลุ่มงานคุ้ครองผู้บริโภค

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
331 หมู่ 14 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ 0-5561-3354, 0-5561-2258 โทรสาร 0-5561-3375
Email :: pho6401@health.moph.go.th สำเนาถึง hs6two@gmail.com
Best View 1366 x 768 pixel Internet Explorer & Google Chrome