วิสัยทัศน์ :: คนสุโขทัย มีสุขภาพดีบนวิถีไทย ด้วยระบบบริการสาธารณสุขที่ดี และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม

เอกสารตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูลของการตรวจราชการปี 2559 คณะที่ 1-5 

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสุโขทัย
แผนที่ตั้งหน่วยงาน
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข
ประชากรปี 55 แบ่งกลุ่มอายุ XLS
ประชากรปี 56 แบ่งกลุ่มอายุ XLS
ประชากรปี 57 แบ่งกลุ่มอายุ XLS
ประชากรปี 58 แบ่งกลุ่มอายุ XLS
ประชากรปี 59 แบ่งกลุ่มอายุ XLS
ประชากรกลางปี 60 XLS

สาธารณสุขอำเภอ

อำเภอเมือง
อำเภอสวรรคโลก
อำเภอศรีสำโรง
อำเภอศรีสัชนาลัย
อำเภอบ้านด่านลานหอย
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
อำเภอคีรีมาศ
อำเภอกงไกรลาศ
อำเภอศรีนคร

รพ.สต.
Sukhothai Public Health Data Center
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอแจ้งช่องทางการ Download ไฟล์เอกสารแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยสามารถ Download ไฟล์เอกสารฉบับสมบูรณ์ได้ที่เว็บไซต์สำนักกองตรวจราชการ http://bie.moph.go.th หรือ http://203.157.240.30/bie/home

27 ธ.ค. 60 09:16

18 ธ.ค. 60 13:52

20 พ.ย. 60 10:04

รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข

31 ต.ค. 60 08:30
ข่าว/เวียนเอกสาร
     
เรื่อง
วันประกาศ
1 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) 16 ม.ค. 61
2 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการให้คำปรึกษาด้านการวิจัยแก่หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 19 ม.ค. 61
3 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประำปี 2561 สถาบันร่วมผลิตแพทย์ โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ร่วมกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า หัวข้อ Revivew in lnternal Medicine 19 ม.ค. 61
4 ประชาสัมพันธ์ Web application 11 ม.ค. 61
5 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การวิเคราะห์อัตรากำลังและการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ 19 ม.ค. 61
6 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม 19 ม.ค. 61
7 ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าอบรม 19 ม.ค. 61
8 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560ฯ 5 ม.ค. 61
9 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560O 5 ม.ค. 61
10 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2561ฯ 5 ม.ค. 61
11 แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 3 ม.ค. 61
12 ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 5 ม.ค. 61
13 ขอความอนุเคราะห์อนุมัติพยาบาลให้หน่วยงานเข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา 5 ม.ค. 61
14 ขอประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำปี ครั้งที่ 55/2561 ขอรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย 5 ม.ค. 61
15 โครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 29 ธ.ค. 60
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
64
ระเบียนที่ 1 - 15 / 953    
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560 (แบบ สขร.1) 5 ก.พ. 2561
2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (แบบ สขร.1) 5 ก.พ. 2561
3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560 (แบบ สขร.1) 5 ก.พ. 2561
4 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 92 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 31 ม.ค. 2561
5 ประกาศเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ของโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย รอบเดือนพฤศจิกายน 2560 31 ม.ค. 2561
6 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ของโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย สำนักงานสาธารรสุขจังหวัดสุโขทัย รอบเดือน พฤศจิกายน 2560 31 ม.ค. 2561
7 ประกาศเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ของโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย รอบเดือนตุลาคม 2560 31 ม.ค. 2561
8 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ของโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย สำนักงานสาธารรสุขจังหวัดสุโขทัย รอบเดือน ตุลาคม 2560 31 ม.ค. 2561
9 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย 30 ก.ย. 2561
10 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุทั่วไป งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 30 ก.ย. 2561
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
44
ระเบียนที่ 1 - 10 / 437    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง/ข่าว
วันสิ้นสุดประกาศ
1 รับย้าย/รับโอนข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ระหว่างวันที่ 19-25 มกราคม 2561 26 ม.ค. 61
2 รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สังกัดกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สสจ.สุโขทัย ระหว่างวันที่ 18 - 25 มกราคม 2561 26 ม.ค. 61
3 ประกาศฯบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 17 ม.ค. 61
4 รับสมัครข้าราชการเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ จ.สุโขทัย ระหว่างวันที่ 17-24 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ 25 ม.ค. 61
5 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 20 ม.ค. 61
6 ประกาศฯรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก จำนวน 2 อัตรา โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 18 ม.ค. 61
7 ประกาศฯรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลสวรรคโลก 20 ม.ค. 61
8 ประกาศฯรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคีรีมาศ 20 ม.ค. 61
9 ประกาศ ฯ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 19 ม.ค. 61
10 ประกาศฯ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการพิเศษ 19 ม.ค. 61
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
45
ระเบียนที่ 1 - 10 / 443    
เอกสารประกอบการประชุม
     
เรื่อง
วันประกาศ
1 เอกสารประกอบการอบรม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (5) 24 ก.ย. 60
2 เอกสารประกอบการอบรม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2560 (4) 24 ก.ย. 60
3 เอกสารประกอบการอบรม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2560(3) 24 ก.ย. 60
4 เอกสารประกอบการอบรม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (2) 24 ก.ย. 60
5 เอกสารประกอบ การอบรม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2560 (1) 24 ก.ย. 60
6 คู่มือ ITA 14 มิ.ย. 60
7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการติดตามตรวจสอบรวมทั้งการเชื่อมโยงระบบข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ ๔๓ แฟ้ม ของคณะทำงานที่เกี่ยวข้องในระดับเขตและจังหวัด เขตสุขภาพที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในวันที่ ๓-๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 4 พ.ค. 60
8 เอกสารอบรมสาเหตุการตาย 18 เมษายน 2560 2 พ.ค. 60
9 กรอบแผนยุทธศาสตร์ สป.ปี 2560-2564 1 พ.ค. 60
10 เอกสารประชุมสรุปผลการตรวจราชการ รอบ 1-2560 1 พ.ค. 60
11 เอกสารประกอบการประชุม ICS (แบบฟอร์ม และ PPT) วันที่ 24-25 เมษายน 2560 8 เม.ย. 60
12 รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560 รูปเล่ม 10 พ.ย. 59
13 คู่มือระบบบัญชาการเหตุการณ์ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ส(รับการจัดการในภาวะสาธารณภัย/ภัยพิบัติ (Public Health Emergency Incident Command System: PHEICS) 4 พ.ย. 59
14 สไลด์การประชุมตัวชี้วัดวันที่ 18 ตุลาคม 2559 โรงแรมเทรเชอร์ 19 ต.ค. 59
15 เอกสารประกอบการจัดประชุม 18 ตุลาคม 2559 (ไฟล์ขนาด 105MB ควรใช้คอมพิวเตอร์ ต่อผ่าน WIFI เพื่อดาวโหลดเอกสาร) 10 ต.ค. 59
1
2
ระเบียนที่ 1 - 15 / 23    
ปฏิทินปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
31
สัปดาห์ที่ 52
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 01
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 02
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 03
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 04
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
นพ.สสจ.สุโขทัย


นพ.สมศักดิ์  นุกูลอุดมพานิชย์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

Web Links

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
331 หมู่ 14 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ 0-5561-3354, 0-5561-2258 โทรสาร 0-5561-3375
Email :: pho6401@health.moph.go.th สำเนาถึง hs6two@gmail.com
Best View 1366 x 768 pixel Internet Explorer & Google Chrome