วิสัยทัศน์ :: คนสุโขทัย มีสุขภาพดีบนวิถีไทย ด้วยระบบบริการสาธารณสุขที่ดี และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม

เอกสารตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูลของการตรวจราชการปี 2559 คณะที่ 1-5 

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสุโขทัย
แผนที่ตั้งหน่วยงาน
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข
ประชากรปี 55 แบ่งกลุ่มอายุ XLS
ประชากรปี 56 แบ่งกลุ่มอายุ XLS
ประชากรปี 57 แบ่งกลุ่มอายุ XLS
ประชากรปี 58 แบ่งกลุ่มอายุ XLS
ประชากรปี 59 แบ่งกลุ่มอายุ XLS
ประชากรกลางปี 60 XLS

สาธารณสุขอำเภอ

อำเภอเมือง
อำเภอสวรรคโลก
อำเภอศรีสำโรง
อำเภอศรีสัชนาลัย
อำเภอบ้านด่านลานหอย
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
อำเภอคีรีมาศ
อำเภอกงไกรลาศ
อำเภอศรีนคร

รพ.สต.
Sukhothai Public Health Data Center
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข

31 ต.ค. 60 08:30

แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 PA 2561 ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 20 ตุลาคม 2561
24 ต.ค. 60 15:44

สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข ได้ปรับปรุงแบบรายงานน้ำท่วมใหม่ขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยขณะเกิดภัย ให้ส่งแบบฟอร์มมาที่กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ภายในเวลา 18.00 น.ของวันที่ออกปฏิบัติการ ทาง e-mail: pherskto@gmail.com เพื่อรวบรวมส่งสำนักสาธารณสุขฉุกเฉินต่อไป

[Download]

19 ก.ค. 60 13:54

ไฟล์นำเสนอคณะตรวจราชการ

​1. ไฟล์นำเสนอคณะตรวจราชการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

2. ไฟล์นำเสนอสรุปการตรวจราชการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

 

 

11 ก.พ. 60 14:12
ข่าว/เวียนเอกสาร
     
เรื่อง
วันประกาศ
1 ประชาสัมพันธ์ประกาศของสหกรณ์ฯ เรื่อง หยุดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเป็นการชั่วคราว และรับสมัครผู้สอบบัญชีภาคเอกชนสำหรับปีบัญชี 2561 17 พ.ย. 60
2 การรับสมัครสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1/2560 17 พ.ย. 60
3 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปี 2561 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การล้างไตทางช่องท้อง) และสาขาผู้ป่วยแบบประคับประคอง 17 พ.ย. 60
4 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และส่งผลงานเข้าประกวด เพื่อรับรางวัล "อรรธนารีศวร ประจำปี พ.ศ.2560" (หมดเขตการรับสมัคร 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2560) 17 พ.ย. 60
5 ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนนโยบาย โครงการ "3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน" สำหรับสาธารณสุขอำเภอ 16 พ.ย. 60
6 ขอเชิญประชุมวิชาการและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่อง "การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ปีงบประมาณ 2561 16 พ.ย. 60
7 ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมฟื้นฟูวิชาการประจำปี เรื่อง การรักษาพยาบาลขั้นต้นในการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ 16 พ.ย. 60
8 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมที่ปฏิบัติงานด้านการบำบัดรักษายาเสพติด ประจำปี 2561 16 พ.ย. 60
9 ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การผ่าตัดในช่องหูและกระดูกเทมโพราล" International Practical Course 16 พ.ย. 60
10 ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมวิชาการ เรื่อง Palliative Care Day 2017: Don't leave those suffering behind 16 พ.ย. 60
11 ขอเชิญประชุมวิชาการ เรื่อง Nursing Professional in Thailand 4.0 Challengs and Solutions 16 พ.ย. 60
12 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร "การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์" รุ่นที่ 8 13 พ.ย. 60
13 ขอเชิญแพทย์ พยาบาล และนักวิชาการเข้ารับการอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลวัยรุ่นและสตรีท้องไม่พร้อมเพื่อป้องกันการแท้งที่ไม่ปลอดภัย 13 พ.ย. 60
14 ประกาศรับสมัครผู้เข้าหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลชั้นสูงระดับวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 10 พ.ย. 60
15 ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 10 พ.ย. 60
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
61
ระเบียนที่ 1 - 15 / 901    
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พ.ย. 2560
2 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พ.ย. 2560
3 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ต.ค. 2560
4 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ต.ค. 2560
5 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 30 ก.ย. 2561
6 รายงานแผนการปฏิบัติการจัดจ้าง งบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย กระทรวงสาธารณสุข 28 ก.ย. 2561
7 เอกสาร ภาพรวม EGP_ระยะที่ 4 30 ก.ย. 2560
8 เอกสารบรรยายระเบียบพัสดุ 2560 30 ก.ย. 2560
9 เอกสารบรรยาย พรบ.พัสดุ 2560 30 ก.ย. 2560
10 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ Thermal ไม่น้อยกว่า A4 จำนวน 5 เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย และโรงพยาบาลสวรรคโลก 2 ต.ค. 2560
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
43
ระเบียนที่ 1 - 10 / 427    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง/ข่าว
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประกาศฯ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 25 พ.ย. 60
2 ประกาศฯรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 2 ธ.ค. 60
3 ด่วนที่สุด ประกาศเลื่อนกำหนดวันคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ และพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ จากวันที่ 14 พ.ย. 2560 เป็นวันที่ 6 ธันวาคม 2560 นอกนั้นให้เป็นไปตามประกาศเดิม 6 ธ.ค. 60
4 ประกาศฯรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานบริการ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 24 พ.ย. 60
5 ประกาศรายผู้มิสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกฯ 14 พ.ย. 60
6 รับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติราชการที่ รพช.บ้านด่านฯ,รพช.ศรีสัชนาลัย ระหว่างวันที่ 6-10 พ.ย. 2560 11 พ.ย. 60
7 ประกาศฯบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลืกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานเปล และพนักงานซักฟอก โรงพยาบาลสวรรคโลก 6 พ.ย. 60
8 ประกาศฯรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานเปล,พนักงานซักฟอก โรงพยาบาลสวรรคโลก 4 พ.ย. 60
9 ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 10 พ.ย. 60
10 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 24 ต.ค. 60
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
40
ระเบียนที่ 1 - 10 / 398    
เอกสารประกอบการประชุม
     
เรื่อง
วันประกาศ
1 เอกสารประกอบการอบรม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (5) 24 ก.ย. 60
2 เอกสารประกอบการอบรม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2560 (4) 24 ก.ย. 60
3 เอกสารประกอบการอบรม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2560(3) 24 ก.ย. 60
4 เอกสารประกอบการอบรม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (2) 24 ก.ย. 60
5 เอกสารประกอบ การอบรม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2560 (1) 24 ก.ย. 60
6 คู่มือ ITA 14 มิ.ย. 60
7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการติดตามตรวจสอบรวมทั้งการเชื่อมโยงระบบข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ ๔๓ แฟ้ม ของคณะทำงานที่เกี่ยวข้องในระดับเขตและจังหวัด เขตสุขภาพที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในวันที่ ๓-๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 4 พ.ค. 60
8 เอกสารอบรมสาเหตุการตาย 18 เมษายน 2560 2 พ.ค. 60
9 กรอบแผนยุทธศาสตร์ สป.ปี 2560-2564 1 พ.ค. 60
10 เอกสารประชุมสรุปผลการตรวจราชการ รอบ 1-2560 1 พ.ค. 60
11 เอกสารประกอบการประชุม ICS (แบบฟอร์ม และ PPT) วันที่ 24-25 เมษายน 2560 8 เม.ย. 60
12 รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560 รูปเล่ม 10 พ.ย. 59
13 คู่มือระบบบัญชาการเหตุการณ์ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ส(รับการจัดการในภาวะสาธารณภัย/ภัยพิบัติ (Public Health Emergency Incident Command System: PHEICS) 4 พ.ย. 59
14 สไลด์การประชุมตัวชี้วัดวันที่ 18 ตุลาคม 2559 โรงแรมเทรเชอร์ 19 ต.ค. 59
15 เอกสารประกอบการจัดประชุม 18 ตุลาคม 2559 (ไฟล์ขนาด 105MB ควรใช้คอมพิวเตอร์ ต่อผ่าน WIFI เพื่อดาวโหลดเอกสาร) 10 ต.ค. 59
1
2
ระเบียนที่ 1 - 15 / 23    
ปฏิทินปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 43
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 44
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 45
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 46
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 47
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
นพ.สสจ.สุโขทัย


นพ.สมศักดิ์  นุกูลอุดมพานิชย์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

Web Links

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
331 หมู่ 14 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ 0-5561-3354, 0-5561-2258 โทรสาร 0-5561-3375
Email :: pho6401@health.moph.go.th สำเนาถึง hs6two@gmail.com
Best View 1366 x 768 pixel Internet Explorer & Google Chrome