วิสัยทัศน์ :: คนสุโขทัย มีสุขภาพดีบนวิถีไทย ด้วยระบบบริการสาธารณสุขที่ดี และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ.2558 

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสุโขทัย
แผนที่ตั้งหน่วยงาน
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข
ประชากรปี 55 แบ่งกลุ่มอายุ XLS
ประชากรปี 56 แบ่งกลุ่มอายุ XLS

สาธารณสุขอำเภอ

อำเภอเมือง
อำเภอสวรรคโลก
อำเภอศรีสำโรง
อำเภอศรีสัชนาลัย
อำเภอบ้านด่านลานหอย
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
อำเภอคีรีมาศ
อำเภอกงไกรลาศ
อำเภอศรีนคร

รพ.สต.
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ปีการศึกษา 2558 ท่านสามารถดาวโหลดเอกสารได้ที่ http://www.meded.nu.ac.th

8 ต.ค. 57 16:16

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ปีการศึกษา 2558 ได้ที่ http://www.meded.nu.ac.th

30 ก.ย. 57 11:43

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจหลักในการบริการด้านสุขภาพและด้านการแพทย์แบบผสมผสานให้ครอบคลุมทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพ ให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และจิตวิญญาณ โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และ เป้าประสงค์ นำทางในการทำงาน ภายใต้นโยบาย แนวทางการทำงานของรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข และ จังหวัดสุโขทัย ร่วมทั้ง บริบทสภาพปัญหาของพื้นที่ และในปี 2558 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เริ่มกระบวนการจัดทำแผนด้านสาธารณสุข ด้วยการพิจารณากรอบการทำงาน 15 ด้านของกระทรวงสาธารณสุข แต่มุ่งเน้นในด้านพัฒนาสุขภาพ 5 กลุ่มวัย โดยการวิเคราะห์สถานการณ์และกำหนดปัญหา พร้อมจัดลำดับความสำคัญของปัญหา และ กำหนดกลวิธีการแก้ไขปัญหา เพื่อนำไปสู่การบูรณาการ การแก้ไขปัญหาสุขภาพ 5 กลุ่มวัยจากหน่วยงานทุกระดับ ในวันที่ 15-16 กันยายน 2557 ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท และ สปา จังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้ ด้วยความร่วมมือจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข(ตัวแทน)จากทุกระดับ

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ได้วางกรอบกระบวนการจัดทำแผนด้านสาธารณสุข


และ Time Line ในการทำงาน เพื่อให้บรรลุการทำงาน ในปี 2558 คือ


25 ก.ย. 57 01:41

ปลัด สธ. เตรียมเสนอแผนพัฒนาระบบสุขภาพ 16 เรื่อง ต่อรัฐมนตรีสาธารณสุข

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เตรียมเสนอแผนพัฒนาระบบสุขภาพต่อรัฐมนตรีว่ากระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 13 กันยายน 2557 นี้รวม 16 เรื่อง และมี 4 เรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการ คือ เร่งพัฒนาธรรมาภิบาลของกระทรวงสาธารณสุข ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง การแต่งตั้งโยกย้ายต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ การเร่งสร้างขวัญและกำลังใจของเจ้าหน้าที่พร้อมลดความเลื่อมล้ำ และเร่งพัฒนาระบบสุขภาพใช้ทรัพยากรที่มีอยู่และจัดบริการร่วมกัน เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุด และกระจายงบประมาณสู่เขตสุขภาพ

วานนี้ (10 กันยายน 2557) ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2557 ว่า ในเบื้องต้นกระทรวงสาธารณสุขได้รวบรวมเรื่องที่จะต้องพัฒนาเพื่อปรับปรุงระบบสุขภาพเตรียมเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่จะเข้ารับตำแหน่งและมอบนโยบายในวันที่ 13 กันยายน 2557 รวม 16 เรื่อง แต่มีเรื่องที่จะต้องเร่งดำเนินงาน 4 เรื่องคือ 1.ระบบธรรมาภิบาลของกระทรวงสาธารณสุข ขณะนี้ได้ทบทวนระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนเกณฑ์จริยธรรมในการจะซื้อจะจ้าง รวมทั้งการจัดระบบเงินสนับสนุนต่างๆ และการแต่งตั้งโยกย้าย รวมทั้งงบประมาณ ต้องตรวจสอบได้ เพื่อความโปร่งใสของกระทรวงสาธารณสุข ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขมีเครือข่ายที่จะเข้ามาช่วยในการตรวจสอบ 2 ระดับ คือ เครือข่าย อสม. และเครือข่ายของพยาบาลโรงพยาบาลทุกแห่ง.....

อ่านเพิ่มเติม

11 ก.ย. 57 08:27
ข่าว/เวียนเอกสาร
     
เรื่อง
วันประกาศ
1 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการด้านโรคมะเร็ง 21 ต.ค. 57
2 หลักสูตรทางการบริหารของหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวง สธ. ภายใน 31 ตค.57 20 ต.ค. 57
3 อบรมพยาบาลเฉพาะทาง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 20 ต.ค. 57
4 ประชุมเภสัชกรรมคลินิค 24-28 พย.57 ม.ขอนแก่น 20 ต.ค. 57
5 อบรมฟื้นฟูการพยาบาลเวชปฏิบัติ 17-21 พย.57 วพบ.พระพุทธบาท 20 ต.ค. 57
6 เชิญสมทบทุน "โครงการรางวัลชัยนาทนเรนทร " กรมแพทย์แผนไทย 20 ต.ค. 57
7 การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจจากสหวิชาชีพ 20-21 พย.57 ( รพ.ลำปาง) 20 ต.ค. 57
8 ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักเขตสุขภาพ 16 ต.ค. 57
9 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 14 และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ครั้งที่ 1 8 ต.ค. 57
10 วิชาการภาควิชาอายุรศาสตร์ 27-28 พย.57 คณะแพทย์ ฯ มน. 8 ต.ค. 57
11 สรุปความพร้อมบุคลากรสธ.สู่สภาการสาธารณสุขชุมชน 20-21 ตค.57 สมาคมวิชาชีพ สธ. 8 ต.ค. 57
12 ประชุมวิชาการธาลัสซีเมีย 17-19 ธค.57 ( สถาบันสุขภาพเด็ก ) 8 ต.ค. 57
13 วิชาการสมาคมบริหารสาธารณสุข 5-7 พย.57 (สนบส) 8 ต.ค. 57
14 แพทย์ดีเด่นในชนบท ภายใน 22 ตค.57 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 6 ต.ค. 57
15 พิษวิทยาและยาต้านพิษฯ 27-28 พย.57 ส.พิษวิทยา 6 ต.ค. 57
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
28
ระเบียนที่ 1 - 15 / 420    
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาลส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์สำหรับโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 27 ต.ค. 2557
2 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 850 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยม ของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 27 ต.ค. 2557
3 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 24 ต.ค. 2557
4 ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม จำนวน 4ประกาศ และประกาศสอบราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม จำนวน 1 ประกาศ ระหว่างวันที่ 14-27 ตุลาคม 2557 27 ต.ค. 2557
5 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของ รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 16 ต.ค. 2557
6 ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถพยาบาล 16 ต.ค. 2557
7 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 13 ต.ค. 2557
8 โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม 20 ต.ค. 2557
9 โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ประกาศสอบรคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารของโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม 20 ต.ค. 2557
10 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลสุโขทัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 7 ต.ค. 2557
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
14
ระเบียนที่ 1 - 10 / 135    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง/ข่าว
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประกาศโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักโภชนาการ 30 ต.ค. 57
2 ประกาศโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 ต.ค. 57
3 ประกาศโรงพยาบาลสวรรคโลก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 ต.ค. 57
4 ประกาศสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 ต.ค. 57
5 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ เภสัชกร นักโภชนาการและพนักงานบริการ 30 ก.ย. 57
6 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประเภทรับตรง ปีการศึกษา 2558 โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน 24 ก.ย. 57
7 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในตำแหน่งพนักงานเปล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานบริการทั่วไป และพนักงานเภสัชกรรม 26 ก.ย. 57
8 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขและเจ้าพนักงานสาธารณสุข 20 ก.ย. 57
9 ประกาศฯ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย เรื่องรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์,เภสัชกร,นักโภชนาการ และพนักงานบริการ 20 ก.ย. 57
10 ประกาศฯรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานเปล,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานบริการเอกสารทั่วไป และพนักงานเภสัชกรรม 19 ก.ย. 57
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
11
ระเบียนที่ 1 - 10 / 105    
รายงานประชุมประจำเดือน
     
ประจำเดือน
วันประกาศ
1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ 29 ก.ย. 57
2 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ 29 ก.ย. 57
3 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ 29 ก.ย. 57
4 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ 29 มี.ค. 57
5 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ 29 มี.ค. 57
6 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 29 มี.ค. 57
7 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 29 มี.ค. 57
8 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๑/๕๗ 29 มี.ค. 57
9 พฤศจิกายน 56 8 ธ.ค. 56
10 มกราคม 56 - ตุลาคม 56 8 ธ.ค. 56
ระเบียนที่ 1 - 10 / 10    
ปฏิทินปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 39
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 40
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 41
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 42
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 43
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
นพ.สสจ.สุโขทัย


นพ.สมศักดิ์  นุกูลอุดมพานิชย์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

Web Linksสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
331 หมู่ 14 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ 0-5561-3354, 0-5561-2258 โทรสาร 0-5561-3375
Email :: pho6401@health2.moph.go.th สำเนาถึง hs6two@gmail.com
Best View 1366 x 768 pixel Internet Explorer & Google Chrome