วิสัยทัศน์ :: คนสุโขทัย มีสุขภาพดีบนวิถีไทย ด้วยระบบบริการสาธารณสุขที่ดี และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม

เอกสารการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวโหลดเอกสาร    ||   ด่วนที่สุด!! การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ดาวโหลดเอกสาร 

ข้อมูลพื้นฐาน
สาธารณสุขอำเภอ

อำเภอเมือง
อำเภอสวรรคโลก
อำเภอศรีสำโรง
อำเภอศรีสัชนาลัย
อำเภอบ้านด่านลานหอย
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
อำเภอคีรีมาศ
อำเภอกงไกรลาศ
อำเภอศรีนคร

รพ.สต.
ข่าวประชาสัมพันธ์

24 ส.ค. 57 10:12

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

คลิกดาวโหลดเอกสารจากตำแหน่งที่ท่านสมัครไว้

1.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ,นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ,นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ และแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

2.เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

3.นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

16 ส.ค. 57 11:31

กลุ่มงานควบคุมโรค จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานการสอบสวนโรค

เมื่อวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2557 ที่ รร.สุโขทัยเทรเชอร์ มีรายงานการสอบสวนโรคฉบับสมบูรณืเข้าร่วมนำเสนอจำนวน 16 เรื่อง จาก 8 อำเภอ ในจังหวัดสุโขทัย ซึ่งผู้ชนะเลิศ ได้แก่ SRRT อ.สวรรคโลก อันดับที่ 2 SRRT อ.ศรีสัชนาลัย อันดับที่ 3 SRRT อ.กงไกรลาศ และการประเมินมาตรฐานคลินิค NCD คุณภาพของสำนักงานเขตบริการสุขภาพที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคลินิค NCD คุณภาพ ระดับดีมาก ได้แก่ รพ.ศรีนคร และผ่านเกณฑ์มาตรฐานคลินิค NCD คุณภาพ ระดับดี ได้แก่ รพ.สุโขทัย รพ.ศรีสังวรสุโขทัย รพ.สวรรคโลก รพ.ศรีสัชนาลัย

   

   

   

31 ก.ค. 57 10:29

การประชุมคณะกรรมการผู้ให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดสุโขทัย

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงพยาบาลคีรีมาศ ที่ผ่านมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ได้จัดประชุมคณะกรรมการผู้ให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 5/2557 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจังหวัดสุโขทัย และ ร่วมแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ร่วมกัน ในครั้งนี้ ร่วมพิจารณาการจัดบริการร่วม โดยโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ได้จัดทำ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อประชาชน (Better service) ซึ่งเป็นการจัดบริการเชิงรุก โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อพัฒนาระบบบริการในโซนเหนือ จ.สุโขทัย ให้ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และ มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ดำเนินการด้วยกลวิธีการออก OPD ในโรงพยาบาลชุมชน ด้วยแพทย์ เชี่ยวชาญ คือ แพทย์สาขาศัลยกรรม แพทย์สาขาศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ แพทย์สาขาโสต ศอ นาสิก ใน

  

อ่านเพิ่มเติม

30 ก.ค. 57 16:00
ข่าว/เวียนเอกสาร
     
เรื่อง
วันประกาศ
1 การพิจารณาัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2557 (ภายใน 1 กันยายน 2557 22 ส.ค. 57
2 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง เภสัชกรกับความท้าทายในศตวรรษที่ 21 22 ส.ค. 57
3 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง การรักษาโรคเบื้องต้น และการให้ภูมิคุ้มกันโรค 22 ส.ค. 57
4 ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด 22 ส.ค. 57
5 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานหัวข้อเรื่อง "Collaborating to Optimize Cancer Care: 15 Years from Past to Future" 20 ส.ค. 57
6 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการโรคมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 12 18 ส.ค. 57
7 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ 18 ส.ค. 57
8 การดำเนินการตามข้อสั่งการของหัวหน้า คสช. 6 ส.ค. 57
9 ขอความร่วมมือขับเคลื่อน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 6 ส.ค. 57
10 เชิญประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข 9-12 กย.57 (สป.) 6 ส.ค. 57
11 รับสมัครคณะกรรมการแพทยสภา ภายใน 15 กย.57 (แพทยสภา) 6 ส.ค. 57
12 เชิญอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ภายใน 30 สค.57 แพทยสภา 6 ส.ค. 57
13 ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่องซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป 4 ส.ค. 57
14 ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง และคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมบัญชีกลาง 4 ส.ค. 57
15 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 29 ก.ค. 57
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
26
ระเบียนที่ 1 - 15 / 388    
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สำหรับ รพ.สต.ในเขตอำเภอศรีสัชนาลัย (เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ) 19 ส.ค. 2557
2 สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานสำหรับ อสม.(หน้ากากอนามัย ปิดจมูกและปาก) 18 ส.ค. 2557
3 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 20 ส.ค. 2557
4 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 18 ส.ค. 2557
5 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสายส่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองและระบบจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ (ครั้งที่2) ของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 6 ส.ค. 2557
6 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆาเชื้อจุลินทรีด้วยระบบไอน้ำของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 14 ส.ค. 2557
7 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 25 ก.ค. 2557
8 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 30 มิ.ย. 2557
9 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานสำหรับ อสม. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 25 มิ.ย. 2557
10 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์แพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 19 มิ.ย. 2557
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
12
ระเบียนที่ 1 - 10 / 119    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง/ข่าว
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประกาศฯ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 31 ส.ค. 57
2 ประกาศฯ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน , เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน และเภสัชกรปฏิบัติงาน 31 ส.ค. 57
3 ประกาศฯ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัด เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ , นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ , นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ และแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 31 ส.ค. 57
4 ประกาศโรงพยาบาลคีรีมาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 30 ส.ค. 57
5 ประกาศโรงพยาบาลคีรีมาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 30 ส.ค. 57
6 ประกาศฯ โรงพยาบาลคีรีมาศ เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา 29 ส.ค. 57
7 ประกาศฯ โรงพยาบาลคีรีมาศ เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา 23 ส.ค. 57
8 ประกาศฯ โรงพยาบาลสุโขทัย เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง เภสัชกรระดับปฏิบัติการ และนักกายภาพบำบัดระดับปฏิบัติการ 14 ส.ค. 57
9 ประกาศฯ โรงพยาบาลสุโขทัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขระดับปฏิบัติงาน 14 ส.ค. 57
10 ประกาศฯ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ๔ อัตรา 15 ส.ค. 57
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ระเบียนที่ 1 - 10 / 94    
ปฏิทินปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 30
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 31
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 32
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 33
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 34
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
สัปดาห์ที่ 35
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
นพ.สสจ.สุโขทัย


นพ.สมศักดิ์  นุกูลอุดมพานิชย์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

Web Linksสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
331 หมู่ 14 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ 0-5561-3354, 0-5561-2258 โทรสาร 0-5561-3375
Email :: pho6401@health2.moph.go.th สำเนาถึง hs6two@gmail.com
Best View 1366 x 768 pixel Internet Explorer & Google Chrome