วิสัยทัศน์ :: คนสุโขทัย มีสุขภาพดีบนวิถีไทย ด้วยระบบบริการสาธารณสุขที่ดี และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ.2558 

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสุโขทัย
แผนที่ตั้งหน่วยงาน
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข
ประชากรปี 55 แบ่งกลุ่มอายุ XLS
ประชากรปี 56 แบ่งกลุ่มอายุ XLS

สาธารณสุขอำเภอ

อำเภอเมือง
อำเภอสวรรคโลก
อำเภอศรีสำโรง
อำเภอศรีสัชนาลัย
อำเภอบ้านด่านลานหอย
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
อำเภอคีรีมาศ
อำเภอกงไกรลาศ
อำเภอศรีนคร

รพ.สต.
ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ระบบสอบกลาง จังหวัดสุโขทัย ปี 2558

.................................................

        สถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรต่างๆระบบสอบกลาง โควตา จังหวัดสุโขทัย  ปี 2558  ระหว่างวันที่  8 -22  พฤษภาคม  2558  ไม่เว้นวันหยุดราชการรายละเอียดดังนี้

          การรับสมัคร    ทางเวปไซด์  สถาบันพระบรมราชชนก http://admission.pi.in.th       

หลักสูตร

จำนวนรับ

สถานที่ศึกษา

 บุคคลทั่วไป

อสม.

บุตร

 อสม.

 รวม

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

4

-

2

6

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

1

1

-

2

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก

การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

1

-

-

1

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข

1

-

1

2

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ชลบุรี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาธารณสุขศาสตร์ สาขาเทคนิคเภสัชกรรม

1

-

1

2

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ชลบุรี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์

1

-

-

1

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี

23 ก.พ. 58 14:26

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ระบบสอบตรง จังหวัดสุโขทัย ปี 2558
.................................................

ด้วยสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ ระบบสอบตรง จังหวัดสุโขทัย ปี 2558 รายละเอียดดังนี้ การรับสมัคร ทางเวปไซด์ สถาบันพระบรมราชชนก http://admission.pi.in.th ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ หลักสูตรดังนี้

พยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ 7 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน จำนวนรับ 1 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก

การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย จำนวนรับ 3 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข จำนวนรับ 1 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ชลบุรี

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มได้ที่ สถาบันพระบรมราชชนก http://admission.pi.in.th หรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย โทร 055 -610258 ต่อ 306 ในวันและ เวลาราชการ

22 ม.ค. 58 09:43

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ระบบคัดตรงจากพื้นที่  จังหวัดสุโขทัย ปี 2558

.................................................

         ด้วยสถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ระบบคัดตรงจากพื้นที่ จังหวัดสุโขทัย  ปี 2558  รายละเอียดดังนี้

         จำนวนโควตา     อำเภอละ 1 คน  

          สถานศึกษา       วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์

          การรับสมัคร      สมัครด้วยตนเอง ที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์

                                ระหว่างวันที่ 5 - 12 มกราคม 2558  ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มได้ที่ สถาบันพระบรมราชชนก http://admission.pi.in.th หรือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์  www.unc.ac.th   โทร ฯ 055-830785

9 ม.ค. 58 09:00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ขอแก้ไขเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 4 อัตรา

นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 1 อัตรา

จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครตำแหน่งละ 200 บาท

สำหรับผู้ที่ดาวโหลดเอกสารไปแล้ว สามารถดาวโหลดใหม่ได้ค่ะ

6 ม.ค. 58 16:26
ข่าว/เวียนเอกสาร
     
เรื่อง
วันประกาศ
1 ประชาสัมพันธ์รณรงค์การจัดงานวัดไตโลก 26 ก.พ. 58
2 ฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีพยาบาล 30 มีค.-3 เมย.58 ราชวิทยาลัยวิสัญญี 26 ก.พ. 58
3 วิชาการระบบหายใจและเวชบำบีดวิกฤตในเด็ก 25-27 มีค.58 26 ก.พ. 58
4 ศึกษาต่อสาธารณสุขศาสตร์ ม.บูรพา ภายใน 30 มิย.58 26 ก.พ. 58
5 วิชาการ จพ.เภสัชกรรม 6-8 พค.58 วสส.ขอนแก่น 26 ก.พ. 58
6 อบรมบุคลากรด้านมะเร็งเต้านม 7 หลักสูตร 20-22 พค.58 กรมการแพทย์ 26 ก.พ. 58
7 สอบความชำนาญเฉพาะทางวิชาชีพพยาบาลและผดุงครรภ์ 10 สาขา ภายใน 31 พค.58 26 ก.พ. 58
8 พัฒนาบริหารศาสตร์ โลกาภิวัฒน์ และการพัฒนาที่สมดุลยั่งยืน 1 เมย.58 สถาบันฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ 26 ก.พ. 58
9 วิขาการ จพ.เภสัชกรรม 20-22 พค.58 คณะเภสัชกรรม มน. 26 ก.พ. 58
10 ฟื้นฟูพยาบาลเวชศาสตร์ 23-27 มีค.58 วพบ.อุตรดิตถ์ 26 ก.พ. 58
11 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการนักสาธารณสุขคืนถิ่น ม.นเรศวร ภายใน 27 กพ.58 24 ก.พ. 58
12 แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนเศรศฐกิจของประเทศ และแผนการดำเนินงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ปี 2558 24 ก.พ. 58
13 ร่วมมือประชาสัมพันธ์และรับสมัครสอบความรู้ จิตวิทยาคลินิค 19 ก.พ. 58
14 โครงการบริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 19 ก.พ. 58
15 ผลการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา พศ. 2558-2560 19 ก.พ. 58
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
35
ระเบียนที่ 1 - 15 / 517    
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 25 ก.พ. 2558
2 ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องพร้อมระบบวิดีทัศน์ของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 13 ก.พ. 2558
3 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 9 รายการ ของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 19 ก.พ. 2558
4 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 16 ก.พ. 2558
5 ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 9 ก.พ. 2558
6 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคีรีมาศ ตามแบบโรงพยาบาลคีรีมาศ ตำบลโตนด อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย จำนวน 1 หลัง 22 ม.ค. 2558
7 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) พื้นที่ใช้สอย 98 ตารางเมตร แบบเลขที่ 5337/32+ข.52/ก.พ./34 สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 21 ม.ค. 2558
8 ประกวดราคาจ้างการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 (1 ครอบครัว) พื้นที่ใช้สอย 76 ตร.ม. แบบเลขที่ 5336/32+ข.52/ก.พ./34 สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 16 ม.ค. 2558
9 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดสายตาสั้นยาวเอียงของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 19 ม.ค. 2558
10 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 29 ธ.ค. 2557
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
16
ระเบียนที่ 1 - 10 / 157    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง/ข่าว
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประกาศฯการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานธุรการ และพนักงานบริการ 6 มี.ค. 58
2 ประกาศฯการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักกายภาพบำบด 10 มี.ค. 58
3 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 27 ก.พ. 58
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานธุรการ และพนักงานบริการ 27 ก.พ. 58
5 ประกาศฯรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 27 ก.พ. 58
6 ประกาศฯรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ตำหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ และพนักงานบริการ 20 ก.พ. 58
7 ประกาศฯ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 31 ม.ค. 58
8 ประกาศฯ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 31 ม.ค. 58
9 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 17 ม.ค. 58
10 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 17 ม.ค. 58
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
14
ระเบียนที่ 1 - 10 / 139    
รายงานประชุมประจำเดือน
     
ประจำเดือน
วันประกาศ
1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ 5 ม.ค. 58
2 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ 2 ธ.ค. 57
3 รายงานประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๙ ปี ๒๕๕๗ 31 ต.ค. 57
4 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ 29 ก.ย. 57
5 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ 29 ก.ย. 57
6 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ 29 ก.ย. 57
7 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ 29 มี.ค. 57
8 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ 29 มี.ค. 57
9 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 29 มี.ค. 57
10 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 29 มี.ค. 57
11 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๑/๕๗ 29 มี.ค. 57
12 พฤศจิกายน 56 8 ธ.ค. 56
1
2
ระเบียนที่ 1 - 12 / 13    
ปฏิทินปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 09
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 10
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 11
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 12
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 13
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
นพ.สสจ.สุโขทัย


นพ.สมศักดิ์  นุกูลอุดมพานิชย์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

Web Linksสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
331 หมู่ 14 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ 0-5561-3354, 0-5561-2258 โทรสาร 0-5561-3375
Email :: pho6401@health2.moph.go.th สำเนาถึง hs6two@gmail.com
Best View 1366 x 768 pixel Internet Explorer & Google Chrome