วิสัยทัศน์ :: คนสุโขทัย มีสุขภาพดีบนวิถีไทย ด้วยระบบบริการสาธารณสุขที่ดี และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม

เอกสารตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูลของการตรวจราชการปี 2559 คณะที่ 1-5 

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสุโขทัย
แผนที่ตั้งหน่วยงาน
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข
ประชากรปี 55 แบ่งกลุ่มอายุ XLS
ประชากรปี 56 แบ่งกลุ่มอายุ XLS

สาธารณสุขอำเภอ

อำเภอเมือง
อำเภอสวรรคโลก
อำเภอศรีสำโรง
อำเภอศรีสัชนาลัย
อำเภอบ้านด่านลานหอย
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
อำเภอคีรีมาศ
อำเภอกงไกรลาศ
อำเภอศรีนคร

รพ.สต.
Sukhothai Public Health Data Center


ดาวโหลด ป้าย 10 ฐานความผิด และ SPOT ทั้งหมด [Download]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตราอัตลักษณ์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

คลิกขวา เลือก Save target as... เพื่อบันทึกและสามารถนำไปใช้ในงานต่างๆ

20 ก.ย. 59 11:57

ขอเชิญประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE จังหวัดสุโขทัย ปี 2559 ในวันที่ 8 กันยายน 2559 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 สิงหาคม 2559 คลิกเพื่อดาวโหลดเพลงสำหรับประกวด

Junior Complete Update

Preteen_Update

Teenage_Complette

4 ส.ค. 59 14:56

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

ด้วย สถาบันพระบรมราชชนก ซึ่งเป้นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จะรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยสังกัดพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2559 ระบบสอบตรง ระหว่างวันที่ 13-29 มกราคม 2559 โดยสมัครผ่านทาง http://admission.pi.in.th

6 ม.ค. 59 11:49

ด้วย สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร และคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่ 9-20 พฤศจิกายน 2558 โดยกรอกใบสมัครผ่านระบบการรับสมัคร http://admission.pi.in.th และพิมพ์ใบสมัครจากระบบฯ ส่งวิทยาลัยฯ ที่สมัคร ในระหว่างวันที่ 9-20 พฤศจิกายน 2558 โดยสมัครได้ 1 หลักสูตร และ 1 วิทยาลัยเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้สมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต สามารถส่งเอกสารการสมัครได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ในวัน และเวลาราชการ สำหรับหลักสูตรอื่นๆ ส่งใบสมัรได้ที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรพิษณุโลก

10 พ.ย. 58 10:18
ข่าว/เวียนเอกสาร
     
เรื่อง
วันประกาศ
1 อบรมพยาบาล 5 หลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ มช. 15 ก.ย. 59
2 วิชาการพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ 14 ตค.59 สมาคมพยาบาลฯ 15 ก.ย. 59
3 วิชาการรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย 12-14 ตค.59 สมาคมรังสีการแพทย์ 15 ก.ย. 59
4 ทุนส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย ภายใน 30 กย. มูลนิธิ มจ.มัณฑารพ ฯ 15 ก.ย. 59
5 Thailand 4.0 :นวตกรรมบริการด้านสุขภาพ วันที่ 17-18 พย.59 รพ.พุทธชินราช 15 ก.ย. 59
6 เชิญประชุม วันพิชิตติดเชื้อในกระแสเลือด 12-13 กย.59 สป. กสธ. 7 ก.ย. 59
7 ประชุมวิชาการกรมการแพทย์ ปี 2559 เส้นทางความสำเร็จกับความเป็นเลิศทางการแพทย์ วันที่ 14-15 กย.59 15 ส.ค. 59
8 เชิญอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง ภายในวันที่ 19 สค.59 10 ส.ค. 59
9 การประชาสัมพันธ์การจดแจ้งองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ.2559 5 ส.ค. 59
10 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ 3 ส.ค. 59
11 อบรมหลักสูตรวิชาข้อเท็จจริงทางการแพทย์ วันที่ 15-18 สค.59 กรมการแพทย์ 2 ส.ค. 59
12 เชิญนำเสนอผลงานและพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรอาวุโสกระทรวงสาธารณสุข 6-8 กย.59 อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา 2 ส.ค. 59
13 ประชุมวิชาการสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 8-9 สค.59 จ.สุราษฎร์ธานี 2 ส.ค. 59
14 ประชุมวิชาการประจำปีชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย วันที่ 28-30 สค.59 2 ส.ค. 59
15 งานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล วันที่ 25-28 ตค.59 รพ.ธรรมศาสตร์ 2 ส.ค. 59
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
50
ระเบียนที่ 1 - 15 / 747    
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดสมองและกระดูก ของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 7 ต.ค. 2559
2 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประมูลราคาขายทอดตลาดโรงจอดรถของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองด่าน ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย จำนวน 1 หลัง 12 ต.ค. 2559
3 สอบราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 6 ต.ค. 2559
4 ประกวดราคาซื้อกล้องผ่าตัดตาพร้อมเครื่องบันทึกถ่ายภาพวีดีทัศน์ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 4 ต.ค. 2559
5 เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดสุโขทัยเรื่อง ประมูลราคาขายทอดตลาดโรงเก็บพัสดุ (หลังเก่า) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 26 ก.ย. 2559
6 ประกาศซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ 3 ต.ค. 2559
7 ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล 3 ต.ค. 2559
8 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย จำนวน 1 คัน 5 ต.ค. 2559
9 ราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย จำนวน 1 คัน 31 ต.ค. 2559
10 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน 3 ต.ค. 2559
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
28
ระเบียนที่ 1 - 10 / 279    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง/ข่าว
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประกาศฯการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 30 ก.ย. 59
2 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 2 อัตรา และแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 1 อัตรา 3 ก.ย. 59
3 ประกาศโรงพยาบาลกงไกรลาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 31 ส.ค. 59
4 ประกาศฯ รับสสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย จำนวน 3 อัตรา 31 ส.ค. 59
5 ประกาศฯ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก 23 ส.ค. 59
6 ประกาศฯ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา 20 ส.ค. 59
7 ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง พนักงานประจำตึก 8 ส.ค. 59
8 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 20 ส.ค. 59
9 ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 6 ส.ค. 59
10 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก 29 ก.ค. 59
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
28
ระเบียนที่ 1 - 10 / 271    
เอกสารประกอบการประชุม
     
เรื่อง
วันประกาศ
1 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ_๒-๓ พ.ค. ๕๙ 18 พ.ค. 59
2 สไลด์ประกอบการประชุมชี้แจงตัวชี้วัดตามแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารสุข กรณีปกติ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระดับอำเภอ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ 11 ม.ค. 59
3 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระเบียบการบริหารจัดการและเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหายา และเวชภัณฑ์ทีมิใช่ยา 30 ก.ค. 57
4 คู่มือการปฐมนิเทศ วพบ.พุทธชินราช รุ่น 1 20-30 เมย.56 6 เม.ย. 56
5 เอกสาร DHS นำเสนอผู้ตรวจราชการฯ 4 เม.ย. 56
6 เอกสารการทบทวนการจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข 19 มกราคม 2556 27 มี.ค. 56
7 เอกสารและแบบเก็บตัวชี้วัดเครือข่ายพยาบาล (สำนักการพยาบาล) 7 มี.ค. 56
8 เอกสารของ สปสช.ประกอบการประชุมจัดทำแผนฯ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 15 พ.ย. 55
ระเบียนที่ 1 - 8 / 8    
รายงานประชุมประจำเดือน
     
ประจำเดือน
วันประกาศ
1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 12 ปี 2558 1 ก.พ. 59
2 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 11 ปี 2558 1 ก.พ. 59
3 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 10 ปี 2558 28 พ.ย. 58
4 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 9 ปี 2558 28 พ.ย. 58
5 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 4 ปี 2558 4 มิ.ย. 58
6 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 3 ปี 2558 4 มิ.ย. 58
7 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 2 ปี 2558 1 พ.ค. 58
8 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 1/2558 27 เม.ย. 58
9 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ 5 ม.ค. 58
10 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ 2 ธ.ค. 57
11 รายงานประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๙ ปี ๒๕๕๗ 31 ต.ค. 57
12 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ 29 ก.ย. 57
1
2
ระเบียนที่ 1 - 12 / 21    
ปฏิทินปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 34
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
สัปดาห์ที่ 35
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
สัปดาห์ที่ 36
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
สัปดาห์ที่ 37
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
สัปดาห์ที่ 38
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
นพ.สสจ.สุโขทัย


นพ.สมศักดิ์  นุกูลอุดมพานิชย์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

Web Links

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
331 หมู่ 14 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ 0-5561-3354, 0-5561-2258 โทรสาร 0-5561-3375
Email :: pho6401@health2.moph.go.th สำเนาถึง hs6two@gmail.com
Best View 1366 x 768 pixel Internet Explorer & Google Chrome