การกระจายตัวของโรคเบาหวานในจังหวัดสุโขทัยต่อแสนประชากร