การกระจายตัวของโรคความดันโลหิตในนจังหวัดสุโขทัยต่อแสนประชากร