กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

กลับไปหน้าแรก


บบฟอร์มต่าง

 ขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน(ขย.1)
ขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบันฯสำหรับสัตว์ (ขย.3)
ขออนุญาตขายยาแผนโบราณ
ขออนุญาตผลิตยาแผนโบราณใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน(ขย.1)
ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จฯ
ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันฯสำหรับสัตว์ (ขย.3)
ใบอนุญาตขายยาแผนโบราณ
ใบอนุญาตผลิตยาแผนโบรา

คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ ในใบอนุญาตขายยา แผนปัจจุบัน (แบบ ข.ย. 14)
คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ ในใบอนุญาตนำหรือสั่งยา แผนปัจจุบันฯ (แบบ น.ย. 11)
คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ ในใบอนุญาตผลิต ขาย นำหรือ สั่งยาแผนโบราณ (แบบ ย.บ. 12)
คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ ในใบอนุญาตผลิต แผนปัจจุบัน (แบบ ผ.ย. 12)
คำขอใบแทนใบอนุญาต หรือ ย้ายสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน (แบบ ข.ย. 13)
คำขอใบแทนใบอนุญาต หรือ ย้ายสถานที่นำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันฯ (แบบ น.ย. 10)
คำขอใบแทนใบอนุญาต หรือ ย้ายสถานที่ผลิต ขาย นำหรือสั่งยา แผนโบราณ (แบบ ย.บ. 11)
คำขอใบแทนใบอนุญาต หรือ ย้ายสถานที่ผลิตยาปัจจุบัน (แบบ ผ.ย. 10)
คำแนะนำการขอใบอนุญาต ขาย นำหรือสั่งยาแผนโบราณ
คำแนะนำการขอใบอนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันฯ
บัญชีแสดงรายละเอียดของวัตถุดิบที่ใช้ผลิตยา(แบบ ผ.ย.3)
แผนที่ แผนผังของสถานที่ที่ขออนุญาต
หนังสือมอบอำนาจ และแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ
หนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทน
สัญญาระหว่างผู้รับอนุญาต กับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ

 Thailand Web Stat สบ.1-คำขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน
Thailand Web Stat สบ.2-แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน
Thailand Web Stat สบ.3-คำขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร
Thailand Web Stat สบ.4- แบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหาร
Thailand Web Stat สบ.5-ใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร
Thailand Web Stat สบ.6-แบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่จดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียด
Thailand Web Stat
คำขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร (อ.1)
Thailand Web Stat คำขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.3)
Thailand Web Stat คำขอใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.4)
Thailand Web Stat คำขออนุญาตย้ายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร (อ.5)
Thailand Web Stat คำขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (อ.6)
Thailand Web Stat คำขอต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (อ.8)
Thailand Web Stat คำขอใบแทนใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (อ.9)
Thailand Web Stat คำขออนุญาตย้ายสถานที่นำเข้าหรือสถานที่เก็บอาหาร (อ.10)
Thailand Web Stat คำขออนุญาตผลิตอาหารเป็นการเฉพาะคราว (อ.11)
Thailand Web Stat คำขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะคราว (อ.12)
Thailand Web Stat คำขออนุญาตผลิตอาหารหรือส่งออกซึ่งอาหารเพื่อเป็นตัวอย่าง (อ.15)
Thailand Web Stat คำขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร (อ.17)
Thailand Web Stat คำขอแก้ไขรายการทะเบียนตำรับอาหาร (อ.19)
Thailand Web Stat คำขอใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร (อ.20)
Thailand Web Stat คำขออนุญาตย้ายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร (อ.5)
Thailand Web Stat คำขออนุญาตผลิตอาหารเพื่อเป็นตัวอย่าง (ฉ.7)
Thailand Web Stat แบบคำขอการรับรองระบบ GMP ด้านอาหาร
Thailand Web Stat แบบคำขอการรับรองระบบ HACCP
Thailand Web Stat บันทึกการตรวจสถานที่นำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร
Thailand Web Stat คำขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (ส.4)
Thailand Web Stat ขอให้พิจารณาคุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
Thailand Web Stat ขอให้พิจารณาอนุมัติสูตรอาหารและการใช้วัตถุเจือปนอาหาร
Thailand Web Stat ใบรับรองแก้ไขคำขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร หรือ คำขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร หรือ คำขอแก้ไขรายการทะเบียนอาหาร
Thailand Web Stat ใบรับรองแก้ไขคำขออนุญาตตั้งโรงงานผลิต หรือนำสั่งฯอาหาร
Thailand Web Stat สอบถามเกี่ยวกับอาหาร
Thailand Web Stat
หนังสือชี้แจงการขอเพิ่มฉลากอาหารที่ผลิตเพื่อส่งออกจำหน่ายนอกราชอาณาจักร
Thailand Web Stat หนังสือมอบอำนาจ(ทะเบียน ฉลาก จดทะเบียน แจ้งรายละเอียด)
Thailand Web Stat หนังสือมอบอำนาจ(ผลิตหรือนำสั่ง)
Thailand Web Stat หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ
Thailand Web Statอกสารรายละเอียดคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
Thailand Web Stat เอกสารรายละเอียดประเภทอาหารและการขออนุญาต
Thailand Web Stat เอกสารรายละเอียดสูตรอาหารและการใช้วัตถุเจือปนอ
าหาร


Thailand Web Stat ตส.3(50) น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
Thailand Web Stat ตส.5(50) นมพร้อมบริโภค
Thailand Web Stat ตส.1(50) อาหารทั่วไป


Dictionaryสพ.1-คำขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาล
ประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

Dictionary สพ.2-แผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาล
ประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

Dictionary สพ.5-คำขออนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
Dictionary สพ.6-หนังสือแสดงความจำ นงเป็นผู้ปฏิบัติงาน
ในสถานพยาบาลของผู้ประกอบวิชาชีพ

Dictionary สพ.18-คำ ขอรับใบอนุญาตให้ดำ เนินการสถานพยาบาล

Dictionaryสพ.3-คำขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
Dictionary สพ.4-แผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
Dictionary สพ.10-คำ ขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
Dictionary สพ.13-คำขอโอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
Dictionary สพ.14-หนังสือแสดงความจำนงเป็นผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
กรณีผู้รับอนุญาตตา
Dictionary สพ.15-คำ ขอใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล/สมุดทะเบียน
Dictionary สพ.16-คำ ขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาล
Dictionary สพ.17-หนังสือแจ้งเลิกกิจการสถานพยาบาล
Dictionary
สพ.21-คำขอรับใบแทนใบอนุญาตกรณีใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลสูญหาย
Dictionaryสพ.22-คำ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ดำ เนินการสถานพยาบาล
Dictionaryสพ.23-รายงานประจำปีของสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
Dictionaryสพ.24-รายงานประจำปีของสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนยา
อาหาร
สถานพยาบาล
ขออนุญาตดำเนินการใหม่

ขอต่ออายุใบอนุญาต
คำขอ/แบบฟอร์ม อื่นๆ
แบบ สบ.
แบบคำขอ

แบบตรวจ GMP
เปิดอนุญาตดำเนินการใหม่่
คำขอ/แบบฟอร์มอื่นๆ