แบบฟอร์มต่าง ๆ

 
                                                               แบบประเมินเพื่อเลื่อนระดับ และขอรับเงินประจำตำแหน่ง
                                                                              แพทย์และทันแพทย์
                                                                              เภสัชกร เล่ม 2,3,4 (เล่มแรกใช้เช่นเดียวกับพยาบาลวิชาชีพ)
                                                                              พยาบาลวิชาชีพ
                                                                              สายงานเจ้าพนักงาน
 
                

                            แบบฟอร์ม กบข. และ กสจ.

 
บรรจุใหม่  แบบ กสจ.009 (เพิ่มเงินสะสม)
                                                           บรรจุใหม่   แบบแจ้งข้อมูลสมาชิก (บรรจุใหม่)
                                                           สมาชิกขอรับเงิน   แบบขอรับเงินจากกองทุน (กรณีสมาชิกเป็นผู้ขอรับเงิน)
                                                           สมาชิกถึงแก่ความตาย   แบบขอรับเงินจากกองทุน (กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย)
                                                           สมาชิกถึงแก่ความตาย   แบบบันทึกสอบสวนทายาท (กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย)
                                                           ขอบัตร กบข.   ใบคำร้องขอมีบัตร กบข.
                                                              แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกและผู้รับประโยชน์ กสจ.002
                                                              แบบคำขอรับเงิน จาก กสจ. 004/1
                                                              แบบคำขอรับเงิน (กรณีถึงแก่กรรม) จาก กสจ. 004/2
                

                           แบบฟอร์ม ออกจากราชการ

                                                               แบบ 5300
                                                               แบบ 5302
                                                               แบบ 5316
                                                               แบบ 5313
                                                               แบบ สรจ. 1
                                                               แบบ สรจ. 3
                                                            ลาออกจากราชการ   หนังสือขอลาออกจากราชการ
                

                           แบบฟอร์ม อื่น ๆ

                                                            ลาออกจากราชการ   แบบแสดงความประสงค์ของลูกจ้างประจำในการขอปรับระดับชั้นงาน / ขอเปลี่ยนตำแหน่ง
                                                            ลาออกจากราชการ   แบบขอรับเงิน พ.ต.ส.
                                                            ลาออกจากราชการ   หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
                                                            ลาออกจากราชการ   แบบ ค.ก.ษ.
                                                               แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของข้าราชการ
                                                               แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
                                                               ใบขอย้าย   PDF / Word
                                                               ใบขอโอน   PDF / Word
                                                               หนังสือขอลาออกจากราชการ
                                                               เพิ่ม / ปรับปรุง / แก้ไข สิทธิค่ารักษาพยาบาล
                                                               แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว (ปรับปรุงใหม่)
                                                                              หนังสือ ว224/24 มี.ค. 2558
                                                                              สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
                                                                              สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
                                                                              สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
                                                                              สิ่งที่ส่งมาด้วย 4