แบบฟอร์มต่าง ๆ

                

                            แบบฟอร์ม กบข. และ กสจ.

                                                           บรรจุใหม่   แบบแจ้งข้อมูลสมาชิก (บรรจุใหม่)
                                                           สมาชิกขอรับเงิน   แบบขอรับเงินจากกองทุน (กรณีสมาชิกเป็นผู้ขอรับเงิน)
                                                           สมาชิกถึงแก่ความตาย   แบบขอรับเงินจากกองทุน (กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย)
                                                           สมาชิกถึงแก่ความตาย   แบบบันทึกสอบสวนทายาท (กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย)
                                                           ขอบัตร กบข.   ใบคำร้องขอมีบัตร กบข.
                                                              แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกและผู้รับประโยชน์ กสจ.002
                                                              แบบคำขอรับเงิน จาก กสจ. 004/1
                                                              แบบคำขอรับเงิน (กรณีถึงแก่กรรม) จาก กสจ. 004/2
                

                           แบบฟอร์ม ออกจากราชการ

                                                               แบบ 5300
                                                               แบบ 5302
                                                               แบบ 5316
                                                               แบบ 5313
                                                               แบบ สรจ. 1
                                                               แบบ สรจ. 3
                                                            ลาออกจากราชการ   หนังสือขอลาออกจากราชการ
                

                           แบบฟอร์ม อื่น ๆ

                                                            ลาออกจากราชการ   แบบแสดงความประสงค์ของลูกจ้างประจำในการขอปรับระดับชั้นงาน / ขอเปลี่ยนตำแหน่ง
                                                            ลาออกจากราชการ   แบบขอรับเงิน พ.ต.ส.
                                                            ลาออกจากราชการ   หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
                                                            ลาออกจากราชการ   แบบ ค.ก.ษ.
                                                               แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของข้าราชการ
                                                               แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
                                                               ใบขอย้าย   PDF / Word
                                                               ใบขอโอน   PDF / Word
                                                               หนังสือขอลาออกจากราชการ
                                                               เพิ่ม / ปรับปรุง / แก้ไข สิทธิค่ารักษาพยาบาล
                                                               แบบประเมินเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น   สายงานที่เริ่มต้นระดับ 1,2
                                                                              สายงานเภสัชกรรม , พยาบาลเทคนิค
                                                                              สายงานเจ้าพนักงานอื่น ๆ