ทำเนียบผู้บริหาร สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โทร.055613375 ต่อ 200

นางเมตตา ลิมปวราลัย

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

(ด้านส่งเสริมพัฒนา)

โทร.055613375 ต่อ 200

นางเพชรรัตน์ กิจสนาโยธิน

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

(ด้านวิชาการ)

โทร.055613375 ต่อ 310

นายวิชาญ มีเครือรอด

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

(ด้านบริหาร)

โทร.055613375 ต่อ 300