ทำเนียบผู้บริหาร สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โทร.055613375 ต่อ 200

นายกฤษณะ แก้วมูล

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

โทร.055613375 ต่อ 200

นางเมตตา ลิมปวราลัย

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

(ด้านส่งเสริมพัฒนา)

โทร.055613375 ต่อ 200

นายจรัญ จันทร์ดี

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

(ด้านบริหาร)

โทร.055613375 ต่อ 300

นางเพชรรัตน์ กิจสนาโยธิน

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

(ด้านวิชาการ)

โทร.055613375 ต่อ 310