# เรื่อง วันประกาศ
1 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ(โดยวิธีสอบสัมภาษณ์)กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ พนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์..สสจ.สุโขทัย 30 มิถุนายน 2565
2 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ(โดยวิธีสอบข้อเขียน)กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ พนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข...สสจ.สุโขทัย 30 มิถุนายน 2565
3 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ...สสอ.ศรีนคร 29 มิถุนายน 2565
4 ประกาศฯ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข....สสอ.คีรีมาศ 29 มิถุนายน 2565
5 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ สังกัดสสจ.สุโขทัย และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 29 มิถุนายน 2565
6 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์........รพ.สวรรคโลก 29 มิถุนายน 2565
7 ประกาศฯ ผลการคัดเลือกแพทย์รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 จังหวัดสุโขทัย 29 มิถุนายน 2565
8 ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป....รพ.ทุ่งเสลี่ยม 28 มิถุนายน 2565
9 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 22 มิถุนายน 2565
10 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง รับย้าย/รับโอนข้าราชการมาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ,เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับ ปฏฺิบัติงาน/ชำนาญงาน 27 มิถุนายน 2565
11 ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 27 มิถุนายน 2565
12 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019....สสจ.สุโขทัย 20 มิถุนายน 2565
13 ประกาศฯรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 93673 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 22 มิถุนายน 2565
14 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ...สสอ.คีรีมาศ 22 มิถุนายน 2565
15 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ 20 มิถุนายน 2565
16 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ(โดยวิธีสอบสัมภาษณ์)กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ พนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ...สสจ.สุโขทัย 20 มิถุนายน 2565
17 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป...สสอ.ศรีสำโรง 17 มิถุนายน 2565
18 ประกาศฯ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล( ผอ.รพ.สต.) 16 มิถุนายน 2565
19 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ...รพ.สวรรคโลก 16 มิถุนายน 2565
20 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019....สสจ.สุโขทัย 6 มิถุนายน 2565
21 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป...สสอ.คีรีมาศ 2 มิถุนายน 2565
22 ประกาศฯ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ , นักวิชาการสาธารณสุข...สสจ.สุโขทัย 2 มิถุนายน 2565
23 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข....สสจ.สุโขทัย 30 พฤษภาคม 2565
24 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ(โดยวิธีสอบสัมภาษณ์)กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ พนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ...สสจ.สุโขทัย 25 พฤษภาคม 2565
25 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ(โดยวิธีสอบข้อเขียน)กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ พนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข...สสจ.สุโขทัย 25 พฤษภาคม 2565
26 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ...สสอ.ศรีนคร 25 พฤษภาคม 2565
27 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์...รพ.สวรรคโลก 25 พฤษภาคม 2565
28 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้.......รพ.กงไกรลาศ 25 พฤษภาคม 2565
29 ประกาศฯ เรื่องบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป...สสอ.กงไกรลาศ 23 พฤษภาคม 2565
30 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้ายข้าราชการมาดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(จพ.สาธารณสุข/นวก.สาธารณสุข/พยาบาลวิชาชีพ) และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก 20 พฤษภาคม 2565
31 ประกาศฯ เรื่องประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน สังกัดสสจ.สุโขทัย 19 พฤษภาคม 2565
32 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019....สสจ.สุโขทัย 10 พฤษภาคม 2565
33 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข........สสอ.สวรรคโลก 12 พฤษภาคม 2565
34 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ...รพ.กงไกรลาศ 9 พฤษภาคม 2565
35 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ...สสอ.กงไกรลาศ 6 พฤษภาคม 2565
36 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลและแต่งตั้งเข้ารับราชการ.....สสจ.สุโขทัย 3 พฤษภาคม 2565
37 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษฯ สังกัด สสจ.สุโขทัย 2 พฤษภาคม 2565
38 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่องรับย้ายข้าราชการมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(ผอ.รพ.สต.) 2 พฤษภาคม 2565
39 ประกาศฯ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวรรคโลก 29 เมษายน 2565
40 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป...สสอ.กงไกรลาศ 21 เมษายน 2565
41 ประกาศฯ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป....สสอ.ศรีสำโรง 22 เมษายน 2565
42 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข...สสอ.สวรรคโลก 19 เมษายน 2565
43 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป...รพ.กงไกรลาศ 12 เมษายน 2565
44 ประกาศฯ เรื่องบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป...สสอ.ทุ่งเสลี่ยม 12 เมษายน 2565
45 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ...สสอ.ศรีสำโรง 8 เมษายน 2565
46 ประกาศฯ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ รพ.สวรรคโลก 8 เมษายน 2565
47 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ...สสอ.ทุ่งเสลี่ยม 8 เมษายน 2565
48 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน สังกัดสสจ.สุโขทัย 5 เมษายน 2565
49 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสสจ.สุโขทัย 5 เมษายน 2565
50 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019....สสจ.สุโขทัย 31 มีนาคม 2565
51 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ...รพ.สวรรคโลก 30 มีนาคม 2565
52 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจฯ เรื่องขอเลื่อนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ(โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์)ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ...สสจ.สุโขทัย 25 มีนาคม 2565
53 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป...สสอ.สวรรคโลก 28 มีนาคม 2565
54 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ พนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ...สสจ.สุโขทัย 25 มีนาคม 2565
55 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป....สสอ.ศรีสำโรง 23 มีนาคม 2565
56 ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป....สสอ.ทุ่งเสลี่ยม 23 มีนาคม 2565
57 รับสมัคร หรือรับการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด 22 มีนาคม 2565
58 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการมาดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ/นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์/เจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 17 มีนาคม 2565
59 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019....สสจ.สุโขทัย 11 มีนาคม 2565
60 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป...รพ.สวรรคโลก 11 มีนาคม 2565
61 ประกาศฯ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป....สสอ.กงไกรลาศ 11 มีนาคม 2565
62 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการมาดำรงตำแหน่ง (พยาบาลวิชาชีพ/นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์/เจ้าพนักงานสาธารณสุข) 11 มีนาคม 2565
63 ประกาศฯ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโณนา 2019 ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ , พยาบาลวิชาชีพ , นักวิชาการสาธารณสุข...สสจ.สุโขทัย 8 มีนาคม 2565
64 ประกาศฯ เรื่องผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 7 มีนาคม 2565
65 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการเฉพาะกิจ....สสจ.สุโขทัย 3 มีนาคม 2565
66 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ(โดยวิธีสอบข้อเขียน)กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ พนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข...สสจ.สุโขทัย 28 กุมภาพันธ์ 2565
67 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ(โดยวิธีสอบสัมภาษณ์)กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ พนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำแหน่ง แพทย์ , พยาบาลวิชาชีพ , นักเทคนิคการแพทย์ , นักวิทยาศาสตร์การแพทย์...สสจ.สุโขทัย 28 กุมภาพันธ์ 2565
68 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ...สสอ.กงไกรลาศ 28 กุมภาพันธ์ 2565
69 ประกาศฯ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป....รพ.ศรีสัชนาลัย 28 กุมภาพันธ์ 2565
70 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 17 กุมภาพันธ์ 2565
71 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล ... โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 17 กุมภาพันธ์ 2565
72 ประกาศฯ รับย้าย/รับโอน ข้าราชการมาดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ,นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ, ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาตร์ทางการแพทย์,เจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 17 กุมภาพันธ์ 2565
73 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลและแต่งตั้งเข้ารับราชการ...สังกัดสสจ.สุโขทัย 15 กุมภาพันธ์ 2565
74 ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป...สสจ.สุโขทัย 8 กุมภาพันธ์ 2565
75 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป...สสอ.กงไกรลาศ 8 กุมภาพันธ์ 2565
76 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข...สสจ.สุโขทัย 31 มกราคม 2565
77 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ สังกัดสสจ.สุโขทัย 27 มกราคม 2565
78 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป...รพ.ศรีสัชนาลัย 27 มกราคม 2565
79 ประกาศฯ เรื่องบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป...รพ.สวรรคโลก 27 มกราคม 2565
80 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ..... สสจ.สุโขทัย 24 มกราคม 2565
81 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ...รพ.สวรรคโลก 20 มกราคม 2565
82 ประกาศฯ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป..ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี...สสจ.สุโขทัย 14 มกราคม 2565
83 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...สสจ.สุโขทัย 6 มกราคม 2565
84 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป...รพ.สวรรคโลก 4 มกราคม 2565
85 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี....สสจ.สุโขทัยสสจ.สุโขทัย 30 ธันวาคม 2564
86 ประกาศฯ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป....สสอ.สวรรโลก 28 ธันวาคม 2564
87 ประกาศฯ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข.......สสจ.สุโขทัย 28 ธันวาคม 2564
88 ประกาศฯ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป........สสอ.ศรีสำโรง 27 ธันวาคม 2564
89 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...สสจ.สุโขทัย 23 ธันวาคม 2564
90 ประกาศฯ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2....สสอ.สวรรคโลก 22 ธันวาคม 2564
91 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.สุโขทัย 21 ธันวาคม 2564
92 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป.......สสอ.ศรีสัชนาลัย 15 ธันวาคม 2564
93 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ...สสอ.ศรีสำโรง 15 ธันวาคม 2564
94 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ...สสอ.สวรรคโลก 15 ธันวาคม 2564
95 ประกาศฯ เรื่องผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 14 ธันวาคม 2564
96 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ...สสจ.สุโขทัย 14 ธันวาคม 2564
97 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ...สสอ.ศรีสัชนาลัย 8 ธันวาคม 2564
98 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...สสจ.สุโขทัย 2 ธันวาคม 2564
99 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ.....สสอ.ศรีสำโรง 24 พฤศจิกายน 2564
100 ประกาศฯ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป....รพ.ทุ่งเสลี่ยม 29 พฤศจิกายน 2564
101 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป...สสอ.สวรรคโลก 24 พฤศจิกายน 2564
102 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป...สสอ.ศรีสัชนาลัย 18 พฤศจิกายน 2564
103 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ....สสจ.สุโขทัย 24 พฤศจิกายน 2564
104 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป...สสอ.ศรีสำโรง 24 พฤศจิกายน 2564
105 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลและแต่งตั้งเข้ารับราชการ....สสจ.สุโขทัย 23 พฤศจิกายน 2564
106 ประกาศฯ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ .....สสอ.ศรีสำโรง 22 พฤศจิกายน 2564
107 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 22 พฤศจิกายน 2564
108 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 22 พฤศจิกายน 2564
109 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย........รพ.คีรีมาศ 19 พฤศจิกายน 2564
110 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ...รพ.ทุ่งเสลี่ยม 19 พฤศจิกายน 2564
111 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ...สสจ.สุโขทัย 15 พฤศจิกายน 2564
112 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ...สสจ.สุโขทัย 12 พฤศจิกายน 2564
113 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ...สสอ.ศรีสำโรง 10 พฤศจิกายน 2564
114 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป...สสอ.ศรีนคร 8 พฤศจิกายน 2564
115 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสสจ.สุโขทัย 8 พฤศจิกายน 2564
116 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์...สสจ.สุโขทัย 5 พฤศจิกายน 2564
117 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ...รพ.สวรรคโลก 5 พฤศจิกายน 2564
118 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ...รพ.ศรีสัชนาลัย 3 พฤศจิกายน 2564
119 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ...สสจ.สุโขทัย 28 ตุลาคม 2564
120 ประกาศฯ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป....รพ.ทุ่งเสลี่ยม 29 ตุลาคม 2564
121 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ....สสจ.สุโขทัย 27 ตุลาคม 2564
122 ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้ายข้าราชการมาดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(จพ.สาธารณสุข/นวก.สาธารณสุข/พยาบาลวิชาชีพ) 27 ตุลาคม 2564
123 ประกาศฯ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการมาดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ,นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏฺิบัติการ/ชำนาญการ 26 ตุลาคม 2564
124 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป...สสอ.ศรีสำโรง 25 ตุลาคม 2564
125 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข...สสจ.สุโขทัย 25 ตุลาคม 2564
126 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์....สสจ.สุโขทัย 25 ตุลาคม 2564
127 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ 2....รพ.ทุ่งเสลี่ยม 20 ตุลาคม 2564
128 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป...รพ.ศรีสัชนาลัย 15 ตุลาคม 2564
129 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสสจ.สุโขทัย 12 ตุลาคม 2564
130 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป...รพ.คีรีมาศ 12 ตุลาคม 2564
131 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย ข้าราชการมาดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน/พยาบาลวิชาชีพ/นักวิชาการสาธารณสุข ระดับ ปฏฺิบัติการ/ชำนาญการ 12 ตุลาคม 2564
132 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอน ข้าราชการมาดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ/นักวิชาการสาธารณสุข ระดับ ปฏฺิบัติการ/ชำนาญการ 12 ตุลาคม 2564
133 ประกาศฯ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป....รพ.ศรีสัชนาลัย 12 ตุลาคม 2564
134 ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 8 ตุลาคม 2564
135 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง เลื่่อนการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (จพ.สาธารณสุขอาวุโส) สังกัดรพ.สต.บ้านเตว็ดนอก ต.นครเดิฐ และรพ.สต.บ้านหนองแหน ต.นครเดิฐ 30 กันยายน 2564
136 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล และพนักงานประจำห้องทดลอง.....รพ.ศรีสัชนาลัย 5 ตุลาคม 2564
137 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 1 ตุลาคม 2564
138 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป...รพ.ทุ่งเสลี่ยม 30 กันยายน 2564
139 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา........รพ.คีรีมาศ 30 กันยายน 2564
140 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข.....สสอ.ทุ่งเสลี่ยม 27 กันยายน 2564
141 ขยายเวลารับย้าย/รับโอน 24 กันยายน 2564
142 ประกาศฯ เรื่องเลื่อนการจัดสอบประเมินสมรรถนะ(สอบข้อเขียน) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย...สสจ.สุโขทัย 25 กันยายน 2564
143 ประกาศฯ เรื่องบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป...รพ.สวรรคโลก 23 กันยายน 2564
144 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...สสจ.สุโขทัย 22 กันยายน 2564
145 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...สสจ.สุโขทัย 22 กันยายน 2564
146 ประกาศฯ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกรับย้าย ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย จำนวน 2 อัตรา 22 กันยายน 2564
147 ประกาศฯ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป....รพ.คีรีมาศ 17 กันยายน 2564
148 ประกาศฯ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป....สสอ.บ้านด่านลานหอย 17 กันยายน 2564
149 ประกาศฯ เรื่องบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป...รพ.ศรีสัชนาลัย 15 กันยายน 2564
150 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป...รพ.ศรีสัชนาลัย 8 กันยายน 2564
151 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 14 กันยายน 2564
152 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข.....สสอ.ทุ่งเสลี่ยม 10 กันยายน 2564
153 ประกาศฯ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป.......สสอ.เมือง 13 กันยายน 2564
154 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ...รพ.คีรีมาศ 10 กันยายน 2564
155 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ...รพ.สวรรคโลก 8 กันยายน 2564
156 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ...สสอ.บ้านด่านฯ 7 กันยายน 2564
157 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...สังกัดสสจ.สุโขทัย 1 กันยายน 2564
158 ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอคีรีมาศ สาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย และสาธารณสุขอำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 7 กันยายน 2564
159 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป....สังกัดสสจ.สุโขทัย 7 กันยายน 2564
160 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2......รพ.คีรีมาศ 6 กันยายน 2564
161 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ...รพ.ศรีสัชนาลัย 3 กันยายน 2564
162 ประกาศฯ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย ให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน/นวก.สาธารณสุขชำนาญการ/พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย จำนวน 2 อัตรา 2 กันยายน 2564
163 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผยไทย สังกัดกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ สสจ.สท. 1 กันยายน 2564
164 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานบริการ.....สสอ.เมืองสุโขทัย 2 กันยายน 2564
165 ประกาศฯ รับย้าย/รับโอนข้าราชการมาดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ นักวิชาการสาธารณสุข ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 31 สิงหาคม 2564
166 ประกาศฯ เรื่องบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป...รพ.บ้านด่านลานหอย 30 สิงหาคม 2564
167 ประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ....สสอ.คีรีมาศ 27 สิงหาคม 2564
168 ประกาศฯ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ...รพ.กงไกรลาศ 27 สิงหาคม 2564
169 ยกเลิก และประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอคีรีมาศ,ศรีสัชนาลัย และทุ่งเสลี่ยม 26 สิงหาคม 2564
170 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป...รพ.สวรรคโลก 23 สิงหาคม 2564
171 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป...สสอ.ทุ่งเสลี่ยม 23 สิงหาคม 2564
172 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป...รพ.คีรีมาศ 23 สิงหาคม 2564
173 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ.....สสอ.คีรีมาศ 23 สิงหาคม 2564
174 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...สสจ.สุโขทัย 20 สิงหาคม 2564
175 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ.....รพ.คีรีมาศ 20 สิงหาคม 2564
176 ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป...สสอ.บ้านด่านลานหอย 19 สิงหาคม 2564
177 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้.....รพ.บ้านด่านลานหอย 19 สิงหาคม 2564
178 ประกาศสสจ.สท. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้รักษาราชการแทน สสอ.คีรีมาศ และสสอ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 19 สิงหาคม 2564
179 ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน, พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย จำนวน 13 อัตรา 18 สิงหาคม 2564
180 ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน และ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย จำนวน 2 อัตรา 18 สิงหาคม 2564
181 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป...สสอ.เมืองสุโขทัย 17 สิงหาคม 2564
182 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ.....รพ.กงไกรลาศ 17 สิงหาคม 2564
183 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป...รพ.ศรีสัชนาลัย 9 สิงหาคม 2564
184 ประกาศฯ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป...สสจ.สุโขทัย 10 สิงหาคม 2564
185 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้ายข้าราชการมาดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(จพ.สาธารณสุข/นวก.สาธารณสุข/พยาบาลวิชาชีพ) และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก 6 สิงหาคม 2564
186 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้ายข้าราชการมาดำรงตำแหน่ง จพ.สาธารณสุข/นวก.สาธารณสุข และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก 6 สิงหาคม 2564
187 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป...รพ.บ้านด่านฯ 2 สิงหาคม 2564
188 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ......รพ.กงไกรลาศ 29 กรกฎาคม 2564
189 ประกาศฯ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล นิติกร นักวิชาการสาธารณสุข.......สสจ.สุโขทัย 30 กรกฎาคม 2564
190 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษฯ สังกัด สสจ.สุโขทัย 29 กรกฎาคม 2564
191 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษฯ สังกัด สสจ.สุโขทัย 29 กรกฎาคม 2564
192 ประกาศฯ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป....รพ.กงไกรลาศ 23 กรกฎาคม 2564
193 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ.....รพ.คีรีมาศ 23 กรกฎาคม 2564
194 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง จพ.ธุรการ.....สสอ.คีรีมาศ 23 กรกฎาคม 2564
195 ประกาศฯ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป.....สสอ.สวรรคโลก 23 กรกฎาคม 2564
196 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์เชี่ยวชาญ) สังกัด สสจ.สุโขทัย 23 กรกฎาคม 2564
197 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผูผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 .............พนักงานราชการเฉพาะกิจ....สสจ.สุโขทัย 23 กรกฎาคม 2564
198 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป....สสจ.สุโขทัย 23 กรกฎาคม 2564
199 ประกาศฯขยายเวลารับสมัครคัดเลือกรับย้าย ผอ.รพ.สต. (จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน/นวก.สาธารณสุขชำนาญการ/พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) 21 กรกฎาคม 2564
200 ประกาศฯขายเวลารับสมัครคัดเลือก จพ.สาธารณสุข ระดับ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน และ นวก.สาธารณสุข ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 21 กรกฎาคม 2564
201 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ.....พนักราชการเฉพาะกิจ สังกัดสสจ.สุโขทัย 19 กรกฎาคม 2564
202 ประกาศฯ เรื่่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ....รพ.กงไกรลาศ 19 กรกฎาคม 2564
203 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามรถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามรถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ...สสอ.สวรรคโลก 16 กรกฎาคม 2564
204 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่องรับย้ายข้าราชการมาดำรงตำแหน่ง จพ.สาธารณสุข ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ และ นวก.สาธารณสุข ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 10 กรกฎาคม 2564
205 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป..สสจ.สุโขทัย *****ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ (ปฎิบัติ) คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ติดตั้งโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล และโปรแกรมสำหรับสร้าง Web Application 8 กรกฎาคม 2564
206 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผุ้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดสำนักงานสาธารรสุขจังหวัดสุโขทัย 8 กรกฎาคม 2564
207 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สังกัดกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สสจ.สุโขทัย 7 กรกฎาคม 2564
208 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ สสจ.สุโขทัย 5 กรกฎาคม 2564
209 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ......สสจ.สุโขทัย 5 กรกฎาคม 2564
210 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป...รพ.กงไกรลาศ 30 มิถุนายน 2564
211 ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ... สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวรรคโลก 29 มิถุนายน 2564
212 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 21 มิถุนายน 2564
213 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) สังกัดโรงพยาบาลศรีนคร และโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย สสจ.สุโขทัย 9 มิถุนายน 2564
214 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถและทักษะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 31 พฤษภาคม 2564
215 ประกาศฯ เรื่่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป....สสอ.คีรีมาศ 27 พฤษภาคม 2564
216 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข.....รพ.คีรีมาศ 21 พฤษภาคม 2564
217 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ...สสอ.คีรีมาศ 19 พฤษภาคม 2564
218 ประกาศฯ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล( ผอ.รพ.สต.) 18 พฤษภาคม 2564
219 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข....รพ.คีรีมาศ 14 พฤษภาคม 2564
220 ประกาศฯ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ........รพ.ทุ่งเสลี่ยม 13 พฤษภาคม 2564
221 ประกาศฯ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค........รพ.ทุ่งเสลี่ยม 13 พฤษภาคม 2564
222 ประกาศฯ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป........สสอ.ทุ่งเสลี่ยม 11 พฤษภาคม 2564
223 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข.....รพ.คีรีมาศ 7 พฤษภาคม 2564
224 ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง จพ.พัสดุ........รพ.ทุ่งเสลี่ยม 5 พฤษภาคม 2564
225 ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค.....รพ.ทุ่งเสลี่ยม 5 พฤษภาคม 2564
226 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ 30 เมษายน 2564
227 ประกาศฯ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป........รพ.สวรรคโลก 3 พฤษภาคม 2564
228 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่่อรับย้ายข้าราชการมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(ผอ.รพ.สต.) 28 เมษายน 2564
229 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป...สสอ.คีรีมาศ 28 เมษายน 2564
230 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ.....รพ.ทุ่งเสลี่ยม 28 เมษายน 2564
231 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค.....รพ.ทุ่งเสลี่ยม 27 เมษายน 2564
232 ประกาศฯ เรื่องผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 27 เมษายน 2564
233 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ...รพ.สวรรคโลก 26 เมษายน 2564
234 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ...สสอ.ทุ่งเสลี่ยม 23 เมษายน 2564
235 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป...รพ.คีรีมาศ 19 เมษายน 2564
236 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษฯ สังกัด สสจ.สุโขทัย 19 เมษายน 2564
237 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 16 เมษายน 2564
238 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่องรับย้ายข้าราชการมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(ผอ.รพ.สต.) 5 เมษายน 2564
239 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป...รพ.ทุ่งเสลี่ยม 2 เมษายน 2564
240 ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป...รพ.สวรรคโลก 2 เมษายน 2564
241 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป...สสอ.ทุ่งเสลี่ยม 2 เมษายน 2564
242 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ เพิ่มเติม 29 มีนาคม 2564
243 ประกาศฯ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป........รพ.ศรีสัชนาลัย 29 มีนาคม 2564
244 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 29 มีนาคม 2564
245 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มกฎหมาย สสจ.สุโขทัย 25 มีนาคม 2564
246 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอกงไกรลาศ,ศรีนคร จ.สุโขทัย 25 มีนาคม 2564
247 ประกาศฯ เรื่องบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป...รพ.กงไกรลาศ 24 มีนาคม 2564
248 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโณนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณ๊พิเศษ เพิ่มเติม 24 มีนาคม 2564
249 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ,นักจิตวิทยา และพนักงานประจำตึก...รพ.ศรีสัชฯ 23 มีนาคม 2564
250 ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป...รพ.ทุ่งเสลี่ยม 18 มีนาคม 2564
251 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ, นักจิตวิทยา,พนักงานประจำตึก....รพ.ศรีสัชนาลัย 17 มีนาคม 2564
252 ประกาศฯ เรื่องบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป...รพ.บ้านด่านลานหอย 10 มีนาคม 2564
253 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 10 มีนาคม 2564
254 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานบริการ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้...รพ.กงไกรลาศ 9 มีนาคม 2564
255 ประกาศฯ รายชื่อลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สายสนับสนุน กรณีมีเหตุพิเศษ 25 กุมภาพันธ์ 2564
256 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานบริการ...รพ.บ้านด่านลานหอย 24 กุมภาพันธ์ 2564
257 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง หัวหน้าพยาบาล สังกัดโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย/ศรีสัชนาลัย/ศรีนคร สสจ.สุโขทัย 24 กุมภาพันธ์ 2564
258 ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ นักจิตวิทยา พนักงานประจำตึก ....โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 24 กุมภาพันธ์ 2564
259 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่ง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข สายสนับสนุน กรณีมีเหตุพิเศษ 23 กุมภาพันธ์ 2564
260 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด........รพ.คีรีมาศ 22 กุมภาพันธ์ 2564
261 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2......รพ.ทุ่งเสลี่ยม 19 กุมภาพันธ์ 2564
262 ประกาศฯ รายชื่อผุ้ผ่านการคัดเลือกรับย้ายรับโอนตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ) สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 18 กุมภาพันธ์ 2564
263 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป...รพ.กงไกรลาศ 18 กุมภาพันธ์ 2564
264 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สายสนับสนุน กรณีมีเหตุพิเศษ........สสอ.สวรรคโลก 8 กุมภาพันธ์ 2564
265 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สายสนับสนุน กรณีมีเหตุพิเศษ........สสอ.บ้านด่านฯ 15 กุมภาพันธ์ 2564
266 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สายสนับสนุน กรณีมีเหตุพิเศษ........สสอ.กงไกรลาศ 15 กุมภาพันธ์ 2564
267 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สายสนับสนุน กรณีมีเหตุพิเศษ........สสอ.ศรีสัชฯ 15 กุมภาพันธ์ 2564
268 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สายสนับสนุน กรณีมีเหตุพิเศษ........รพ.กงไกรลาศ 15 กุมภาพันธ์ 2564
269 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สายสนับสนุน กรณีมีเหตุพิเศษ........สสอ.ศรีสำโรง 10 กุมภาพันธ์ 2564
270 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สายสนับสนุน กรณีมีเหตุพิเศษ........สสอ.ทุ่งเสลี่ยม 10 กุมภาพันธ์ 2564
271 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สายสนับสนุน กรณีมีเหตุพิเศษ........รพ.คีรีมาศ 8 กุมภาพันธ์ 2564
272 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สายสนับสนุน กรณีมีเหตุพิเศษ........รพ.สวรรคโลก 8 กุมภาพันธ์ 2564
273 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป...รพ.บ้านด่านฯ 10 กุมภาพันธ์ 2564
274 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักกายภาพบำบัด และนักรังสีการแพทย์....รพ.คีรีมาศ 10 กุมภาพันธ์ 2564
275 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) สังกัดกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย, กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนคร และกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 10 กุมภาพันธ์ 2564
276 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ....รพ.ทุ่งเสลี่ยม 8 กุมภาพันธ์ 2564
277 ประกาศฯ เรื่องบัญชีรายผู้ผ่านการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2......สสอ.สวรรคโลก 12 มกราคม 2564
278 ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่ง พนักงานบริการ และพนักงานเกษตรพื้นฐาน.....รพ.สวรรคโลก 12 มกราคม 2564
279 ประกาศฯ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย จำนวน 2 อัตรา 4 มกราคม 2564
280 ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด และนักรังสีวิทยา....รพ.คีรีมาศ 8 มกราคม 2564
281 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ....รพ.กงไกรลาศ 6 มกราคม 2564
282 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จพ.เภสัชกรรม และจพ.เวชกิจฉุกเฉิน....รพ.ทุ่งเสลี่ยม 5 มกราคม 2564
283 ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี , นักโภชนาการ.....สังกัดสสจ.สุโขทัย 30 ธันวาคม 2563
284 ประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป....รพ.ศรีนคร 29 ธันวาคม 2563
285 ประกาศฯ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป.....รพ.กงไกรลาศ 29 ธันวาคม 2563
286 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข...สสอ.ศรีนคร 28 ธันวาคม 2563
287 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ.......รพ.คีรีมาศ 25 ธันวาคม 2563
288 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข.....สสอ.สวรรคโลก 25 ธันวาคม 2563
289 ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตำแหน่ง พนักงานบริการ และพนักงานเกษตรพื้นฐาน.....รพ.สวรรคโลก 23 ธันวาคม 2563
290 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง แพทย์แผนไทย เจ้าพนักงานเภสัชกรรม และเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน.......รพ.ทุ่งเสลี่ยม 23 ธันวาคม 2563
291 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานารณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะที่ 2 และ 3 (เพิ่มเติม) 22 ธันวาคม 2563
292 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ.....รพ.กงไกรลาศ 21 ธันวาคม 2563
293 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 18 ธันวาคม 2563
294 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง พนักงานบริการ....รพ.ศรีนคร 17 ธันวาคม 2563
295 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะที่ 2 และ 3 (เพิ่มเติม) 16 ธันวาคม 2563
296 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 15 ธันวาคม 2563
297 ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้...รพ.กงไกรลาศ 14 ธันวาคม 2563
298 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข..รพ.ศรีนคร 14 ธันวาคม 2563
299 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป....สสอ.สวรรคโลก 7 ธันวาคม 2563
300 ประกาศฯ เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 2 ธันวาคม 2563