วิสัยทัศน์ :: คนสุโขทัย มีสุขภาพดีบนวิถีไทย ด้วยระบบบริการสาธารณสุขที่ดี และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม

เอกสารตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูลของการตรวจราชการปี 2559 คณะที่ 1-5 

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสุโขทัย
แผนที่ตั้งหน่วยงาน
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข
ประชากรปี 55 แบ่งกลุ่มอายุ XLS
ประชากรปี 56 แบ่งกลุ่มอายุ XLS
ประชากรปี 57 แบ่งกลุ่มอายุ XLS
ประชากรปี 58 แบ่งกลุ่มอายุ XLS
ประชากรปี 59 แบ่งกลุ่มอายุ XLS
ประชากรกลางปี 60 XLS

สาธารณสุขอำเภอ

อำเภอเมือง
อำเภอสวรรคโลก
อำเภอศรีสำโรง
อำเภอศรีสัชนาลัย
อำเภอบ้านด่านลานหอย
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
อำเภอคีรีมาศ
อำเภอกงไกรลาศ
อำเภอศรีนคร

รพ.สต.
Sukhothai Public Health Data Center
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอแจ้งช่องทางการ Download ไฟล์เอกสารแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยสามารถ Download ไฟล์เอกสารฉบับสมบูรณ์ได้ที่เว็บไซต์สำนักกองตรวจราชการ http://bie.moph.go.th หรือ http://203.157.240.30/bie/home

27 ธ.ค. 60 09:16

18 ธ.ค. 60 13:52

20 พ.ย. 60 10:04

รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข

31 ต.ค. 60 08:30
ข่าว/เวียนเอกสาร
     
เรื่อง
วันประกาศ
1 ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมิถุนายน 2561 20 มิ.ย. 61
2 ประชุมวิชาการระดับภาค สมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ปี 2561 ภาคเหนือ วันที่ 11-13 กค.61 จ. นครสวรรค์ 19 มิ.ย. 61
3 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo: Symposium 2018 12 มิ.ย. 61
4 เชิญเสนอชื่อแพทย์รับรางวัลแพทย์ดีเด่นกองทุนนายแพทย์กนกศักดิ์ พูลเกษร ปี 2561 12 มิ.ย. 61
5 เกณฑ์ราคากลางคอมพิวเตอร์ประจำปี 2561 11 มิ.ย. 61
6 สถาบันมะเร็งแห่งชาติขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน 10 มิ.ย. 61
7 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 7 มิ.ย. 61
8 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ “Asthma and COPD for Healthcare Workers 2018” 5 มิ.ย. 61
9 คู่มือแบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง 1 มิ.ย. 61
10 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย 30 พ.ค. 61
11 ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมและโปรดอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการฝึกอบรม 28 พ.ค. 61
12 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทางระบบประสาท 28 พ.ค. 61
13 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 4 หลักสูตร 28 พ.ค. 61
14 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง 28 พ.ค. 61
15 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 28 พ.ค. 61
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
79
ระเบียนที่ 1 - 15 / 1176    
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศ ราคากลางงานซื้อวัสดุชันสูตรโรค 11 รายการ โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม 28 พ.ค. 2561
2 ประกาศจังหวัดสุโขทัย โดยโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 10 มิ.ย. 2561
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561 (แบบ สขร.1) ของโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย 30 มิ.ย. 2561
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนเมษายน 2561 ของโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย 30 มิ.ย. 2561
5 ประกาศราคากลางงานซื้อวัสดุชันสูตรโรค จำนวน 20 รายการ ของโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม 8 พ.ค. 2561
6 ประกาศราคากลางงานจ้าง โครงการจ้างปรับปรุงตึกผู้ป่วยใน (Ward ชาย-หญิง) ของโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม 19 พ.ค. 2561
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561 (แบบ สขร.1) ของโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย 31 พ.ค. 2561
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (แบบ สขร.1) ของโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย 31 พ.ค. 2561
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนมีนาคม 2561 ของโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย 31 พ.ค. 2561
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ของโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย 31 พ.ค. 2561
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
46
ระเบียนที่ 1 - 10 / 459    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง/ข่าว
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 27 มิ.ย. 61
2 แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจ "สำเนาคำสั่งจังหวัดสุโขทัย ที่ 1242/2561 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 21 มิ.ย. 61
3 ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย จำนวน 2 อัตรา 23 มิ.ย. 61
4 ประกาศฯ รายชื่อข้าราชการที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.ไกรใน สสอ.กงไกรลาศ 15 มิ.ย. 61
5 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย จำนวน 1 อัตรา 2 มิ.ย. 61
6 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย จำนวน 1 อัตรา 2 มิ.ย. 61
7 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย จำนวน 4 อัตรา 2 มิ.ย. 61
8 แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจ (คำสั่งจังหวัดสุโขทัยที่ 967/2561 ลว.16 พ.ค.2561 24 พ.ค. 61
9 ประกาศฯ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)สถานีอนามัยตำบลไกรใน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 28 พ.ค. 61
10 แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจ "สำเนาคำสั่งจังหวัดสุโขทัย ที่ 902/2561 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561" 10 พ.ค. 61
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
55
ระเบียนที่ 1 - 10 / 544    
เอกสารประกอบการประชุม
     
เรื่อง
วันประกาศ
1 เอกสารประกอบการอบรม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (5) 24 ก.ย. 60
2 เอกสารประกอบการอบรม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2560 (4) 24 ก.ย. 60
3 เอกสารประกอบการอบรม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2560(3) 24 ก.ย. 60
4 เอกสารประกอบการอบรม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (2) 24 ก.ย. 60
5 เอกสารประกอบ การอบรม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2560 (1) 24 ก.ย. 60
6 คู่มือ ITA 14 มิ.ย. 60
7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการติดตามตรวจสอบรวมทั้งการเชื่อมโยงระบบข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ ๔๓ แฟ้ม ของคณะทำงานที่เกี่ยวข้องในระดับเขตและจังหวัด เขตสุขภาพที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในวันที่ ๓-๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 4 พ.ค. 60
8 เอกสารอบรมสาเหตุการตาย 18 เมษายน 2560 2 พ.ค. 60
9 กรอบแผนยุทธศาสตร์ สป.ปี 2560-2564 1 พ.ค. 60
10 เอกสารประชุมสรุปผลการตรวจราชการ รอบ 1-2560 1 พ.ค. 60
11 เอกสารประกอบการประชุม ICS (แบบฟอร์ม และ PPT) วันที่ 24-25 เมษายน 2560 8 เม.ย. 60
12 รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560 รูปเล่ม 10 พ.ย. 59
13 คู่มือระบบบัญชาการเหตุการณ์ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ส(รับการจัดการในภาวะสาธารณภัย/ภัยพิบัติ (Public Health Emergency Incident Command System: PHEICS) 4 พ.ย. 59
14 สไลด์การประชุมตัวชี้วัดวันที่ 18 ตุลาคม 2559 โรงแรมเทรเชอร์ 19 ต.ค. 59
15 เอกสารประกอบการจัดประชุม 18 ตุลาคม 2559 (ไฟล์ขนาด 105MB ควรใช้คอมพิวเตอร์ ต่อผ่าน WIFI เพื่อดาวโหลดเอกสาร) 10 ต.ค. 59
1
2
ระเบียนที่ 1 - 15 / 23    
ปฏิทินปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 21
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 22
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 23
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 24
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 25
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
นพ.สสจ.สุโขทัย


นพ.สมศักดิ์  นุกูลอุดมพานิชย์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

Web Links

คู่มือการปฏิบัติงานการพิจารณาอนุญาต กลุ่มงานคุ้ครองผู้บริโภค

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
331 หมู่ 14 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ 0-5561-3354, 0-5561-2258 โทรสาร 0-5561-3375
Email :: pho6401@health.moph.go.th สำเนาถึง hs6two@gmail.com
Best View 1366 x 768 pixel Internet Explorer & Google Chrome