วิสัยทัศน์ :: คนสุโขทัย มีสุขภาพดีบนวิถีไทย ด้วยระบบบริการสาธารณสุขที่ดี และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม

เอกสารตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูลของการตรวจราชการปี 2559 คณะที่ 1-5 

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสุโขทัย
แผนที่ตั้งหน่วยงาน
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข
ประชากรปี 55 แบ่งกลุ่มอายุ XLS
ประชากรปี 56 แบ่งกลุ่มอายุ XLS
ประชากรปี 57 แบ่งกลุ่มอายุ XLS
ประชากรปี 58 แบ่งกลุ่มอายุ XLS
ประชากรปี 59 แบ่งกลุ่มอายุ XLS
ประชากรกลางปี 60 XLS

สาธารณสุขอำเภอ

อำเภอเมือง
อำเภอสวรรคโลก
อำเภอศรีสำโรง
อำเภอศรีสัชนาลัย
อำเภอบ้านด่านลานหอย
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
อำเภอคีรีมาศ
อำเภอกงไกรลาศ
อำเภอศรีนคร

รพ.สต.
Sukhothai Public Health Data Center
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานแผนการปฏิบัติการจัดจ้าง งบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย กระทรวงสาธารณสุข

29 ก.ย. 60 14:15

สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข ได้ปรับปรุงแบบรายงานน้ำท่วมใหม่ขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยขณะเกิดภัย ให้ส่งแบบฟอร์มมาที่กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ภายในเวลา 18.00 น.ของวันที่ออกปฏิบัติการ ทาง e-mail: pherskto@gmail.com เพื่อรวบรวมส่งสำนักสาธารณสุขฉุกเฉินต่อไป

[Download]

19 ก.ค. 60 13:54

ไฟล์นำเสนอคณะตรวจราชการ

​1. ไฟล์นำเสนอคณะตรวจราชการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

2. ไฟล์นำเสนอสรุปการตรวจราชการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

 

 

11 ก.พ. 60 14:12

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ๒ อัตรา และจพ.ทันตสาธารณสุข ๓ อัตรา สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่วันที่ ๒๑ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ

21 ธ.ค. 59 14:45
ข่าว/เวียนเอกสาร
     
เรื่อง
วันประกาศ
1 แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2560 20 ต.ค. 60
2 เสนอชื่อศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล ภายใน 30 พย.60 5 ต.ค. 60
3 ประชุมวิชาการประชุมใหญ่สามัญประจำปี วันที่ 27 มค.61 สมาคมศิษย์เก่าพุทธชินราช 5 ต.ค. 60
4 ทุนส่งเสริมสนับสนุนวิจัยแก่พยาบาลวิชาชีพ ภายในวันที่ 10 ตค.60 5 ต.ค. 60
5 ขอส่งสรุปรายงานการประชุม Video Conference ในการตรวจสอบความครบถ้วนของการจัดเก็บและการส่งข้อมูลผ่านโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 7/2560 3 ต.ค. 60
6 ขอเรียนเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมทางวิชาการเรื่อง "เทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด และการแปลผลคลื่นหัวใจ" รุ่นที่ 13 28 ก.ย. 60
7 พยาบาลไทย ก้าวไกลสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน วันที่ 15-16 พย.60 สภาการพยาบาล 7 ก.ย. 60
8 อบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ปี 2560 7 ก.ย. 60
9 รับสมัครศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ปี 2561 (กลุ่มสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี) มหาวิทยาลัยนเรศวร 7 ก.ย. 60
10 หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฎิบัตทั่วไป รุ่น 28,29 คณะพยาบาลศาสตร์ มศว. 7 ก.ย. 60
11 ประชุมวิชาการศิษย์เก่าเรื่องการให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 23 กย.60 วสส.พิษณุโลก 7 ก.ย. 60
12 หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหาร แพทยสภา ภายใน 25 กย.60 7 ก.ย. 60
13 ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการเพื่อร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลสืบสานพระราชดำริและพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 7 ก.ย. 60
14 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจ ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนกลางที่ปฏิบัติงานประจำในจังหวัด และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัด 31 ส.ค. 60
15 ขอจัดส่ง Policy Brief ของโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 29 ส.ค. 60
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
59
ระเบียนที่ 1 - 15 / 878    
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ต.ค. 2560
2 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ต.ค. 2560
3 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 30 ก.ย. 2561
4 รายงานแผนการปฏิบัติการจัดจ้าง งบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย กระทรวงสาธารณสุข 28 ก.ย. 2561
5 เอกสาร ภาพรวม EGP_ระยะที่ 4 30 ก.ย. 2560
6 เอกสารบรรยายระเบียบพัสดุ 2560 30 ก.ย. 2560
7 เอกสารบรรยาย พรบ.พัสดุ 2560 30 ก.ย. 2560
8 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ Thermal ไม่น้อยกว่า A4 จำนวน 5 เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย และโรงพยาบาลสวรรคโลก 2 ต.ค. 2560
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 2 ต.ค. 2560
10 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล จำนวน 294 เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดสุโขทัย 2 ต.ค. 2560
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
43
ระเบียนที่ 1 - 10 / 425    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง/ข่าว
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 24 ต.ค. 60
2 รับสมัครเพื่อเลื่อนข้าราชการดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ และพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ สังกัด สสจ.สุโขทัย ระหว่างวันที่ 18-30 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ 31 ต.ค. 60
3 ประกาศฯรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 5 พ.ย. 60
4 ประกาศฯรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานเปล โรงพยาบาลสวรรคโลก 31 ต.ค. 60
5 ประกาศฯรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานซักฟอก โรงพยาบาลสวรรคโลก 31 ต.ค. 60
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กำหนด วัน เวลาและสถานที่คัดเลือก 3 ต.ค. 60
7 ประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาารณสุขทั่วป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข และ ตำแหน่ง พนักงานบริการ สำนักงาสาธารณสุขอำเภอทุ่งเสลี่ยม 6 ต.ค. 60
8 ประกาศฯ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 30 ก.ย. 60
9 ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 9 ต.ค. 60
10 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 27 ก.ย. 60
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
39
ระเบียนที่ 1 - 10 / 389    
เอกสารประกอบการประชุม
     
เรื่อง
วันประกาศ
1 เอกสารประกอบการอบรม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (5) 24 ก.ย. 60
2 เอกสารประกอบการอบรม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2560 (4) 24 ก.ย. 60
3 เอกสารประกอบการอบรม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2560(3) 24 ก.ย. 60
4 เอกสารประกอบการอบรม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (2) 24 ก.ย. 60
5 เอกสารประกอบ การอบรม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2560 (1) 24 ก.ย. 60
6 คู่มือ ITA 14 มิ.ย. 60
7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการติดตามตรวจสอบรวมทั้งการเชื่อมโยงระบบข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ ๔๓ แฟ้ม ของคณะทำงานที่เกี่ยวข้องในระดับเขตและจังหวัด เขตสุขภาพที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในวันที่ ๓-๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 4 พ.ค. 60
8 เอกสารอบรมสาเหตุการตาย 18 เมษายน 2560 2 พ.ค. 60
9 กรอบแผนยุทธศาสตร์ สป.ปี 2560-2564 1 พ.ค. 60
10 เอกสารประชุมสรุปผลการตรวจราชการ รอบ 1-2560 1 พ.ค. 60
11 เอกสารประกอบการประชุม ICS (แบบฟอร์ม และ PPT) วันที่ 24-25 เมษายน 2560 8 เม.ย. 60
12 รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560 รูปเล่ม 10 พ.ย. 59
13 คู่มือระบบบัญชาการเหตุการณ์ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ส(รับการจัดการในภาวะสาธารณภัย/ภัยพิบัติ (Public Health Emergency Incident Command System: PHEICS) 4 พ.ย. 59
14 สไลด์การประชุมตัวชี้วัดวันที่ 18 ตุลาคม 2559 โรงแรมเทรเชอร์ 19 ต.ค. 59
15 เอกสารประกอบการจัดประชุม 18 ตุลาคม 2559 (ไฟล์ขนาด 105MB ควรใช้คอมพิวเตอร์ ต่อผ่าน WIFI เพื่อดาวโหลดเอกสาร) 10 ต.ค. 59
1
2
ระเบียนที่ 1 - 15 / 23    
ปฏิทินปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 39
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 40
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 41
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 42
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 43
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
นพ.สสจ.สุโขทัย


นพ.สมศักดิ์  นุกูลอุดมพานิชย์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

Web Links

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
331 หมู่ 14 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ 0-5561-3354, 0-5561-2258 โทรสาร 0-5561-3375
Email :: pho6401@health.moph.go.th สำเนาถึง hs6two@gmail.com
Best View 1366 x 768 pixel Internet Explorer & Google Chrome