# เรื่อง วันประกาศ
1 แสดงQR code แบบวัด EIT เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนร่วมในการประเมินITA ของหน่วยงาน 21 เมษายน 2566
2 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการ 2565 7 เมษายน 2566
3 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 7 เมษายน 2566
4 การขับเคลื่่อนจริยธรรม 5 เมษายน 2566
5 อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 5 เมษายน 2566
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 6 เดือนแรก 4 เมษายน 2566
7 MOIT 7 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) 27 มีนาคม 2566
8 MOIT 4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบลงทุน) 27 มีนาคม 2566
9 MOIT 5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ มกราคม-มีนาคม 27 มีนาคม 2566
10 MOIT 5 บันทึกข้อความรายงาน เดือนมีนาคม 24 มีนาคม 2566
11 MOIT 5 บันทึกข้อความรายงาน เดือนกุมภาพันธ์ 24 มีนาคม 2566
12 MOIT 5 บันทึกข้อความรายงาน เดือนมกราคม 24 มีนาคม 2566
13 MOIT 5 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2566 24 มีนาคม 2566
14 MOIT 5 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 24 มีนาคม 2566
15 MOIT 5 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2566 24 มีนาคม 2566
16 MOIT 8 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ 24 มีนาคม 2566
17 MOIT 20 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ 24 มีนาคม 2566
18 MOIT 8 ภาพถ่ายกิจกรรม 23 มีนาคม 2566
19 MOIT 20 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 23 มีนาคม 2566
20 MOIT 11 รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผนและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ (มีการแสดงชื่อของผู้เข้าร่วมการประชุม / สัมมนา อย่างชัดเจน) 23 มีนาคม 2566
21 MOIT 11 รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก 23 มีนาคม 2566
22 MOIT 8 รายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย 23 มีนาคม 2566
23 MOIT 22 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน 23 มีนาคม 2566
24 MOIT 19 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด รอบ 6 เดือน 23 มีนาคม 2566
25 MOIT 4 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 23 มีนาคม 2566
26 MOIT 2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน ไตรมาส 2 23 มีนาคม 2566
27 MOIT 2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ไตรมาส2 23 มีนาคม 2566
28 MOIT 18 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 23 มีนาคม 2566
29 MOIT 18 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 22 มีนาคม 2566
30 MOIT 18 มาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) 22 มีนาคม 2566
31 MOIT 18 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 22 มีนาคม 2566
32 MOIT 16 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 22 มีนาคม 2566
33 MOIT 12 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 22 มีนาคม 2566
34 MOIT 9 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 22 มีนาคม 2566
35 MOIT 9 คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงาน ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 22 มีนาคม 2566
36 MOIT 4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินบำรุง) 22 มีนาคม 2566
37 MOIT 4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบดำเนินงาน) 22 มีนาคม 2566
38 MOIT 19 รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS 21 มีนาคม 2566
39 MOIT 15 บันทึกข้อความ เสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบ อนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 21 มีนาคม 2566
40 MOIT 17 บันทึกข้อความ แสดงถึงการขออนุมัติจัดการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน 21 มีนาคม 2566
41 MOIT 17 รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน โดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน ที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ทั้ง 8 ขั้นตอน 21 มีนาคม 2566
42 MOIT 17 รายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน 21 มีนาคม 2566
43 MOIT 17 บันทึกข้อความ แสดงถึงการขออนุมัติจัดการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน 21 มีนาคม 2566
44 MOIT 16 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 21 มีนาคม 2566
45 MOIT 16 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน 21 มีนาคม 2566
46 MOIT 15 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 21 มีนาคม 2566
47 MOIT 14 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 21 มีนาคม 2566
48 MOIT 13 รายงานการประเมินฯ 21 มีนาคม 2566
49 MOIT 13 บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 21 มีนาคม 2566
50 MOIT 12 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง หรือประกาศ หรือข้อสั่งการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 21 มีนาคม 2566
51 MOIT 7 ประกาศดีเด่นดีมาก ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ 21 มีนาคม 2566
52 MOIT 10 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน 21 มีนาคม 2566
53 MOIT 21 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 17 มีนาคม 2566
54 MOIT 21 ภาพถ่ายกิจกรรม 17 มีนาคม 2566
55 MOIT 21 ประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 ของผู้บริหารสูงสุด (จำนวน 3 ฉบับ) 17 มีนาคม 2566
56 MOIT 22 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 17 มีนาคม 2566
57 MOIT 14 หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติ 17 มีนาคม 2566
58 MOIT 16 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 16 มีนาคม 2566
59 MOIT 16 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน 16 มีนาคม 2566
60 MOIT 13 ภาพถ่ายกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ 16 มีนาคม 2566
61 MOIT 13 ประกาศเผยแพร่เจตนารมณื เรื่องการจัดซื้อยา 16 มีนาคม 2566
62 MOIT 12 มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ และระบุการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 16 มีนาคม 2566
63 MOIT 11 ภาพถ่ายกิจกรรม 16 มีนาคม 2566
64 MOIT 11 1.2 โครงการ 16 มีนาคม 2566
65 MOIT 11 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามอนุมัติในโครงการ และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 16 มีนาคม 2566
66 MOIT 11 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 16 มีนาคม 2566
67 MOIT 8 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 16 มีนาคม 2566
68 MOIT 8 1.2 โครงการ 16 มีนาคม 2566
69 MOIT 22 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 14 มีนาคม 2566
70 MOIT 10 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 14 มีนาคม 2566
71 MOIT 7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 14 มีนาคม 2566
72 MOIT 7 ประกาศผล 14 มีนาคม 2566
73 MOIT 19 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 10 มีนาคม 2566
74 MOIT 18 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 10 มีนาคม 2566
75 MOIT 17 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 10 มีนาคม 2566
76 MOIT 15 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (2) 10 มีนาคม 2566
77 MOIT 15 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 10 มีนาคม 2566
78 MOIT 14 ผังกระบวนการยืมพัสดุ 10 มีนาคม 2566
79 MOIT 14 แบบฟอร์มใบยืมพัสดุ 10 มีนาคม 2566
80 MOIT 14 นวปฏิบัติเกี่ยวกับ 2.1 การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ระหว่างหน่วยงานของรัฐ การยืมใช้ภายในสถานที่ ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และมีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน 2.2 การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การยืมไปใช้นอกสถานที่ ของหน่วยงานของรัฐ และมีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐ ของหน่วยงาน 2.3 มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน ตามข้อ 2.1 และ 2.2 2.4 มีแบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป 2.5 มีกลไกการกำกับติดตาม 10 มีนาคม 2566
81 MOIT 14 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 10 มีนาคม 2566
82 MOIT 13 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 10 มีนาคม 2566
83 MOIT 12 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 10 มีนาคม 2566
84 MOIT 9 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 10 มีนาคม 2566
85 MOIT 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (2) 10 มีนาคม 2566
86 MOIT 6 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 9 มีนาคม 2566
87 MOIT 6 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 10 มีนาคม 2566
88 MOIT 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (1) 10 มีนาคม 2566
89 MOIT 6 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 10 มีนาคม 2566
90 MOIT 5 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2565 (2) 28 ธันวาคม 2565
91 MOIT 2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบ สขร. 1) 28 ธันวาคม 2565
92 MOIT 2 (10) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน 27 ธันวาคม 2565
93 MOIT 5 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2565 27 ธันวาคม 2565
94 MOIT 5 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2565 27 ธันวาคม 2565
95 MOIT 5 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2565 27 ธันวาคม 2565
96 MOIT 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 27 ธันวาคม 2565
97 MOIT บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 1 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน 27 ธันวาคม 2565
98 MOIT 2 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง 27 ธันวาคม 2565
99 MOIT2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 27 ธันวาคม 2565
100 MOIT 2 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 27 ธันวาคม 2565
101 MOIT4(1) คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ 27 ธันวาคม 2565
102 MOIT3(3) บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 27 ธันวาคม 2565
103 MOIT 4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินบำรุง) 26 ธันวาคม 2565
104 MOIT 4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (งบดำเนินงาน) 26 ธันวาคม 2565
105 MOIT 4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามข้อกำหนด (ก่อสร้าง/งบลงทุน) 26 ธันวาคม 2565
106 MOIT 4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามข้อกำหนด (ครุภัณฑ์/ งบลงทุน) 26 ธันวาคม 2565
107 MOIT4(3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 26 ธันวาคม 2565
108 MOIT 4(2) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 26 ธันวาคม 2565
109 MOIT 4 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ก่อสร้าง/งบลงทุน) 26 ธันวาคม 2565
110 MOIT 4 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครุภัณฑ์/งบลงทุน) 26 ธันวาคม 2565
111 MOIT 4 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน 26 ธันวาคม 2565
112 MOIT 4 หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบลงทุน) 26 ธันวาคม 2565
113 MOIT 4 หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบดำเนินงาน) 26 ธันวาคม 2565
114 MOIT 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 26 ธันวาคม 2565
115 MOIT 4 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ของหน่วยงาน (เงินบำรุง) 26 ธันวาคม 2565
116 MOIT 4 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ของหน่วยงาน (งบดำเนินงาน) 26 ธันวาคม 2565
117 MOIT 4 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ของหน่วยงาน 26 ธันวาคม 2565
118 MOIT 4 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบดำเนินงาน) 26 ธันวาคม 2565
119 MOIT 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 26 ธันวาคม 2565
120 MOIT3 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 26 ธันวาคม 2565
121 MOIT 3 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 26 ธันวาคม 2565
122 MOIT 2 ข้อ 11.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน 15 ธันวาคม 2565
123 MOIT 1 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไชต์ของหน่วยงาน 14 ธันวาคม 2565
124 MOIT 1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 14 ธันวาคม 2565
125 MOIT 1 มีคำสั่ง / ประกาศ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 1 ธันวาคม 2565
126 MOIT 1 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 1 ธันวาคม 2565
127 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน) 24 พฤศจิกายน 2565
128 MOIT 2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน 24 พฤศจิกายน 2565
129 MOIT 2 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 24 พฤศจิกายน 2565
130 คำสั่งปลด-ปิด ประกาศ 22 พฤศจิกายน 2565
131 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 21 พฤศจิกายน 2565
132 แผนปฏิบัติราชการ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี 21 พฤศจิกายน 2565
133 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 21 พฤศจิกายน 2565
134 ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 21 พฤศจิกายน 2565
135 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 21 พฤศจิกายน 2565
136 MOIT 11 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 12 กันยายน 2565
137 MOIT 17 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน 12 กันยายน 2565
138 MOIT 17 บันทึกข้อความรายงานตามแผนจริยธรรม 12 กันยายน 2565
139 NOIT 14 รายงานการกำกับติดตามไตรมาส 4 12 กันยายน 2565
140 MOIT 14 บันทึกข้อความรายงานไตรมาส 4 12 กันยายน 2565
141 M.8 หลักฐานการประกาศ 12 กันยายน 2565
142 M.8 12 กันยายน 2565
143 MOIT 5 รายงาน สขร.ไตรมาส 4 9 กันยายน 2565
144 MOIT 5 ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 9 กันยายน 2565
145 MOIT 5 ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 9 กันยายน 2565
146 MOIT 4 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ ไตรมาส 4 9 กันยายน 2565
147 MOIT 4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบลงทุน /งบดำเนินงาน ) 9 กันยายน 2565
148 MOIT 4 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้อกำหนด (งบลงทุน /งบดำเนินงาน ) 9 กันยายน 2565
149 MOIT 8 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ ไตรมาส 3 9 กันยายน 2565
150 MOIT 8 มีบันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) 9 กันยายน 2565
151 MOIT 17 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน 8 กันยายน 2565
152 MOIT 23 Print Screen หน้าจอ Google Form 9 กันยายน 2565
153 MOIT 23 บันทึกข้อความรับทราบการรายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ไตรมาส 4 9 กันยายน 2565
154 MOIT 20 บันทึกข้อความรับทราบการรายงานรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ไตรมาส 4 9 กันยายน 2565
155 MOIT 17 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 9 กันยายน 2565
156 MOIT 11 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน ไตรมาส 4 9 กันยายน 2565
157 MOIT 5 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 4 9 กันยายน 2565
158 MOIT 2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ไตรมาส 4 9 กันยายน 2565
159 MOIT 2 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 9 กันยายน 2565
160 MOIT 13 รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแบบ ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 6. 29 สิงหาคม 2565
161 MOIT 14 รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม / คำสั่ง / หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ฯ ตามที่หน่วยงานกำหนด 29 สิงหาคม 2565
162 MOIT 20 รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS 29 สิงหาคม 2565
163 MOIT 23 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ ไตรมาส 4 24 สิงหาคม 2565
164 MOIT 20 แบบฟรอ์มขอเผยแพร่ ไตรมาส 4 24 สิงหาคม 2565
165 MOIT 17 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ ชมรมจริยธรรม ไตรมาส 4 24 สิงหาคม 2565
166 MOIT 17 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ (ป้องกัน) 24 สิงหาคม 2565
167 MOIT 14 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ ไตรมาส 4 24 สิงหาคม 2565
168 MOIT 13 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ ไตรมาส 4 24 สิงหาคม 2565
169 MOIT 11 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ ไตรมาส 4 24 สิงหาคม 2565
170 MOIT 5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ ไตรมาส 4 24 สิงหาคม 2565
171 MOIT 4 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ ไตรมาส 4 24 สิงหาคม 2565
172 MOIT 2 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ ไตรมาส 4 24 สิงหาคม 2565
173 MOIT 2 ข้อ 10 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ไตรมาส 3 29 มิถุนายน 2565
174 MOIT 2 ข้อ 9 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ไตรมาส 3 29 มิถุนายน 2565
175 MOIT 2 MOIT 2 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง ไตรมาส 3 28 มิถุนายน 2565
176 MOIT 4 ายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ไตรมาส 3 28 มิถุนายน 2565
177 MOIT 4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 3 28 มิถุนายน 2565
178 MOIT 5 สขร.1 ไตรมาส 3 เดือน มิถุนายน 28 มิถุนายน 2565
179 MOIT 5 สขร.1 ไตรมาส 3 28 มิถุนายน 2565
180 MOIT 5 สขร.1 ไตรมาส 3 เดือน พฤษภาคม 27 มิถุนายน 2565
181 MOIT 5 สขร.1 ไตรมาส 3 เดือน เมษายน 27 มิถุนายน 2565
182 MOIT 5 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 3 27 มิถุนายน 2565
183 MOIT 4 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 27 มิถุนายน 2565
184 MOIT 2 แผนใช้จ่ายงบและติดตาม ไตรมาส 3 27 มิถุนายน 2565
185 MOIT 2 แผนปฏิบัติการและติดตาม65ไตรมาส3 27 มิถุนายน 2565
186 MOIT 8 นทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 27 มิถุนายน 2565
187 MOIT 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 3 22 มิถุนายน 2565
188 MOIT 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 3 22 มิถุนายน 2565
189 O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 2565 22 เมษายน 2565
190 O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 2565 22 เมษายน 2565
191 O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2564 22 เมษายน 2565
192 O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม 8 เมษายน 2565
193 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 2565 8 เมษายน 2565
194 O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 8 เมษายน 2565
195 แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 8 เมษายน 2565
196 MOIT 15 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ 30 มีนาคม 2565
197 MOIT19 กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG 30 มีนาคม 2565
198 MOIT 4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบลงทุนและงบดำเนินงาน) ไตรมาส 2 29 มีนาคม 2565
199 MOIT 8 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก ( ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ) 29 มีนาคม 2565
200 MOIT 19 รายงานผลการดำเนินงาน ตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน 26 มีนาคม 2565
201 MOIT 4 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( งบ พรก. เงินกู้) 26 มีนาคม 2565
202 MOIT 9 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 2 26 มีนาคม 2565
203 MOIT 19 รายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน 26 มีนาคม 2565
204 MOIT 19 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ STORNG 26 มีนาคม 2565
205 MPIT 20 รายงานMOPH Solicit Report System _ MSRS 1 25 มีนาคม 2565
206 MOIT 23 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 25 มีนาคม 2565
207 MOIT 23 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม ทางเพศในการทำงาน 25 มีนาคม 2565
208 MOIT 23 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในการทำงานของหน่วยงาน 25 มีนาคม 2565
209 MOIT 23 บันทึกข้อความแจ้งเวียนละเมิดทางเพศ 25 มีนาคม 2565
210 MOIT 2 บันทึกข้อความ+รายงาน+แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 25 มีนาคม 2565
211 MOIT 5 บันทึกข้อความรายงาน สขร.1 ไตรมาส 2 25 มีนาคม 2565
212 MOIT 19 หนังสือแจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติอ 25 มีนาคม 2565
213 MOIT 16 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 25 มีนาคม 2565
214 MOIT 2 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผล การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 25 มีนาคม 2565
215 MOIT 19 คู่มือแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน 25 มีนาคม 2565
216 MOIT 19 รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG ... 25 มีนาคม 2565
217 MOIT 19 แนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน 25 มีนาคม 2565
218 MOIT 19 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ 25 มีนาคม 2565
219 MOIT 19 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน ตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน 25 มีนาคม 2565
220 MOIT 18 สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 25 มีนาคม 2565
221 MOIT 18 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน และแนบแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 25 มีนาคม 2565
222 MOIT 14 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 24 มีนาคม 2565
223 MOIT 3 บันทึกข้อความรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 24 มีนาคม 2565
224 MOIT 5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ ไตรมาส 2 24 มีนาคม 2565
225 MOIT 2 รายงานสรุป สขร ม.ค-มี.ค 24 มีนาคม 2565
226 MOIT 4 รายงานผลตามแผน(งบดำเนินงาน) ไตรมาส 2 24 มีนาคม 2565
227 MOIT 4 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ ไตรมาส 2 24 มีนาคม 2565
228 MOIT 5 สขร.1 ไตรมาส 2 เดือน มีนาคม 23 มีนาคม 2565
229 MOIT 5 สขร.1 ไตรมาส 2 เดือน มกราคม 23 มีนาคม 2565
230 MOIT 5 สขร.1 ไตรมาส 2 เดือน กุมภาพันธ์ 23 มีนาคม 2565
231 MOIT 12 สรุปผลการจัดโครงการ 23 มีนาคม 2565
232 M12 23 มีนาคม 2565
233 M9 23 มีนาคม 2565
234 MOIT 8 บันทึกข้อความประกาศผลประเมินข้าราชการ 22 มีนาคม 2565
235 MOIT 17 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ ชมรมจริยธรรม 22 มีนาคม 2565
236 MOIT 17 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ชมรมจริยธรรม 22 มีนาคม 2565
237 MOIT 17 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบฟอร์มที่ 2 ตามคู่มือ ฯ) รอบ 6 เดือน 22 มีนาคม 2565
238 MOIT 6 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 22 มีนาคม 2565
239 MOIT 9 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน 22 มีนาคม 2565
240 MOIT 17 (2) บันทึกข้อความรายงานตามแผนจริยธรรม 22 มีนาคม 2565
241 MOIT 17 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มีนาคม 2565) 22 มีนาคม 2565
242 MOIT 18 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 17 มีนาคม 2565
243 MOIT 23,14,22 ประกาศเจตนารมณ์ 17 มีนาคม 2565
244 MOIT 22 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 17 มีนาคม 2565
245 MOIT 6 รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย 17 มีนาคม 2565
246 MOIT 9 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน 16 มีนาคม 2565
247 MOIT 8 ประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) 16 มีนาคม 2565
248 MOIT 17 หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 16 มีนาคม 2565
249 MOIT 21 ภาพกิจกรรม 15 มีนาคม 2565
250 MOIT 21 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 1 15 มีนาคม 2565
251 MOIT 21 โครงการ 15 มีนาคม 2565
252 MOIT 21 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ 15 มีนาคม 2565
253 MOIT 22 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ 15 มีนาคม 2565
254 MOIT 12 ภาพกิจกรรมวันที่ 22 กพ. 65 15 มีนาคม 2565
255 MOIT 9 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม 15 มีนาคม 2565
256 MOIT7 บันทึกข้อความแจ้งเวียน 15 มีนาคม 2565
257 MOIT 16 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 12 มีนาคม 2565
258 MOIT 15 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองและคงรูป ระหว่างหน่วยงานของรัฐ ที่มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน และแบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ตลอดจนมีกลไกการกำกับติดตาม 12 มีนาคม 2565
259 MOIT 14 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา 12 มีนาคม 2565
260 MOIT 13 หนังสือแจ้งเวียนกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน 12 มีนาคม 2565
261 MOIT 15 บันทึกข้อความแจ้งเวียนเกี่ยวกับการยืมยืมพัสดุ 12 มีนาคม 2565
262 MOIT 11 บันทึกข้อความรายงานผลการร้องเรียน 11 มีนาคม 2565
263 MOIT 13 บันทึกข้อความกรอบแนวทาง 11 มีนาคม 2565
264 MOIT 15 บันทึกข้อความแนวทางการปฏิบัติการยืมพัสดุ 11 มีนาคม 2565
265 MOIT 17 (2) บันทึกข้อความรายงานตามแผนจริยธรรม 11 มีนาคม 2565
266 MOIT 17 บันทึกข้อความรายงานตามแผนป้องกันและปราบปราม 11 มีนาคม 2565
267 MOIT 18 บันทึกข้อความรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง 11 มีนาคม 2565
268 MOIT 19 บันทึกข้อความาตรการความเสี่ยง 11 มีนาคม 2565
269 MOIT 19(2) บึนทึกรายงานการกำกับติดตาม 11 มีนาคม 2565
270 MOIT 21 บันทึกข้อความรายงานการอบรมให้ความรู้ 11 มีนาคม 2565
271 MOIT 20 บึนทึกข้อความรายงานเรี่ยราย 11 มีนาคม 2565
272 MOIT 14 มาตรการและระบบในการป้องกันการับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิ 10 มีนาคม 2565
273 MOIT 13 มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 10 มีนาคม 2565
274 MOIT 12 ภาพกิจกรรม วันที่ 10 ก.พ 65 10 มีนาคม 2565
275 MOIT 12 ขออนุมัติจัดโครงการ วันที่ 10 กพ. 65 10 มีนาคม 2565
276 MOIT 12 โครงการ 10 มีนาคม 2565
277 MOIT 9 โครงการการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย 10 มีนาคม 2565
278 MOIT 9 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม ในรูปแบบการอบรมปกติ (On site) 10 มีนาคม 2565
279 MOIT 6 ขอเผยแพร่ข้อมูล (2) 10 มีนาคม 2565
280 MOIT 6 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 10 มีนาคม 2565
281 MOIT 22 ประกาศเจตจำนง 8 มีนาคม 2565
282 MOIT 22 บันทึกข้อความประกาศลงนาม 8 มีนาคม 2565
283 MOIT 23 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 8 มีนาคม 2565
284 MOIT 22 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 8 มีนาคม 2565
285 MOIT 21 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 8 มีนาคม 2565
286 MOIT 20 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 8 มีนาคม 2565
287 MOIT 19 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 8 มีนาคม 2565
288 MOIT 18 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 8 มีนาคม 2565
289 MOIT 17 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 8 มีนาคม 2565
290 MOIT 16 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ จริยธรรม 8 มีนาคม 2565
291 MOIT 16 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 8 มีนาคม 2565
292 MOIT 15 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 8 มีนาคม 2565
293 MOIT 14 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 8 มีนาคม 2565
294 MOIT 13 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 8 มีนาคม 2565
295 MOIT 12 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 8 มีนาคม 2565
296 MOIT 11 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 8 มีนาคม 2565
297 MOIT 10 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 8 มีนาคม 2565
298 MOIT 9 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 8 มีนาคม 2565
299 MOIT 8 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 8 มีนาคม 2565
300 MOIT 7 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 8 มีนาคม 2565