# เรื่อง MOIT วันประกาศ
1 ประชุมชี้แจงการประเมินระบบคุณธรรมและความโปร่งใส เลือกหัวข้อ... 23 กุมภาพันธ์ 2567
2 ภาพข่าวประกาศเจรนารมณ์ การต่อต้านการทุจริต เลือกหัวข้อ... 23 กุมภาพันธ์ 2567
3 No gift Policy เลือกหัวข้อ... 23 กุมภาพันธ์ 2567
4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหาร เลือกหัวข้อ... 23 กุมภาพันธ์ 2567
5 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปี 2567 สสจ.สุโขทัย เลือกหัวข้อ... 23 กุมภาพันธ์ 2567
6 M1 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ฯ MOIT-01 14 ธันวาคม 2566
7 M5 ข้อ 3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ฯ MOIT-05 14 ธันวาคม 2566
8 M4 ข้อ 3.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ MOIT-04 14 ธันวาคม 2566
9 M4 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ฯ MOIT-04 14 ธันวาคม 2566
10 M4 ข้อ 1.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ฯ MOIT-04 14 ธันวาคม 2566
11 M3 ข้อ3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ MOIT-03 14 ธันวาคม 2566
12 M2 แบบฟอร์มเผยแพร่เว็บไซต์ MOIT-02 14 ธันวาคม 2566
13 M1 - 1.4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลฯ MOIT-01 14 ธันวาคม 2566
14 M4 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ MOIT-04 14 ธันวาคม 2566
15 M4 ข้อ 2.2.2 รายงานผลการดำเนินงาน เงินบำรุง ไตรมาส 1 MOIT-04 14 ธันวาคม 2566
16 M4 ข้อ 2.2.1 รายงานผลการดำเนินงาน เงินงบประมาณ MOIT-04 14 ธันวาคม 2566
17 M4 ข้อ 2.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนจัดซื้อจัดจ้าง MOIT-04 14 ธันวาคม 2566
18 M5 ข้อ1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร.1 ไตรมาสที่ 1 MOIT-05 22 ธันวาคม 2566
19 M5 ข้อ3 แบบฟอร้ฒการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ MOIT-05 22 ธันวาคม 2566
20 M2 ข้อ 14 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน MOIT-02 15 ธันวาคม 2566
21 M2 แบบฟอร์มเผยแพร่บนเว็บไซต์ MOIT-02 15 ธันวาคม 2566
22 M2 ข้อ 11 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ MOIT-02 15 ธันวาคม 2566
23 M 2 ข้อ 9 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน MOIT-02 15 ธันวาคม 2566
24 M4 ข้อ 5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT-04 15 ธันวาคม 2566
25 M4 ข้อ 4. มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ MOIT-04 15 ธันวาคม 2566
26 M4 ข้อ 3. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบดำเนินการและงบลงทุน) MOIT-04 15 ธันวาคม 2566
27 M4 ข้อ 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT-04 15 ธันวาคม 2566
28 M1 ข้อ 2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) MOIT-01 15 ธันวาคม 2566
29 M1 ข้อ 2.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานฯ และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT-01 15 ธันวาคม 2566
30 M3 ข้อ 3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ MOIT-03 14 ธันวาคม 2566
31 M3 ข้อ2 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีีงบประมาณ 2566 MOIT-03 14 ธันวาคม 2566
32 M3 ข้อ 1 บันทึกข้อความ ที่ผุ้บริหารลงนามรับทราบรายงานการวิเคราะห์ฯ MOIT-03 14 ธันวาคม 2566
33 M 4 ข้อ 3.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ MOIT-04 14 ธันวาคม 2566
34 M4 ข้อ 3.2 ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่่อตรวจสอบบุคลากรด้านจัดซื้อจัดจ้่าง พ.ศ. 2560 MOIT-04 14 ธันวาคม 2566
35 M4 ข้อ 3.1 บันทึกข้อความ แจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ MOIT-04 14 ธันวาคม 2566
36 M1 - 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลฯ MOIT-01 19 ธันวาคม 2566
37 M1 -1.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลฯ MOIT-01 14 ธันวาคม 2566
38 M1 - 1.3 กรอบแนวทางเผยแพร่ข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 MOIT-01 14 ธันวาคม 2566
39 M1 - 1.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 MOIT-01 14 ธันวาคม 2566
40 M1 - 1.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง-ประกาศ MOIT-01 14 ธันวาคม 2566
41 M5 ข้อ 2 แบบ สขร.1 เดือน ธ.ค. 66 MOIT-05 20 ธันวาคม 2566
42 M 5 ข้อ2 แบบ สขร.1 เดือน พ.ย. 66 MOIT-05 20 ธันวาคม 2566
43 M 5 ข้อ2 แบบ สขร.1 เดือน ต.ค. 66 MOIT-05 20 ธันวาคม 2566
44 MOIT 16 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ ไตรมาส 4 MOIT-16 5 กันยายน 2566
45 MOIT 2 รายงานผลของแผน (งบลงทุน) ไตรมาส 4 MOIT-02 5 กันยายน 2566
46 MOIT 2 (10) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้เงินประจำปีของหน่วยงาน ไตรมาส 4 MOIT-02 1 กันยายน 2566
47 MOIT 2 (10) ายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ไตรมาส 4 MOIT-02 1 กันยายน 2566
48 MOIT 5 รายงาน สขร.1 เดือน กันยายน 2566 MOIT-05 30 สิงหาคม 2566
49 MOIT 5 รายงาน สขร.1 เดือน สิงหาคม 2566 MOIT-05 30 สิงหาคม 2566
50 MOIT 5 รายงาน สขร.1 เดือน กรกฎาคม 2566 MOIT-05 30 สิงหาคม 2566
51 MOIT 5 แบบรายงาน สขร.1 เดือน กันยายน 2566 MOIT-05 30 สิงหาคม 2566
52 MOIT 5 แบบรายงาน สขร.1 เดือน สิงหาคม 2566 MOIT-05 30 สิงหาคม 2566
53 MOIT 5 แบบรายงาน สขร.1 เดือน กรกฎาคม 2566 MOIT-05 30 สิงหาคม 2566
54 MOIT 22 รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ MOIT-22 30 สิงหาคม 2566
55 MOIT 19 รายงานเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด MOIT-01 30 สิงหาคม 2566
56 MOIT 16 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม รอบ 12 เดือน MOIT-16 30 สิงหาคม 2566
57 MOIT 4 รายงานผลของแผน (เงินบำรุง) ไตรมาส 4 (รวม) MOIT-04 30 สิงหาคม 2566
58 MOIT 4 MOIT 4 รายงานผลของแผน (งบดำเนินงาน) ไตรมาส 4 (รวม) MOIT-04 30 สิงหาคม 2566
59 MOIT 4 รายงานผลของแผน (งบลงทุน) ไตรมาส 4 (รวม) MOIT-04 30 สิงหาคม 2566
60 MOIT 4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินบำรุง) MOIT-04 30 สิงหาคม 2566
61 MOIT 4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบดำเนินงาน) MOIT-04 30 สิงหาคม 2566
62 MOIT 4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบลงทุน) MOIT-04 25 สิงหาคม 2566
63 MOIT 2 รายงานเรื่องเรียน รอบ 12 เดือน MOIT-02 25 สิงหาคม 2566
64 MOIT 17 ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน MOIT-17 25 สิงหาคม 2566
65 MOIT 12 รายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ MOIT-12 25 สิงหาคม 2566
66 MOIT 12 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานสรุปผลการกากับติดตาม มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ MOIT-12 25 สิงหาคม 2566
67 MOIT 10 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ตามข้อ (1) และข้อ (2) ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข และมีการขออนุญาตนาไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT-10 25 สิงหาคม 2566
68 MOIT 4 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน (งบลงทุน) และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT-04 25 สิงหาคม 2566
69 MOIT 4 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน (เงินบำรุง) และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT-04 25 สิงหาคม 2566
70 MOIT 4 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน (งบดำเนินงาน) และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT-04 25 สิงหาคม 2566
71 MOIT 5 บันทึกข้อความรายงานผลการจัดซื้อจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2566 MOIT-05 25 สิงหาคม 2566
72 MOIT 5 บันทึกข้อความรายงานผลการจัดซื้อจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2566 MOIT-05 25 สิงหาคม 2566
73 MOIT 5 บันทึกข้อความรายงานผลการจัดซื้อจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 MOIT-05 25 สิงหาคม 2566
74 MOIT 22 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบการรายงานการกำกับติดตามมาตรการการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางานของหน่วยงาน MOIT-22 25 สิงหาคม 2566
75 MOIT 19 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด MOIT-19 25 สิงหาคม 2566
76 MOIT 17 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน MOIT-17 25 สิงหาคม 2566
77 MOIT 16 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันฯ รอบ 12 เดือน และรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน MOIT-16 25 สิงหาคม 2566
78 MOIT 22 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT-22 25 สิงหาคม 2566
79 MOIT 19 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT-19 25 สิงหาคม 2566
80 MOIT 17 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT-17 25 สิงหาคม 2566
81 MOIT 16 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT-16 25 สิงหาคม 2566
82 MOIT 12 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT-12 24 สิงหาคม 2566
83 MOIT 10 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT-10 24 สิงหาคม 2566
84 MOIT 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT-05 23 สิงหาคม 2566
85 MOIT 4 . แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT-04 23 สิงหาคม 2566
86 M2 ข้อ18.3 บันทึกและรายงานผล (งบลงทุนและเงินบำรุง) ไตรมาส 3 MOIT-02 29 มิถุนายน 3109
87 M4 แบบเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ MOIT-04 28 มิถุนายน 3109
88 M2 ข้อ 10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาส 3 MOIT-02 27 มิถุนายน 3109
89 M2 ข้อ 11 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ไตรมาส 3 MOIT-02 27 มิถุนายน 3109
90 M4 ข้อ 2 รายงานผลการดำเนินการงบลงทุน ไตรมาส 3 MOIT-04 27 มิถุนายน 3109
91 M7 ข้อ 3 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร (ต.ค.65-มี.ค. 66) MOIT-07 27 มิถุนายน 3109
92 M7 ข้อ 2 ประกาศรายงานผลประเมินการปฏิบัริราชการประจำปี MOIT-07 26 มิถุนายน 3109
93 M7 ข้อ 1 บันทึกประกาศรายงานผลการปฏิบัราชการประจำปี MOIT-07 26 มิถุนายน 3109
94 M2 ข้อ 18.5 แบบ สขร. เดือน มิ.ย. 66 MOIT-02 26 มิถุนายน 3109
95 M2 ข้อ 18.5 แบบ สขร. เดือน พ.ค. 66 MOIT-02 26 มิถุนายน 3109
96 M2 ข้อ 18.5 แบบ สขร. เดือน เม.ย. 66 MOIT-02 26 มิถุนายน 3109
97 M 4 รายงานผลแผนจัดซื้อจัดจ้าง (เงินบำรุง) ไตรมาส 3 MOIT-04 22 มิถุนายน 3109
98 บันทึกรายงานผล แบบ สขร.1 เดือน เม.ย. - มิ.ย. 66 MOIT-02 22 มิถุนายน 3109
99 M 4 บันทึกรายงานผล (งบลงทุนและเงินบำรุง) ไตรมาส 3 MOIT-04 22 มิถุนายน 3109
100 M7 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 3 MOIT-07 20 มิถุนายน 3109
101 M5 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 3 MOIT-05 20 มิถุนายน 3109
102 M4 ข้อ2 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 3 MOIT-04 20 มิถุนายน 3109
103 แสดงQR code แบบวัด EIT เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนร่วมในการประเมินITA ของหน่วยงาน 0 21 เมษายน 2566
104 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการ 2565 0 7 เมษายน 2566
105 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 0 7 เมษายน 2566
106 การขับเคลื่่อนจริยธรรม 0 5 เมษายน 2566
107 อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 0 5 เมษายน 2566
108 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 6 เดือนแรก 0 4 เมษายน 2566
109 MOIT 7 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) MOIT-07 27 มีนาคม 2566
110 MOIT 4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบลงทุน) MOIT-04 27 มีนาคม 2566
111 MOIT 5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ มกราคม-มีนาคม MOIT-05 27 มีนาคม 2566
112 MOIT 5 บันทึกข้อความรายงาน เดือนมีนาคม MOIT-05 24 มีนาคม 2566
113 MOIT 5 บันทึกข้อความรายงาน เดือนกุมภาพันธ์ MOIT-05 24 มีนาคม 2566
114 MOIT 5 บันทึกข้อความรายงาน เดือนมกราคม MOIT-05 24 มีนาคม 2566
115 MOIT 5 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2566 MOIT-05 24 มีนาคม 2566
116 MOIT 5 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 MOIT-05 24 มีนาคม 2566
117 MOIT 5 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2566 MOIT-05 24 มีนาคม 2566
118 MOIT 8 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ MOIT-08 24 มีนาคม 2566
119 MOIT 20 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ MOIT-20 24 มีนาคม 2566
120 MOIT 8 ภาพถ่ายกิจกรรม MOIT-08 23 มีนาคม 2566
121 MOIT 20 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา MOIT-20 23 มีนาคม 2566
122 MOIT 11 รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผนและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ (มีการแสดงชื่อของผู้เข้าร่วมการประชุม / สัมมนา อย่างชัดเจน) MOIT-11 23 มีนาคม 2566
123 MOIT 11 รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก MOIT-11 23 มีนาคม 2566
124 MOIT 8 รายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย MOIT-08 23 มีนาคม 2566
125 MOIT 22 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน MOIT-22 23 มีนาคม 2566
126 MOIT 19 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด รอบ 6 เดือน MOIT-19 23 มีนาคม 2566
127 MOIT 4 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ MOIT-04 23 มีนาคม 2566
128 MOIT 2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน ไตรมาส 2 MOIT-02 23 มีนาคม 2566
129 MOIT 2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ไตรมาส2 MOIT-02 23 มีนาคม 2566
130 MOIT 18 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน MOIT-18 23 มีนาคม 2566
131 MOIT 18 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน MOIT-18 22 มีนาคม 2566
132 MOIT 18 มาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) MOIT-18 22 มีนาคม 2566
133 MOIT 18 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT-18 22 มีนาคม 2566
134 MOIT 16 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT-16 22 มีนาคม 2566
135 MOIT 12 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน MOIT-12 22 มีนาคม 2566
136 MOIT 9 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ MOIT-09 22 มีนาคม 2566
137 MOIT 9 คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงาน ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT-09 22 มีนาคม 2566
138 MOIT 4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินบำรุง) MOIT-04 22 มีนาคม 2566
139 MOIT 4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบดำเนินงาน) MOIT-04 22 มีนาคม 2566
140 MOIT 19 รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS MOIT-19 21 มีนาคม 2566
141 MOIT 15 บันทึกข้อความ เสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบ อนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 MOIT-15 21 มีนาคม 2566
142 MOIT 17 บันทึกข้อความ แสดงถึงการขออนุมัติจัดการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน MOIT-17 21 มีนาคม 2566
143 MOIT 17 รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน โดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน ที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ทั้ง 8 ขั้นตอน MOIT-17 21 มีนาคม 2566
144 MOIT 17 รายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน MOIT-17 21 มีนาคม 2566
145 MOIT 17 บันทึกข้อความ แสดงถึงการขออนุมัติจัดการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน MOIT-17 21 มีนาคม 2566
146 MOIT 16 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 MOIT-16 21 มีนาคม 2566
147 MOIT 16 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน MOIT-16 21 มีนาคม 2566
148 MOIT 15 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 MOIT-15 21 มีนาคม 2566
149 MOIT 14 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT-14 21 มีนาคม 2566
150 MOIT 13 รายงานการประเมินฯ MOIT-13 21 มีนาคม 2566
151 MOIT 13 บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 MOIT-13 21 มีนาคม 2566
152 MOIT 12 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง หรือประกาศ หรือข้อสั่งการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT-12 21 มีนาคม 2566
153 MOIT 7 ประกาศดีเด่นดีมาก ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ MOIT-07 21 มีนาคม 2566
154 MOIT 10 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน MOIT-10 21 มีนาคม 2566
155 MOIT 21 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ MOIT-21 17 มีนาคม 2566
156 MOIT 21 ภาพถ่ายกิจกรรม MOIT-21 17 มีนาคม 2566
157 MOIT 21 ประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 ของผู้บริหารสูงสุด (จำนวน 3 ฉบับ) MOIT-21 17 มีนาคม 2566
158 MOIT 22 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT-22 17 มีนาคม 2566
159 MOIT 14 หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติ MOIT-14 17 มีนาคม 2566
160 MOIT 16 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ MOIT-16 16 มีนาคม 2566
161 MOIT 16 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน MOIT-16 16 มีนาคม 2566
162 MOIT 13 ภาพถ่ายกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ MOIT-13 16 มีนาคม 2566
163 MOIT 13 ประกาศเผยแพร่เจตนารมณื เรื่องการจัดซื้อยา MOIT-13 16 มีนาคม 2566
164 MOIT 12 มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ และระบุการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 MOIT-12 16 มีนาคม 2566
165 MOIT 11 ภาพถ่ายกิจกรรม MOIT-11 16 มีนาคม 2566
166 MOIT 11 1.2 โครงการ MOIT-11 16 มีนาคม 2566
167 MOIT 11 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามอนุมัติในโครงการ และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT-11 16 มีนาคม 2566
168 MOIT 11 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT-11 16 มีนาคม 2566
169 MOIT 8 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ MOIT-08 16 มีนาคม 2566
170 MOIT 8 1.2 โครงการ MOIT-08 16 มีนาคม 2566
171 MOIT 22 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT-22 14 มีนาคม 2566
172 MOIT 10 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT-10 14 มีนาคม 2566
173 MOIT 7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT-07 14 มีนาคม 2566
174 MOIT 7 ประกาศผล MOIT-07 14 มีนาคม 2566
175 MOIT 19 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ MOIT-19 10 มีนาคม 2566
176 MOIT 18 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ MOIT-18 10 มีนาคม 2566
177 MOIT 17 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ MOIT-17 10 มีนาคม 2566
178 MOIT 15 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (2) MOIT-15 10 มีนาคม 2566
179 MOIT 15 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT-15 10 มีนาคม 2566
180 MOIT 14 ผังกระบวนการยืมพัสดุ MOIT-14 10 มีนาคม 2566
181 MOIT 14 แบบฟอร์มใบยืมพัสดุ MOIT-14 10 มีนาคม 2566
182 MOIT 14 นวปฏิบัติเกี่ยวกับ 2.1 การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ระหว่างหน่วยงานของรัฐ การยืมใช้ภายในสถานที่ ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และมีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน 2.2 การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การยืมไปใช้นอกสถานที่ ของหน่วยงานของรัฐ และมีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐ ของหน่วยงาน 2.3 มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน ตามข้อ 2.1 และ 2.2 2.4 มีแบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป 2.5 มีกลไกการกำกับติดตาม MOIT-14 10 มีนาคม 2566
183 MOIT 14 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT-14 10 มีนาคม 2566
184 MOIT 13 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT-13 10 มีนาคม 2566
185 MOIT 12 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT-12 10 มีนาคม 2566
186 MOIT 9 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT-09 10 มีนาคม 2566
187 MOIT 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (2) MOIT-06 10 มีนาคม 2566
188 MOIT 6 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 MOIT-06 9 มีนาคม 2566
189 MOIT 6 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 MOIT-06 10 มีนาคม 2566
190 MOIT 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (1) MOIT-06 10 มีนาคม 2566
191 MOIT 6 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 MOIT-06 10 มีนาคม 2566
192 MOIT 5 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2565 (2) MOIT-05 28 ธันวาคม 2565
193 MOIT 2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบ สขร. 1) MOIT-02 28 ธันวาคม 2565
194 MOIT 2 (10) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน MOIT-02 27 ธันวาคม 2565
195 MOIT 5 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2565 MOIT-05 27 ธันวาคม 2565
196 MOIT 5 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2565 MOIT-05 27 ธันวาคม 2565
197 MOIT 5 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2565 MOIT-05 27 ธันวาคม 2565
198 MOIT 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT-05 27 ธันวาคม 2565
199 MOIT บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 1 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน 0 27 ธันวาคม 2565
200 MOIT 2 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง MOIT-02 27 ธันวาคม 2565
201 MOIT2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 MOIT-02 27 ธันวาคม 2565
202 MOIT 2 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 MOIT-02 27 ธันวาคม 2565
203 MOIT4(1) คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ MOIT-04 27 ธันวาคม 2565
204 MOIT3(3) บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT-03 27 ธันวาคม 2565
205 MOIT 4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินบำรุง) MOIT-04 26 ธันวาคม 2565
206 MOIT 4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (งบดำเนินงาน) MOIT-04 26 ธันวาคม 2565
207 MOIT 4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามข้อกำหนด (ก่อสร้าง/งบลงทุน) MOIT-04 26 ธันวาคม 2565
208 MOIT 4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามข้อกำหนด (ครุภัณฑ์/ งบลงทุน) MOIT-04 26 ธันวาคม 2565
209 MOIT4(3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT-04 26 ธันวาคม 2565
210 MOIT 4(2) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT-04 26 ธันวาคม 2565
211 MOIT 4 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ก่อสร้าง/งบลงทุน) MOIT-04 26 ธันวาคม 2565
212 MOIT 4 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครุภัณฑ์/งบลงทุน) MOIT-04 26 ธันวาคม 2565
213 MOIT 4 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน MOIT-04 26 ธันวาคม 2565
214 MOIT 4 หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบลงทุน) MOIT-04 26 ธันวาคม 2565
215 MOIT 4 หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบดำเนินงาน) MOIT-04 26 ธันวาคม 2565
216 MOIT 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT-04 26 ธันวาคม 2565
217 MOIT 4 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ของหน่วยงาน (เงินบำรุง) MOIT-04 26 ธันวาคม 2565
218 MOIT 4 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ของหน่วยงาน (งบดำเนินงาน) MOIT-04 26 ธันวาคม 2565
219 MOIT 4 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ของหน่วยงาน MOIT-04 26 ธันวาคม 2565
220 MOIT 4 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบดำเนินงาน) MOIT-04 26 ธันวาคม 2565
221 MOIT 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT-03 26 ธันวาคม 2565
222 MOIT3 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 MOIT-03 26 ธันวาคม 2565
223 MOIT 3 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 MOIT-03 26 ธันวาคม 2565
224 MOIT 2 ข้อ 11.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน MOIT-02 15 ธันวาคม 2565
225 MOIT 1 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไชต์ของหน่วยงาน MOIT-01 14 ธันวาคม 2565
226 MOIT 1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT-01 14 ธันวาคม 2565
227 MOIT 1 มีคำสั่ง / ประกาศ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน MOIT-01 1 ธันวาคม 2565
228 MOIT 1 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) MOIT-01 1 ธันวาคม 2565
229 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน) 0 24 พฤศจิกายน 2565
230 MOIT 2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน MOIT-02 24 พฤศจิกายน 2565
231 MOIT 2 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ MOIT-02 24 พฤศจิกายน 2565
232 คำสั่งปลด-ปิด ประกาศ 0 22 พฤศจิกายน 2565
233 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 0 21 พฤศจิกายน 2565
234 แผนปฏิบัติราชการ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี 0 21 พฤศจิกายน 2565
235 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 0 21 พฤศจิกายน 2565
236 ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 0 21 พฤศจิกายน 2565
237 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 0 21 พฤศจิกายน 2565
238 MOIT 11 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 0 12 กันยายน 2565
239 MOIT 17 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน 0 12 กันยายน 2565
240 MOIT 17 บันทึกข้อความรายงานตามแผนจริยธรรม 0 12 กันยายน 2565
241 NOIT 14 รายงานการกำกับติดตามไตรมาส 4 0 12 กันยายน 2565
242 MOIT 14 บันทึกข้อความรายงานไตรมาส 4 0 12 กันยายน 2565
243 M.8 หลักฐานการประกาศ 0 12 กันยายน 2565
244 M.8 0 12 กันยายน 2565
245 MOIT 5 รายงาน สขร.ไตรมาส 4 0 9 กันยายน 2565
246 MOIT 5 ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 0 9 กันยายน 2565
247 MOIT 5 ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 0 9 กันยายน 2565
248 MOIT 4 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ ไตรมาส 4 0 9 กันยายน 2565
249 MOIT 4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบลงทุน /งบดำเนินงาน ) 0 9 กันยายน 2565
250 MOIT 4 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้อกำหนด (งบลงทุน /งบดำเนินงาน ) 0 9 กันยายน 2565
251 MOIT 8 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ ไตรมาส 3 0 9 กันยายน 2565
252 MOIT 8 มีบันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) 0 9 กันยายน 2565
253 MOIT 17 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน 0 8 กันยายน 2565
254 MOIT 23 Print Screen หน้าจอ Google Form 0 9 กันยายน 2565
255 MOIT 23 บันทึกข้อความรับทราบการรายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ไตรมาส 4 0 9 กันยายน 2565
256 MOIT 20 บันทึกข้อความรับทราบการรายงานรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ไตรมาส 4 0 9 กันยายน 2565
257 MOIT 17 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 0 9 กันยายน 2565
258 MOIT 11 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน ไตรมาส 4 0 9 กันยายน 2565
259 MOIT 5 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 4 0 9 กันยายน 2565
260 MOIT 2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ไตรมาส 4 0 9 กันยายน 2565
261 MOIT 2 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 0 9 กันยายน 2565
262 MOIT 13 รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแบบ ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 6. 0 29 สิงหาคม 2565
263 MOIT 14 รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม / คำสั่ง / หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ฯ ตามที่หน่วยงานกำหนด 0 29 สิงหาคม 2565
264 MOIT 20 รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS 0 29 สิงหาคม 2565
265 MOIT 23 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ ไตรมาส 4 0 24 สิงหาคม 2565
266 MOIT 20 แบบฟรอ์มขอเผยแพร่ ไตรมาส 4 0 24 สิงหาคม 2565
267 MOIT 17 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ ชมรมจริยธรรม ไตรมาส 4 0 24 สิงหาคม 2565
268 MOIT 17 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ (ป้องกัน) 0 24 สิงหาคม 2565
269 MOIT 14 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ ไตรมาส 4 0 24 สิงหาคม 2565
270 MOIT 13 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ ไตรมาส 4 0 24 สิงหาคม 2565
271 MOIT 11 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ ไตรมาส 4 0 24 สิงหาคม 2565
272 MOIT 5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ ไตรมาส 4 0 24 สิงหาคม 2565
273 MOIT 4 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ ไตรมาส 4 0 24 สิงหาคม 2565
274 MOIT 2 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ ไตรมาส 4 0 24 สิงหาคม 2565
275 MOIT 2 ข้อ 10 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ไตรมาส 3 0 29 มิถุนายน 2565
276 MOIT 2 ข้อ 9 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ไตรมาส 3 0 29 มิถุนายน 2565
277 MOIT 2 MOIT 2 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง ไตรมาส 3 0 28 มิถุนายน 2565
278 MOIT 4 ายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ไตรมาส 3 0 28 มิถุนายน 2565
279 MOIT 4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 3 0 28 มิถุนายน 2565
280 MOIT 5 สขร.1 ไตรมาส 3 เดือน มิถุนายน 0 28 มิถุนายน 2565
281 MOIT 5 สขร.1 ไตรมาส 3 0 28 มิถุนายน 2565
282 MOIT 5 สขร.1 ไตรมาส 3 เดือน พฤษภาคม 0 27 มิถุนายน 2565
283 MOIT 5 สขร.1 ไตรมาส 3 เดือน เมษายน 0 27 มิถุนายน 2565
284 MOIT 5 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 3 0 27 มิถุนายน 2565
285 MOIT 4 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 0 27 มิถุนายน 2565
286 MOIT 2 แผนใช้จ่ายงบและติดตาม ไตรมาส 3 0 27 มิถุนายน 2565
287 MOIT 2 แผนปฏิบัติการและติดตาม65ไตรมาส3 0 27 มิถุนายน 2565
288 MOIT 8 นทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 0 27 มิถุนายน 2565
289 MOIT 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 3 0 22 มิถุนายน 2565
290 MOIT 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 3 0 22 มิถุนายน 2565
291 O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 2565 0 22 เมษายน 2565
292 O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 2565 0 22 เมษายน 2565
293 O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2564 0 22 เมษายน 2565
294 O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม 0 8 เมษายน 2565
295 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 2565 0 8 เมษายน 2565
296 O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 0 8 เมษายน 2565
297 แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 0 8 เมษายน 2565
298 MOIT 15 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ 0 30 มีนาคม 2565
299 MOIT19 กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG 0 30 มีนาคม 2565
300 MOIT 4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบลงทุนและงบดำเนินงาน) ไตรมาส 2 0 29 มีนาคม 2565