# เรื่อง วันประกาศ
1 MOIT 5 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2565 (2) 28 ธันวาคม 2565
2 MOIT 2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบ สขร. 1) 28 ธันวาคม 2565
3 MOIT 2 (10) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน 27 ธันวาคม 2565
4 MOIT 5 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2565 27 ธันวาคม 2565
5 MOIT 5 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2565 27 ธันวาคม 2565
6 MOIT 5 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2565 27 ธันวาคม 2565
7 MOIT 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 27 ธันวาคม 2565
8 MOIT บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 1 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน 27 ธันวาคม 2565
9 MOIT 2 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง 27 ธันวาคม 2565
10 MOIT2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 27 ธันวาคม 2565
11 MOIT 2 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 27 ธันวาคม 2565
12 MOIT4(1) คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ 27 ธันวาคม 2565
13 MOIT3(3) บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 27 ธันวาคม 2565
14 MOIT 4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินบำรุง) 26 ธันวาคม 2565
15 MOIT 4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (งบดำเนินงาน) 26 ธันวาคม 2565
16 MOIT 4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามข้อกำหนด (ก่อสร้าง/งบลงทุน) 26 ธันวาคม 2565
17 MOIT 4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามข้อกำหนด (ครุภัณฑ์/ งบลงทุน) 26 ธันวาคม 2565
18 MOIT4(3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 26 ธันวาคม 2565
19 MOIT 4(2) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 26 ธันวาคม 2565
20 MOIT 4 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ก่อสร้าง/งบลงทุน) 26 ธันวาคม 2565
21 MOIT 4 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครุภัณฑ์/งบลงทุน) 26 ธันวาคม 2565
22 MOIT 4 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน 26 ธันวาคม 2565
23 MOIT 4 หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบลงทุน) 26 ธันวาคม 2565
24 MOIT 4 หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบดำเนินงาน) 26 ธันวาคม 2565
25 MOIT 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 26 ธันวาคม 2565
26 MOIT 4 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ของหน่วยงาน (เงินบำรุง) 26 ธันวาคม 2565
27 MOIT 4 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ของหน่วยงาน (งบดำเนินงาน) 26 ธันวาคม 2565
28 MOIT 4 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ของหน่วยงาน 26 ธันวาคม 2565
29 MOIT 4 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบดำเนินงาน) 26 ธันวาคม 2565
30 MOIT 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 26 ธันวาคม 2565
31 MOIT3 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 26 ธันวาคม 2565
32 MOIT 3 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 26 ธันวาคม 2565
33 MOIT 2 ข้อ 11.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน 15 ธันวาคม 2565
34 MOIT 1 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไชต์ของหน่วยงาน 14 ธันวาคม 2565
35 MOIT 1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 14 ธันวาคม 2565
36 MOIT 1 มีคำสั่ง / ประกาศ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 1 ธันวาคม 2565
37 MOIT 1 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 1 ธันวาคม 2565
38 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน) 24 พฤศจิกายน 2565
39 MOIT 2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน 24 พฤศจิกายน 2565
40 MOIT 2 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 24 พฤศจิกายน 2565
41 คำสั่งปลด-ปิด ประกาศ 22 พฤศจิกายน 2565
42 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 21 พฤศจิกายน 2565
43 แผนปฏิบัติราชการ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี 21 พฤศจิกายน 2565
44 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 21 พฤศจิกายน 2565
45 ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 21 พฤศจิกายน 2565
46 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 21 พฤศจิกายน 2565
47 MOIT 11 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 12 กันยายน 2565
48 MOIT 17 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน 12 กันยายน 2565
49 MOIT 17 บันทึกข้อความรายงานตามแผนจริยธรรม 12 กันยายน 2565
50 NOIT 14 รายงานการกำกับติดตามไตรมาส 4 12 กันยายน 2565
51 MOIT 14 บันทึกข้อความรายงานไตรมาส 4 12 กันยายน 2565
52 M.8 หลักฐานการประกาศ 12 กันยายน 2565
53 M.8 12 กันยายน 2565
54 MOIT 5 รายงาน สขร.ไตรมาส 4 9 กันยายน 2565
55 MOIT 5 ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 9 กันยายน 2565
56 MOIT 5 ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 9 กันยายน 2565
57 MOIT 4 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ ไตรมาส 4 9 กันยายน 2565
58 MOIT 4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบลงทุน /งบดำเนินงาน ) 9 กันยายน 2565
59 MOIT 4 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้อกำหนด (งบลงทุน /งบดำเนินงาน ) 9 กันยายน 2565
60 MOIT 8 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ ไตรมาส 3 9 กันยายน 2565
61 MOIT 8 มีบันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) 9 กันยายน 2565
62 MOIT 17 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน 8 กันยายน 2565
63 MOIT 23 Print Screen หน้าจอ Google Form 9 กันยายน 2565
64 MOIT 23 บันทึกข้อความรับทราบการรายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ไตรมาส 4 9 กันยายน 2565
65 MOIT 20 บันทึกข้อความรับทราบการรายงานรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ไตรมาส 4 9 กันยายน 2565
66 MOIT 17 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 9 กันยายน 2565
67 MOIT 11 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน ไตรมาส 4 9 กันยายน 2565
68 MOIT 5 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 4 9 กันยายน 2565
69 MOIT 2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ไตรมาส 4 9 กันยายน 2565
70 MOIT 2 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 9 กันยายน 2565
71 MOIT 13 รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแบบ ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 6. 29 สิงหาคม 2565
72 MOIT 14 รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม / คำสั่ง / หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ฯ ตามที่หน่วยงานกำหนด 29 สิงหาคม 2565
73 MOIT 20 รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS 29 สิงหาคม 2565
74 MOIT 23 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ ไตรมาส 4 24 สิงหาคม 2565
75 MOIT 20 แบบฟรอ์มขอเผยแพร่ ไตรมาส 4 24 สิงหาคม 2565
76 MOIT 17 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ ชมรมจริยธรรม ไตรมาส 4 24 สิงหาคม 2565
77 MOIT 17 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ (ป้องกัน) 24 สิงหาคม 2565
78 MOIT 14 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ ไตรมาส 4 24 สิงหาคม 2565
79 MOIT 13 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ ไตรมาส 4 24 สิงหาคม 2565
80 MOIT 11 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ ไตรมาส 4 24 สิงหาคม 2565
81 MOIT 5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ ไตรมาส 4 24 สิงหาคม 2565
82 MOIT 4 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ ไตรมาส 4 24 สิงหาคม 2565
83 MOIT 2 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ ไตรมาส 4 24 สิงหาคม 2565
84 MOIT 2 ข้อ 10 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ไตรมาส 3 29 มิถุนายน 2565
85 MOIT 2 ข้อ 9 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ไตรมาส 3 29 มิถุนายน 2565
86 MOIT 2 MOIT 2 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง ไตรมาส 3 28 มิถุนายน 2565
87 MOIT 4 ายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ไตรมาส 3 28 มิถุนายน 2565
88 MOIT 4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 3 28 มิถุนายน 2565
89 MOIT 5 สขร.1 ไตรมาส 3 เดือน มิถุนายน 28 มิถุนายน 2565
90 MOIT 5 สขร.1 ไตรมาส 3 28 มิถุนายน 2565
91 MOIT 5 สขร.1 ไตรมาส 3 เดือน พฤษภาคม 27 มิถุนายน 2565
92 MOIT 5 สขร.1 ไตรมาส 3 เดือน เมษายน 27 มิถุนายน 2565
93 MOIT 5 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 3 27 มิถุนายน 2565
94 MOIT 4 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 27 มิถุนายน 2565
95 MOIT 2 แผนใช้จ่ายงบและติดตาม ไตรมาส 3 27 มิถุนายน 2565
96 MOIT 2 แผนปฏิบัติการและติดตาม65ไตรมาส3 27 มิถุนายน 2565
97 MOIT 8 นทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 27 มิถุนายน 2565
98 MOIT 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 3 22 มิถุนายน 2565
99 MOIT 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 3 22 มิถุนายน 2565
100 O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 2565 22 เมษายน 2565
101 O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 2565 22 เมษายน 2565
102 O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2564 22 เมษายน 2565
103 O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม 8 เมษายน 2565
104 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 2565 8 เมษายน 2565
105 O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 8 เมษายน 2565
106 แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 8 เมษายน 2565
107 MOIT 15 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ 30 มีนาคม 2565
108 MOIT19 กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG 30 มีนาคม 2565
109 MOIT 4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบลงทุนและงบดำเนินงาน) ไตรมาส 2 29 มีนาคม 2565
110 MOIT 8 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก ( ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ) 29 มีนาคม 2565
111 MOIT 19 รายงานผลการดำเนินงาน ตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน 26 มีนาคม 2565
112 MOIT 4 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( งบ พรก. เงินกู้) 26 มีนาคม 2565
113 MOIT 9 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 2 26 มีนาคม 2565
114 MOIT 19 รายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน 26 มีนาคม 2565
115 MOIT 19 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ STORNG 26 มีนาคม 2565
116 MPIT 20 รายงานMOPH Solicit Report System _ MSRS 1 25 มีนาคม 2565
117 MOIT 23 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 25 มีนาคม 2565
118 MOIT 23 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม ทางเพศในการทำงาน 25 มีนาคม 2565
119 MOIT 23 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในการทำงานของหน่วยงาน 25 มีนาคม 2565
120 MOIT 23 บันทึกข้อความแจ้งเวียนละเมิดทางเพศ 25 มีนาคม 2565
121 MOIT 2 บันทึกข้อความ+รายงาน+แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 25 มีนาคม 2565
122 MOIT 5 บันทึกข้อความรายงาน สขร.1 ไตรมาส 2 25 มีนาคม 2565
123 MOIT 19 หนังสือแจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติอ 25 มีนาคม 2565
124 MOIT 16 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 25 มีนาคม 2565
125 MOIT 2 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผล การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 25 มีนาคม 2565
126 MOIT 19 คู่มือแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน 25 มีนาคม 2565
127 MOIT 19 รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG ... 25 มีนาคม 2565
128 MOIT 19 แนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน 25 มีนาคม 2565
129 MOIT 19 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ 25 มีนาคม 2565
130 MOIT 19 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน ตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน 25 มีนาคม 2565
131 MOIT 18 สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 25 มีนาคม 2565
132 MOIT 18 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน และแนบแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 25 มีนาคม 2565
133 MOIT 14 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 24 มีนาคม 2565
134 MOIT 3 บันทึกข้อความรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 24 มีนาคม 2565
135 MOIT 5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ ไตรมาส 2 24 มีนาคม 2565
136 MOIT 2 รายงานสรุป สขร ม.ค-มี.ค 24 มีนาคม 2565
137 MOIT 4 รายงานผลตามแผน(งบดำเนินงาน) ไตรมาส 2 24 มีนาคม 2565
138 MOIT 4 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ ไตรมาส 2 24 มีนาคม 2565
139 MOIT 5 สขร.1 ไตรมาส 2 เดือน มีนาคม 23 มีนาคม 2565
140 MOIT 5 สขร.1 ไตรมาส 2 เดือน มกราคม 23 มีนาคม 2565
141 MOIT 5 สขร.1 ไตรมาส 2 เดือน กุมภาพันธ์ 23 มีนาคม 2565
142 MOIT 12 สรุปผลการจัดโครงการ 23 มีนาคม 2565
143 M12 23 มีนาคม 2565
144 M9 23 มีนาคม 2565
145 MOIT 8 บันทึกข้อความประกาศผลประเมินข้าราชการ 22 มีนาคม 2565
146 MOIT 17 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ ชมรมจริยธรรม 22 มีนาคม 2565
147 MOIT 17 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ชมรมจริยธรรม 22 มีนาคม 2565
148 MOIT 17 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบฟอร์มที่ 2 ตามคู่มือ ฯ) รอบ 6 เดือน 22 มีนาคม 2565
149 MOIT 6 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 22 มีนาคม 2565
150 MOIT 9 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน 22 มีนาคม 2565
151 MOIT 17 (2) บันทึกข้อความรายงานตามแผนจริยธรรม 22 มีนาคม 2565
152 MOIT 17 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มีนาคม 2565) 22 มีนาคม 2565
153 MOIT 18 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 17 มีนาคม 2565
154 MOIT 23,14,22 ประกาศเจตนารมณ์ 17 มีนาคม 2565
155 MOIT 22 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 17 มีนาคม 2565
156 MOIT 6 รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย 17 มีนาคม 2565
157 MOIT 9 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน 16 มีนาคม 2565
158 MOIT 8 ประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) 16 มีนาคม 2565
159 MOIT 17 หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 16 มีนาคม 2565
160 MOIT 21 ภาพกิจกรรม 15 มีนาคม 2565
161 MOIT 21 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 1 15 มีนาคม 2565
162 MOIT 21 โครงการ 15 มีนาคม 2565
163 MOIT 21 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ 15 มีนาคม 2565
164 MOIT 22 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ 15 มีนาคม 2565
165 MOIT 12 ภาพกิจกรรมวันที่ 22 กพ. 65 15 มีนาคม 2565
166 MOIT 9 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม 15 มีนาคม 2565
167 MOIT7 บันทึกข้อความแจ้งเวียน 15 มีนาคม 2565
168 MOIT 16 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 12 มีนาคม 2565
169 MOIT 15 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองและคงรูป ระหว่างหน่วยงานของรัฐ ที่มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน และแบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ตลอดจนมีกลไกการกำกับติดตาม 12 มีนาคม 2565
170 MOIT 14 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา 12 มีนาคม 2565
171 MOIT 13 หนังสือแจ้งเวียนกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน 12 มีนาคม 2565
172 MOIT 15 บันทึกข้อความแจ้งเวียนเกี่ยวกับการยืมยืมพัสดุ 12 มีนาคม 2565
173 MOIT 11 บันทึกข้อความรายงานผลการร้องเรียน 11 มีนาคม 2565
174 MOIT 13 บันทึกข้อความกรอบแนวทาง 11 มีนาคม 2565
175 MOIT 15 บันทึกข้อความแนวทางการปฏิบัติการยืมพัสดุ 11 มีนาคม 2565
176 MOIT 17 (2) บันทึกข้อความรายงานตามแผนจริยธรรม 11 มีนาคม 2565
177 MOIT 17 บันทึกข้อความรายงานตามแผนป้องกันและปราบปราม 11 มีนาคม 2565
178 MOIT 18 บันทึกข้อความรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง 11 มีนาคม 2565
179 MOIT 19 บันทึกข้อความาตรการความเสี่ยง 11 มีนาคม 2565
180 MOIT 19(2) บึนทึกรายงานการกำกับติดตาม 11 มีนาคม 2565
181 MOIT 21 บันทึกข้อความรายงานการอบรมให้ความรู้ 11 มีนาคม 2565
182 MOIT 20 บึนทึกข้อความรายงานเรี่ยราย 11 มีนาคม 2565
183 MOIT 14 มาตรการและระบบในการป้องกันการับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิ 10 มีนาคม 2565
184 MOIT 13 มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 10 มีนาคม 2565
185 MOIT 12 ภาพกิจกรรม วันที่ 10 ก.พ 65 10 มีนาคม 2565
186 MOIT 12 ขออนุมัติจัดโครงการ วันที่ 10 กพ. 65 10 มีนาคม 2565
187 MOIT 12 โครงการ 10 มีนาคม 2565
188 MOIT 9 โครงการการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย 10 มีนาคม 2565
189 MOIT 9 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม ในรูปแบบการอบรมปกติ (On site) 10 มีนาคม 2565
190 MOIT 6 ขอเผยแพร่ข้อมูล (2) 10 มีนาคม 2565
191 MOIT 6 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 10 มีนาคม 2565
192 MOIT 22 ประกาศเจตจำนง 8 มีนาคม 2565
193 MOIT 22 บันทึกข้อความประกาศลงนาม 8 มีนาคม 2565
194 MOIT 23 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 8 มีนาคม 2565
195 MOIT 22 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 8 มีนาคม 2565
196 MOIT 21 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 8 มีนาคม 2565
197 MOIT 20 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 8 มีนาคม 2565
198 MOIT 19 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 8 มีนาคม 2565
199 MOIT 18 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 8 มีนาคม 2565
200 MOIT 17 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 8 มีนาคม 2565
201 MOIT 16 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ จริยธรรม 8 มีนาคม 2565
202 MOIT 16 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 8 มีนาคม 2565
203 MOIT 15 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 8 มีนาคม 2565
204 MOIT 14 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 8 มีนาคม 2565
205 MOIT 13 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 8 มีนาคม 2565
206 MOIT 12 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 8 มีนาคม 2565
207 MOIT 11 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 8 มีนาคม 2565
208 MOIT 10 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 8 มีนาคม 2565
209 MOIT 9 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 8 มีนาคม 2565
210 MOIT 8 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 8 มีนาคม 2565
211 MOIT 7 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 8 มีนาคม 2565
212 MOIT 7 ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ 2 มีนาคม 2565
213 MOIT 6 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน 2 มีนาคม 2565
214 MOIT 6 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 2 มีนาคม 2565
215 MOIT 6 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2 มีนาคม 2565
216 MOIT 13 กำหนดมาตรการและรับบในการป้องกันการับสินบน 17 กุมภาพันธ์ 2565
217 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 2565 10 กุมภาพันธ์ 2565
218 O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 2565 10 กุมภาพันธ์ 2565
219 O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 2565 10 กุมภาพันธ์ 2565
220 O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 2565 1 กุมภาพันธ์ 2565
221 O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 2565 1 กุมภาพันธ์ 2565
222 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 31 มกราคม 2565
223 รายงาน สขร.ไตรมาส 1 20 มกราคม 2565
224 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2565 20 มกราคม 2565
225 (No Gift Policy) 20 มกราคม 2565
226 รายงานตามแผนงบลงทุน 30 ธันวาคม 2564
227 MOIT 2 คู่มือขั้นตอนการบริการประชาชน 29 ธันวาคม 2564
228 สขร.1 ต.ค 64 27 ธันวาคม 2564
229 สขร.1 พ.ย 64 27 ธันวาคม 2564
230 สขร.1 เดือน ธ.ค 64 27 ธันวาคม 2564
231 MOIT 5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 27 ธันวาคม 2564
232 MOIT 2 คู่มือแนวทางปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 27 ธันวาคม 2564
233 MOIT 4 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 27 ธันวาคม 2564
234 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 27 ธันวาคม 2564
235 MOIT 5 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 27 ธันวาคม 2564
236 MOIT 2 (10) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 21 ธันวาคม 2564
237 MOIT 2 (9)แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน) 21 ธันวาคม 2564
238 MOIT 4 หนังสือจัดสรรงบ 16 ธันวาคม 2564
239 MOIT รายงานผลการจัดหาพัสดุตามแผน งบดำเนินงาน 16 ธันวาคม 2564
240 MOIT 4 บันทึกข้อความรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 16 ธันวาคม 2564
241 MOIT 4 บันทึกข้อความแนวทางในการตรวจสอบผู้ปฏิบัติ 16 ธันวาคม 2564
242 MOIT 4 รายงานผลการจัดหางบลงทุน 16 ธันวาคม 2564
243 MOIT 4 คำสั่งปลด-ปิด 16 ธันวาคม 2564
244 MOIT 4 (3) แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 13 ธันวาคม 2564
245 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 9 ธันวาคม 2564
246 MOIT 3 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 9 ธันวาคม 2564
247 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน และเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ 9 ธันวาคม 2564
248 MOIT 4 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 9 ธันวาคม 2564
249 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 9 ธันวาคม 2564
250 MOIT 1 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 8 ธันวาคม 2564
251 MOIT 1 กรอบแนวทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 8 ธันวาคม 2564
252 EB 24 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 31 สิงหาคม 2564
253 EB 20 รายงานผลการดำเนินงานตามแนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ไตรมาส 4 31 สิงหาคม 2564
254 EB 4 รวมไฟล์ รายงานผลตามแผนงบลงทุน ไตรมาส 4 31 สิงหาคม 2564
255 EB 4 รวมไฟล์ รายงานผลตามแผนงบดำเนินงาน รอบ 12 เดือน 31 สิงหาคม 2564
256 EB 5 รวมไฟล์ 31 สิงหาคม 2564
257 EB 11 รวมไฟล์ 31 สิงหาคม 2564
258 EB 10 รวมไฟล์ 31 สิงหาคม 2564
259 EB 24 รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม ทางเพศ ในการทำงานของหน่วยงาน ไตรมาส 4 31 สิงหาคม 2564
260 EB 24 รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม ทางเพศ ในการทำงานของหน่วยงาน ตามแบบรายงานที่กำหนดดำเนินการให้เสร็จสิ้นใน ไตรมาสที่4 31 สิงหาคม 2564
261 EB 20 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวการปฏิบัติ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ไตรมาส 4 31 สิงหาคม 2564
262 EB 18 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 4 31 สิงหาคม 2564
263 EB 13 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกัน การรับสินบนทุกรูปแบบประเด็นข้อ 31 สิงหาคม 2564
264 EB 11 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 31 สิงหาคม 2564
265 EB 10 บันทึกข้อความ และรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน (รอบ 12 เดือน) 31 สิงหาคม 2564
266 EB 5 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน สขร.1 ไตนมาส 4 31 สิงหาคม 2564
267 EB 4 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด (งบดำเนินงาน) รอบ 12 เดือน 31 สิงหาคม 2564
268 EB 4 บันทึกข้อความรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด (งบลงทุน) ไตรมาส 4 31 สิงหาคม 2564
269 EB 5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบ เดือน สิงหาคม 31 สิงหาคม 2564
270 EB 5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบ เดือน กรกฎาคม 31 สิงหาคม 2564
271 EB 18 รายงานจริยธรรมรอบ 12 เดือน ไตรมาส 4 30 สิงหาคม 2564
272 EB 13 แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปี 2564 25 สิงหาคม 2564
273 EB 13 แบบรายงานผลการสรุปกำกับติดตาม ไตรมาส4 25 สิงหาคม 2564
274 EB 4 หลักฐานชุดใบสำคัญเบิกจ่าย ไตรมาส 4 ชุดที่ 4 25 สิงหาคม 2564
275 EB 4 หลักฐานชุดใบสำคัญเบิกจ่าย ไตรมาส 4 ชุดที่ 3 25 สิงหาคม 2564
276 EB 4 หลักฐานชุดใบสำคัญเบิกจ่าย ไตรมาส 4 ชุดที่ 2 25 สิงหาคม 2564
277 EB 4 หลักฐานชุดใบสำคัญเบิกจ่าย ไตรมาส 4 ชุดที่ 1 25 สิงหาคม 2564
278 EB 20 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 25 สิงหาคม 2564
279 EB 20 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 25 สิงหาคม 2564
280 EB 18 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 25 สิงหาคม 2564
281 EB 13 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 25 สิงหาคม 2564
282 EB 11 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 25 สิงหาคม 2564
283 EB 10 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 25 สิงหาคม 2564
284 EB 5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ ไตรมาส4 25 สิงหาคม 2564
285 EB 4 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ ไตรมาส4 25 สิงหาคม 2564
286 EB 10 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564 25 สิงหาคม 2564
287 EB 2 รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่าย รอบ 12 เดือน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ประจําปี งบประมาณ 2564 25 สิงหาคม 2564
288 EB 2 รายงานแผนปฏิบัติการประจำปี และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ประจำปี งบประมาณ 2564 25 สิงหาคม 2564
289 EB 24 รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน 9 มิถุนายน 2564
290 EB 24 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ ไตรมาส 3 7 มิถุนายน 2564
291 EB 24 บันทึกข้อความรายงานการกำกับติดตาม 10 มิถุนายน 2564
292 EB 2 ข้อ 4 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ ไตรมาส3 10 มิถุนายน 2564
293 EB 13 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม ไตรมาส3 7 มิถุนายน 2564
294 EB 8 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ ไตรมาสที่3 7 มิถุนายน 2564
295 EB 8 บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส3 7 มิถุนายน 2564
296 EB 5 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส3 7 มิถุนายน 2564
297 EB4 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส3 7 มิถุนายน 2564
298 EB 20 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ไตรมาส 3 7 มิถุนายน 2564
299 EB 20 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ ไตรมาส3 7 มิถุนายน 2564
300 EB 13 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ ไตรมาส3 7 มิถุนายน 2564