# เรื่อง วันประกาศ
1 MOIT 2 ข้อ 10 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ไตรมาส 3 29 มิถุนายน 2565
2 MOIT 2 ข้อ 9 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ไตรมาส 3 29 มิถุนายน 2565
3 MOIT 2 MOIT 2 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง ไตรมาส 3 28 มิถุนายน 2565
4 MOIT 4 ายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ไตรมาส 3 28 มิถุนายน 2565
5 MOIT 4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 3 28 มิถุนายน 2565
6 MOIT 5 สขร.1 ไตรมาส 3 เดือน มิถุนายน 28 มิถุนายน 2565
7 MOIT 5 สขร.1 ไตรมาส 3 28 มิถุนายน 2565
8 MOIT 5 สขร.1 ไตรมาส 3 เดือน พฤษภาคม 27 มิถุนายน 2565
9 MOIT 5 สขร.1 ไตรมาส 3 เดือน เมษายน 27 มิถุนายน 2565
10 MOIT 5 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 3 27 มิถุนายน 2565
11 MOIT 4 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 27 มิถุนายน 2565
12 MOIT 2 แผนใช้จ่ายงบและติดตาม ไตรมาส 3 27 มิถุนายน 2565
13 MOIT 2 แผนปฏิบัติการและติดตาม65ไตรมาส3 27 มิถุนายน 2565
14 MOIT 8 นทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 27 มิถุนายน 2565
15 MOIT 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 3 22 มิถุนายน 2565
16 MOIT 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 3 22 มิถุนายน 2565
17 O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 2565 22 เมษายน 2565
18 O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 2565 22 เมษายน 2565
19 O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2564 22 เมษายน 2565
20 O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม 8 เมษายน 2565
21 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 2565 8 เมษายน 2565
22 O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 8 เมษายน 2565
23 แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 8 เมษายน 2565
24 MOIT 15 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ 30 มีนาคม 2565
25 MOIT19 กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG 30 มีนาคม 2565
26 MOIT 4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบลงทุนและงบดำเนินงาน) ไตรมาส 2 29 มีนาคม 2565
27 MOIT 8 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก ( ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ) 29 มีนาคม 2565
28 MOIT 19 รายงานผลการดำเนินงาน ตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน 26 มีนาคม 2565
29 MOIT 4 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( งบ พรก. เงินกู้) 26 มีนาคม 2565
30 MOIT 9 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 2 26 มีนาคม 2565
31 MOIT 19 รายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน 26 มีนาคม 2565
32 MOIT 19 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ STORNG 26 มีนาคม 2565
33 MPIT 20 รายงานMOPH Solicit Report System _ MSRS 1 25 มีนาคม 2565
34 MOIT 23 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 25 มีนาคม 2565
35 MOIT 23 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม ทางเพศในการทำงาน 25 มีนาคม 2565
36 MOIT 23 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในการทำงานของหน่วยงาน 25 มีนาคม 2565
37 MOIT 23 บันทึกข้อความแจ้งเวียนละเมิดทางเพศ 25 มีนาคม 2565
38 MOIT 2 บันทึกข้อความ+รายงาน+แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 25 มีนาคม 2565
39 MOIT 5 บันทึกข้อความรายงาน สขร.1 ไตรมาส 2 25 มีนาคม 2565
40 MOIT 19 หนังสือแจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติอ 25 มีนาคม 2565
41 MOIT 16 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 25 มีนาคม 2565
42 MOIT 2 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผล การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 25 มีนาคม 2565
43 MOIT 19 คู่มือแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน 25 มีนาคม 2565
44 MOIT 19 รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG ... 25 มีนาคม 2565
45 MOIT 19 แนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน 25 มีนาคม 2565
46 MOIT 19 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ 25 มีนาคม 2565
47 MOIT 19 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน ตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน 25 มีนาคม 2565
48 MOIT 18 สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 25 มีนาคม 2565
49 MOIT 18 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน และแนบแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 25 มีนาคม 2565
50 MOIT 14 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 24 มีนาคม 2565
51 MOIT 3 บันทึกข้อความรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 24 มีนาคม 2565
52 MOIT 5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ ไตรมาส 2 24 มีนาคม 2565
53 MOIT 2 รายงานสรุป สขร ม.ค-มี.ค 24 มีนาคม 2565
54 MOIT 4 รายงานผลตามแผน(งบดำเนินงาน) ไตรมาส 2 24 มีนาคม 2565
55 MOIT 4 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ ไตรมาส 2 24 มีนาคม 2565
56 MOIT 5 สขร.1 ไตรมาส 2 เดือน มีนาคม 23 มีนาคม 2565
57 MOIT 5 สขร.1 ไตรมาส 2 เดือน มกราคม 23 มีนาคม 2565
58 MOIT 5 สขร.1 ไตรมาส 2 เดือน กุมภาพันธ์ 23 มีนาคม 2565
59 MOIT 12 สรุปผลการจัดโครงการ 23 มีนาคม 2565
60 M12 23 มีนาคม 2565
61 M9 23 มีนาคม 2565
62 MOIT 8 บันทึกข้อความประกาศผลประเมินข้าราชการ 22 มีนาคม 2565
63 MOIT 17 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ ชมรมจริยธรรม 22 มีนาคม 2565
64 MOIT 17 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ชมรมจริยธรรม 22 มีนาคม 2565
65 MOIT 17 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบฟอร์มที่ 2 ตามคู่มือ ฯ) รอบ 6 เดือน 22 มีนาคม 2565
66 MOIT 6 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 22 มีนาคม 2565
67 MOIT 9 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน 22 มีนาคม 2565
68 MOIT 17 (2) บันทึกข้อความรายงานตามแผนจริยธรรม 22 มีนาคม 2565
69 MOIT 17 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มีนาคม 2565) 22 มีนาคม 2565
70 MOIT 18 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 17 มีนาคม 2565
71 MOIT 23,14,22 ประกาศเจตนารมณ์ 17 มีนาคม 2565
72 MOIT 22 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 17 มีนาคม 2565
73 MOIT 6 รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย 17 มีนาคม 2565
74 MOIT 9 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน 16 มีนาคม 2565
75 MOIT 8 ประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) 16 มีนาคม 2565
76 MOIT 17 หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 16 มีนาคม 2565
77 MOIT 21 ภาพกิจกรรม 15 มีนาคม 2565
78 MOIT 21 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 1 15 มีนาคม 2565
79 MOIT 21 โครงการ 15 มีนาคม 2565
80 MOIT 21 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ 15 มีนาคม 2565
81 MOIT 22 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ 15 มีนาคม 2565
82 MOIT 12 ภาพกิจกรรมวันที่ 22 กพ. 65 15 มีนาคม 2565
83 MOIT 9 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม 15 มีนาคม 2565
84 MOIT7 บันทึกข้อความแจ้งเวียน 15 มีนาคม 2565
85 MOIT 16 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 12 มีนาคม 2565
86 MOIT 15 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองและคงรูป ระหว่างหน่วยงานของรัฐ ที่มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน และแบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ตลอดจนมีกลไกการกำกับติดตาม 12 มีนาคม 2565
87 MOIT 14 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา 12 มีนาคม 2565
88 MOIT 13 หนังสือแจ้งเวียนกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน 12 มีนาคม 2565
89 MOIT 15 บันทึกข้อความแจ้งเวียนเกี่ยวกับการยืมยืมพัสดุ 12 มีนาคม 2565
90 MOIT 11 บันทึกข้อความรายงานผลการร้องเรียน 11 มีนาคม 2565
91 MOIT 13 บันทึกข้อความกรอบแนวทาง 11 มีนาคม 2565
92 MOIT 15 บันทึกข้อความแนวทางการปฏิบัติการยืมพัสดุ 11 มีนาคม 2565
93 MOIT 17 (2) บันทึกข้อความรายงานตามแผนจริยธรรม 11 มีนาคม 2565
94 MOIT 17 บันทึกข้อความรายงานตามแผนป้องกันและปราบปราม 11 มีนาคม 2565
95 MOIT 18 บันทึกข้อความรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง 11 มีนาคม 2565
96 MOIT 19 บันทึกข้อความาตรการความเสี่ยง 11 มีนาคม 2565
97 MOIT 19(2) บึนทึกรายงานการกำกับติดตาม 11 มีนาคม 2565
98 MOIT 21 บันทึกข้อความรายงานการอบรมให้ความรู้ 11 มีนาคม 2565
99 MOIT 20 บึนทึกข้อความรายงานเรี่ยราย 11 มีนาคม 2565
100 MOIT 14 มาตรการและระบบในการป้องกันการับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิ 10 มีนาคม 2565
101 MOIT 13 มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 10 มีนาคม 2565
102 MOIT 12 ภาพกิจกรรม วันที่ 10 ก.พ 65 10 มีนาคม 2565
103 MOIT 12 ขออนุมัติจัดโครงการ วันที่ 22 ก.พ 65 10 มีนาคม 2565
104 MOIT 12 ขออนุมัติจัดโครงการ วันที่ 10 กพ. 65 10 มีนาคม 2565
105 MOIT 12 โครงการ 10 มีนาคม 2565
106 MOIT 9 โครงการการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย 10 มีนาคม 2565
107 MOIT 9 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม ในรูปแบบการอบรมปกติ (On site) 10 มีนาคม 2565
108 MOIT 6 ขอเผยแพร่ข้อมูล (2) 10 มีนาคม 2565
109 MOIT 6 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 10 มีนาคม 2565
110 MOIT 22 ประกาศเจตจำนง 8 มีนาคม 2565
111 MOIT 22 บันทึกข้อความประกาศลงนาม 8 มีนาคม 2565
112 MOIT 23 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 8 มีนาคม 2565
113 MOIT 22 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 8 มีนาคม 2565
114 MOIT 21 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 8 มีนาคม 2565
115 MOIT 20 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 8 มีนาคม 2565
116 MOIT 19 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 8 มีนาคม 2565
117 MOIT 18 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 8 มีนาคม 2565
118 MOIT 17 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 8 มีนาคม 2565
119 MOIT 16 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ จริยธรรม 8 มีนาคม 2565
120 MOIT 16 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 8 มีนาคม 2565
121 MOIT 15 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 8 มีนาคม 2565
122 MOIT 14 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 8 มีนาคม 2565
123 MOIT 13 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 8 มีนาคม 2565
124 MOIT 12 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 8 มีนาคม 2565
125 MOIT 11 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 8 มีนาคม 2565
126 MOIT 10 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 8 มีนาคม 2565
127 MOIT 9 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 8 มีนาคม 2565
128 MOIT 8 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 8 มีนาคม 2565
129 MOIT 7 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 8 มีนาคม 2565
130 MOIT 7 ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ 2 มีนาคม 2565
131 MOIT 6 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน 2 มีนาคม 2565
132 MOIT 6 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 2 มีนาคม 2565
133 MOIT 6 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2 มีนาคม 2565
134 MOIT 13 กำหนดมาตรการและรับบในการป้องกันการับสินบน 17 กุมภาพันธ์ 2565
135 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 2565 10 กุมภาพันธ์ 2565
136 O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 2565 10 กุมภาพันธ์ 2565
137 O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 2565 10 กุมภาพันธ์ 2565
138 O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 2565 1 กุมภาพันธ์ 2565
139 O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 2565 1 กุมภาพันธ์ 2565
140 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 31 มกราคม 2565
141 รายงาน สขร.ไตรมาส 1 20 มกราคม 2565
142 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2565 20 มกราคม 2565
143 (No Gift Policy) 20 มกราคม 2565
144 รายงานตามแผนงบลงทุน 30 ธันวาคม 2564
145 MOIT 2 คู่มือขั้นตอนการบริการประชาชน 29 ธันวาคม 2564
146 สขร.1 ต.ค 64 27 ธันวาคม 2564
147 สขร.1 พ.ย 64 27 ธันวาคม 2564
148 สขร.1 เดือน ธ.ค 64 27 ธันวาคม 2564
149 MOIT 5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 27 ธันวาคม 2564
150 MOIT 2 คู่มือแนวทางปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 27 ธันวาคม 2564
151 MOIT 4 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 27 ธันวาคม 2564
152 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 27 ธันวาคม 2564
153 MOIT 5 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 27 ธันวาคม 2564
154 MOIT 2 (10) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 21 ธันวาคม 2564
155 MOIT 2 (9)แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน) 21 ธันวาคม 2564
156 MOIT 4 หนังสือจัดสรรงบ 16 ธันวาคม 2564
157 MOIT รายงานผลการจัดหาพัสดุตามแผน งบดำเนินงาน 16 ธันวาคม 2564
158 MOIT 4 บันทึกข้อความรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 16 ธันวาคม 2564
159 MOIT 4 บันทึกข้อความแนวทางในการตรวจสอบผู้ปฏิบัติ 16 ธันวาคม 2564
160 MOIT 4 รายงานผลการจัดหางบลงทุน 16 ธันวาคม 2564
161 บันทึกข้อความ แผนจัดซื้อ/หนังสือจัดสรรงบประมาณ 16 ธันวาคม 2564
162 MOIT 4 คำสั่งปลด-ปิด 16 ธันวาคม 2564
163 MOIT 4 (3) แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 13 ธันวาคม 2564
164 MOIT 4 (2) แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 13 ธันวาคม 2564
165 MOIT 4 (1) แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 13 ธันวาคม 2564
166 MOIT 3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 13 ธันวาคม 2564
167 MOIT 2 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 9 ธันวาคม 2564
168 MOIT 1 รายงานผลการดำเนินการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต้อสาธารณสะผ่านเว็บไซต์ ปี 2564 9 ธันวาคม 2564
169 MOIT 1 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 9 ธันวาคม 2564
170 MOIT 1 บันทึกข้อความลงนามในคำสั่ง และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ และคำสั่งแต่งตั้ง 9 ธันวาคม 2564
171 MOIT 1 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสษธารณะผ่านเว็บไซต์ 9 ธันวาคม 2564
172 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 9 ธันวาคม 2564
173 MOIT 3 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 9 ธันวาคม 2564
174 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน และเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ 9 ธันวาคม 2564
175 MOIT 4 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 9 ธันวาคม 2564
176 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 9 ธันวาคม 2564
177 MOIT 1 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 8 ธันวาคม 2564
178 MOIT 1 กรอบแนวทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 8 ธันวาคม 2564
179 EB 24 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 31 สิงหาคม 2564
180 EB 20 รายงานผลการดำเนินงานตามแนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ไตรมาส 4 31 สิงหาคม 2564
181 EB 4 รวมไฟล์ รายงานผลตามแผนงบลงทุน ไตรมาส 4 31 สิงหาคม 2564
182 EB 4 รวมไฟล์ รายงานผลตามแผนงบดำเนินงาน รอบ 12 เดือน 31 สิงหาคม 2564
183 EB 5 รวมไฟล์ 31 สิงหาคม 2564
184 EB 11 รวมไฟล์ 31 สิงหาคม 2564
185 EB 10 รวมไฟล์ 31 สิงหาคม 2564
186 EB 24 รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม ทางเพศ ในการทำงานของหน่วยงาน ไตรมาส 4 31 สิงหาคม 2564
187 EB 24 รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม ทางเพศ ในการทำงานของหน่วยงาน ตามแบบรายงานที่กำหนดดำเนินการให้เสร็จสิ้นใน ไตรมาสที่4 31 สิงหาคม 2564
188 EB 20 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวการปฏิบัติ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ไตรมาส 4 31 สิงหาคม 2564
189 EB 18 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 4 31 สิงหาคม 2564
190 EB 13 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกัน การรับสินบนทุกรูปแบบประเด็นข้อ 31 สิงหาคม 2564
191 EB 11 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 31 สิงหาคม 2564
192 EB 10 บันทึกข้อความ และรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน (รอบ 12 เดือน) 31 สิงหาคม 2564
193 EB 5 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน สขร.1 ไตนมาส 4 31 สิงหาคม 2564
194 EB 4 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด (งบดำเนินงาน) รอบ 12 เดือน 31 สิงหาคม 2564
195 EB 4 บันทึกข้อความรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด (งบลงทุน) ไตรมาส 4 31 สิงหาคม 2564
196 EB 5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบ เดือน สิงหาคม 31 สิงหาคม 2564
197 EB 5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบ เดือน กรกฎาคม 31 สิงหาคม 2564
198 EB 18 รายงานจริยธรรมรอบ 12 เดือน ไตรมาส 4 30 สิงหาคม 2564
199 EB 13 แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปี 2564 25 สิงหาคม 2564
200 EB 13 แบบรายงานผลการสรุปกำกับติดตาม ไตรมาส4 25 สิงหาคม 2564
201 EB 4 หลักฐานชุดใบสำคัญเบิกจ่าย ไตรมาส 4 ชุดที่ 4 25 สิงหาคม 2564
202 EB 4 หลักฐานชุดใบสำคัญเบิกจ่าย ไตรมาส 4 ชุดที่ 3 25 สิงหาคม 2564
203 EB 4 หลักฐานชุดใบสำคัญเบิกจ่าย ไตรมาส 4 ชุดที่ 2 25 สิงหาคม 2564
204 EB 4 หลักฐานชุดใบสำคัญเบิกจ่าย ไตรมาส 4 ชุดที่ 1 25 สิงหาคม 2564
205 EB 20 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 25 สิงหาคม 2564
206 EB 20 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 25 สิงหาคม 2564
207 EB 18 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 25 สิงหาคม 2564
208 EB 13 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 25 สิงหาคม 2564
209 EB 11 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 25 สิงหาคม 2564
210 EB 10 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 25 สิงหาคม 2564
211 EB 5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ ไตรมาส4 25 สิงหาคม 2564
212 EB 4 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ ไตรมาส4 25 สิงหาคม 2564
213 EB 10 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564 25 สิงหาคม 2564
214 EB 2 รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่าย รอบ 12 เดือน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ประจําปี งบประมาณ 2564 25 สิงหาคม 2564
215 EB 2 รายงานแผนปฏิบัติการประจำปี และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ประจำปี งบประมาณ 2564 25 สิงหาคม 2564
216 EB 24 รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน 9 มิถุนายน 2564
217 EB 24 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ ไตรมาส 3 7 มิถุนายน 2564
218 EB 24 บันทึกข้อความรายงานการกำกับติดตาม 10 มิถุนายน 2564
219 EB 2 ข้อ 4 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ ไตรมาส3 10 มิถุนายน 2564
220 EB 13 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม ไตรมาส3 7 มิถุนายน 2564
221 EB 8 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ ไตรมาสที่3 7 มิถุนายน 2564
222 EB 8 บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส3 7 มิถุนายน 2564
223 EB 5 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส3 7 มิถุนายน 2564
224 EB4 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส3 7 มิถุนายน 2564
225 EB 20 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ไตรมาส 3 7 มิถุนายน 2564
226 EB 20 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ ไตรมาส3 7 มิถุนายน 2564
227 EB 13 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ ไตรมาส3 7 มิถุนายน 2564
228 EB 13 รายงานการกำกับติดตาม ไตรมาส 3 7 มิถุนายน 2564
229 EB 4 (3.3) เอกสารสารเบิกจ่ายชุด 4 ไตรมาส3 7 มิถุนายน 2564
230 EB 4 (3.3) เอกสารสารเบิกจ่ายชุด 3 ไตรมาส3 7 มิถุนายน 2564
231 EB 4 (3.3) เอกสารสารเบิกจ่ายชุด 2 ไตรมาส3 7 มิถุนายน 2564
232 EB 4 (3.3) เอกสารสารเบิกจ่ายชุด 1 ไตรมาส3 7 มิถุนายน 2564
233 EB 4 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ ไตรมาสที่3 7 มิถุนายน 2564
234 EB 4 รายงานผลตามแผนงบลงทุน ไตรมาสที่3 (ครุภัณฑ์) 7 มิถุนายน 2564
235 EB 4 รายงานผลตามแผนงบลงทุน ไตรมาสที่3 (สิ่งก่อสร้าง) 7 มิถุนายน 2564
236 EB 8 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ ไตรมาสที่3 7 มิถุนายน 2564
237 EB 5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ (แบบ สขร.1) ในไตรมาสที่ 3 (เม.ย - มิ.ย. 64) 7 มิถุนายน 2564
238 EB 5 แบบรายงาน สขร.1 เดือน พ.ค 7 มิถุนายน 2564
239 EB 5 แบบรายงาน สขร.1 เดือน เม.ย 7 มิถุนายน 2564
240 EB 2 การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ไตรมาสที่3 7 มิถุนายน 2564
241 EB 2 การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ไตรมาสที่3 7 มิถุนายน 2564
242 Gg 30 พฤษภาคม 2564
243 สรุป สขร. รอบ 6 เดือน (จังหวัด) 22 เมษายน 2564
244 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (จังหวัด) 21 เมษายน 2564
245 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน (จังหวัด) 21 เมษายน 2564
246 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน (จังหวัด) 21 เมษายน 2564
247 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (จังหวัด) 21 เมษายน 2564
248 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 (จังหวัด) 21 เมษายน 2564
249 EB 5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบ เดือน มีนาคม 15 มีนาคม 2564
250 EB 4 รายงานผลตามแผนงบลงทุน ไตรมาสที่2 15 มีนาคม 2564
251 EB 13 มาตรการเบิกจ่ายยา 15 มีนาคม 2564
252 สขร เดือน มีนาคม 14 มีนาคม 2564
253 EB 2 (9.3) ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง งบลงทุนไตรมาส2 14 มีนาคม 2564
254 EB 10 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน 10 มีนาคม 2564
255 EB 4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ..ศ. 2564 (งบดำเนินงาน) รอบ 6 เดือน 10 มีนาคม 2564
256 EB 18 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแบบฟอร์มการรายงานและการติดตามประเมินผล ฯ (แบบฟอร์มที่ 2 และแบบฟอร์มที่ 3) 9 มีนาคม 2564
257 EB 24 รายงานละเมิดทางเพส ในไตรมาสที่2 9 มีนาคม 2564
258 EB 18 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ รอบ 6 เดือน 9 มีนาคม 2564
259 EB 11 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข 9 มีนาคม 2564
260 EB 10 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน 9 มีนาคม 2564
261 EB 23 ภาพถ่ายกิจกรรม 5 ส 5 มีนาคม 2564
262 EB 12 ขออนุมัติจัดอบรม 25 ธ.ค 63 5 มีนาคม 2564
263 EB 12 ภาพถ่ายกิจกรรม วันที่ 25 ธ.ค 63 5 มีนาคม 2564
264 EB 12 (3) รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมในการดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ 5 มีนาคม 2564
265 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 4 มีนาคม 2564
266 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 4 มีนาคม 2564
267 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 4 มีนาคม 2564
268 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสียงการทุจริต 4 มีนาคม 2564
269 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4 มีนาคม 2564
270 อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 มีนาคม 2564
271 EB 12 รายชื่อ 4 มีนาคม 2564
272 EB 12 รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ โครงการสนับสนุนการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ จังหวัดสุโขทัย 4 มีนาคม 2564
273 EB 11 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 3 มีนาคม 2564
274 EB 2 รายงานการจัดหาพัสดุ สขร. ไตรมาสที่ 2 3 มีนาคม 2564
275 EB 5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ 3 มีนาคม 2564
276 EB 5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 3 มีนาคม 2564
277 EB 18 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 3 มีนาคม 2564
278 EB 18 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 3 มีนาคม 2564
279 EB 5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 3 มีนาคม 2564
280 EB 5 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ไตรมาสที่ 2) 3 มีนาคม 2564
281 EB 11 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 3 มีนาคม 2564
282 EB 12 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 3 มีนาคม 2564
283 EB 12 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 3 มีนาคม 2564
284 EB 7 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 3 มีนาคม 2564
285 EB 8 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 3 มีนาคม 2564
286 EB 7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ 3 มีนาคม 2564
287 EB 8 บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 3 มีนาคม 2564
288 EB 7 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 3 มีนาคม 2564
289 EB 7 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 3 มีนาคม 2564
290 EB 7 หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายชื่อ) 3 มีนาคม 2564
291 EB 7 หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 3 มีนาคม 2564
292 EB 7 หลักฐานการจัดประชุม (หนังสือเชิญประชุม) 3 มีนาคม 2564
293 EB 7 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ 3 มีนาคม 2564
294 EB 7 ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ 3 มีนาคม 2564
295 EB 12 ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน 3 มีนาคม 2564
296 EB 12 (3) รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมในการดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ 3 มีนาคม 2564
297 EB 12 (1.2) โครงการ / กิจกรรม 3 มีนาคม 2564
298 EB 2 แผนการใช้จ่ายเงินงบ 64 25 กุมภาพันธ์ 2564
299 EB 2 แผนปฏิบัติการและติดตาม 64 25 กุมภาพันธ์ 2564
300 EB 23 กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG 17 กุมภาพันธ์ 2564