# เรื่อง วันประกาศ
1 การฝึกอบรมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 9 พฤษภาคม 2565
2 หนังสือภายใน ขอส่งรายงานความก้าวหน้าและต่ออายุโครงการวิจัย สำหรับหน่วยงานในสังกัด สสจ.สุโขทัย 26 พฤศจิกายน 2564
3 หนังสือภายใน ขอปิดโครงการวิจัย สำหรับหน่วยงานในสังกัด สสจ.สุโขทัย 26 พฤศจิกายน 2564
4 คำชี้แจงผู้วิจัย 3 พฤศจิกายน 2563
5 การแบ่งประเภทโครงการวิจัย 3 พฤศจิกายน 2563
6 หนังสือภายใน ขอเสนอโครงการวิจัย สำหรับหน่วยงานในสังกัด สสจ.สุโขทัย (ส่งครั้งแรก) 3 พฤศจิกายน 2563
7 หนังสือภายใน ขอส่งแก้ไขโครงการวิจัย สำหรับหน่วยงานในสังกัด สสจ.สุโขทัย 3 พฤศจิกายน 2563
8 หนังสือภายใน ขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอนำเข้าพิจารณารับรองใหม่ สำหรับหน่วยงานในสังกัด สสจ.สุโขทัย (ปฏิเสธการส่งครั้งแรก และให้ส่งใหม่อีกครั้ง) 3 พฤศจิกายน 2563
9 หนังสือภายนอก ขอเสนอโครงการวิจัย (ส่งครั้งแรก) 3 พฤศจิกายน 2563
10 หนังสือภายนอก ขอส่งแก้ไขโครงการวิจัย 3 พฤศจิกายน 2563
11 หนังสือภายนอก ขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอนำเข้าพิจารณารับรองใหม่ (ปฏิเสธการส่งครั้งแรก และให้ส่งใหม่อีกครั้ง) 3 พฤศจิกายน 2563
12 แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 3 พฤศจิกายน 2563
13 สรุปโครงการเพื่อการพิจารณาทางจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 3 พฤศจิกายน 2563
14 ข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัครในโครงการวิจัย สำหรับอาสาสมัครเด็กอายุ 7-12 ปี 3 พฤศจิกายน 2563
15 ข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัครในโครงการวิจัย 3 พฤศจิกายน 2563
16 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย สำหรับอาสาสมัครเด็กอายุ 7-12 ปี 3 พฤศจิกายน 2563
17 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย สำหรับผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ปกครอง 3 พฤศจิกายน 2563
18 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย สำหรับอาสาสมัครอายุ 20 ปีขึ้นไป 3 พฤศจิกายน 2563
19 SOP for HREC 3 พฤศจิกายน 2563