# เรื่อง วันประกาศ
1 การฝึกอบรมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 9 พฤษภาคม 2565
2 คำชี้แจงผู้วิจัย 3 พฤศจิกายน 2563
3 การแบ่งประเภทโครงการวิจัย 3 พฤศจิกายน 2563
4 หนังสือภายใน ขอเสนอโครงการ สำหรับหน่วยงานในสังกัด สสจ.สุโขทัย (ส่งครั้งแรก) 3 พฤศจิกายน 2563
5 หนังสือภายใน ขอส่งแก้ไขโครงการ สำหรับหน่วยงานในสังกัด สสจ.สุโขทัย 3 พฤศจิกายน 2563
6 หนังสือภายใน ขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอนำเข้าพิจารณารับรองใหม่ สำหรับหน่วยงานในสังกัด สสจ.สุโขทัย (ปฏิเสธการส่งครั้งแรก และให้ส่งใหม่อีกครั้ง) 3 พฤศจิกายน 2563
7 แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 3 พฤศจิกายน 2563
8 สรุปโครงการเพื่อการพิจารณาทางจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 3 พฤศจิกายน 2563
9 ข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัครในโครงการ สำหรับอาสาสมัครเด็กอายุ 7-12 ปี 3 พฤศจิกายน 2563
10 ข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัครในโครงการ 3 พฤศจิกายน 2563
11 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการ สำหรับอาสาสมัครเด็กอายุ 7-12 ปี 3 พฤศจิกายน 2563
12 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการ สำหรับผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ปกครอง 3 พฤศจิกายน 2563
13 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการ สำหรับอาสาสมัครอายุ 20 ปีขึ้นไป 3 พฤศจิกายน 2563
14 SOP for HREC 3 พฤศจิกายน 2563