# เรื่อง วันประกาศ
1 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย New GFMIS เดือน พฤษภาคม 2567 12 มิถุนายน 2567
2 แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินและใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร 12 มิถุนายน 2567
3 แบบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ(แบบ 8708) 20 พฤษภาคม 2567
4 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย New GFMIS เดือน เมษายน 2567 13 พฤษภาคม 2567
5 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย New GFMIS เดือน มีนาคม 2567 11 เมษายน 2567
6 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย New GFMIS เดือน กุมภาพันธ์ 2567 19 มีนาคม 2567
7 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย New GFMIS เดือน มกราคม 2567 15 กุมภาพันธ์ 2567
8 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย New GFMIS เดือน ธันวาคม 2566 11 มกราคม 2567
9 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย New GFMIS เดือน พฤศจิกายน 2566 15 ธันวาคม 2566
10 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย New GFMIS เดือน ตุลาคม 2566 15 พฤศจิกายน 2566
11 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีปี 66 20 ตุลาคม 2566
12 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย New GFMIS ปี 66 งวด 1-16 20 ตุลาคม 2566
13 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย New GFMIS เดือน กันยายน 2566 20 ตุลาคม 2566
14 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย New GFMIS เดือน สิงหาคม 2566 15 กันยายน 2566
15 แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ 22 สิงหาคม 2566
16 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย New GFMIS เดือน กรกฏาคม 2566 10 สิงหาคม 2566
17 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย New GFMIS เดือน มิถุนายน 2566 13 กรกฎาคม 2566
18 แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน 19 มิถุนายน 2566
19 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย New GFMIS เดือน พฤษภาคม 2566 12 มิถุนายน 2566
20 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2566 15 พฤษภาคม 2566
21 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2566 14 เมษายน 2566
22 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 15 มีนาคม 2566
23 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2566 15 กุมภาพันธ์ 2566
24 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2565 13 มกราคม 2566
25 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 15 ธันวาคม 2565
26 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2565 15 พฤศจิกายน 2565
27 รายละเอียดประกอบงบการเงิน ปีงบประมาณ 2565 20 ตุลาคม 2565
28 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย GFMIS ประจำปี 2565 (งวด 7-16) 20 ตุลาคม 2565
29 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย GFMIS ประจำปี 2565 งวด 1-16 20 ตุลาคม 2565
30 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2565 20 ตุลาคม 2565
31 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2565 15 กันยายน 2565
32 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย GFMIS ประจำเดือน กรกฏาคม 2565 22 สิงหาคม 2565
33 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2565 20 กรกฎาคม 2565
34 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 22 มิถุนายน 2565
35 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2565 15 พฤษภาคม 2565
36 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2565 15 เมษายน 2565
37 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 15 มีนาคม 2565
38 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2565 10 กุมภาพันธ์ 2565
39 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2564 14 มกราคม 2565
40 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 22 ธันวาคม 2564
41 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2564 16 พฤศจิกายน 2564
42 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2564 งวด 1-16 1 พฤศจิกายน 2564
43 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชี เดือน ก.ย.64 27 ตุลาคม 2564
44 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2564 9 ตุลาคม 2564
45 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2564 8 ตุลาคม 2564
46 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฏาคม 2564 18 สิงหาคม 2564
47 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2564 15 กรกฎาคม 2564
48 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 17 มิถุนายน 2564
49 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2564 14 พฤษภาคม 2564
50 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2564 22 เมษายน 2564
51 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 16 มีนาคม 2564
52 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2564 11 กุมภาพันธ์ 2564
53 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2563 12 มกราคม 2564
54 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 15 ธันวาคม 2563
55 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2563 13 พฤศจิกายน 2563
56 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2563 งวด 1-16 27 ตุลาคม 2563
57 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2563 15 ตุลาคม 2563
58 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2563 17 กันยายน 2563
59 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฏาคม 2563 15 สิงหาคม 2563
60 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2563 16 กรกฎาคม 2563
61 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 11 มิถุนายน 2563
62 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2563 21 พฤษภาคม 2563
63 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2563 16 เมษายน 2563
64 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 16 มีนาคม 2563
65 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2563 12 กุมภาพันธ์ 2563
66 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือนธันวาคม 2562 13 มกราคม 2563
67 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 17 ธันวาคม 2562
68 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือนตุลาคม 2562 12 พฤศจิกายน 2562
69 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือนกันยายน 2562 15 ตุลาคม 2562