# เรื่อง วันประกาศ
1 Y 31 ธันวาคม 2565
2 รายละเอียดประกอบงบการเงิน ปีงบประมาณ 2565 20 ตุลาคม 2565
3 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย GFMIS ประจำปี 2565 (งวด 7-16) 20 ตุลาคม 2565
4 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย GFMIS ประจำปี 2565 งวด 1-16 20 ตุลาคม 2565
5 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2565 20 ตุลาคม 2565
6 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2565 15 กันยายน 2565
7 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย GFMIS ประจำเดือน กรกฏาคม 2565 22 สิงหาคม 2565
8 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2565 20 กรกฎาคม 2565
9 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 22 มิถุนายน 2565
10 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2565 15 พฤษภาคม 2565
11 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2565 15 เมษายน 2565
12 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 15 มีนาคม 2565
13 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2565 10 กุมภาพันธ์ 2565
14 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2564 14 มกราคม 2565
15 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 22 ธันวาคม 2564
16 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2564 16 พฤศจิกายน 2564
17 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2564 งวด 1-16 1 พฤศจิกายน 2564
18 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชี เดือน ก.ย.64 27 ตุลาคม 2564
19 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2564 9 ตุลาคม 2564
20 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2564 8 ตุลาคม 2564
21 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฏาคม 2564 18 สิงหาคม 2564
22 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2564 15 กรกฎาคม 2564
23 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 17 มิถุนายน 2564
24 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2564 14 พฤษภาคม 2564
25 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2564 22 เมษายน 2564
26 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 16 มีนาคม 2564
27 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2564 11 กุมภาพันธ์ 2564
28 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2563 12 มกราคม 2564
29 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 15 ธันวาคม 2563
30 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2563 13 พฤศจิกายน 2563
31 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2563 งวด 1-16 27 ตุลาคม 2563
32 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2563 15 ตุลาคม 2563
33 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2563 17 กันยายน 2563
34 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฏาคม 2563 15 สิงหาคม 2563
35 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2563 16 กรกฎาคม 2563
36 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 11 มิถุนายน 2563
37 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2563 21 พฤษภาคม 2563
38 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2563 16 เมษายน 2563
39 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 16 มีนาคม 2563
40 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2563 12 กุมภาพันธ์ 2563
41 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือนธันวาคม 2562 13 มกราคม 2563
42 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 17 ธันวาคม 2562
43 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือนตุลาคม 2562 12 พฤศจิกายน 2562
44 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือนกันยายน 2562 15 ตุลาคม 2562