# เรื่อง วันประกาศ
1 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกตำบลจัดการคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 2 1 กรกฎาคม 2565
2 นายอัศวิน ลิ้มฤกษ์ลำรึก “คนดีศรีปฐมภูมิ สาขาสหวิชาชีพดีเด่น” ประจำปี 2565 ระดับเขตสุขภาพที่ 2 1 กรกฎาคม 2565
3 เปิดคลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะท้อ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย 29 มิถุนายน 2565
4 นำเสนอผลงาน เพื่อคัดเลือกตัวแทนเขตสุขภาพที่ 2 เข้าร่วมนำเสนอผลงานระดับภาคเหนือ 29 มิถุนายน 2565
5 รายงานความเป็นมาของโครงการ อบรม Basic Course of Family Medicine for Primary Care Doctor เขตสุขภาพที่ 2 27 มิถุนายน 2565
6 ลงพื้นที่เพื่อถอดบทเรียนการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในการรับมือโรค COVID-19 10 มิถุนายน 2565
7 พิธีการลงนามบันทึกการส่งมอบการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 10 มิถุนายน 2565
8 สรุปผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2/2565 10 มิถุนายน 2565
9 ประเมินและรับรองคุณภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ระดับจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2 2 มิถุนายน 2565
10 ต้อนรับและให้โอวาทในการรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่ 2 มิถุนายน 2565
11 เปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายวิถีใหม่ ก้าวท้าใจ ปี 2565 27 พฤษภาคม 2565
12 มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติ ให้กับผู้ให้การสนับสนุน และผู้ที่มีผลงานโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุโขทัย ปี 2564 27 พฤษภาคม 2565
13 โครงการฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแบบ Online หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี”ประจำปี 2565 27 พฤษภาคม 2565
14 ออกตรวจเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ในวันวิสาขบูชา 17 พฤษภาคม 2565
15 จัดประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการส่งต่อ จังหวัดสุโขทัย เพื่อให้มีการขับเคลื่อนการส่งต่อและการใช้ระบบ Thai Refer 11 พฤษภาคม 2565
16 ประชุมเพื่อคืนข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน 11 พฤษภาคม 2565
17 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนในชุมชนในพื้นที่นำร่องทั้ง 9 อำเภอ 11 พฤษภาคม 2565
18 มอบใบประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (Long Term Care) ดีเด่น จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565 3 พฤษภาคม 2565
19 มอบใบประกาศเกียรติคุณเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอ ที่มีผลการดำเนินงานการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มกระตุ้น (เข็ม 3) กลุ่ม 608 3 พฤษภาคม 2565
20 มอบรางวัลพื้นที่ต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก แก่หน่วยบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการแพทย์แผนไทย ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565 3 พฤษภาคม 2565
21 มอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ เนื่องในประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “วิชาการก้าวไกล Sukhothai New Normal” 3 พฤษภาคม 2565
22 มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแสดงความยินดีในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็น อสม. ดีเด่นระดับจังหวัด ระดับเขตสุขภาพที่ 2 และระดับภาค ภาคเหนือ ปีพุทธศักราช 2565 3 พฤษภาคม 2565
23 เปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสุโขทัย ณ วัดปัจจันตคารามวาสี ต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 22 เมษายน 2565
24 ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลเมืองเก่า เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหา และวางแผนสนับสนุน การพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ให้สมพระเกียรติ 22 เมษายน 2565
25 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อให้ความร่วมมือในการพัฒนาให้จังหวัดสุโขทัยเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาที่เกิดจากการบูรณาการ 22 เมษายน 2565
26 ร่วมติดตามด่านปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงสงกรานต์ 2565 12 เมษายน 2565
27 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกกัญชาและกัญชง จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2/2565 11 เมษายน 2565
28 ประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565 “วิชาการก้าวไกล Sukhothai New Normal” 11 เมษายน 2565
29 สมาชิกแม่บ้านสาธารณสุข รับรางวัลผลการดำเนินงานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขดีเด่น อันดับที่ 2 ของประเทศ 30 มีนาคม 2565
30 นิเทศ ติดตามงานวัณโรค ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานวัณโรค เพื่อลดอัตราผู้ป่วยวัณโรคเสียชีวิต และเร่งรัดดำเนินการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ค้นหาผู้ป่วยวัณโรค 30 มีนาคม 2565
31 การประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ 12 ประจำปี 2565 ภาคเหนือ 30 มีนาคม 2565
32 ร่วมประกวดการนำเสนอผลงาน จังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2565 30 มีนาคม 2565
33 พิธีเปิดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2565 “อสม.หมอคนที่ 1 ต้นแบบสุขภาพ ผู้นำจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต” 21 มีนาคม 2565
34 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. มีทีมแพทย์/ทันตแพทย์/ เภสัชกร/พยาบาลวิชาชีพ/บุคลากรสาธารณสุข และอาสาสมัคร พอ.สว. จาก รพ.คีรีมาศ, สสอ.คีรีมาศ และรพ.สต. ในสังกัด ร่วมให้บริการประชาชน 21 มีนาคม 2565
35 ขับเคลื่อนการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ 10 มีนาคม 2565
36 มอบสเปรย์หญ้าดอกขาวและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อช่วยเลิกบุหรี่ ในคลินิกเลิกบุหรี่ โรงพยาบาลทุกแห่ง ในจังหวัดสุโขทัย 10 มีนาคม 2565
37 ร่วมต้อนรับ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (วัดปากแคว) ตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย 22 กุมภาพันธ์ 2565
38 ร่วมต้อนรับ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกงไกรลาศ 22 กุมภาพันธ์ 2565
39 ประชุมการตรวจสอบภายในตามเกณฑ์การประเมินควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงตามแบบ 5 มิติ (EIA) 22 กุมภาพันธ์ 2565
40 ร่วมต้อนรับ นพ.เทวัญ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก และคณะจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 14 กุมภาพันธ์ 2565
41 ร่วมพิธีเปิดงานนมัสการปิดทองหลวงพ่อสองพี่น้องวัดหนองโว้ง ประจำปี 2565 14 กุมภาพันธ์ 2565
42 กิจกรรมก้าวท้าใจ “ก้าวท้าใจ Season 4 วิถีถัดไป พิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ” 13 กุมภาพันธ์ 2565
43 เข้าร่วมรับการประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด ณ โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม และโรงพยาบาลกงไกรลาศ ประจำปี 2565 13 กุมภาพันธ์ 2565
44 เปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสุโขทัย 3 กุมภาพันธ์ 2565
45 มอบโล่เกียรติคุณ ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ผ่านมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2564 2 กุมภาพันธ์ 2565
46 ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการผลิต (ปลูก) กัญชง ณ วิสาหกิจชุมชมยุ้งข้าวหอมอันนา ตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ 26 มกราคม 2565
47 ออกติดตาม นิเทศงาน ผลการดำเนินงาน ด้านสาธารณสุข รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 ณ เครือข่ายสุขภาพอำเภอกงไกรลาศ 26 มกราคม 2565
48 เปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสุโขทัย 25 มกราคม 2565
49 การนิเทศงานและตรวจราชการกรณีปกติ ครั้งที่ 1/2565 ประเด็น Agenda Based กัญชาทางการแพทย์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานกัญชาทางการแพทย์ทุกมิติของจังหวัดสุโขทัย 19 มกราคม 2565
50 รวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประเด็นระบบสุขภาปฐมภูมิ เพื่อการขับเคลื่อนงานระบบสุขภาพปฐมภูมิ/งานพชอ. /รพ.สต.ติดดาว และสามหมอ 19 มกราคม 2565
51 ตรวจราชการ เพื่อติดตามความก้าวหน้า การขับเคลื่อนผลงานระบบบริการสุขภาพ จังหวัดสุโขทัย 19 มกราคม 2565
52 ออกติดตาม นิเทศงาน ผลการดำเนินงาน ด้านสาธารณสุข รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 ณ เครือข่ายสุขภาพอำเภอสวรรคโลก 12 มกราคม 2565
53 ประเมินและรับรองคุณภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ระดับจังหวัดสุโขทัย 12 มกราคม 2565
54 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 12 มกราคม 2565
55 ประเมินและรับรองคุณภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ระดับจังหวัดสุโขทัย 12 มกราคม 2565
56 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ เข้าร่วมพิธีปัจฉิมโอวาทในโอกาสการสำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) 8 มกราคม 2565
57 ประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1 29 ธันวาคม 2564
58 คว้าชัย 5 รางวัลใหญ่ ในการประกวดผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในงานครบรอบ 19 ปี 24 ธันวาคม 2564
59 การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2022 ภาคเหนือ 7 ธันวาคม 2564
60 การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 4/2565 3 ธันวาคม 2564
61 เปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 30 พฤศจิกายน 2564
62 รับมอบชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 2,000 ชุด จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 17 พฤศจิกายน 2564
63 ลงพื้นที่รับฟังปัญหา อุปสรรค โครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทย 17 พฤศจิกายน 2564
64 รับมอบชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 6,020 ชุด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม.ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย 16 พฤศจิกายน 2564
65 เข้าชมงานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย 2564 8 พฤศจิกายน 2564
66 ติดตามการเตรียมความพร้อม การรับการประเมินผลงานรอบลงพื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวด จังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE 8 พฤศจิกายน 2564
67 ทอดกฐินปลอดภัย ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 1 พฤศจิกายน 2564
68 รับมอบชุดกาวน์กันน้ำ จำนวน 172 ชุด ถุงมือยางจำนวน 172 กล่อง หมวกคลุมผม จำนวน 172 แพ็ค ชุด PPE จำนวน 282 ชุด 17 ตุลาคม 2564
69 รับมอบน้ำยาตรวจหาเชื้อโควิด-19 ใช้กับเครื่องอัตโนมัติ พร้อมชุดอุปกรณ์เก็บตัวอย่าง จำนวน 12,000 ชุด จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 17 ตุลาคม 2564
70 เยี่ยมจุดบริการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน/นักศึกษา อายุ 12 ปีขึ้นไป ณ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 12 ตุลาคม 2564
71 พิธีมอบถุงยังชีพ จำนวน 500 ชุด 8 ตุลาคม 2564
72 ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับสมาชิกแม่บ้านสาธารณสุข 8 ตุลาคม 2564
73 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและตรวจสุขภาพช่องปาก โดยทันตแพทย์หญิง ภัทราพร เมฆพัฒน์ พร้อมมอบสิ่งของแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุและผู้พิการ 8 ตุลาคม 2564
74 มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 8 ตุลาคม 2564
75 ร่วมรับมอบรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย (Biosafety mobile unit) 4 ตุลาคม 2564
76 พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 4 ตุลาคม 2564
77 พิธีเปิดโครงการ (Kick Off ) การให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือก “ ซิโนฟาร์ม ” จังหวัดสุโขทัย ณ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 28 กันยายน 2564
78 ร่วมต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย 28 กันยายน 2564
79 เยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงพยาบาลสุโขทัย 24 กันยายน 2564
80 ส่งมอบวัสดุสาธิตป้องกันโรคโควิด 19 ซึ่งได้รับสนับสนุนจากศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก จำนวน 218 ชุด 24 กันยายน 2564
81 รับมอบชุด PPE จำนวน 50 ชุดและ น้ำดื่มจำนวน 30 โหล จากสมาคมเตี้ยอันในประเทศไทย ร่วมกับสมาคมเตี้ยอันสุโขทัย และ เอสซีจี โฮม แสงอุปกรณ์ สุโขทัย 24 กันยายน 2564
82 รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จาก คณะนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 3 รุ่นที่ 2 24 กันยายน 2564
83 รับมอบกล่องความห่วงใย จากบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,000 กล่อง 24 กันยายน 2564
84 ดร.ภญ.ธีรยา วรปาณิ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดสุโขทัย นำทีมสมาชิกแม่บ้านสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 12 กันยายน 2564
85 พิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสุโขทัย อำเภอสวรรคโลก ในการให้บริการวัคซีนพระราชทาน“ซิโนฟาร์ม”จาก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 11 กันยายน 2564
86 พิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดสุโขทัย อำเภอศรีสัชนาลัย ในการให้บริการวัคซีนพระราชทาน“ซิโนฟาร์ม” จาก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 11 กันยายน 2564
87 ร่วมรับมอบ น้ำดื่ม 70 แพค และเครื่องใช้อุปโภคบริโภค จากบริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) 11 กันยายน 2564
88 ประชุมโครงการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 8 กันยายน 2564
89 ให้คำแนะนำในการขออนุญาตผลิต (ปลูก) กัญชง แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดสุโขทัยที่มีความสนใจ 4 กันยายน 2564
90 ประชุมวิชาการ 13th Asia Pacific Conference on Tobacco or Health 2021 (APACT 2021) 4 กันยายน 2564
91 ส่ง 3 นักรบเสื้อขาวลงพื้นที่สู้ภัยโควิด – 19 4 กันยายน 2564
92 ติดตามผลการดำเนินงานสุขภาพจิตในสถานการณ์โควิด-19 2 กันยายน 2564
93 ร่วมรับมอบ “ข้าวสารรัชมงคล และรถทดลองขับโตโยต้าไฮลักซ์รีโว่” เป็นระยะเวลา 3 เดือน 2 กันยายน 2564
94 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นพ.สสจ.สุโขทัย กล่าวต้อนรับและให้โอวาทการรายงานตัว แก่พนักงานราชการทั่วไป 2 กันยายน 2564
95 รับมอบสื่อเทคโนโลยีสุขภาพจิต เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ในการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 31 สิงหาคม 2564
96 รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ถุงยังชีพ และเครื่องอุปโภคบริโภค จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย ในกิจกรรม “วัฒนธรรมรวมใจ ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” 31 สิงหาคม 2564
97 มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณรางวัล บวร.ร.-อย. ดีเด่น จากการนำเสนอผลงาน ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพปี พ.ศ.2564 31 สิงหาคม 2564
98 รับมอบชุดป้องกันร่างกาย (PPE) พร้อมถุงครอบรองเท้า จำนวน 250 ชุด จากกลุ่มเพื่อนหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) 24 สิงหาคม 2564
99 คุณชูชาติ-คุณดาวนภา เพ็ชรอำไพ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด(มหาชน) บริจาคครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดสุโขทัย 19 สิงหาคม 2564
100 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด–19 ณ สถานที่ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนของโรงพยาบาลกงไกรลาศ 18 สิงหาคม 2564
101 โครงการประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย ภายใต้หัวข้อ “การท่องเที่ยววิถีใหม่ สุขใจ ณ สุโขทัย” 18 สิงหาคม 2564
102 รับมอบน้ำดื่ม และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ถุงมือทางการแพทย์ พร้อมเงินสด จำนวน 70,000 บาท 18 สิงหาคม 2564
103 รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จากภาคเอกชนสุโขทัยร่วมใจช่วยภัยโควิด 19 18 สิงหาคม 2564
104 รับมอบชุดอุปกรณ์ฉีดพ่น พร้อมน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและถุงแยกขยะ ติดเชื้อจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 18 สิงหาคม 2564
105 รับมอบหน้ากาก N95 จำนวน 1,000 ชิ้น ชุดป้องกันส่วนบุคคล จำนวน 130 ชุดและยาแคปซูลฟ้าทะลายโจรสกัด จำนวน 264 แผง จากสมาคมร้านขายยาจังหวัดสุโขทัย 13 สิงหาคม 2564
106 ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 9 สิงหาคม 2564
107 สสจ.สุโขทัย สนับสนุนบุคลากรสาธารณสุข จำนวน 9 คน ช่วยดำเนินการค้นหาผู้ติดเชื้อในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25 กรกฎาคม 2564
108 รับมอบข้าวกล่อง จำนวน 50 กล่อง ขนมรังผึ้ง จำนวน 50 ชิ้น และ น้ำดื่ม จำนวน 60 ขวด 21 กรกฎาคม 2564
109 รับมอบถุงมือยาง จำนวน 2000 คู่ และเจลล้างมือขนาด 50 ml จำนวน 240 หลอด จากบริษัท เอส.พี.แวน จำกัด และคณะศิษย์เก่าโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ปี 2515 16 กรกฎาคม 2564
110 ประธานแม่บ้านสาธารณสุข พร้อมด้วย องค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน เพื่อให้กำลังใจ ตรวจสุขภาพร่างกาย 15 กรกฎาคม 2564
111 ลงพื้นที่เปิดใช้โรงพยาบาลสนาม ณ โรงแรมไพลิน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 15 กรกฎาคม 2564
112 นำทีมสมาชิกแม่บ้านสาธารณสุขฯ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน เพื่อให้กำลังใจและตรวจสุขภาพร่างกาย พร้อมมอบสิ่งของให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง 15 กรกฎาคม 2564
113 ออกติดตาม นิเทศงาน ผลการดำเนินงาน ด้านสาธารณสุข รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 ณ เครือข่ายสุขภาพอำเภอทุ่งเสลี่ยม 14 กรกฎาคม 2564
114 พิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสุโขทัย เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 10 กรกฎาคม 2564
115 รับมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Surgical Mask) จำนวน 5,000 ชิ้น และ เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 50 mL จำนวน 100 ขวด จากกลุ่มเพื่อนหลักสูตรนักบริหารระดับสูง 10 กรกฎาคม 2564
116 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ติดตามการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) 10 กรกฎาคม 2564
117 นิเทศงาน ผลการดำเนินงาน ด้านสาธารณสุข รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 ณ เครือข่ายสุขภาพอำเภอศรีนคร 10 กรกฎาคม 2564
118 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 6 กรกฎาคม 2564
119 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตผลิตกัญชง (Hemp) จังหวัดสุโขทัยครั้งที่ 4/2564 6 กรกฎาคม 2564
120 ลงพื้นที่เปิดใช้โรงพยาบาลสนาม ณ อาคารชวนชม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย 6 กรกฎาคม 2564
121 จังหวัดสุโขทัยได้รับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชุด Power Air Purifying Respiratory (PAPR) 6 กรกฎาคม 2564
122 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานหน่วยบริการปฐมภูมิที่เข้าร่วมโครงการค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับการบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว 6 กรกฎาคม 2564
123 ลงพื้นที่ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 6 กรกฎาคม 2564
124 ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเสริมพลังและติดตามการดำเนินงานการจัดบริการสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน 3 กรกฎาคม 2564
125 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤตในพื้นที่ตำบลปากพระ 3 กรกฎาคม 2564
126 กิจกรรม “รวมพลังต่อต้านยาเสพติดโลก 2564 อำเภอศรีสัชนาลัย” ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย 28 มิถุนายน 2564
127 คณะทำงาน/ชุดปฏิบัติการตรวจสอบการดำเนินงานกัญชง (Hemp) จังหวัดสุโขทัย ในพื้นที่อำเภอศรีสำโรง 28 มิถุนายน 2564
128 ลงตรวจพิจารณาพื้นที่ที่มีการยื่นขออนุญาตผลิตกัญชง (Hemp) จำนวน 1 รายในพื้นที่ ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย 28 มิถุนายน 2564
129 สอบสวนและถอดบทเรียนกรณีเด็กจมน้ำเสียชีวิต ในเขตอำเภอศรีสำโรง เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำในพื้นที่อำเภอศรีสำโรง 25 มิถุนายน 2564
130 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและตรวจสุขภาพช่องปาก พร้อมมอบสิ่งของแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุและผู้พิการ 25 มิถุนายน 2564
131 นิเทศติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิตของจังหวัดสุโขทัย จากทีมนิเทศ 18 มิถุนายน 2564
132 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงพยาบาลสุโขทัย และโรงพยาบาลสนาม (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย) 18 มิถุนายน 2564
133 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 และสาธารณสุขนิเทศก์ พร้อมด้วยทีมตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสุโขทัย รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 18 มิถุนายน 2564
134 ร่วมรับการเยี่ยมเสริมพลัง โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ในพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ จากศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 16 มิถุนายน 2564
135 ประชุมรับตรวจราชการกรณีปกติ ระบบงานสุขภาพปฐมภูมิ จังหวัดสุโขทัย รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 16 มิถุนายน 2564
136 จัดประชุมกำหนดพื้นที่รับผิดชอบการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ของอำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 10 มิถุนายน 2564
137 แถลงข้อเท็จจริงของตำรับยาอายุวัฒนะกินแล้วปึ๋งปั๋งแข็งแรง ของลุงวัย 66 ปีตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองสุโขทัย 10 มิถุนายน 2564
138 รับมอบน้ำดื่มจำนวน 100 โหล ชุด PPE จำนวน 50 ชุด และ หน้ากาก N95 จำนวน 160 ชิ้น จากชมรมธนาคารจังหวัดสุโขทัย 10 มิถุนายน 2564
139 รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท และเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 5 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ประโยชน์ในการรักษา และ เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 10 มิถุนายน 2564
140 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แก่ประชาชน 8 มิถุนายน 2564
141 ร่วมต้อนรับ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เพื่อส่งมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 10,000 ชิ้น และนมผงเด็ก 8 มิถุนายน 2564
142 ร่วมรับมอบวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนาม ณ อาคารชวนชม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 27 พฤษภาคม 2564
143 รับมอบชุด PPEจำนวน 200 ชุด จาก จาก บริษัท สิงห์สุโขทัย จำกัด 27 พฤษภาคม 2564
144 รับมอบน้ำดื่ม จำนวน 500 ขวด จาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด สาขาสุโขทัย 27 พฤษภาคม 2564
145 ติดตามความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมทำโรงพยาบาลสนามของเรือนจำจังหวัดสุโขทั 27 พฤษภาคม 2564
146 จัดการประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก นำเสนอผลงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 27 พฤษภาคม 2564
147 ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ระดับอำเภอศรีนคร 21 พฤษภาคม 2564
148 รับพระราชทานเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง (Humidifier With Intgrated Flow Generator) 21 พฤษภาคม 2564
149 รับมอบน้ำดื่มควาฟิน่า ปริมาณ 600 ml จำนวน 150 โหล และเครื่องดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัด จำนวน 360 ขวด 21 พฤษภาคม 2564
150 รับมอบนมถั่วเหลือง จำนวน 960 ขวด จากจากบริษัท กรีนสปอต จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายนมถั่วเหลืองไวตามิ้ลค์ 20 พฤษภาคม 2564
151 รับมอบแอลกอฮอล์ 75% เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม.ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ในการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 20 พฤษภาคม 2564
152 ลงพื้นที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย, โรงพยาบาลสวรรคโลก, โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม, โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 12 พฤษภาคม 2564
153 รับมอบชุด Coverall Repellent Gown จำนวน 53 ชุด จากโรงแรมเรือนไทย จ.สุโขทัย 7 พฤษภาคม 2564
154 รับมอบน้ำดื่มขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 600 ขวด จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 6 พฤษภาคม 2564
155 รับมอบน้ำดื่ม 66 แพค จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6 6 พฤษภาคม 2564
156 รับมอบนมจากโครงการสายใยนมไทย-เดนมาร์ค 6 พฤษภาคม 2564
157 ออกตรวจเยี่ยมประชาชน และพ่อค้า แม่ค้าในตลาดอำเภอศรีสำโรง เน้นแนะนำ การป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมกระตุ้นมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด 3 พฤษภาคม 2564
158 ส่งตัวผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งอาการทั่วไปปกติ แพทย์ตรวจดูอาการ และอนุญาตให้ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลสนามจังหวัดสุโขทัย (อาคารชวนชม มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย) กลับบ้าน จำนวน 3 ราย 3 พฤษภาคม 2564
159 รับมอบผลผลิตทางการเกษตรและสิ่งของอุปโภคบริโภค 3 พฤษภาคม 2564
160 ออกตรวจเยี่ยมประชาชน และแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เน้น แนะนำ การป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมกระตุ้นมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด 3 พฤษภาคม 2564
161 รับมอบน้ำดื่มและอาหารพร้อมบริโภค จาก อุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย และผู้ประกอบการกิจการโรงงาน 3 พฤษภาคม 2564
162 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ฉีดวัคซีนซิโนแวค เข็มที่ 2 28 เมษายน 2564
163 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน แว่นป้องกันพระราชทาน จำนวน 50 ชิ้น แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 28 เมษายน 2564
164 รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จากบริษัท ชัยฤทธิ์ ลีสซิ่ง 58 จำกัด เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ 28 เมษายน 2564
165 รับมอบน้ำดื่มบริโภคจำนวน 300 โหล จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 28 เมษายน 2564
166 การรับสมัครสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน​ ก่อนปิดรับสมัคร ถึง 30 เม.ย. 64 นี้เท่านั้น​ 26 เมษายน 2564
167 ลงพื้นที่โรงพยาบาลสุโขทัยเพื่อตรวจเยี่ยมการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ของรถพระราชทานเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย อาคารชวนชม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย 25 เมษายน 2564
168 รับมอบผ้าห่มจำนวน 50 ผืน น้ำดื่มจำนวน 300 โหลและหน้ากากอนามัยจำนวน 5,000 ชิ้น จาก บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด 25 เมษายน 2564
169 ลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อม ในการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของจังหวัดสุโขทัย 23 เมษายน 2564
170 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยได้รับการสนับสนุนทรัพยากรกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 จากกระทรวงสาธารณสุข 23 เมษายน 2564
171 การสรุปชี้แจ้งการประชุมเตรียมความพร้อมเปิดโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งประเทศไทย วิทยาเขตสุโขทัย 23 เมษายน 2564
172 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตผลิตกัญชง (Hemp) จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 3/2564 23 เมษายน 2564
173 เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยโควิด 19 พร้อมกันนี้ยังได้นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 รอบที่ 2 23 เมษายน 2564
174 ร่วมรับมอบหน้ากากอนามัย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม.ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย 23 เมษายน 2564
175 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสุโขทัย และเตรียมรับสถานการณ์โควิด-19 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 14 เมษายน 2564
176 เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ภายใต้การดำเนินงานในหัวข้อ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” 13 เมษายน 2564
177 เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 และเยี่ยมเสริมกำลังใจกับผู้ปฏิบัติงานในด่านพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ 13 เมษายน 2564
178 ร่วมแถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสุโขทัย 12 เมษายน 2564
179 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาอายุรกรรม จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2564 10 เมษายน 2564
180 สอบสวนและถอดบทเรียนกรณีเด็กจมน้ำในเขตอำเภอทุ่งเสลี่ยมเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำในพื้นอำเภอทุ่งเสลี่ยม 8 เมษายน 2564
181 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการสื่อสารเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้านสุขภาพชุมชน เพื่อพัฒนาด้านการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ถูกวิธี ตามหลักสากล ซึ่งเน้นการทำงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point เป็นการอบรมแบบออนไลน์ 8 เมษายน 2564
182 “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” 7 เมษายน 2564
183 ออกตรวจเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในงานสักการะพระแม่ย่า จังหวัดสุโขทัย ปี 2564 7 เมษายน 2564
184 พิธีเปิดการดำเนินการให้วัคซีนโควิด 19 เข็มแรก ของจังหวัดสุโขทัย โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน ซึ่งผู้ได้รับวัคซีนเข็มแรกของจังหวัดสุโขทัย เข็มที่ 1 ได้แก่ ดร.นายแพทย์ปองพล วรปาณิ 6 เมษายน 2564
185 ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบบริการและพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ณ โรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน 3 เมษายน 2564
186 พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่นระดับชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564 18 มีนาคม 2564
187 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์แกนนำในพื้นที่ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานควบคุมยาสูบและแอลกอฮอล์ และชวนคนในชุมชน ลด ละ เลิก บุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 17 มีนาคม 2564
188 ยืนยัน #ตรวจไม่พบเชื้อ กลุ่มเสี่ยงสัมผัสสูงทั้ง 7 ราย จากกรณีผู้ป่วยหญิง #Covid19 กลับจากพม่าเข้าพื้นที่ #บ้านด่านลานหอย #สุโขทัย มีผู้ติดเชื้อเพียง 1 ราย ไม่มีรายใหม่ 15 มีนาคม 2564
189 ร่วมต้อนรับ นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการ และคณะกรรมการ เขตสุขภาพที่ 2 เพื่อประชุมคณะกรรมการเขตสัญจร ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 และเยี่ยมชมพื้นที่จังหวัดสุโขทัย 9 มีนาคม 2564
190 ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 2021 รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ 8 มีนาคม 2564
191 รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเสด็จติดตามผลงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุโขทัย 7 มีนาคม 2564
192 ประชุมและนำเสนอข้อมูลการป้องกันเด็กจมน้ำเสียชีวิตในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จังหวัดสุโขทัย 3 มีนาคม 2564
193 พิธีมอบโล่รางวัลและมอบใบประกาศเกียรติคุณ ระดับดีเยี่ยม ระดับดีมาก และระดับดี (พชอ., วิจัย, R2R, CQI) แก่บุคลากรสาธารณสุข 3 มีนาคม 2564
194 มหกรรมพัฒนคุณภาพชีวิต วิถีชีวิตใหม่ ประจำปี 2564 “Sukhothai New Normal” 3 มีนาคม 2564
195 ลงพื้นที่ปฏิบัติงานออกตรวจเฝ้าระวังและบังคับใช้กฏหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 27 กุมภาพันธ์ 2564
196 พิธีเปิดโครงการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมและสะโพกเทียมเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 27 กุมภาพันธ์ 2564
197 นิเทศติดตามการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อำเภอเมืองสุโขทัย 24 กุมภาพันธ์ 2564
198 รับการสนับสนุนทรัพยากรกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 จากกระทรวงสาธารณสุข 16 กุมภาพันธ์ 2564
199 พิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน 9 กุมภาพันธ์ 2564
200 ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมประเมินผลและติดตามการดำเนินงานในระบบคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 5 กุมภาพันธ์ 2564
201 เข้าร่วมเป็นกำลังใจให้แก่ นายบรรเจิด ทิศอุดร อสม.ดีเด่นระดับภาค ภาคเหนือ เพื่อคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564 3 กุมภาพันธ์ 2564
202 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ข้าราชการใหม่ โครงการฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในเขตสุขภาพที่ 2 “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2564 29 มกราคม 2564
203 ร่วมรับมอบผลิตภัณฑ์สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากบริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด 27 มกราคม 2564
204 นิเทศงาน ผลการดำเนินงาน ด้านสาธารณสุข รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 ณ เครือข่ายสุขภาพอำเภอเมืองสุโขทัย 27 มกราคม 2564
205 ประชุมคณะทำงานกลุ่มภารกิจบริหารจัดการสถานที่กักกัน ( Local Quarantine) และโรงพยาบาลสนาม (Field Hospital) 27 มกราคม 2564
206 บุคลากรจังหวัดสุโขทัย เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ร่วมอบรมข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ“หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปี 2564 26 มกราคม 2564
207 นิเทศติดตามการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อำเภอคีรีมาศ 26 มกราคม 2564
208 ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ระดับกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสุโขทัย รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ Web Conference 21 มกราคม 2564
209 ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และบูรพกษัตริย์สุโขทัยทุกพระองค์ 18 มกราคม 2564
210 ลงพื้นที่ตรวจดูความพร้อมของโรงแรมสุโขทัยแกรนด์รีสอร์ท แอนด์ สปา และมหาวิทยาลัย​การกีฬาแห่งชาติ​ วิทยาเขตสุโขทัย ซึ่งจะเป็นสถานที่พักพิงให้ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและเดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดได้ใช้เป็นสถานที่กักตัวเป็นเวลา 14 วัน 10 มกราคม 2564
211 ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ณ โรงแรมศรีวิไล สุโขทัย รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 8 มกราคม 2564
212 ร่วมลงพื้นที่ปฏิบัติงานออกตรวจบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 30 ธันวาคม 2563
213 ออกตรวจประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวัง ในร้านค้า สถานประกอบการจังหวัดสุโขทัย และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียน 29 ธันวาคม 2563
214 แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนกรณีตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด 19 ในผู้ป่วยเพศหญิงอายุ 42 ปี เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ผู้ป่วยรายดังกล่าวได้เดินทางออกจากจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมกับเพื่อนอีก 2 คน ด้วยรถยนต์ส่วนตัว 27 ธันวาคม 2563
215 ร่วมลงพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย เพื่อสุ่มตรวจสอบร้านอาหารประเภทอาหารทะเลในพื้นที่อำเภอเมือง จำนวน 3 ร้าน 24 ธันวาคม 2563
216 Kick Off นโยบายสามหมอ จังหวัดสุโขทัย “คนสุโขทัยทุกคน มีหมอประจำตัว 3 คน” ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป้อม 18 ธันวาคม 2563
217 กิจกรรมถอดบทเรียนระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 2 16 ธันวาคม 2563
218 รับบริจาคตู้แช่เย็นเอนกประสงค์ จาก บริษัท เมดิเซเลส จำกัด และ บริษัท ซีอีที มาร์เก็ตติ้งแอนด์ดีสบิวชั่น จำกัด 14 ธันวาคม 2563
219 เข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ 13 ธันวาคม 2563
220 ตรวจประเมินมาตรการการป้องกันโรคโควิด 19 พร้อมทั้งกำชับให้ผู้ประกอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด 7 ธันวาคม 2563
221 พิธีวางพานพุ่ม ถวายบังคม และกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 4 ธันวาคม 2563
222 นำสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมค่ายพัฒนาศักยภาพสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 24 ประจำปี 2563 22 พฤศจิกายน 2563
223 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสุโขทัย 18 พฤศจิกายน 2563
224 แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมอัมพุ บ้านหมอรีสอร์ท 18 พฤศจิกายน 2563
225 ลงพื้นที่เตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ON 16 พฤศจิกายน 2563
226 ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2563 14 พฤศจิกายน 2563
227 “เตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุโขทัย” 14 พฤศจิกายน 2563
228 ชมรมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและตรวจสุขภาพช่องปาก 12 พฤศจิกายน 2563
229 เจ้าของกิจการและพนักงาน ร้านอาหารบ้านครูอิ๋ว ผลการตรวจไม่พบเชื้อโควิด 19 ทุกราย 12 พฤศจิกายน 2563
230 เจ้าของกิจการและพนักงานร้านอาหาร TASTE OF HATAI ผลไม่พบเชื้อทุกราย 12 พฤศจิกายน 2563
231 เข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ “นโยบายการแพทย์ก้าวหน้า กรมการแพทย์ ปีงบประมาณ 2564” 11 พฤศจิกายน 2563
232 ร่วมแถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสุโขทัย 9 พฤศจิกายน 2563
233 เปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 8 พฤศจิกายน 2563
234 เปิดให้บริการผู้ป่วยตามโครงการ“หน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563” 7 พฤศจิกายน 2563
235 โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 7 พฤศจิกายน 2563
236 ร่วมต้อนรับคณะ ปธพ.8 และประชุมชี้แจงรายละเอียดกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อม แต่ละคลินิก และหน่วยแพทย์อาสาคลินิกเฉพาะทางฯ ในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 7 พฤศจิกายน 2563
237 โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่4 ประจำปี 2563 7 พฤศจิกายน 2563
238 ร่วมอัญเชิญไฟพระฤกษ์ และพระประทีปพระราชทาน 1 พฤศจิกายน 2563
239 เข้าร่วมพิธีรับไฟพระฤกษ์และประทีปพระราชทาน 1 พฤศจิกายน 2563
240 ร่วมแถลงข่าว “ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยพบสื่อมวลชน” ประจำเดือนตุลาคม 2563 1 พฤศจิกายน 2563
241 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2563 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 27 ตุลาคม 2563
242 ร่วมแถลงข่าว “โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 4 ประจาปี 2563” 27 ตุลาคม 2563
243 ออกประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฏหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2563 24 ตุลาคม 2563
244 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี เพื่อแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 24 ตุลาคม 2563
245 ร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ระบบสุขภาพประชาชนในบทบาททีมสุขภาพตามรอยสมเด็จย่า ประจำปี 2563 24 ตุลาคม 2563
246 ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายดอกไม้เพลิงในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากดอกไม้เพลิงที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุและอัคคีภัย ในช่วงกิจกรรมประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ประจำปี 2563 24 ตุลาคม 2563
247 ร่วมประกอบพิธีน้อมรำลึก 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 24 ตุลาคม 2563
248 ร่วมแถลงข่าวการจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2563 24 ตุลาคม 2563
249 ร่วมงานแถลงข่าวการจัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ กำหนดจัดโครงการฯ ในวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 15 ตุลาคม 2563
250 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดบึงครอบศรัทธาราม ต.บ้านใหม่สุขเกษม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 15 ตุลาคม 2563
251 ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 15 ตุลาคม 2563
252 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป พร้อมทั้ง วางพวงมาลา และถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 15 ตุลาคม 2563
253 รับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิ พอ.สว. 7 ตุลาคม 2563
254 มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้ปฏิบัติการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดสุโขทัย (EMR 40 ชั่วโมง รุ่น 7/63) 26 กันยายน 2563
255 กิจกรรม จิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 26 กันยายน 2563
256 ร่วมต้อนรับ นพ.ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. และคณะ พร้อมด้วยหน่วยราชการในพระองค์ ในการสำรวจพื้นที่และประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จ 26 กันยายน 2563
257 การประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE และเยาวชนต้นแบบเก่งและดี (TO BE NUMBER ONE IDOL) จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2563 26 กันยายน 2563
258 รับโล่รางวัล เชิดชูเกียรติ พื้นที่ต้นแบบการเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 18 กันยายน 2563
259 นำทีมคว้าชัย 3 รางวัลใหญ่ ในการประกวดผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในงานครบรอบ 18 ปี มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ปี 2563 18 กันยายน 2563
260 ติดตามการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสถานประกอบการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย 18 กันยายน 2563
261 ปฏิบัติงานออกตรวจบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ในตลาดสดสาธารณะ (1) เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 18 กันยายน 2563
262 ร่วมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2563 18 กันยายน 2563
263 สมาชิกชมรมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและตรวจสุขภาพช่องปาก 9 กันยายน 2563
264 เปิดคลินิกหมอครอบครัวหน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน 9 กันยายน 2563
265 โครงการส่งเสริมการปลูกและพัฒนากัญชาทางการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านไทย ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2563 9 กันยายน 2563
266 ร่วมต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นจังหวัดสุโขทัย 2 กันยายน 2563
267 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 การจัดทำแผนปฏิบัติการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2564 และเชิดชูเกียรติบุคลากรสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 2 2 กันยายน 2563
268 ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม ต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่จะลงพื้นจังหวัดสุโขทัย 2 กันยายน 2563
269 รับมอบเครื่องกำจัดเชื้อโรคในอากาศและอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรคให้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 31 สิงหาคม 2563
270 งานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2563 28 สิงหาคม 2563
271 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ผู้มารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 28 สิงหาคม 2563
272 ต้อนรับ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และคณะ ได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าในการแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย และมอบสิ่งของพระราชทาน จำนวน 4,490 ชุด 28 สิงหาคม 2563
273 ต้อนรับ นายบัญชา เตชะสกุล ผู้ช่วยประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ และคณะ เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย จำนวน 1,500 ชุด 28 สิงหาคม 2563
274 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย 28 สิงหาคม 2563
275 เปิดคลินิกหมอครอบครัวหน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตูม 26 สิงหาคม 2563
276 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยด้านเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ระยะที่ 5 25 สิงหาคม 2563
277 เปิดคลินิกหมอครอบครัวหน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชัย 25 สิงหาคม 2563
278 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย 25 สิงหาคม 2563
279 การอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้ปฏิบัติการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดสุโขทัย (EMR 40 ชั่วโมง รุ่น 5/63) 18 สิงหาคม 2563
280 ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563
281 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและเตรียมความพร้อมพิธีเปิดและรับมอบอาคาร ผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ (อาคารจิตเมตตา ชูชาติ ดาวนภา) ณ โรงพยาบาลคีรีมาศ 12 สิงหาคม 2563
282 พิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 2 10 สิงหาคม 2563
283 ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย สมาชิกชมรมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและตรวจสุขภาพช่องปาก 5 สิงหาคม 2563
284 เปิดห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางอณูชีวโมเลกุล สำหรับตรวจหาเชื้อโควิด-19 4 สิงหาคม 2563
285 ลงพื้นที่ออกตรวจบังคับใช้กฎหมาย เฝ้าระวัง มาตรการป้องกันควบคุมโรค ตามที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในการผ่อนคลายระยะที่ 5 4 สิงหาคม 2563
286 ร่วมลงนามถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณ เป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563
287 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 69 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563
288 ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 36/2563 และคณะอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 35/2563 23 กรกฎาคม 2563
289 บันทึกเสียงถวายพระพรแสดงความจงรักภักดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 23 กรกฎาคม 2563
290 บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล 23 กรกฎาคม 2563
291 รับมอบชุดสุขอนามัยส่วนบุคคล จำนวน 1,000 ชุด จากศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก เพื่อสนับสนุนให้กับประชาชนตามกลุ่มเป้าหมาย 20 กรกฎาคม 2563
292 อบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) 20 กรกฎาคม 2563
293 ลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ (MOU) TO BE NUMBER ONE มุ่งสู่เป้าหมาย “จังหวัดสุโขทัย ปลอดภัยจากยาเสพติด” 16 กรกฎาคม 2563
294 ประเมินและรับรองคุณภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ระดับจังหวัดสุโขทัย 16 กรกฎาคม 2563
295 งานเด็กจมน้ำของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาล เครือข่ายทีมผู้ก่อการดีจำนวน 24 คน ร่วมวิเคราะห์ปรึกษา หารือ แนวทางการป้องกันเด็กจมน้ำ อำเภอศรีสัชนาลัย 16 กรกฎาคม 2563
296 รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณแห่งความดี เรื่อง "อสม.เคาะประตูบ้านต้านโควิด-19" 15 กรกฎาคม 2563
297 ดำเนินการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active Case Finding) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเรือนจำจังหวัดสุโขทัย 13 กรกฎาคม 2563
298 ตรวจประเมินมาตรการของสถานประกอบการคล้ายสถานบริการที่ได้รับการผ่อนปรนมาตรการในระยะที่ 5 10 กรกฎาคม 2563
299 ร่วมทดสอบความพร้อม (Test Readiness) ของอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย เพื่อตรียมความพร้อมในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 10 กรกฎาคม 2563
300 ประเมินและรับรองคุณภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ระดับจังหวัดสุโขทัย 10 กรกฎาคม 2563