# เรื่อง วันประกาศ
1 ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานสาธารณสุขในพื้นที่ รับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานเครือข่ายสุขภาพอำเภอบ้านด่านลานหอย 9 มิถุนายน 2566
2 นำเสนอความก้าวหน้าตามตัวชี้วัด ผลงานเด่น ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานระบบบริการสุขภาพจังหวัดสุโขทัย 9 มิถุนายน 2566
3 ตรวจราชการประเด็นระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 2 9 มิถุนายน 2566
4 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง รุ่นที่ 1/2566 7 มิถุนายน 2566
5 ร่วมแสดงความจงรักภักดี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566
6 ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 46 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566
7 ร่วมพิธีบวงสรวงองค์พระแม่ย่าจำลอง 31 พฤษภาคม 2566
8 การประชุมวิชาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2566 Sukhothai Service Plan Sharing 2023 “ร่วมเล่าขานสิ่งดีๆของระบบบริการสุขภาพสุโขทัย” 23 พฤษภาคม 2566
9 การประชุมหารือแนวทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างสมเหตุผล (Rational Laboratory Use, RLU) 23 พฤษภาคม 2566
10 เปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดบ้านซ่าน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 23 พฤษภาคม 2566
11 ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่การเกิดอุบัติเหตุทางถนน 18 พฤษภาคม 2566
12 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยผู้บริหารระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุโขทัย 12 พฤษภาคม 2566
13 ร่วมกิจกรรมงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 8 พฤษภาคม 2566
14 เยี่ยมหญิงหลังคลอดและผู้ป่วย ที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย รวมทั้ง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และตรวจสุขภาพช่องปาก ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามเรือน 26 เมษายน 2566
15 พิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เด็กไทยใฝ่ดี” โดยคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 8 เมษายน 2566
16 เข้าร่วมประชุม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 2 29 มีนาคม 2566
17 เปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 27 มีนาคม 2566
18 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสุโขทัย เปิดให้บริการคลินิกมลพิษเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านด่านลานหอย 27 มีนาคม 2566
19 รับรางวัลพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ระดับเขตสุขภาพที่ 2 23 มีนาคม 2566
20 วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2566 จังหวัดสุโขทัย 23 มีนาคม 2566
21 ร่วมในพิธีเปิดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2566 “อสม.ทั่วไทย ร่วมใจ คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ” 21 มีนาคม 2566
22 มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับ นายมงคล ลือชูวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 21 มีนาคม 2566
23 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพระบบบริการปฐมภูมิ (ครู ข HA706) เขตสุขภาพที่ 2 14 มีนาคม 2566
24 เปิดกิจกรรม “วันไตโลก (World Kidney Day)” ปี 2566 13 มีนาคม 2566
25 ร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพ อสม. และภาคีเครือข่ายสาธารณสุขมูลฐาน เขตสุขภาพที่ 2 และ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 13 มีนาคม 2566
26 ประเมินและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชั้นนำของ ประเทศไทย ระดับจังหวัดสุโขทัย 13 มีนาคม 2566
27 ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ พอ.สว. จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 10 มีนาคม 2566
28 ลงพื้นที่ประเมินและรับรองคุณภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชั้นนำของประเทศไทย ระดับจังหวัดสุโขทัย 10 มีนาคม 2566
29 ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 10 มีนาคม 2566
30 ค่าคุณภาพอากาศ PM2.5 จ.สุโขทัย วันที่ 9 มี.ค. 2566 เวลา 15.00 น. 9 มีนาคม 2566
31 ออกนิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงาน ด้านสาธารณสุข รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 9 มีนาคม 2566
32 ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษาซึ่งกำลังศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเพื่อทดแทนการขาดแคลนอัตรากำลังของพยาบาลวิชาชีพ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 9 มีนาคม 2566
33 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือก อสม.ดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนระดับชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2566 6 มีนาคม 2566
34 28 กุมภาพันธ์ 2566 ปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 161 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 1 มีนาคม 2566
35 ตรวจพื้นที่สถานประกอบการผู้ยื่นขออนุญาตจำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า (กัญชา) ในพื้นที่อำเภอทุ่งเสลี่ยม จำนวน 12 แห่ง 1 มีนาคม 2566
36 ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการบูรณาการขับเคลื่อนเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค และแจ้งเตือนภัย เขตสุขภาพที่ 2 1 มีนาคม 2566
37 การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 1 มีนาคม 2566
38 การประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ 13 ประจำปี 2566 ระดับภาคเหนือ 27 กุมภาพันธ์ 2566
39 รำถวายพระแม่ย่า ในงานสักการะพระแม่ย่า จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2566 26 กุมภาพันธ์ 2566
40 ระชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในงานสักการะพระแม่ย่า จังหวัดสุโขทัย ปี 2566 25 กุมภาพันธ์ 2566
41 รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 23 กุมภาพันธ์ 2566
42 กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม 23 กุมภาพันธ์ 2566
43 การประชุมพิจารณากลั่นกรองค่าใช้จ่ายในการจัดบริการฟื้นฟู ปีงบประมาณ 2565 23 กุมภาพันธ์ 2566
44 เปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนชัยมงคลพิทยา ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 17 กุมภาพันธ์ 2566
45 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับชาติ สาขาสุขภาพจิตชุมชน 17 กุมภาพันธ์ 2566
46 เปิดอาคารแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลศรีนคร 15 กุมภาพันธ์ 2566
47 เข้าร่วมประกวดการนำเสนอ ผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2566 11 กุมภาพันธ์ 2566
48 รับรางวัลทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ป้องกันการจมน้ำ ประเภทองค์กรสนับสนุน ทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ป้องกันการจมน้ำ “จังหวัดดีเด่น” ระดับประเทศ 11 กุมภาพันธ์ 2566
49 พิธีเปิดโครงการวันมะเร็งโลก (Sukhothai Cancer Day) จังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ 2566 และมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดภาพระบายสีในประเภทประถมศึกษา และประเภทประชาชน 7 กุมภาพันธ์ 2566
50 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่มอบนโยบายและเสริมพลังการดำเนินงานให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดสุโขทัย 6 กุมภาพันธ์ 2566
51 พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น โรงพยาบาลสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 6 กุมภาพันธ์ 2566
52 รับมอบอาคารจิตเมตตา ชูชาติ ดาวนภา โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย จากคุณชูชาติ เพ็ชรอำไพ คุณดาวนภา เพชรอำไพ บริษัทเมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 6 กุมภาพันธ์ 2566
53 มอบเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมตามโครงการเยาวชนเก่งและดี TO BE NUMBER ONE จิตอาสา ทำความดี เพื่อผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ผู้พิการ จังหวัดสุโขทัย 1 กุมภาพันธ์ 2566
54 มอบใบประกาศเกียรติคุณรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ระดับเกียรติบัตร ปี 2565 1 กุมภาพันธ์ 2566
55 มอบเกียรติบัตรผลการคัดเลือกการนำเสนอผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE 1 กุมภาพันธ์ 2566
56 มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ หน่วยบริการที่มีผลงานการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น (เข็ม 3) ในกลุ่มประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป 1 กุมภาพันธ์ 2566
57 มอบเกียรติบัตร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอุดมดรุณี 31 มกราคม 2566
58 มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติอำเภอที่มีผลงานการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น (เข็ม 3) ในกลุ่มประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปและกลุ่ม 608 สูงที่สุดของจังหวัดสุโขทัย 31 มกราคม 2566
59 ออกนิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 ณ เครือข่ายสุขภาพอำเภอศรีสัชนาลัย 23 มกราคม 2566
60 ลงพื้นที่ประเมินและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชั้นนำของประเทศไทย ระดับจังหวัดสุโขทัย ในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัย 20 มกราคม 2566
61 ร่วมจัดนิทรรศการโครงการหมู่บ้านรุ่งอรุณแห่งความสุขอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 20 มกราคม 2566
62 รับรางวัลการขับเคลื่อนงาน การพัฒนาระบบบริการตรวจสุขภาพดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ 2 พิษณุโลก 19 มกราคม 2566
63 ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรม TO BE NUMBER ONE และของดีเมืองสุโขทัย ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) 19 มกราคม 2566
64 ประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2566 19 มกราคม 2566
65 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ 2 และร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement:PA) 19 มกราคม 2566
66 รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เพิ่มภูมิสู้โควิด ทุกชีวิตปลอดภัย ประเภท "ความก้าวหน้ารวดเร็ว" ในการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น 13 มกราคม 2566
67 นำของเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก นมและขนม มอบให้กับเด็ก เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 12 มกราคม 2566
68 เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการประจำเดือน ในรูปแบบกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 1 12 มกราคม 2566
69 พิธีเปิดโครงการรณรงค์ ผ่าตัดตาต้อกระจก ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 8 มกราคม 2566
70 บวงสรวงพระมหาเมตตรัยโย พระพุทธรูปประจำสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุโขทัย และร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล 6 มกราคม 2566
71 คณะผู้บริหารเข้าพบเพื่อขอพรสวัสดีปีใหม่ 2566 นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย 4 มกราคม 2566
72 ร่วมพิธีสวมเกศ เบิกเนตร สไบห่มพระพุทธรูป (หลวงพ่อทันใจ) 4 มกราคม 2566
73 มอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติพื้นที่ “เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ จังหวัดสุโขทัย” ปี 2565 31 ธันวาคม 2565
74 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กศน. จังหวัดสุโขทัย และพิธีเปิดศูนย์ประสานงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE กศน. จังหวัดสุโขทัย 26 ธันวาคม 2565
75 โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ภายใต้กิจกรรม “TO BE NUMBER ONE สัญจร จังหวัดสุโขทัย ปี 2566” 26 ธันวาคม 2565
76 นิเทศงาน ผลการดำเนินงาน ด้านสาธารณสุข รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 22 ธันวาคม 2565
77 พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนาม ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 21 ธันวาคม 2565
78 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 21 ธันวาคม 2565
79 การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2023 ภาคเหนือ 19 ธันวาคม 2565
80 ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 19 ธันวาคม 2565
81 ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ 2566 14 ธันวาคม 2565
82 เข้าร่วมรายการ “สารจากผู้ว่า” ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัย (สวท.สุโขทัย) FM 93.75 MHz 14 ธันวาคม 2565
83 ร่วมประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดสุโขทัย 14 ธันวาคม 2565
84 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 11/2565 14 ธันวาคม 2565
85 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป วางพานพุ่ม และถวายบังคมเนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 6 ธันวาคม 2565
86 กิจกรรมการไหว้พระ สวดมนต์ และนั่งสมาธิ ทุกวันศุกร์ 6 ธันวาคม 2565
87 ร่วมส่งมอบรถเข็นผู้ป่วย จำนวน 10 คัน พร้อมด้วยแพมเพิส และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 29 พฤศจิกายน 2565
88 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะให้บริการเลิกบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำหรับเจ้าหน้าที่ให้บริการเลิกบุหรี่ ในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดสุโขทัย 25 พฤศจิกายน 2565
89 “มหกรรม พลังคน พชอ.ครั้งที่ 2 คุณภาพชีวิตวิถีใหม่” 25 พฤศจิกายน 2565
90 ร่วมงานสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 24และรับรางวัลเครือข่ายเฝ้าระวังสอบสวนโรค ประจำปี 2565 25 พฤศจิกายน 2565
91 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 11 พฤศจิกายน 2565
92 ร่วมพิธีรับไฟพระฤกษ์และพระประทีปพระราชทาน งานประเพณี ลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565 8 พฤศจิกายน 2565
93 ร่วมพิธีถวายพระกฐินพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อน้อมนำมาถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ 8 พฤศจิกายน 2565
94 ร่วมพิธีเปิดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 31 ตุลาคม 2565
95 ร่วมเปิดงานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ วิถีใหม่ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565 31 ตุลาคม 2565
96 ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 31 ตุลาคม 2565
97 ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนนโยบายสู่แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ 2566 26 ตุลาคม 2565
98 ขอเชิญเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 25 ตุลาคม 2565
99 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี 25 ตุลาคม 2565
100 การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจ สอน. และ รพ.สต. ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 12 ตุลาคม 2565
101 โครงการเพิ่มสมรรถนะการจัดการสุขภาพชุมชนผ่านกระบวนการเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพโดยการเรียนรู้ร่วมกันในปฏิบัติท่ามกลางความเป็นจริง 10 ตุลาคม 2565
102 ร่วมมอบของช่วยเหลืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ประสบอุทกภัย 10 ตุลาคม 2565
103 5 ข้อควรรู้ เตรียมตัวก่อนร่วมงาน เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียร จังหวัดสุโขทัย 6 ตุลาคม 2565
104 คณะกรรมการบริหารฯ และสมาชิกแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดสุโขทัย ร่วมแสดงความยินดีกับ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านบริหาร) 6 ตุลาคม 2565
105 ร่วมรับมอบปัจจัยจัดตั้งกองทุนนิธิ เนื่องในวันกตัญญูบูรพาจารย์ 64 ปี พระเดชพระคุณพระมงคลพัฒนพิธาน เจ้าอาวาสวัดพิพัฒน์มงคล 4 ตุลาคม 2565
106 เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานกระทรวงสาธารณสุข ผ่านระบบการประชุมทางไกล 4 ตุลาคม 2565
107 มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายวิชาญ มีเครือรอด ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านบริหาร) 4 ตุลาคม 2565
108 ร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติฯ บุคลากรสาธารณสุขและร่วมแสดงมุทิตาจิต พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกแด่สมาชิกแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดสุโขทัย ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 1 ตุลาคม 2565
109 ร่วมมอบของที่ระลึกในโอกาสที่ นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2565 1 ตุลาคม 2565
110 การประชุมคณะกรรมการวางแผน และประเมินผล ครั้งที่ 9/2565 1 ตุลาคม 2565
111 ลงพื้นที่ ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย เพื่อเตรียมสถานที่ในการจัด “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” 26 กันยายน 2565
112 “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” 26 กันยายน 2565
113 มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติ ให้กับ ผู้ให้การสนับสนุน และผู้ที่มีผลงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุโขทัย 26 กันยายน 2565
114 ร่วมประชุม “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” 23 กันยายน 2565
115 กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำป้องกันยาเสพติด TO BE NUMBER ONE SUKHOTHAI ประจำปี 2565 23 กันยายน 2565
116 คัดเลือกตัวแทนเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL และคัดเลือก TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE จังหวัดสุโขทัย ปี 2565 22 กันยายน 2565
117 ประชุมเตรียมความพร้อม “โครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดินวิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” จังหวัดสุโขทัย 22 กันยายน 2565
118 ร่วมพิธีทำบุญและฟังเทศน์เฉลิมพระธรรมบารมีใน "อุภินนมัตถจรกถา“ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 กันยายน 2565
119 ร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ที่ได้รับรางวัลผลงานวิชาการ ประจำปี 2565 2 กันยายน 2565
120 มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมประชุมเชิงปฎิบัติการเผยแพร่ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฎิบัติงานในศูนย์คัดกรองจังหวัดสุโขทัย (ครู ข.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2 กันยายน 2565
121 ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ จาก นายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 31 สิงหาคม 2565
122 โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดทักษะการพิมพ์สามมิติ (3D Printing) เพื่อการออกแบบและสร้างกายอุปกรณ์ Carpenter Project : 3D Printed Hand Prosthesis for Carpenters and Others 30 สิงหาคม 2565
123 การประชุมคณะกรรมการวางแผน และประเมินผล ครั้งที่ 8/2565 29 สิงหาคม 2565
124 การประชุมกำกับ ติดตาม และประเมินผลแบบเสริมพลังกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กปท.) ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ 2565 25 สิงหาคม 2565
125 การประชุม “เสริมสร้างพลังในทีมผู้บริบาลผู้เป็นเบาหวานและอาสาสมัครสาธารณสุข” เขตสุขภาพที่ 2 25 สิงหาคม 2565
126 เปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสุโขทัย ณ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ตำบลบ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 22 สิงหาคม 2565
127 แสดงความยินดีกับ นายแพทย์วิชัย วนรัตน์วิจิตร ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ รักษาการในตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 22 สิงหาคม 2565
128 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่น ระดับประเทศ ของชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 17 สิงหาคม 2565
129 พิธีมอบถุงพระราชทานให้กับประชาชนในพื้นที่ จำนวน 3 คน พิธีเปิดป้ายสวนเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมรักแม่ ห่วงแม่ พาแม่ตรวจสุขภาพ และกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ในโครงการ 90 พรรษา 90 ล้าน ซีซี 15 สิงหาคม 2565
130 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 15 สิงหาคม 2565
131 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผล การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ จังหวัดสุโขทัย 8 สิงหาคม 2565
132 ลงพื้นที่เยี่ยม น.ส.จันทิมา บุญเรือง หรือน้องพลอย อายุ 17 ปี พร้อมบิดา มารดา ณ บ้านเลขที่ 35/16 หมู่ 5 ต.ยางซ้าย อ.เมือง จ.สุโขทัย เพื่อให้การดูแลรักษา และ คำปรึกษาด้านสุขภาพ 8 สิงหาคม 2565
133 เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 5 สิงหาคม 2565
134 ร่วมตรวจราชการระบบสุขภาพปฐมภูมิ ครั้งที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดตาก 4 สิงหาคม 2565
135 นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เข้ารับพระราชทาน รางวัลบุคคลผู้ปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ประจําปี 2565 1 สิงหาคม 2565
136 คว้าชัย ประกวดการนำเสนอผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ในงานมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565 1 สิงหาคม 2565
137 เปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสุโขทัย เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (วันที่ 18 กรกฎาคม) 22 กรกฎาคม 2565
138 ถอดบทเรียน รับการประเมินผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รอบลงพื้นที่ จังหวัดสุโขทัย ปี 2565 13 กรกฎาคม 2565
139 ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา สังฆทาน และปัจจัย 13 กรกฎาคม 2565
140 ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 8 กรกฎาคม 2565
141 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 7 กรกฎาคม 2565
142 กล่าวต้อนรับและให้โอวาทบุคลากร แพทย์ผู้สำเร็จการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านรับต้นสังกัดจังหวัดสุโขทัย 7 กรกฎาคม 2565
143 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกตำบลจัดการคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 2 1 กรกฎาคม 2565
144 นายอัศวิน ลิ้มฤกษ์ลำรึก “คนดีศรีปฐมภูมิ สาขาสหวิชาชีพดีเด่น” ประจำปี 2565 ระดับเขตสุขภาพที่ 2 1 กรกฎาคม 2565
145 เปิดคลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะท้อ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย 29 มิถุนายน 2565
146 นำเสนอผลงาน เพื่อคัดเลือกตัวแทนเขตสุขภาพที่ 2 เข้าร่วมนำเสนอผลงานระดับภาคเหนือ 29 มิถุนายน 2565
147 รายงานความเป็นมาของโครงการ อบรม Basic Course of Family Medicine for Primary Care Doctor เขตสุขภาพที่ 2 27 มิถุนายน 2565
148 ลงพื้นที่เพื่อถอดบทเรียนการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในการรับมือโรค COVID-19 10 มิถุนายน 2565
149 พิธีการลงนามบันทึกการส่งมอบการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 10 มิถุนายน 2565
150 สรุปผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2/2565 10 มิถุนายน 2565
151 ประเมินและรับรองคุณภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ระดับจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2 2 มิถุนายน 2565
152 ต้อนรับและให้โอวาทในการรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่ 2 มิถุนายน 2565
153 เปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายวิถีใหม่ ก้าวท้าใจ ปี 2565 27 พฤษภาคม 2565
154 มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติ ให้กับผู้ให้การสนับสนุน และผู้ที่มีผลงานโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุโขทัย ปี 2564 27 พฤษภาคม 2565
155 โครงการฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแบบ Online หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี”ประจำปี 2565 27 พฤษภาคม 2565
156 ออกตรวจเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ในวันวิสาขบูชา 17 พฤษภาคม 2565
157 จัดประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการส่งต่อ จังหวัดสุโขทัย เพื่อให้มีการขับเคลื่อนการส่งต่อและการใช้ระบบ Thai Refer 11 พฤษภาคม 2565
158 ประชุมเพื่อคืนข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน 11 พฤษภาคม 2565
159 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนในชุมชนในพื้นที่นำร่องทั้ง 9 อำเภอ 11 พฤษภาคม 2565
160 มอบใบประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (Long Term Care) ดีเด่น จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565 3 พฤษภาคม 2565
161 มอบใบประกาศเกียรติคุณเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอ ที่มีผลการดำเนินงานการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มกระตุ้น (เข็ม 3) กลุ่ม 608 3 พฤษภาคม 2565
162 มอบรางวัลพื้นที่ต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก แก่หน่วยบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการแพทย์แผนไทย ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565 3 พฤษภาคม 2565
163 มอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ เนื่องในประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “วิชาการก้าวไกล Sukhothai New Normal” 3 พฤษภาคม 2565
164 มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแสดงความยินดีในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็น อสม. ดีเด่นระดับจังหวัด ระดับเขตสุขภาพที่ 2 และระดับภาค ภาคเหนือ ปีพุทธศักราช 2565 3 พฤษภาคม 2565
165 เปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสุโขทัย ณ วัดปัจจันตคารามวาสี ต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 22 เมษายน 2565
166 ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลเมืองเก่า เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหา และวางแผนสนับสนุน การพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ให้สมพระเกียรติ 22 เมษายน 2565
167 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อให้ความร่วมมือในการพัฒนาให้จังหวัดสุโขทัยเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาที่เกิดจากการบูรณาการ 22 เมษายน 2565
168 ร่วมติดตามด่านปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงสงกรานต์ 2565 12 เมษายน 2565
169 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกกัญชาและกัญชง จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2/2565 11 เมษายน 2565
170 ประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565 “วิชาการก้าวไกล Sukhothai New Normal” 11 เมษายน 2565
171 สมาชิกแม่บ้านสาธารณสุข รับรางวัลผลการดำเนินงานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขดีเด่น อันดับที่ 2 ของประเทศ 30 มีนาคม 2565
172 นิเทศ ติดตามงานวัณโรค ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานวัณโรค เพื่อลดอัตราผู้ป่วยวัณโรคเสียชีวิต และเร่งรัดดำเนินการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ค้นหาผู้ป่วยวัณโรค 30 มีนาคม 2565
173 การประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ 12 ประจำปี 2565 ภาคเหนือ 30 มีนาคม 2565
174 ร่วมประกวดการนำเสนอผลงาน จังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2565 30 มีนาคม 2565
175 พิธีเปิดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2565 “อสม.หมอคนที่ 1 ต้นแบบสุขภาพ ผู้นำจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต” 21 มีนาคม 2565
176 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. มีทีมแพทย์/ทันตแพทย์/ เภสัชกร/พยาบาลวิชาชีพ/บุคลากรสาธารณสุข และอาสาสมัคร พอ.สว. จาก รพ.คีรีมาศ, สสอ.คีรีมาศ และรพ.สต. ในสังกัด ร่วมให้บริการประชาชน 21 มีนาคม 2565
177 ขับเคลื่อนการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ 10 มีนาคม 2565
178 มอบสเปรย์หญ้าดอกขาวและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อช่วยเลิกบุหรี่ ในคลินิกเลิกบุหรี่ โรงพยาบาลทุกแห่ง ในจังหวัดสุโขทัย 10 มีนาคม 2565
179 ร่วมต้อนรับ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (วัดปากแคว) ตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย 22 กุมภาพันธ์ 2565
180 ร่วมต้อนรับ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกงไกรลาศ 22 กุมภาพันธ์ 2565
181 ประชุมการตรวจสอบภายในตามเกณฑ์การประเมินควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงตามแบบ 5 มิติ (EIA) 22 กุมภาพันธ์ 2565
182 ร่วมต้อนรับ นพ.เทวัญ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก และคณะจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 14 กุมภาพันธ์ 2565
183 ร่วมพิธีเปิดงานนมัสการปิดทองหลวงพ่อสองพี่น้องวัดหนองโว้ง ประจำปี 2565 14 กุมภาพันธ์ 2565
184 กิจกรรมก้าวท้าใจ “ก้าวท้าใจ Season 4 วิถีถัดไป พิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ” 13 กุมภาพันธ์ 2565
185 เข้าร่วมรับการประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด ณ โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม และโรงพยาบาลกงไกรลาศ ประจำปี 2565 13 กุมภาพันธ์ 2565
186 เปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสุโขทัย 3 กุมภาพันธ์ 2565
187 มอบโล่เกียรติคุณ ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ผ่านมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2564 2 กุมภาพันธ์ 2565
188 ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการผลิต (ปลูก) กัญชง ณ วิสาหกิจชุมชมยุ้งข้าวหอมอันนา ตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ 26 มกราคม 2565
189 ออกติดตาม นิเทศงาน ผลการดำเนินงาน ด้านสาธารณสุข รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 ณ เครือข่ายสุขภาพอำเภอกงไกรลาศ 26 มกราคม 2565
190 เปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสุโขทัย 25 มกราคม 2565
191 การนิเทศงานและตรวจราชการกรณีปกติ ครั้งที่ 1/2565 ประเด็น Agenda Based กัญชาทางการแพทย์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานกัญชาทางการแพทย์ทุกมิติของจังหวัดสุโขทัย 19 มกราคม 2565
192 รวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประเด็นระบบสุขภาปฐมภูมิ เพื่อการขับเคลื่อนงานระบบสุขภาพปฐมภูมิ/งานพชอ. /รพ.สต.ติดดาว และสามหมอ 19 มกราคม 2565
193 ตรวจราชการ เพื่อติดตามความก้าวหน้า การขับเคลื่อนผลงานระบบบริการสุขภาพ จังหวัดสุโขทัย 19 มกราคม 2565
194 ออกติดตาม นิเทศงาน ผลการดำเนินงาน ด้านสาธารณสุข รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 ณ เครือข่ายสุขภาพอำเภอสวรรคโลก 12 มกราคม 2565
195 ประเมินและรับรองคุณภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ระดับจังหวัดสุโขทัย 12 มกราคม 2565
196 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 12 มกราคม 2565
197 ประเมินและรับรองคุณภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ระดับจังหวัดสุโขทัย 12 มกราคม 2565
198 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ เข้าร่วมพิธีปัจฉิมโอวาทในโอกาสการสำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) 8 มกราคม 2565
199 ประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1 29 ธันวาคม 2564
200 คว้าชัย 5 รางวัลใหญ่ ในการประกวดผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในงานครบรอบ 19 ปี 24 ธันวาคม 2564
201 การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2022 ภาคเหนือ 7 ธันวาคม 2564
202 การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 4/2565 3 ธันวาคม 2564
203 เปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 30 พฤศจิกายน 2564
204 รับมอบชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 2,000 ชุด จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 17 พฤศจิกายน 2564
205 ลงพื้นที่รับฟังปัญหา อุปสรรค โครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทย 17 พฤศจิกายน 2564
206 รับมอบชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 6,020 ชุด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม.ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย 16 พฤศจิกายน 2564
207 เข้าชมงานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย 2564 8 พฤศจิกายน 2564
208 ติดตามการเตรียมความพร้อม การรับการประเมินผลงานรอบลงพื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวด จังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE 8 พฤศจิกายน 2564
209 ทอดกฐินปลอดภัย ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 1 พฤศจิกายน 2564
210 รับมอบชุดกาวน์กันน้ำ จำนวน 172 ชุด ถุงมือยางจำนวน 172 กล่อง หมวกคลุมผม จำนวน 172 แพ็ค ชุด PPE จำนวน 282 ชุด 17 ตุลาคม 2564
211 รับมอบน้ำยาตรวจหาเชื้อโควิด-19 ใช้กับเครื่องอัตโนมัติ พร้อมชุดอุปกรณ์เก็บตัวอย่าง จำนวน 12,000 ชุด จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 17 ตุลาคม 2564
212 เยี่ยมจุดบริการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน/นักศึกษา อายุ 12 ปีขึ้นไป ณ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 12 ตุลาคม 2564
213 พิธีมอบถุงยังชีพ จำนวน 500 ชุด 8 ตุลาคม 2564
214 ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับสมาชิกแม่บ้านสาธารณสุข 8 ตุลาคม 2564
215 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและตรวจสุขภาพช่องปาก โดยทันตแพทย์หญิง ภัทราพร เมฆพัฒน์ พร้อมมอบสิ่งของแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุและผู้พิการ 8 ตุลาคม 2564
216 มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 8 ตุลาคม 2564
217 ร่วมรับมอบรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย (Biosafety mobile unit) 4 ตุลาคม 2564
218 พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 4 ตุลาคม 2564
219 พิธีเปิดโครงการ (Kick Off ) การให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือก “ ซิโนฟาร์ม ” จังหวัดสุโขทัย ณ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 28 กันยายน 2564
220 ร่วมต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย 28 กันยายน 2564
221 เยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงพยาบาลสุโขทัย 24 กันยายน 2564
222 ส่งมอบวัสดุสาธิตป้องกันโรคโควิด 19 ซึ่งได้รับสนับสนุนจากศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก จำนวน 218 ชุด 24 กันยายน 2564
223 รับมอบชุด PPE จำนวน 50 ชุดและ น้ำดื่มจำนวน 30 โหล จากสมาคมเตี้ยอันในประเทศไทย ร่วมกับสมาคมเตี้ยอันสุโขทัย และ เอสซีจี โฮม แสงอุปกรณ์ สุโขทัย 24 กันยายน 2564
224 รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จาก คณะนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 3 รุ่นที่ 2 24 กันยายน 2564
225 รับมอบกล่องความห่วงใย จากบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,000 กล่อง 24 กันยายน 2564
226 ดร.ภญ.ธีรยา วรปาณิ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดสุโขทัย นำทีมสมาชิกแม่บ้านสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 12 กันยายน 2564
227 พิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสุโขทัย อำเภอสวรรคโลก ในการให้บริการวัคซีนพระราชทาน“ซิโนฟาร์ม”จาก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 11 กันยายน 2564
228 พิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดสุโขทัย อำเภอศรีสัชนาลัย ในการให้บริการวัคซีนพระราชทาน“ซิโนฟาร์ม” จาก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 11 กันยายน 2564
229 ร่วมรับมอบ น้ำดื่ม 70 แพค และเครื่องใช้อุปโภคบริโภค จากบริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) 11 กันยายน 2564
230 ประชุมโครงการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 8 กันยายน 2564
231 ให้คำแนะนำในการขออนุญาตผลิต (ปลูก) กัญชง แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดสุโขทัยที่มีความสนใจ 4 กันยายน 2564
232 ประชุมวิชาการ 13th Asia Pacific Conference on Tobacco or Health 2021 (APACT 2021) 4 กันยายน 2564
233 ส่ง 3 นักรบเสื้อขาวลงพื้นที่สู้ภัยโควิด – 19 4 กันยายน 2564
234 ติดตามผลการดำเนินงานสุขภาพจิตในสถานการณ์โควิด-19 2 กันยายน 2564
235 ร่วมรับมอบ “ข้าวสารรัชมงคล และรถทดลองขับโตโยต้าไฮลักซ์รีโว่” เป็นระยะเวลา 3 เดือน 2 กันยายน 2564
236 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นพ.สสจ.สุโขทัย กล่าวต้อนรับและให้โอวาทการรายงานตัว แก่พนักงานราชการทั่วไป 2 กันยายน 2564
237 รับมอบสื่อเทคโนโลยีสุขภาพจิต เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ในการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 31 สิงหาคม 2564
238 รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ถุงยังชีพ และเครื่องอุปโภคบริโภค จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย ในกิจกรรม “วัฒนธรรมรวมใจ ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” 31 สิงหาคม 2564
239 มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณรางวัล บวร.ร.-อย. ดีเด่น จากการนำเสนอผลงาน ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพปี พ.ศ.2564 31 สิงหาคม 2564
240 รับมอบชุดป้องกันร่างกาย (PPE) พร้อมถุงครอบรองเท้า จำนวน 250 ชุด จากกลุ่มเพื่อนหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) 24 สิงหาคม 2564
241 คุณชูชาติ-คุณดาวนภา เพ็ชรอำไพ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด(มหาชน) บริจาคครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดสุโขทัย 19 สิงหาคม 2564
242 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด–19 ณ สถานที่ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนของโรงพยาบาลกงไกรลาศ 18 สิงหาคม 2564
243 โครงการประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย ภายใต้หัวข้อ “การท่องเที่ยววิถีใหม่ สุขใจ ณ สุโขทัย” 18 สิงหาคม 2564
244 รับมอบน้ำดื่ม และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ถุงมือทางการแพทย์ พร้อมเงินสด จำนวน 70,000 บาท 18 สิงหาคม 2564
245 รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จากภาคเอกชนสุโขทัยร่วมใจช่วยภัยโควิด 19 18 สิงหาคม 2564
246 รับมอบชุดอุปกรณ์ฉีดพ่น พร้อมน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและถุงแยกขยะ ติดเชื้อจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 18 สิงหาคม 2564
247 รับมอบหน้ากาก N95 จำนวน 1,000 ชิ้น ชุดป้องกันส่วนบุคคล จำนวน 130 ชุดและยาแคปซูลฟ้าทะลายโจรสกัด จำนวน 264 แผง จากสมาคมร้านขายยาจังหวัดสุโขทัย 13 สิงหาคม 2564
248 ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 9 สิงหาคม 2564
249 สสจ.สุโขทัย สนับสนุนบุคลากรสาธารณสุข จำนวน 9 คน ช่วยดำเนินการค้นหาผู้ติดเชื้อในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25 กรกฎาคม 2564
250 รับมอบข้าวกล่อง จำนวน 50 กล่อง ขนมรังผึ้ง จำนวน 50 ชิ้น และ น้ำดื่ม จำนวน 60 ขวด 21 กรกฎาคม 2564
251 รับมอบถุงมือยาง จำนวน 2000 คู่ และเจลล้างมือขนาด 50 ml จำนวน 240 หลอด จากบริษัท เอส.พี.แวน จำกัด และคณะศิษย์เก่าโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ปี 2515 16 กรกฎาคม 2564
252 ประธานแม่บ้านสาธารณสุข พร้อมด้วย องค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน เพื่อให้กำลังใจ ตรวจสุขภาพร่างกาย 15 กรกฎาคม 2564
253 ลงพื้นที่เปิดใช้โรงพยาบาลสนาม ณ โรงแรมไพลิน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 15 กรกฎาคม 2564
254 นำทีมสมาชิกแม่บ้านสาธารณสุขฯ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน เพื่อให้กำลังใจและตรวจสุขภาพร่างกาย พร้อมมอบสิ่งของให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง 15 กรกฎาคม 2564
255 ออกติดตาม นิเทศงาน ผลการดำเนินงาน ด้านสาธารณสุข รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 ณ เครือข่ายสุขภาพอำเภอทุ่งเสลี่ยม 14 กรกฎาคม 2564
256 พิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสุโขทัย เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 10 กรกฎาคม 2564
257 รับมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Surgical Mask) จำนวน 5,000 ชิ้น และ เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 50 mL จำนวน 100 ขวด จากกลุ่มเพื่อนหลักสูตรนักบริหารระดับสูง 10 กรกฎาคม 2564
258 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ติดตามการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) 10 กรกฎาคม 2564
259 นิเทศงาน ผลการดำเนินงาน ด้านสาธารณสุข รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 ณ เครือข่ายสุขภาพอำเภอศรีนคร 10 กรกฎาคม 2564
260 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 6 กรกฎาคม 2564
261 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตผลิตกัญชง (Hemp) จังหวัดสุโขทัยครั้งที่ 4/2564 6 กรกฎาคม 2564
262 ลงพื้นที่เปิดใช้โรงพยาบาลสนาม ณ อาคารชวนชม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย 6 กรกฎาคม 2564
263 จังหวัดสุโขทัยได้รับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชุด Power Air Purifying Respiratory (PAPR) 6 กรกฎาคม 2564
264 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานหน่วยบริการปฐมภูมิที่เข้าร่วมโครงการค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับการบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว 6 กรกฎาคม 2564
265 ลงพื้นที่ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 6 กรกฎาคม 2564
266 ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเสริมพลังและติดตามการดำเนินงานการจัดบริการสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน 3 กรกฎาคม 2564
267 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤตในพื้นที่ตำบลปากพระ 3 กรกฎาคม 2564
268 กิจกรรม “รวมพลังต่อต้านยาเสพติดโลก 2564 อำเภอศรีสัชนาลัย” ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย 28 มิถุนายน 2564
269 คณะทำงาน/ชุดปฏิบัติการตรวจสอบการดำเนินงานกัญชง (Hemp) จังหวัดสุโขทัย ในพื้นที่อำเภอศรีสำโรง 28 มิถุนายน 2564
270 ลงตรวจพิจารณาพื้นที่ที่มีการยื่นขออนุญาตผลิตกัญชง (Hemp) จำนวน 1 รายในพื้นที่ ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย 28 มิถุนายน 2564
271 สอบสวนและถอดบทเรียนกรณีเด็กจมน้ำเสียชีวิต ในเขตอำเภอศรีสำโรง เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำในพื้นที่อำเภอศรีสำโรง 25 มิถุนายน 2564
272 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและตรวจสุขภาพช่องปาก พร้อมมอบสิ่งของแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุและผู้พิการ 25 มิถุนายน 2564
273 นิเทศติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิตของจังหวัดสุโขทัย จากทีมนิเทศ 18 มิถุนายน 2564
274 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงพยาบาลสุโขทัย และโรงพยาบาลสนาม (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย) 18 มิถุนายน 2564
275 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 และสาธารณสุขนิเทศก์ พร้อมด้วยทีมตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสุโขทัย รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 18 มิถุนายน 2564
276 ร่วมรับการเยี่ยมเสริมพลัง โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ในพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ จากศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 16 มิถุนายน 2564
277 ประชุมรับตรวจราชการกรณีปกติ ระบบงานสุขภาพปฐมภูมิ จังหวัดสุโขทัย รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 16 มิถุนายน 2564
278 จัดประชุมกำหนดพื้นที่รับผิดชอบการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ของอำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 10 มิถุนายน 2564
279 แถลงข้อเท็จจริงของตำรับยาอายุวัฒนะกินแล้วปึ๋งปั๋งแข็งแรง ของลุงวัย 66 ปีตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองสุโขทัย 10 มิถุนายน 2564
280 รับมอบน้ำดื่มจำนวน 100 โหล ชุด PPE จำนวน 50 ชุด และ หน้ากาก N95 จำนวน 160 ชิ้น จากชมรมธนาคารจังหวัดสุโขทัย 10 มิถุนายน 2564
281 รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท และเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 5 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ประโยชน์ในการรักษา และ เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 10 มิถุนายน 2564
282 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แก่ประชาชน 8 มิถุนายน 2564
283 ร่วมต้อนรับ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เพื่อส่งมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 10,000 ชิ้น และนมผงเด็ก 8 มิถุนายน 2564
284 ร่วมรับมอบวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนาม ณ อาคารชวนชม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 27 พฤษภาคม 2564
285 รับมอบชุด PPEจำนวน 200 ชุด จาก จาก บริษัท สิงห์สุโขทัย จำกัด 27 พฤษภาคม 2564
286 รับมอบน้ำดื่ม จำนวน 500 ขวด จาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด สาขาสุโขทัย 27 พฤษภาคม 2564
287 ติดตามความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมทำโรงพยาบาลสนามของเรือนจำจังหวัดสุโขทั 27 พฤษภาคม 2564
288 จัดการประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก นำเสนอผลงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 27 พฤษภาคม 2564
289 ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ระดับอำเภอศรีนคร 21 พฤษภาคม 2564
290 รับพระราชทานเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง (Humidifier With Intgrated Flow Generator) 21 พฤษภาคม 2564
291 รับมอบน้ำดื่มควาฟิน่า ปริมาณ 600 ml จำนวน 150 โหล และเครื่องดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัด จำนวน 360 ขวด 21 พฤษภาคม 2564
292 รับมอบนมถั่วเหลือง จำนวน 960 ขวด จากจากบริษัท กรีนสปอต จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายนมถั่วเหลืองไวตามิ้ลค์ 20 พฤษภาคม 2564
293 รับมอบแอลกอฮอล์ 75% เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม.ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ในการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 20 พฤษภาคม 2564
294 ลงพื้นที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย, โรงพยาบาลสวรรคโลก, โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม, โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 12 พฤษภาคม 2564
295 รับมอบชุด Coverall Repellent Gown จำนวน 53 ชุด จากโรงแรมเรือนไทย จ.สุโขทัย 7 พฤษภาคม 2564
296 รับมอบน้ำดื่มขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 600 ขวด จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 6 พฤษภาคม 2564
297 รับมอบน้ำดื่ม 66 แพค จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6 6 พฤษภาคม 2564
298 รับมอบนมจากโครงการสายใยนมไทย-เดนมาร์ค 6 พฤษภาคม 2564
299 ออกตรวจเยี่ยมประชาชน และพ่อค้า แม่ค้าในตลาดอำเภอศรีสำโรง เน้นแนะนำ การป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมกระตุ้นมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด 3 พฤษภาคม 2564
300 ส่งตัวผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งอาการทั่วไปปกติ แพทย์ตรวจดูอาการ และอนุญาตให้ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลสนามจังหวัดสุโขทัย (อาคารชวนชม มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย) กลับบ้าน จำนวน 3 ราย 3 พฤษภาคม 2564