# เรื่อง วันประกาศ
1 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการรังสีเทคนิคโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ครั้งที่ 17 30 มิถุนายน 2565
2 ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยและสถิติด้านสาธารณสุข 30 มิถุนายน 2565
3 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565 30 มิถุนายน 2565
4 ประชาสัมพันธ์ การรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทั่้ง 3 หลักสูตร 30 มิถุนายน 2565
5 ประชุมวิชาการสมาคมสาธารณสุข 30 มิถุนายน 3108
6 ประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมอบรมและส่งผลงานงานประชุมวิชาการประจำปี 2565 30 มิถุนายน 2565
7 ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน รุ่นที่ 11 30 มิถุนายน 2565
8 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง New Nurses : Challenges of Ner Role in New Normal 30 มิถุนายน 2565
9 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ เรื่อง IC Rama Re-union 2022 : Infection Prevention and Control in the NEW Hospital Standards 30 มิถุนายน 2565
10 ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 21 30 มิถุนายน 2565
11 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ ปี 2565 30 มิถุนายน 2565
12 ประชขาสัมพันธ์ การสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 33 ปี พ.ศ.2565 เรื่อง ภาวะผู้นำ ผลสัมฤทธิ์ทางการพยาบาลไทย 30 มิถุนายน 2565
13 ประชาสัมพันธ์ การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบบประชาธิปไตร รุ่นที่ 12 (ปนป.12) เพื่อบ่มเพาะ ผู้นำรุ่นใหม่ 30 มิถุนายน 2565
14 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 30 มิถุนายน 2565
15 ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น 30 มิถุนายน 2565
16 ประชาสัมพันธ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ รอบที่ 2 30 มิถุนายน 2565
17 ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรศักยภาพใหม่ ผู้นำแบบออนไลน์ รุ่นที่ 3 30 มิถุนายน 2565
18 ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ (นคอ.) รุ่นที่ 12 30 มิถุนายน 2565
19 ประชาสัมพันธ์ ผลการคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น รางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี พ.ศ. 2565 เขตสุขภาพที่ 2 30 มิถุนายน 2565
20 ประชาสัมพันธ์ การจัดสัมนมาหลักสูตรทฤษฎี Grid 29 มิถุนายน 2565
21 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 24 มิถุนายน 2565
22 ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2566-2568 24 มิถุนายน 2565
23 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. 24 มิถุนายน 2565
24 ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 5 23 มิถุนายน 2565
25 ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 80 ปี กรมการแพทย์ 23 มิถุนายน 2565
26 ประชาสัมพันธ์ การอบรมระยะสั้น ครั้งที่ 2/2565 23 มิถุนายน 2565
27 ประชาสัมพันธ์ งาน SETA 2022,Solar+Storage Asia 2022 และ Enlit Asia 2022 23 มิถุนายน 2565
28 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในประเทศ ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม) (ทุนฝึกอบรมนวัตกรรมดิจิทัล) 23 มิถุนายน 2565
29 ประชาสัมพันธ์ ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาทางวิชาชีพ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัรฑิต (สำหรับผู้สำเร็จปริญญาสาขาอื่น 2.5 ปี) คณะพยาบาลศาสตร์ 23 มิถุนายน 2565
30 ประชาสัมพันธ์ การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐตามคู่มือสำหรับประชาชน ปี พ.ศ. 2565 22 มิถุนายน 2565
31 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมSepsisเขตสุขภาพ1-13 10 กุมภาพันธ์ 3108
32 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการธาลัสซีเมีย ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 18 และร่วมส่งบทคัดย่องานวิจัย 17 มิถุนายน 2565
33 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี ครั้งที่ 32 ประจำปี 2565 17 มิถุนายน 2565
34 ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร CIty at the Next Level 17 มิถุนายน 2565
35 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 17 มิถุนายน 2565
36 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 22 ประจำปี 2565 รูปแบบออนไลน์ 17 มิถุนายน 2565
37 ประชาสัมพันธ์ การอบรมออนไลน์ เรื่อง การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง ด้วยโปรแกรม AMOS 17 มิถุนายน 2565
38 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 58 ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 17 มิถุนายน 2565
39 ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขตามคตวามต้องการของระบบสุขภาพ กิจกรรมที่ 1 อบรมหลักสูตรการให้รหัสทางการแพทย์ 14 มิถุนายน 2565
40 ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมระยะสั้น การจัดทำทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล รุ่นที่ 1 ประจำปี 2565 14 มิถุนายน 2565
41 ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2565 14 มิถุนายน 2565
42 ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรม วิทยาลัยวิทยาศาสตร์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 14 มิถุนายน 2565
43 ประกาศรับสมัครเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2566-2568 14 มิถุนายน 2565
44 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการสัญจรในโครงการ วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย ปีงบประมาณ 2565 14 มิถุนายน 2565
45 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 เรื่อง โควิด-19 : การฟื้นตัวและโอกาสของประชากรและสังคม 14 มิถุนายน 2565
46 ประชาสัมพันธ์เรื่องการส่งผลงานวิชาการกระทรวงสาธารณสุข 9 มิถุนายน 2565
47 ประชาสัมพันธ์ การอบรมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยาสำหรับวิสัญญีพยาบาล ครั้งที่ 67 8 มิถุนายน 2565
48 ประชาสัมพันธ์ เสนอรายชื่อศิษยืเก่าดีเด่น ประจำปี 2565 8 มิถุนายน 2565
49 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ เรื่อง ภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรม การดูแลแบบร่วมสมัยและบทบาทพยาบาล ผ่านระบบออนไลน์ 8 มิถุนายน 2565
50 ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 4 8 มิถุนายน 2565
51 ประชาสัมพันธ์ สัมมนาวิชาการ เรื่อง การบริหารจัดการทางการพยาบาลภายใต้การเกิดโรคอุบัติใหม่ 8 มิถุนายน 2565
52 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการในการปรึกษารายบุคคลขั้นพื้นฐาน 8 มิถุนายน 2565
53 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ 1 ประจำปีการอบรม 2566 กรมควบคุมโรค 8 มิถุนายน 2565
54 ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมเพื่อการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Credits bank) 2 มิถุนายน 2565
55 ประชาสัมพันธ์ การสรรหาแพทย์ผู้สมควรได้รับรางวัลและทุนต่างๆ ของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2 มิถุนายน 2565
56 ประชาสัมพันธ์ การอบรมพยาบาลเพื่อการบริหารหอผู้ป่วย รุ่นที่ 11 2 มิถุนายน 2565
57 ประชาสัมพันธ์ การเสนอชื่อแพทย์รับการคัดเลือกเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี พ.ศ.2565 2 มิถุนายน 2565
58 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการพยาบาลจักษุวิทยา ประจำปี 2565 2 มิถุนายน 2565
59 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ แบบออนไลน์ 2 มิถุนายน 2565
60 ประชาสัมพันธ์ การอบรมระยะสั้น (หลักสูตรฟื้นฟู) ผ่านระบบออนไลน์ 2 มิถุนายน 2565
61 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการสมาคมบริหารการพยาบาล ประจำปี 2565 เรื่อง การจัดการทางการพยาบาลสู่วิถีความปกติ 2 มิถุนายน 2565
62 ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตรระยะสั้น การพัฒนาแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565 2 มิถุนายน 2565
63 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการชมรถเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ครั้งที่ 14 2 มิถุนายน 2565
64 ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตร การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสุขภาพ ประจำปี 2565 2 มิถุนายน 2565
65 การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวของเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่องการบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนในกรณีปลูกสร้างอาการหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำ 2 มิถุนายน 2565
66 ประชาสัมพันธ์ การสัมมนา asb talk : Sustainable Business in the Time of Crisis (สร้างธุรกิจที่ยั่งยืนท่ามกลางวิกฤตการณ์) 24 พฤษภาคม 2565
67 ประชาสัมพันธ์ การอบรมโครงการพัฒนาผู้นำทางยุทธศาสตร์และความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง 24 พฤษภาคม 2565
68 ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 16 24 พฤษภาคม 2565
69 ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกข้าราชการเพื่อการย้าย การโอน ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 21 พฤษภาคม 2565
70 ประชาสัมพันธ์ โครงการ ล้านเต้าเราห่วงใย 19 พฤษภาคม 2565
71 ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมหลักสูตร การเขียนหนังสือราชการ 19 พฤษภาคม 2565
72 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการส่วนภูมิภาคประจำปี 2565 19 พฤษภาคม 2565
73 ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกแพทย์สตรีดีเด่นและการมอบทุนสนับสนุนโครงการวิจัย 19 พฤษภาคม 2565
74 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 19 พฤษภาคม 2565
75 ประชาสัมพันธ์ การอบรมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยาสำหรับวิสัญญีพยาบาล ครั้งที่ 66 19 พฤษภาคม 2565
76 ประชาสัมพันธ์ การอบรมเรื่อง การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 19 พฤษภาคม 2565
77 ประชาสัมพันธ์ การประชุมสัมมนาออนไลน์ งานวิชาการการคลอดมาตรฐาน ปีงบประมาณ 2565 19 พฤษภาคม 2565
78 ประชาสัมพันธ์ การประชุมสัมมนาออนไลน์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ 19 พฤษภาคม 2565
79 ประชาสัมพันธ์ การอบรมการดูแลรักษาเด็กโรคหัวใจ เรื่อง Nursing Management for Pediatric Heart Disease 19 พฤษภาคม 2565
80 ประชาสัมพันธ์ การอบรม เรื่อง แกนนำพยาบาลผู้ป่วยไข้เลือดออกสำหรับพยาบาล รุ่นที่ 8 19 พฤษภาคม 2565
81 ประชาสัมพันธ์ การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ การขอเพิ่มชั้นงานตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3ส ติดตามร่าง พ.ร.บ.สวัสดิการการรักษาพยาบาลลูกจ้าง ผู้รับบำเหน็จ พ.ศ. .... และการขอปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานราชการกระทรวงสาธารณสุข และประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 สมาคมลูกจ้างส่วนราชการสาธารณสุข 19 พฤษภาคม 2565
82 ประชาสัมพันธ์ เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ. 2565 18 พฤษภาคม 2565
83 เชิญเข้าร่วมโครงการจัดหาอาวุธปืนสั้นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติฯ 11 พฤษภาคม 2565
84 ประชาสัมพันธ์ การเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รุ่นที่ 2 พ.ศ.2565 10 พฤษภาคม 2565
85 ประชาสัมพันธ์ การอบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน) 10 พฤษภาคม 2565
86 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 3 Admisssion (เพิ่มเติม) 10 พฤษภาคม 2565
87 ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 7 10 พฤษภาคม 2565
88 ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว (6 สัปดาห์) 10 พฤษภาคม 2565
89 ประชาสัมพันธ์ โครงการ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงพลิกโฉมดิจิทัลในงานเภสัชกรรม : พื้นฐานและการประยุกต์ใช้ 10 พฤษภาคม 2565
90 ประชาสัมพันธ์ การอบรมวิชาการ เรื่อง ศัลยกรรมในช่องปากที่เกี่ยวข้องกับทันกรรมจัดฟัน 10 พฤษภาคม 2565
91 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย์ (ACMTT) ครั้งที่ 44 3 พฤษภาคม 2565
92 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ 18 (เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์) ปีการศึกษา 2565 3 พฤษภาคม 2565
93 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการคณะกรรมพัฒนาคุณภาพการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร 3 พฤษภาคม 2565
94 ประชาสัมพันธ์ การอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ และประชาสัมพันธ์การประชุม เรื่อง การพัฒนาและฟื้นฟูสมรรถนะผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสู่ความเป็นมืออาชีพ 3 พฤษภาคม 2565
95 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ (บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด) 3 พฤษภาคม 2565
96 ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง (นพม.) 20 เมษายน 2565
97 ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตรภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 20 เมษายน 2565
98 ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 5 20 เมษายน 2565
99 ประชาสมัพันธ์ การประชุมวิชาการออนไลน์ 19 เมษายน 2565
100 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง How to set Zero pitfalls of midwifery practices 19 เมษายน 2565
101 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการสุขภาวะเพื่อก้าวผ่านจาก New Normal สู่ Next Normal (ผ่านระบบออนไลน์) 19 เมษายน 2565
102 ปทระชาสัมพันธ์ โครงการ Update Integrative Medicine Approach for Health in Current Topic Next Normal Approach for Elderly 19 เมษายน 2565
103 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการฟื้นฟูความรู้ทางการพยาบาลห้องผ่าตัด ประจำปี 2565 19 เมษายน 2565
104 ประชาสัมพันธ์ การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี) รุ่นที่ 12 และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง (หลักสูตร 2 ปี) รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 19 เมษายน 2565
105 ประชาสัมพันธ์ การอบรมระยะสั้น วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 42 19 เมษายน 2565
106 ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเรื่อง กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2565 19 เมษายน 2565
107 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 18 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 19 เมษายน 2565
108 ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกบุคลากรไปปฏิบัติงานชั่วคราวที่สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย 19 เมษายน 2565
109 ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและเพิ่มประสิทธิภาพทางการรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าบำบัด 19 เมษายน 2565
110 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 11 เมษายน 2565
111 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการการพัฒนาสุขภาพชุมชนแนวใหม่ ครั้งที่ 2 11 เมษายน 2565
112 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ เรื่อง การรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ สำหรับทันตแพทย์ทั่วไปของทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยฯ 11 เมษายน 2565
113 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 113 (1/2565) ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 11 เมษายน 2565
114 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 8 เมษายน 2565
115 ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพยาบาลฟื้นฟูสภาพหลักสูตรระยะสั้น 5 วัน 8 เมษายน 2565
116 ประชาสัมพันธ์ การอบรม แพทย์รุ่นใหม่ใฝ่ใจเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาโรงพยาบาล ปี พ.ศ. 2565 1 เมษายน 2565
117 ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมพัฒนาสมรรนะบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2565 (รุ่นที่ 2) 1 เมษายน 2565
118 ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพดิจิทัลวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน 1 เมษายน 2565
119 ประชาสัมพันธ์ การอบรมโ๕รงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร ปัญหาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฏหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และ การปฏิบัติราชการทางปกครองโดยสุจริตไม่มีความผิดทั้งวินัยและอาญาของหน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 1 เมษายน 2565
120 ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตรภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1 1 เมษายน 2565
121 ประชาสัมพันธ์ การศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาธิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 24 1 เมษายน 2565
122 ประชาสัมพันธ์ โ๕รงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร" ปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 15 (online) 24 มีนาคม 2565
123 ประกาศการจัดสรรโควตานักศึกษาพยาบาล นักศึกษาสาขารังสีการแพทย์ เพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2565 23 มีนาคม 2565
124 ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตร PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 23 มีนาคม 2565
125 ประชาสัมพันธ์ โ๕รงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยโรคจอตา ประจำปี 2565 23 มีนาคม 2565
126 ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคของเปลือกตา ประจำปี 2565 23 มีนาคม 2565
127 ประชาสัมพันธ์ การอบรมแบบออนไลน์ (วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 23 มีนาคม 2565
128 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติในยุควิถีใหม่ 23 มีนาคม 2565
129 ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลยุทธการปรับเปลี่ยนองค์กรด้านทรัพยากรมนุษย์ยุคดิจิทัล 23 มีนาคม 2565
130 ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลยุทธการตลาดดิจิทัลและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีแบบแผน 23 มีนาคม 2565
131 ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 26 (ปปร.26) 23 มีนาคม 2565
132 ประชาสัมพันธ์ การจัดโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ (4 เดือน) รุ่นที่ 2 23 มีนาคม 2565
133 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ 7th Annual Ramathibodi Anesthesia Comference (7th ARAC) 23 มีนาคม 2565
134 ประชาสัมพันธ์ การจัดสัมมนาหลักสูตร "ผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับสูง" (The Grid Public 2022) 23 มีนาคม 2565
135 ประชาสัมพันธ์ การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 8 23 มีนาคม 2565
136 ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถด้านสุขภาพโลก ประจำปี 2565 23 มีนาคม 2565
137 ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพพยาบาลโภชนบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน) 23 มีนาคม 2565
138 ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วนส) รุ่นที่ 8 23 มีนาคม 2565
139 รับสมัคร หรือรับการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด 22 มีนาคม 2565
140 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวใิชาการต่อเนื่อง "Jud Fun Varieties 8" From Principle Orthodontice to Modern Orthodontic Treatment 11 มีนาคม 2565
141 ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะยาว (หลักสูตร 1 ปี) ประจำปี 2565 9 มีนาคม 2565
142 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่วารสารสาธารณสุขแพร่เพื่อการพัฒนา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 8 มีนาคม 2565
143 ประชาสัมพันธ์ โ๕รงการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ (การรักษาโรคเบื้องต้น) ประจำปีงบประมาณ 2565 8 มีนาคม 2565
144 ประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 8 มีนาคม 2565
145 ประชาสัมพันธ์ การอบรมแบบออนไลน์ เรื่อง "การเลือกใช้สถิติให้เหมาะสมไม่ยากอย่างที่คิด" 8 มีนาคม 2565
146 ประชาสัมพันธ์ โครงการศึกษาต่อเนื่อง เรื่อง Mutans Steptococci (MS) transmission re-visited : Implication for caries prevention 8 มีนาคม 2565
147 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการฟื้นฟูเวชปฏิบัติ เรื่อง สุขภาวะที่มุ่งหวังด้วยการดูแลแบบบูรณาการ โดย พยาบาลเวชปฏิบัติ 8 มีนาคม 2565
148 ประชาสัมพันธ์ การาอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยที่มีทวารเทียมและแผล ครั้งที่ 3 8 มีนาคม 2565
149 เชิญส่งผลงานวิชาการสาธารณสุขสุโขทัย 3 มีนาคม 3108
150 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 มีนาคม 2565
151 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการ Virtual Toronto International Program in Family Medicine and Primary Care 28 กุมภาพันธ์ 3108
152 ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมเรื่อง คีเลชั่นบำบัด ครั้งที่ 21 25 กุมภาพันธ์ 2565
153 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข (นบส.สธ) รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 25 กุมภาพันธ์ 2565
154 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการประจำปี 2565 เรื่อง ฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป "การรักษาโรคเบื้องต้นในวิถีใหม่" รูปแบบออนไลน์ 25 กุมภาพันธ์ 2565
155 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครแพทยืประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ รอบที่ 2 ประจำปีการฝึกอบรม 2565 25 กุมภาพันธ์ 2565
156 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ เรื่อง ID Rama Symposium 2022 25 กุมภาพันธ์ 2565
157 ประชาสมัพันธ์ การฝึกอบรมหลักิสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ รุ่นที่ 2 25 กุมภาพันธ์ 2565
158 ประชาสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลงวันจัดการอบรมระยะสั้น เรื่อง การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU) 25 กุมภาพันธ์ 2565
159 ประชาสมัพันธ์ การอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 4 (ออนไลน์) 25 กุมภาพันธ์ 2565
160 ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรยกระดับสูงองค์กรระบบอัตโนมัติ สำหรับผู้บริหาร 25 กุมภาพันธ์ 2565
161 ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
162 ประชาสัมพันธ์ การอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง "การรักษาโรคเบื้องต้นสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ" 25 กุมภาพันธ์ 2565
163 ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานบริการโลหิต 25 กุมภาพันธ์ 2565
164 ประชาสัมพันธ์ การอบรม หลักสูตรวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 16 หน่วยกิต รุ่นที่ 10 25 กุมภาพันธ์ 2565
165 ประชาสัมพันธ์ การสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (รักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 34 24 กุมภาพันธ์ 2565
166 ประชาสัมพันธ์ การเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกรับรางวัลศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 24 กุมภาพันธ์ 2565
167 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการเนื่องในวาระครบ 100 ปี แห่งการสถาปนาสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 24 กุมภาพันธ์ 2565
168 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ รอบที่ 2 ประจำปีการฝึกอบรม 2565 24 กุมภาพันธ์ 2565
169 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจ สร้างการรับรู้ และง่ายต่อการจดจำข้อกำหนดจริยธรรม 22 กุมภาพันธ์ 2565
170 ประชาสัมพันธ์กลอนฯ 22 กุมภาพันธ์ 2565
171 ประชาสัมพันธ์กลอนฯ 22 กุมภาพันธ์ 2565
172 ขอเชิญชวนส่งผลงานBest practice Service plan 22 กุมภาพันธ์ 3108
173 ประชาสัมพันธ์ การอบรมพยาบาลดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (หลักสูตร 1 เดือน) 15 กุมภาพันธ์ 2565
174 ประชาสัมพันธ์ การส่งบทความเข้าร่วม "การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม" 15 กุมภาพันธ์ 2565
175 ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรและรับสมัครโครงการรับตรงจากผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี (New track) ประจำปีการศึกษา 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 15 กุมภาพันธ์ 2565
176 ประชาสัมพันธ์ การสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข (นบส.สธ) รุ่นที่ 3 ประจำงบประมาณ พ.ศ.2565 15 กุมภาพันธ์ 2565
177 ขอเผยแพร่วารสารสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 14 กุมภาพันธ์ 2565
178 ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรม เรื่อง ปัญหาทางศัลยกรรมที่พบบ่อยในเด็ก 10 กุมภาพันธ์ 2565
179 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ และประชาสัมพันธ์การประชุม เรื่อง ก้าวสู่มิติใหม่ในการสร้างผลงานเชิงประจักษ์จากการปฏิบัติที่เป็นเลิศของพยาบาล 10 กุมภาพันธ์ 2565
180 ประชาสัมพันธ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับแพทย์และพยาบาล เรื่อง Update on Well Child care : Investment in the future" (การลงทุนเพื่อนาคต เริ่มต้นที่คลินิกสุขภาพเด็กดี) 10 กุมภาพันธ์ 2565
181 ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นบส.กษ) รุ่นที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 8 กุมภาพันธ์ 2565
182 ประชาสัมพันธ์ การอบรมวิชาการระยะสั้นครั้งที่ 1/2565 8 กุมภาพันธ์ 2565
183 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการการพัฒนาสุขภาพชุมชนแนวใหม่ ครั้งที่ 2 8 กุมภาพันธ์ 2565
184 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม Thailand International Health Expo 2022 21 มกราคม 1108
185 ส่งตีพิมพ์วารสารวิจัย 25 มกราคม 3108
186 ขอส่งวารสารสาธารณสุข 30 ธันวาคม 3107
187 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรช่างกายอุปกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2565 (โควตาพิเศษ) 3 กุมภาพันธ์ 2565
188 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ ประจำปี 2565 เรื่อง Updatein Geriatric Trauma 3 กุมภาพันธ์ 2565
189 ประชาสัมพันธ์ การอบรมระยะสั้น ประจำปี 2565 3 กุมภาพันธ์ 2565
190 ประชาสัมพันธ์ ขอเปลี่ยนแปลงวันที่อบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะนักสังคมสงเคราะห์ออนไลน์ 2 กุมภาพันธ์ 2565
191 ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตรต่างๆ จำนวน 24 หลักสูตร 31 มกราคม 2565
192 ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง "การพยาบาลทารกแรกเกิด" 31 มกราคม 2565
193 ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU) 31 มกราคม 2565
194 ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตรต่างๆ ของศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 31 มกราคม 2565
195 ประชาสัมพันธ์ การสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะนักสังคมสงเคราะห์ออนไลน์ 31 มกราคม 2565
196 ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ICU Shortcuts : Advanced Intensive Care medicine Made Simple 24 มกราคม 2565
197 ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตรการอบรมด้านโรคผิวหนัง ปี 2565 24 มกราคม 2565
198 ประชุมวิชาการวิถีใหม่ หัวใจแข็งแรง 1 พฤศจิกายน 2565
199 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 23/2565 21 มกราคม 2565
200 ประชาสัมพันธํ์ การรับสมัครพยาบาลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติและหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปีการศึกษา 2565 21 มกราคม 2565
201 ประชาสัมพันธ์ การอบรม หลักสูตร"การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 51 ประจำปี 2565 21 มกราคม 2565
202 ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 18 มกราคม 2565
203 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการออนไลน์สำหรับพยาบาลวิชาชีพ 18 มกราคม 2565
204 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี ของการสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 18 มกราคม 2565
205 ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2565 18 มกราคม 2565
206 ประชาสัมพันธ์ การอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : Basic Course) 18 มกราคม 2565
207 ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรม "หลักสูตรการาอบรมข้าราชการที่ดี" ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 3 18 มกราคม 2565
208 ประชาสัมพันธ์ การประชุมโครงการ 22-CP-14-GE-WSP-A: Workshop on Enhancing Employee Productivity in the Digital Workplace 14 มกราคม 2565
209 ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปี 2565 14 มกราคม 2565
210 ประชาสัมพันธ์ การบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 14 มกราคม 2565
211 ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน แบบออนไลน์ ประจำปี 2565 : หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 14 มกราคม 2565
212 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการนิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ออนไลน์ 14 มกราคม 2565
213 ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รุ่น 3" 14 มกราคม 2565
214 ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 1/2565 13 มกราคม 2565
215 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 30 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 13 มกราคม 2565
216 ประชาสัมพันธ์ การศึกษาหลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 11 10 มกราคม 2565
217 ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูงและภาวะวิกฤต รุ่นที่ 8 ปีงบประมาณ 2565 10 มกราคม 2565
218 ประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง รุ่นที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 10 มกราคม 2565
219 ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมหลักสูตร Mini Executive Development Program (Mini-EDP) : Strategic Management and Innovative Competitive Strategy in a Digital Word 10 มกราคม 2565
220 ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ) รุ่นที่ 12 10 มกราคม 2565
221 ประชาสัมพันธ์ การสมัครเข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น "เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอาบครัว" รุ่นที่ 18 ปี พ.ศ.2565 10 มกราคม 2565
222 ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนากำลังคนคุณภาพทางการพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 6 มกราคม 2565
223 ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 6 มกราคม 2565
224 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 6 มกราคม 2565
225 ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ 29 ธันวาคม 2564
226 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 29 ธันวาคม 2564
227 ประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมวิชาการ เรื่อง Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) ครั้งที่ 5 22 ธันวาคม 2564
228 ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 17 ธันวาคม 2564
229 ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครเข้ารับอบรมหลักสูตรนักพัฒนาสุขภาพในสถานประกอบกิจการ รุ่นที่ 2 (Health promoter) 17 ธันวาคม 2564
230 ประชาสัมพันธ์ การสมัครบุคลากรเข้าร่วมเป็นนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post doctora program) รุ่นที่ 3 17 ธันวาคม 2564
231 ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และเด็ก) 17 ธันวาคม 2564
232 ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน รุ่นที่ 4 14 ธันวาคม 2564
233 สสจ.ชัยนาท รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ 14 ธันวาคม 2564
234 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ เรื่อง Up to date in Pulmonary Medicine 2022 14 ธันวาคม 2564
235 ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตร พัฒนาศักยภาพนักบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุข 14 ธันวาคม 2564
236 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ เรื่อง ความก้าวหน้าทางด้านสมุนไพรและารแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 3 14 ธันวาคม 2564
237 ประชาสัมพันธ์ การอบรมโครงการพัีฒนาศักยภาพการวิจัยสำหรับพยาบาลวิชาชีพเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ 14 ธันวาคม 2564
238 ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมหลักสูตรนวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 14 ธันวาคม 2564
239 ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตวัยผ้ใหญ่และผู้สูงอายุรุ่นที่ 2 14 ธันวาคม 2564
240 ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมระยะสั้น การวิจัยผลลัพธ์และประเมินนโยบายทางสุขภาพ รุ่นที่ 2 14 ธันวาคม 2564
241 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (โท-เอก) 14 ธันวาคม 2564
242 เอกสารแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 8 ธันวาคม 2564
243 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7 "แนวโน้ม ความท้าทาย และเครือข่ายวิจัยทางการพยาบาลในยุคเทคโนโลยีพลิกโลก" รูปแบบออนไลน์ 2 ธันวาคม 2564
244 ประชาสัมพันธ์ โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร (มหานคร รุ่นที่ 9) 29 พฤศจิกายน 2564
245 ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ 29 พฤศจิกายน 2564
246 ประชาสัมพันธ์ ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการดำเนินการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อนำเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 29 พฤศจิกายน 2564
247 ประชาสัมพันธ์ การเสนอชื่อแพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจำปี 2565 29 พฤศจิกายน 2564
248 แนวทางการส่งผลงานวิชาการสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ประจำปี พ.ศ. 2565 25 พฤศจิกายน 2564
249 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง 25 พฤศจิกายน 2564
250 ประชาสัมพันธ์รับบทความเพื่อลงตีพิมพ์วารสารการพยาบาล สุขภาพและสาธารณสุข 24 พฤศจิกายน 2564
251 ประชาสัมพันธ์ การอบรมผ่านระบบออนไลน์โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุ กลุ่มที่ไม่มีปัญหาความจำ (Healthy brain) 23 พฤศจิกายน 2564
252 ประชาสัมพันธ์ การอบรมออนไลน์โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุ กลุ่มที่มีการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย (MCI) 23 พฤศจิกายน 2564
253 ประชาสัมพันธ์ การอบรมผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตรการอบรมระยะสั้นการจัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครบวงจรสำหรับผู้จัดการการดูแลภาวะสมองเสื่อม (Dementia care Manager: DT CM) 23 พฤศจิกายน 2564
254 ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 23 23 พฤศจิกายน 2564
255 ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมรุ่นที่ 15 18 พฤศจิกายน 2564
256 ประชาสัมพันธ์ การเสนอรายชื่อเพื่อคัดเลือกอาจารย์/พยาบาลดีเด่น ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 18 พฤศจิกายน 2564
257 ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ประจำปีงบประมาณ 2565 18 พฤศจิกายน 2564
258 ประชาสัมพันธ์ แจ้งเลื่อนการประชุมวิชาการโรคหัวใจ CNF 13th Cardiac Network Forum 2021 : Save your heart with new normal วิถีใหม่ หัวใจแข็งแรง ครั้งที่ 13 18 พฤศจิกายน 2564
259 ประชาสัมพันธ์ การเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นองค์ปาฐก สำหรับการปาฐกถา "วีกิจ วีรานุวัตติ์" ประจำปีพุทธศักราช 2565 10 พฤศจิกายน 2564
260 เชิญร่วมสัมมนาวิชาการ (ออนไลน์) ในรูปแบบ Virtual Event ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting สำหรับผู้ประกอบการภาคธุรกิจฯ และบุคคลผู้สนในทั่วไป 8 พฤศจิกายน 2564
261 ประชาสัมพันธ์ การเสนอชื่อรับทุนของกระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม การกีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศญี่ปุ่น (MEXT) ระดับปริญญาโท 5 พฤศจิกายน 2564
262 ประชาสัมพันธ์ การอบรมฟื้นฟูวิชาการ ประจำปี2565 : การรักษาโรคเบื้องต้น 5 พฤศจิกายน 2564
263 ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ 5 พฤศจิกายน 2564
264 ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร" ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 10 (ออนไลน์) 5 พฤศจิกายน 2564
265 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 2 2 พฤศจิกายน 2564
266 การรับรองหลักสูตรการเรียนการสอนของสถานการศึกษา 1 พฤศจิกายน 2564
267 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2564 (สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน) 29 ตุลาคม 2564
268 ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร ปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 14 (online) 28 ตุลาคม 2564
269 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ Ramathibodi Diabetes Day Education 2021 ครั้งที่ 17 28 ตุลาคม 2564
270 ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตรการให้ความรู้สำหรับแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 16 เรื่อง การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 28 ตุลาคม 2564
271 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉินเชียงใหม่ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564 28 ตุลาคม 2564
272 ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก ประจำปีฝึกอบรม 2564 28 ตุลาคม 2564
273 ประชาสัมพันธ์ การอบรมและประชุมวิชาการ ปี 2564 แบบอนไลน์ 21 ตุลาคม 2564
274 ประชาสัมพันธ์ โครงการให้คำปรึกษาด้านการวิจัยแก่หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 21 ตุลาคม 2564
275 ประชาสัมพันธ์ ส่งบุคลากรในหน่วยงานรับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าผู้เผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณสถาบัน 21 ตุลาคม 2564
276 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 16 17 ตุลาคม 2564
277 ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 15 หลักสูตร 14 ตุลาคม 2564
278 ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 4 หลักสูตร (แบบออนไลน์) 14 ตุลาคม 2564
279 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการประจำปี ทางการพยาบาลเด็ก ครั้งที่ 2 12 ตุลาคม 2564
280 ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน แบบออนไลน์ ประจำปี 2564 12 ตุลาคม 2564
281 ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 11 ตุลาคม 2564
282 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7 11 ตุลาคม 2564
283 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การจราจร รอบที่ 2 ประจำปีการฝึกอบรม 2565 6 ตุลาคม 2564
284 ประชาสัมพันธ์ การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานไม่ให้เกิดความผิดพลาดเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายกับหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5 6 ตุลาคม 2564
285 ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา และกำหนดการรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมฯ ประจำปีฝึกอบรม 2565 6 ตุลาคม 2564
286 ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรม เรื่อง Standard Course in Clinical Trial and GCP Training 2021 6 ตุลาคม 2564
287 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ เรื่อง ก้าวทันยุคการเปลี่ยนแปลงด้วยนวัตกรรมและการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ 6 ตุลาคม 2564
288 ประชาสัมพันธ์ การอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ Robotics Summit 2021 (OnlineConference) 1 ตุลาคม 2564
289 ประชาสัมพันธ์ การขอรับการสนับสนุนพยาบาลเพื่อช่วยราชการในการขยายบริการของโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี 29 กันยายน 2564
290 ประชาสัมพันธ์ โครงการผ่าตัดข้อไหล่ ข้อศอก และข้อเท้าเทียมเพื่อผู้ป่วยยากไร้เฉลิมพระเกียรติสมเด็กพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 29 กันยายน 2564
291 ประชาสัมพันธ์ แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาจากสถาบันการศึกษา) ของกระทรวงสาธารณสุข 29 กันยายน 2564
292 ประชาสัมพันธ์ ส่งผลงานศึกษาวิจัยหรือทบความทางวิชาการด้านแรงงานเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซด์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (NLRC) 29 กันยายน 2564
293 ประชาสัมพันธ์ การอบรมระยะสั้นตจวิทยา ครั้งที่ 22 29 กันยายน 2564
294 ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดภาพถ่ายสำหรับเยาวชนของชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นขององค์การทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2564-2565 28 กันยายน 2564
295 ประชาสัมพันธ์ การประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชา ในการประชุมวิชาการสำนักวิชาแพทยศาสตร์ประจำปี 2564 21 กันยายน 2564
296 ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตรนัีกบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 37 21 กันยายน 2564
297 ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย วันที่ 4 - 6 ธันวาคม 2564 21 กันยายน 2564
298 ประช่าสัมพันธ์ การเสนอชื่อแพทย์รับการคัดเลือกเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี พ.ศ.2564 17 กันยายน 2564
299 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ :ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาจากสถาบันการศึกษา) ของกระทรวงสาธารณสุข 15 กันยายน 2564
300 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2564 แบบ online เรื่อง การพัฒนาคุณภาพและผลลัพธ์ทางการพยาบาลด้วยงานวิจัย 15 กันยายน 2564