# เรื่อง วันประกาศ
1 ประชาสัมพันธ์ โครงการประชุมวิชาการวันหมออนามัยแห่งชาติ ประจำปี 2565 29 พฤศจิกายน 2565
2 ประชาสัมพันธ์ การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานด้านรังสีการแพทย์ ครั้งที่ 10 29 พฤศจิกายน 2565
3 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย 29 พฤศจิกายน 2565
4 ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ 25 พฤศจิกายน 2565
5 ประชาสัมพันธ์ โครงการพี่เลี้ยงนักวิจัยแก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 25 พฤศจิกายน 2565
6 ประชาสัมพันธ์ อบรมเชิงปฏิับัติการหลักสูตรภาวะผู้นำระดับบริหารศักยภาพสูง 25 พฤศจิกายน 2565
7 ประชาสัมพันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารรุ่นที่ 2 25 พฤศจิกายน 2565
8 ประชาสัมพันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลยุทธ์พิชืตใจลูกค้าให้รักภักดีในแบรนด์ 25 พฤศจิกายน 2565
9 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2566 24 พฤศจิกายน 2565
10 ขอความอนุเคราะห์ส่งผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชม. 18 พฤศจิกายน 2565
11 ประชาสัมพันธ์ โครงการศึกษาอบรม 3 หลักสูตร 17 พฤศจิกายน 2565
12 ประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญประชุมสามัญประจำปี 2565 และประชุมวิชาการ 17 พฤศจิกายน 2565
13 ประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมทางวิชาการฯ 17 พฤศจิกายน 2565
14 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2566 Onsite & Onlineฯ 17 พฤศจิกายน 2565
15 ประชาสัมพันธ์ เชิญพยาบาลเข้าร่วมอบรมระยะสั้น 17 พฤศจิกายน 2565
16 ประชาสัมพันธ์ โครงการประชุมวิชาการอบรมฟื้นฟูวิชาการเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ประจำปี 2566 17 พฤศจิกายน 2565
17 ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิชาการจังหวัดสุโขทัย 2566 17 พฤศจิกายน 3109
18 ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการอบรม 17 พฤศจิกายน 2565
19 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด ปี พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 18 17 พฤศจิกายน 2565
20 ประชาสัมพันธ์ โครงการประชุมวิชาการนักจัดการงานทั่วไป กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565 16 พฤศจิกายน 2565
21 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 16 พฤศจิกายน 2565
22 ประชาสัมพันธ์ การส่งเอกสารเพิ่มเติมการรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 16 พฤศจิกายน 2565
23 ประชาสัมพันธ์งาน "วันแพทย์" 16 พฤศจิกายน 2565
24 ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร การบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ รุ่นที่ 2 7 พฤศจิกายน 2565
25 ประชาสัมพันธ์ เชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ 4 พฤศจิกายน 2565
26 ประชาสัมพันธ์ เชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้นด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม 4 พฤศจิกายน 2565
27 ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ครอบครับของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ ประจำปีการฝึกอบรม พ.ศ. 2566 4 พฤศจิกายน 2565
28 ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลยุทธ์การตลาดและการสื่อสารอย่างมีเป้าประสงค์ 3 พฤศจิกายน 2565
29 ประสัมพันธ์ อบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศสำหรับผู้บริหาร 3 พฤศจิกายน 2565
30 ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) 3 พฤศจิกายน 2565
31 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 3 พฤศจิกายน 2565
32 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 3 พฤศจิกายน 2565
33 ประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 3 พฤศจิกายน 2565
34 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเสนอศิษย์เก่าเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2565 31 ตุลาคม 2565
35 ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการอบอรมประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 31 ตุลาคม 2565
36 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 31 ตุลาคม 2565
37 ประชาสัมพันธ์ เชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 28 ตุลาคม 2565
38 ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรฝึกอบรม 28 ตุลาคม 2565
39 ประชาสัมพันธ์ โครงการประชุมวิชาการภาควิชาอายุรศาสตร์ประจำปี 2565 28 ตุลาคม 2565
40 ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรความรู้พื้นฐานและแนวทางการช่วยเหลือผู้เสียหายจากความรุนแรงในครอบครัว 28 ตุลาคม 2565
41 ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนแบบออนไลน์ปี 2565 28 ตุลาคม 2565
42 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนเสนอชื่อและรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา7(5) แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร 28 ตุลาคม 2565
43 ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการฝึกอบรม "การพยาบาลเฉพาะทาง" ประจำปีงบประมาณ 2566 24 ตุลาคม 2565
44 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม และประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2566 24 ตุลาคม 2565
45 ประชาสัมพันธ์ เชิญเช้าอบรมสัมมนา 24 ตุลาคม 2565
46 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยลัยพุทธชินราช พิษณุโลก 24 ตุลาคม 2565
47 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยลัยสงขลานครินท์ 24 ตุลาคม 2565
48 ขอเลื่อนประชุมวิชาการ 24 ตุลาคม 2565
49 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 24 ตุลาคม 2565
50 ขอเชิญเข้าร่วมประฃุมวิชาการ 24 ตุลาคม 2565
51 ประชาสัมพันธ์ สัมมนาวิชาการ (ออนไลน์) ในหัวข้อ "Smart City : พลิกประเทศ ให้คนสร้างเมือง สู่เมืองสร้างคน" 12 ตุลาคม 2565
52 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 12 ตุลาคม 2565
53 ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครผู้เข้าหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2566 10 ตุลาคม 2565
54 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการรังสีการแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 7 ตุลาคม 2565
55 ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 15 5 ตุลาคม 2565
56 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศครั้งที่ 11 ฯ 5 ตุลาคม 2565
57 ประชาสัมพันธ์ เสนอชื่อศษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน 5 ตุลาคม 2565
58 ประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมระยะสั้นตจวิทยา ครั้งที่ 23 5 ตุลาคม 2565
59 ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งบทคัดย่อเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ 5 ตุลาคม 2565
60 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการเครือข่ายคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ประจำปี 2565 3 ตุลาคม 2565
61 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 3 ตุลาคม 2565
62 ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกลางเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 29 กันยายน 2565
63 ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตร วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วนส) รุ่นที่ 9 29 กันยายน 2565
64 ประชาสัมพันธ์ โครงการ Online Learning Platform (MDCU Med U MORE) 29 กันยายน 2565
65 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก ฯ 29 กันยายน 2565
66 ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 3 29 กันยายน 2565
67 ประชาสัมพันธ์ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 114 (2/2565) ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 29 กันยายน 2565
68 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉินเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 23 กันยายน 2565
69 ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตรระยะสั้น (4 เดือน) กายภาพบำบัดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลาง (IMC) 23 กันยายน 2565
70 ประชาสัมพันธ์ การอบรมวิชาการ เรื่อง การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานฯ 23 กันยายน 2565
71 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ ฯ 23 กันยายน 2565
72 ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการAdvanced Cardiovascular Life Support Provider (ACLS Provider Renewal) 23 กันยายน 2565
73 ประชาสัมพันธ์ การอบรมวิชาการ เรื่อง การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานฯ 23 กันยายน 2565
74 ประชาสัมพันธ์ การประชุมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรการประเมินต้นน้ำ : เครื่องมือการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุฯภาพข้อเสนอโครงการพัฒนาสังคม 23 กันยายน 2565
75 ประชาสัมพันธ์ การอบรมระยะสั้น เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยมะร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน) 23 กันยายน 2565
76 ประชาสัมพันธ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เครื่องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน 23 กันยายน 2565
77 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 15 14 กันยายน 2565
78 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ เรื่อง การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกตามแนวทางของเกรด (GRADE guideline development workshop) 14 กันยายน 2565
79 ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตรเสรอมสร้างความพร้อมนักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 4 5 กันยายน 2565
80 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ ปี 2565 เรื่อง จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 5 กันยายน 2565
81 ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2566 30 สิงหาคม 2565
82 ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2566 30 สิงหาคม 2565
83 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัวประจำปี 2565 และส่งผลงานวิชาการในรูปแบบ Oral Presentation /Poster Presentation 30 สิงหาคม 2565
84 ประชาสัมพันธ์ การอ่านคลื่นไฟฟ้าของหัวใจและการดูแลรักษาคลื่นไฟฟ้าของหัวใจที่ผิดปกติ 30 สิงหาคม 2565
85 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการเรื่อง Update Practice in Newborn and Pediatric Critical Care ประชุมออนไลน์ 30 สิงหาคม 2565
86 ประชาสัมพันธ์ โ๕รงการศึกษาต่อเนื่อง เรื่อง The 4th MU Ortho Symposium : Odyssey of Orthodontic Materials 30 สิงหาคม 2565
87 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการและฝึกปฏิบัติแก่ทันตแพทย์ทั่วไป 30 สิงหาคม 2565
88 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครพยาบาลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรฝึกอบรมในหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปี พ.ศ.2566 30 สิงหาคม 2565
89 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยาภาคใต้ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2565 30 สิงหาคม 2565
90 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ เรื่อง Best Practice in Blood Transfusion Service 2022 30 สิงหาคม 2565
91 ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตร การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ รุ่นที่ 14 30 สิงหาคม 2565
92 ประชาสัมพันธ์ การอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 17 23 สิงหาคม 2565
93 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการประจำปี 2565 23 สิงหาคม 2565
94 ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตรงานพิธีการของผู้นำ เพื่อยกระดับสมรรถนะของบุคลากร ด้านงานพิธีการของผู้นำ 23 สิงหาคม 2565
95 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการประจำปี ครั้้งที่ 30 23 สิงหาคม 2565
96 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการโครงการเครือข่ายหัวใจเข้มเเข็ง ปีงบประมาณ 2565 23 สิงหาคม 2565
97 ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 123 19 สิงหาคม 2565
98 ประชาสัมพันธ์ บทบาทของวุฒิอาสาธนาคารสมอง 19 สิงหาคม 2565
99 ประชสัมพันธ์โปรแกรมทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการสำหรับรพ.สต. 19 กันยายน 3108
100 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการกองกุมารเวชกรรม ครั้งที่ 13 17 สิงหาคม 2565
101 ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร The Story รุ่นที่ 5 17 สิงหาคม 2565
102 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งบทความวิชาการ/วิจัย ร่วมตีพิมพ์ใน มหาราชนครศรีธรรมราชเวชสาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 17 สิงหาคม 2565
103 ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตร ซีอีโอเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ รุ่นที่ 3 17 สิงหาคม 2565
104 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครสอบ Certified Diabetes Educator (CDE) 17 สิงหาคม 2565
105 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสอบคัดเลือก หลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรการเปลี่ยนผ่านระบบบริการสุขภาพดิจิทัล 16 สิงหาคม 2565
106 ประชาสัมพันธ์ การให้ทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 16 สิงหาคม 2565
107 ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ 16 สิงหาคม 2565
108 ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการ The 6th Biennial Clinical-Radiologic-Pathologic Correlation 16 สิงหาคม 2565
109 ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2565 ครั้งที่ 12 เรื่อง Hoe to live in the Covid-19 Era 16 สิงหาคม 2565
110 ประชาสัมพันธ์ โครงการศึกษาอบรม 3 หลักสูตร (สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร) 15 สิงหาคม 2565
111 ประชาสัมพันธ์ การสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหาร ระดับสูง รุ่นที่ 10 15 สิงหาคม 2565
112 ประกาศเกษียณเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2565 ของข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 5 สิงหาคม 2565
113 ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์บริจาคโลหิตเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2565 2 สิงหาคม 2565
114 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการนานาชาติ 2 สิงหาคม 2565
115 ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง การเขียนหนังสือรับรองการตาย 2 สิงหาคม 2565
116 ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐสมรรถนะสูง (Co -Sharing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการรับทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อภาครัฐสมรรถนะสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1 สิงหาคม 2565
117 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการประจำปีด้านจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล ครั้งที่ 8 เนื่องในโอกาสครบรอบ 37 ปี สภาการพยาบาล 1 สิงหาคม 2565
118 ประชาสัมพันธ์ ทุนสำหรับการเตรียมและพัฒนากำลังคนภาครัฐในระดับหน่วยงาน (Department-based) ทุนตามความต้องการของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ (ส่วนกลางและภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 1 สิงหาคม 2565
119 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญบุคลากรด้านสาธารณสุขเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2565 รุ่นที่ 2 1 สิงหาคม 2565
120 ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลยุทธการตลาดดิจิทัลและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีแบบแผน รุ่นที่ 2 25 กรกฎาคม 2565
121 ประชาสัมพันธ์ การอบรมการพยาบาลผู้ป่วยเด็กระบบหายใจ 25 กรกฎาคม 2565
122 ประชาัสมพันธ์ โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร (มหานคร รุ่นที่ 10) 25 กรกฎาคม 2565
123 ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาโรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปี 2565 25 กรกฎาคม 2565
124 ประชาสัมพันธ์ การประชุมใหญ่วิชาการประจำปี ครั้งที่ 48 25 กรกฎาคม 2565
125 ประชาสัมพันธ์์ การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 22 25 กรกฎาคม 2565
126 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ ในรูปแบบออนไลน์ 25 กรกฎาคม 2565
127 ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ 25 กรกฎาคม 2565
128 ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 13 (สสสส.13) 12 กรกฎาคม 2565
129 ประชาสัมพันธ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการการพยาบาลชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 14 ปี 2565 12 กรกฎาคม 2565
130 ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมกรรมฐานเบื้องต้นหลักสูตร 7 วัน 12 กรกฎาคม 2565
131 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ เรื่อง ข้อมูลขนาดใหญ่ โอกาสที่ยิ่งใหญ่สำหรับพยาบาลในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล 12 กรกฎาคม 2565
132 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีั 2565 12 กรกฎาคม 2565
133 ประชาสัมพันธ์ การประชุมประจำปี 2565 เรื่อง การบูรณาการดูเเลสุขภาพผู้สูงอายุในยุควิิถีใหม่ New Normal 12 กรกฎาคม 2565
134 ประชาสัมพันธ์ การประชุมและสัมมนาชิงวิชาการ ประจำปี 2565 12 กรกฎาคม 2565
135 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการด้านการผ่าตัดต่อมลูกหมากทางกล้อง และฟื้นฟูวิชาการด้านสุขภาพเพศชาย 12 กรกฎาคม 2565
136 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 12 กรกฎาคม 2565
137 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ Ramathibodi Update in inter Medicine 2022 Internal Medicine-Ready to Go 12 กรกฎาคม 2565
138 ประชาสัมพันธ์ หารอบรมหลักสูตร CyberSecurity Mindset for C Level 12 กรกฎาคม 2565
139 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 6 กรกฎาคม 2565
140 ขอเชิญคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโครงการปฐมภูมิในยุคชีวิตวิถีใหม่ 7 มิถุนายน 3108
141 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการรังสีเทคนิคโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ครั้งที่ 17 30 มิถุนายน 2565
142 ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยและสถิติด้านสาธารณสุข 30 มิถุนายน 2565
143 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565 30 มิถุนายน 2565
144 ประชาสัมพันธ์ การรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทั่้ง 3 หลักสูตร 30 มิถุนายน 2565
145 ประชุมวิชาการสมาคมสาธารณสุข 30 มิถุนายน 3108
146 ประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมอบรมและส่งผลงานงานประชุมวิชาการประจำปี 2565 30 มิถุนายน 2565
147 ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน รุ่นที่ 11 30 มิถุนายน 2565
148 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง New Nurses : Challenges of Ner Role in New Normal 30 มิถุนายน 2565
149 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ เรื่อง IC Rama Re-union 2022 : Infection Prevention and Control in the NEW Hospital Standards 30 มิถุนายน 2565
150 ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 21 30 มิถุนายน 2565
151 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ ปี 2565 30 มิถุนายน 2565
152 ประชขาสัมพันธ์ การสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 33 ปี พ.ศ.2565 เรื่อง ภาวะผู้นำ ผลสัมฤทธิ์ทางการพยาบาลไทย 30 มิถุนายน 2565
153 ประชาสัมพันธ์ การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบบประชาธิปไตร รุ่นที่ 12 (ปนป.12) เพื่อบ่มเพาะ ผู้นำรุ่นใหม่ 30 มิถุนายน 2565
154 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 30 มิถุนายน 2565
155 ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น 30 มิถุนายน 2565
156 ประชาสัมพันธ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ รอบที่ 2 30 มิถุนายน 2565
157 ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรศักยภาพใหม่ ผู้นำแบบออนไลน์ รุ่นที่ 3 30 มิถุนายน 2565
158 ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ (นคอ.) รุ่นที่ 12 30 มิถุนายน 2565
159 ประชาสัมพันธ์ ผลการคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น รางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี พ.ศ. 2565 เขตสุขภาพที่ 2 30 มิถุนายน 2565
160 ประชาสัมพันธ์ การจัดสัมนมาหลักสูตรทฤษฎี Grid 29 มิถุนายน 2565
161 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 24 มิถุนายน 2565
162 ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2566-2568 24 มิถุนายน 2565
163 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. 24 มิถุนายน 2565
164 ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 5 23 มิถุนายน 2565
165 ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 80 ปี กรมการแพทย์ 23 มิถุนายน 2565
166 ประชาสัมพันธ์ การอบรมระยะสั้น ครั้งที่ 2/2565 23 มิถุนายน 2565
167 ประชาสัมพันธ์ งาน SETA 2022,Solar+Storage Asia 2022 และ Enlit Asia 2022 23 มิถุนายน 2565
168 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในประเทศ ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม) (ทุนฝึกอบรมนวัตกรรมดิจิทัล) 23 มิถุนายน 2565
169 ประชาสัมพันธ์ ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาทางวิชาชีพ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัรฑิต (สำหรับผู้สำเร็จปริญญาสาขาอื่น 2.5 ปี) คณะพยาบาลศาสตร์ 23 มิถุนายน 2565
170 ประชาสัมพันธ์ การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐตามคู่มือสำหรับประชาชน ปี พ.ศ. 2565 22 มิถุนายน 2565
171 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมSepsisเขตสุขภาพ1-13 10 กุมภาพันธ์ 3108
172 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการธาลัสซีเมีย ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 18 และร่วมส่งบทคัดย่องานวิจัย 17 มิถุนายน 2565
173 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี ครั้งที่ 32 ประจำปี 2565 17 มิถุนายน 2565
174 ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร CIty at the Next Level 17 มิถุนายน 2565
175 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 17 มิถุนายน 2565
176 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 22 ประจำปี 2565 รูปแบบออนไลน์ 17 มิถุนายน 2565
177 ประชาสัมพันธ์ การอบรมออนไลน์ เรื่อง การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง ด้วยโปรแกรม AMOS 17 มิถุนายน 2565
178 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 58 ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 17 มิถุนายน 2565
179 ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขตามคตวามต้องการของระบบสุขภาพ กิจกรรมที่ 1 อบรมหลักสูตรการให้รหัสทางการแพทย์ 14 มิถุนายน 2565
180 ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมระยะสั้น การจัดทำทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล รุ่นที่ 1 ประจำปี 2565 14 มิถุนายน 2565
181 ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2565 14 มิถุนายน 2565
182 ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรม วิทยาลัยวิทยาศาสตร์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 14 มิถุนายน 2565
183 ประกาศรับสมัครเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2566-2568 14 มิถุนายน 2565
184 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการสัญจรในโครงการ วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย ปีงบประมาณ 2565 14 มิถุนายน 2565
185 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 เรื่อง โควิด-19 : การฟื้นตัวและโอกาสของประชากรและสังคม 14 มิถุนายน 2565
186 ประชาสัมพันธ์เรื่องการส่งผลงานวิชาการกระทรวงสาธารณสุข 9 มิถุนายน 2565
187 ประชาสัมพันธ์ การอบรมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยาสำหรับวิสัญญีพยาบาล ครั้งที่ 67 8 มิถุนายน 2565
188 ประชาสัมพันธ์ เสนอรายชื่อศิษยืเก่าดีเด่น ประจำปี 2565 8 มิถุนายน 2565
189 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ เรื่อง ภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรม การดูแลแบบร่วมสมัยและบทบาทพยาบาล ผ่านระบบออนไลน์ 8 มิถุนายน 2565
190 ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 4 8 มิถุนายน 2565
191 ประชาสัมพันธ์ สัมมนาวิชาการ เรื่อง การบริหารจัดการทางการพยาบาลภายใต้การเกิดโรคอุบัติใหม่ 8 มิถุนายน 2565
192 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการในการปรึกษารายบุคคลขั้นพื้นฐาน 8 มิถุนายน 2565
193 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ 1 ประจำปีการอบรม 2566 กรมควบคุมโรค 8 มิถุนายน 2565
194 ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมเพื่อการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Credits bank) 2 มิถุนายน 2565
195 ประชาสัมพันธ์ การสรรหาแพทย์ผู้สมควรได้รับรางวัลและทุนต่างๆ ของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2 มิถุนายน 2565
196 ประชาสัมพันธ์ การอบรมพยาบาลเพื่อการบริหารหอผู้ป่วย รุ่นที่ 11 2 มิถุนายน 2565
197 ประชาสัมพันธ์ การเสนอชื่อแพทย์รับการคัดเลือกเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี พ.ศ.2565 2 มิถุนายน 2565
198 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการพยาบาลจักษุวิทยา ประจำปี 2565 2 มิถุนายน 2565
199 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ แบบออนไลน์ 2 มิถุนายน 2565
200 ประชาสัมพันธ์ การอบรมระยะสั้น (หลักสูตรฟื้นฟู) ผ่านระบบออนไลน์ 2 มิถุนายน 2565
201 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการสมาคมบริหารการพยาบาล ประจำปี 2565 เรื่อง การจัดการทางการพยาบาลสู่วิถีความปกติ 2 มิถุนายน 2565
202 ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตรระยะสั้น การพัฒนาแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565 2 มิถุนายน 2565
203 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการชมรถเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ครั้งที่ 14 2 มิถุนายน 2565
204 ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตร การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสุขภาพ ประจำปี 2565 2 มิถุนายน 2565
205 การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวของเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่องการบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนในกรณีปลูกสร้างอาการหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำ 2 มิถุนายน 2565
206 ประชาสัมพันธ์ การสัมมนา asb talk : Sustainable Business in the Time of Crisis (สร้างธุรกิจที่ยั่งยืนท่ามกลางวิกฤตการณ์) 24 พฤษภาคม 2565
207 ประชาสัมพันธ์ การอบรมโครงการพัฒนาผู้นำทางยุทธศาสตร์และความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง 24 พฤษภาคม 2565
208 ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 16 24 พฤษภาคม 2565
209 ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกข้าราชการเพื่อการย้าย การโอน ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 21 พฤษภาคม 2565
210 ประชาสัมพันธ์ โครงการ ล้านเต้าเราห่วงใย 19 พฤษภาคม 2565
211 ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมหลักสูตร การเขียนหนังสือราชการ 19 พฤษภาคม 2565
212 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการส่วนภูมิภาคประจำปี 2565 19 พฤษภาคม 2565
213 ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกแพทย์สตรีดีเด่นและการมอบทุนสนับสนุนโครงการวิจัย 19 พฤษภาคม 2565
214 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 19 พฤษภาคม 2565
215 ประชาสัมพันธ์ การอบรมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยาสำหรับวิสัญญีพยาบาล ครั้งที่ 66 19 พฤษภาคม 2565
216 ประชาสัมพันธ์ การอบรมเรื่อง การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 19 พฤษภาคม 2565
217 ประชาสัมพันธ์ การประชุมสัมมนาออนไลน์ งานวิชาการการคลอดมาตรฐาน ปีงบประมาณ 2565 19 พฤษภาคม 2565
218 ประชาสัมพันธ์ การประชุมสัมมนาออนไลน์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ 19 พฤษภาคม 2565
219 ประชาสัมพันธ์ การอบรมการดูแลรักษาเด็กโรคหัวใจ เรื่อง Nursing Management for Pediatric Heart Disease 19 พฤษภาคม 2565
220 ประชาสัมพันธ์ การอบรม เรื่อง แกนนำพยาบาลผู้ป่วยไข้เลือดออกสำหรับพยาบาล รุ่นที่ 8 19 พฤษภาคม 2565
221 ประชาสัมพันธ์ การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ การขอเพิ่มชั้นงานตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3ส ติดตามร่าง พ.ร.บ.สวัสดิการการรักษาพยาบาลลูกจ้าง ผู้รับบำเหน็จ พ.ศ. .... และการขอปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานราชการกระทรวงสาธารณสุข และประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 สมาคมลูกจ้างส่วนราชการสาธารณสุข 19 พฤษภาคม 2565
222 ประชาสัมพันธ์ เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ. 2565 18 พฤษภาคม 2565
223 เชิญเข้าร่วมโครงการจัดหาอาวุธปืนสั้นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติฯ 11 พฤษภาคม 2565
224 ประชาสัมพันธ์ การเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รุ่นที่ 2 พ.ศ.2565 10 พฤษภาคม 2565
225 ประชาสัมพันธ์ การอบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน) 10 พฤษภาคม 2565
226 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 3 Admisssion (เพิ่มเติม) 10 พฤษภาคม 2565
227 ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 7 10 พฤษภาคม 2565
228 ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว (6 สัปดาห์) 10 พฤษภาคม 2565
229 ประชาสัมพันธ์ โครงการ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงพลิกโฉมดิจิทัลในงานเภสัชกรรม : พื้นฐานและการประยุกต์ใช้ 10 พฤษภาคม 2565
230 ประชาสัมพันธ์ การอบรมวิชาการ เรื่อง ศัลยกรรมในช่องปากที่เกี่ยวข้องกับทันกรรมจัดฟัน 10 พฤษภาคม 2565
231 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย์ (ACMTT) ครั้งที่ 44 3 พฤษภาคม 2565
232 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ 18 (เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์) ปีการศึกษา 2565 3 พฤษภาคม 2565
233 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการคณะกรรมพัฒนาคุณภาพการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร 3 พฤษภาคม 2565
234 ประชาสัมพันธ์ การอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ และประชาสัมพันธ์การประชุม เรื่อง การพัฒนาและฟื้นฟูสมรรถนะผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสู่ความเป็นมืออาชีพ 3 พฤษภาคม 2565
235 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ (บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด) 3 พฤษภาคม 2565
236 ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง (นพม.) 20 เมษายน 2565
237 ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตรภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 20 เมษายน 2565
238 ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 5 20 เมษายน 2565
239 ประชาสมัพันธ์ การประชุมวิชาการออนไลน์ 19 เมษายน 2565
240 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง How to set Zero pitfalls of midwifery practices 19 เมษายน 2565
241 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการสุขภาวะเพื่อก้าวผ่านจาก New Normal สู่ Next Normal (ผ่านระบบออนไลน์) 19 เมษายน 2565
242 ปทระชาสัมพันธ์ โครงการ Update Integrative Medicine Approach for Health in Current Topic Next Normal Approach for Elderly 19 เมษายน 2565
243 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการฟื้นฟูความรู้ทางการพยาบาลห้องผ่าตัด ประจำปี 2565 19 เมษายน 2565
244 ประชาสัมพันธ์ การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี) รุ่นที่ 12 และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง (หลักสูตร 2 ปี) รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 19 เมษายน 2565
245 ประชาสัมพันธ์ การอบรมระยะสั้น วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 42 19 เมษายน 2565
246 ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเรื่อง กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2565 19 เมษายน 2565
247 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 18 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 19 เมษายน 2565
248 ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกบุคลากรไปปฏิบัติงานชั่วคราวที่สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย 19 เมษายน 2565
249 ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและเพิ่มประสิทธิภาพทางการรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าบำบัด 19 เมษายน 2565
250 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 11 เมษายน 2565
251 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการการพัฒนาสุขภาพชุมชนแนวใหม่ ครั้งที่ 2 11 เมษายน 2565
252 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ เรื่อง การรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ สำหรับทันตแพทย์ทั่วไปของทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยฯ 11 เมษายน 2565
253 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 113 (1/2565) ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 11 เมษายน 2565
254 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 8 เมษายน 2565
255 ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพยาบาลฟื้นฟูสภาพหลักสูตรระยะสั้น 5 วัน 8 เมษายน 2565
256 ประชาสัมพันธ์ การอบรม แพทย์รุ่นใหม่ใฝ่ใจเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาโรงพยาบาล ปี พ.ศ. 2565 1 เมษายน 2565
257 ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมพัฒนาสมรรนะบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2565 (รุ่นที่ 2) 1 เมษายน 2565
258 ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพดิจิทัลวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน 1 เมษายน 2565
259 ประชาสัมพันธ์ การอบรมโ๕รงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร ปัญหาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฏหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และ การปฏิบัติราชการทางปกครองโดยสุจริตไม่มีความผิดทั้งวินัยและอาญาของหน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 1 เมษายน 2565
260 ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตรภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1 1 เมษายน 2565
261 ประชาสัมพันธ์ การศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาธิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 24 1 เมษายน 2565
262 ประชาสัมพันธ์ โ๕รงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร" ปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 15 (online) 24 มีนาคม 2565
263 ประกาศการจัดสรรโควตานักศึกษาพยาบาล นักศึกษาสาขารังสีการแพทย์ เพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2565 23 มีนาคม 2565
264 ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตร PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 23 มีนาคม 2565
265 ประชาสัมพันธ์ โ๕รงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยโรคจอตา ประจำปี 2565 23 มีนาคม 2565
266 ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคของเปลือกตา ประจำปี 2565 23 มีนาคม 2565
267 ประชาสัมพันธ์ การอบรมแบบออนไลน์ (วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 23 มีนาคม 2565
268 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติในยุควิถีใหม่ 23 มีนาคม 2565
269 ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลยุทธการปรับเปลี่ยนองค์กรด้านทรัพยากรมนุษย์ยุคดิจิทัล 23 มีนาคม 2565
270 ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลยุทธการตลาดดิจิทัลและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีแบบแผน 23 มีนาคม 2565
271 ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 26 (ปปร.26) 23 มีนาคม 2565
272 ประชาสัมพันธ์ การจัดโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ (4 เดือน) รุ่นที่ 2 23 มีนาคม 2565
273 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ 7th Annual Ramathibodi Anesthesia Comference (7th ARAC) 23 มีนาคม 2565
274 ประชาสัมพันธ์ การจัดสัมมนาหลักสูตร "ผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับสูง" (The Grid Public 2022) 23 มีนาคม 2565
275 ประชาสัมพันธ์ การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 8 23 มีนาคม 2565
276 ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถด้านสุขภาพโลก ประจำปี 2565 23 มีนาคม 2565
277 ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพพยาบาลโภชนบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน) 23 มีนาคม 2565
278 ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วนส) รุ่นที่ 8 23 มีนาคม 2565
279 รับสมัคร หรือรับการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด 22 มีนาคม 2565
280 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวใิชาการต่อเนื่อง "Jud Fun Varieties 8" From Principle Orthodontice to Modern Orthodontic Treatment 11 มีนาคม 2565
281 ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะยาว (หลักสูตร 1 ปี) ประจำปี 2565 9 มีนาคม 2565
282 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่วารสารสาธารณสุขแพร่เพื่อการพัฒนา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 8 มีนาคม 2565
283 ประชาสัมพันธ์ โ๕รงการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ (การรักษาโรคเบื้องต้น) ประจำปีงบประมาณ 2565 8 มีนาคม 2565
284 ประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 8 มีนาคม 2565
285 ประชาสัมพันธ์ การอบรมแบบออนไลน์ เรื่อง "การเลือกใช้สถิติให้เหมาะสมไม่ยากอย่างที่คิด" 8 มีนาคม 2565
286 ประชาสัมพันธ์ โครงการศึกษาต่อเนื่อง เรื่อง Mutans Steptococci (MS) transmission re-visited : Implication for caries prevention 8 มีนาคม 2565
287 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการฟื้นฟูเวชปฏิบัติ เรื่อง สุขภาวะที่มุ่งหวังด้วยการดูแลแบบบูรณาการ โดย พยาบาลเวชปฏิบัติ 8 มีนาคม 2565
288 ประชาสัมพันธ์ การาอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยที่มีทวารเทียมและแผล ครั้งที่ 3 8 มีนาคม 2565
289 เชิญส่งผลงานวิชาการสาธารณสุขสุโขทัย 3 มีนาคม 3108
290 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 มีนาคม 2565
291 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการ Virtual Toronto International Program in Family Medicine and Primary Care 28 กุมภาพันธ์ 3108
292 ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมเรื่อง คีเลชั่นบำบัด ครั้งที่ 21 25 กุมภาพันธ์ 2565
293 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข (นบส.สธ) รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 25 กุมภาพันธ์ 2565
294 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการประจำปี 2565 เรื่อง ฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป "การรักษาโรคเบื้องต้นในวิถีใหม่" รูปแบบออนไลน์ 25 กุมภาพันธ์ 2565
295 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครแพทยืประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ รอบที่ 2 ประจำปีการฝึกอบรม 2565 25 กุมภาพันธ์ 2565
296 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ เรื่อง ID Rama Symposium 2022 25 กุมภาพันธ์ 2565
297 ประชาสมัพันธ์ การฝึกอบรมหลักิสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ รุ่นที่ 2 25 กุมภาพันธ์ 2565
298 ประชาสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลงวันจัดการอบรมระยะสั้น เรื่อง การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU) 25 กุมภาพันธ์ 2565
299 ประชาสมัพันธ์ การอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 4 (ออนไลน์) 25 กุมภาพันธ์ 2565
300 ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรยกระดับสูงองค์กรระบบอัตโนมัติ สำหรับผู้บริหาร 25 กุมภาพันธ์ 2565