# เรื่อง วันประกาศ
1 ประกาศจังหวัดสุโขทัย ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2566 เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 1 มิถุนายน 2566
2 ประชาสัมพันธ์ตีพิมพ์ผลงานวิชาการ 2 มิถุนายน 3109
3 ประชาสัมพันธ์ โครงการศึกษาฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร 31 พฤษภาคม 2566
4 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรนักบริหารด้านสิทธิมนุษยชนระดับต้น ระดับกลางและระดับสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 31 พฤษภาคม 2566
5 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักภาพพยาบาลผู้จัดการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิต 31 พฤษภาคม 2566
6 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Pan-Pacific Rehabilitation Conference 31 พฤษภาคม 2566
7 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมเดือนมิถุนายน-กรกฏาคม 2566 31 พฤษภาคม 2566
8 ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าประชุมวิชาการเชิงปฎิบัติการให้การปรึกษารายบุคคลขั้นพื้นฐาน จำนวน 2 โครงการ ประชุมวิชาการเชิงปฎิบัติการให้การ Satir model จำนวน 3 โครงการ การประชุมวิชาการเชิงปฎิบัติการให้การปรึกษาเป็นคู่ จำนวน 1 โครงการ รวม 6 โครงการ 26 พฤษภาคม 2566
9 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมระยะสั้นหลักสูตรฟื้นฟูผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting 26 พฤษภาคม 2566
10 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมอบรมมาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการ Advance ICD-10 ฉบับ 2014 26 พฤษภาคม 2566
11 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมประจำเดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 3 หลักสูตร 26 พฤษภาคม 2566
12 ประชาสัมพันธ์เรียนเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ บสพ.รุ่นที่ 6 (Medical Hub Version) Run skill School มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา 26 พฤษภาคม 2566
13 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง 26 พฤษภาคม 2566
14 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุขครั้งที่ 18 26 พฤษภาคม 2566
15 ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Live Your Idea Matter ครั้งที่ 7 หัวข้อ ปรับข้อมูล เปลี่ยน Insight เพื่อเข้าใจประชาชน 26 พฤษภาคม 2566
16 ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมรัฐบาลญี่ปุ่นหลักสูตร Strngthening social health protection Towards Universal Health coverage 26 พฤษภาคม 2566
17 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมศึกษาอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความเป็นพลเมืองทางวัฒนธรรมและธรรมาภิบาลรุ่นที่ 1 26 พฤษภาคม 2566
18 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเรื่องเพิ่มศักยภาพการให้บริการผู้ป่วยที่สูญเสียเปลือกตาและดวงตา 26 พฤษภาคม 2566
19 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ลงวันที่ 18 พ.ค. 2566 เรื่อง รายชื่อผู้การประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งระกับชำนาญการพิเศษ ของสสจ.สุโขทัย 18 พฤษภาคม 2566
20 ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการประชุมวิชาการ CBT for chilgren and families ครั้งที่ 6 Theme and Variations on CBT for Emotional Distress to Dysregulation & Disorder 18 พฤษภาคม 2566
21 เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ครั้งที่ 15 18 พฤษภาคม 2566
22 ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมการพยาบาลเด็กโรคหัวใจ Nursing Management for Pediatric Heart Disease 18 พฤษภาคม 2566
23 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่องการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญาตรี สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3 18 พฤษภาคม 2566
24 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง (นพม.)รุ่นที่ 15 และ 16 18 พฤษภาคม 2566
25 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม 18 พฤษภาคม 2566
26 ประชาสัมพันธ์การสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเวชระเบียน 18 พฤษภาคม 2566
27 ขอเรียนเชิญร่วมประชุมวิชาการเนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2566 18 พฤษภาคม 2566
28 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือก โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 18 พฤษภาคม 2566
29 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร 18 พฤษภาคม 2566
30 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร สุดยอดผู้นำ 18 พฤษภาคม 2566
31 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ Labor companionship workshop training program 18 พฤษภาคม 2566
32 ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูวิชาการด้านการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัดและการสอนทางคลินิกสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง (Preceptor) 9 พฤษภาคม 2566
33 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขอยกเลิกประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 9 พฤษภาคม 2566
34 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูง โครงการร่วมทุนรัฐและเอกชนเพื่อความยั่งยืน 8 พฤษภาคม 2566
35 ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือก "โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2566" 8 พฤษภาคม 2566
36 ขอเชิญเข้าร่วมส่งผลงานเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับภูมิภาค 8 พฤษภาคม 2566
37 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้ายข้าราชการมาดำรง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน/นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ/ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 3 พฤษภาคม 2566
38 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมระดับภูมิภาค HA Northern Regional Forum 2023 28 เมษายน 2566
39 ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ 28 เมษายน 2566
40 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เนื่องในวาระครบรอบ 44 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 28 เมษายน 2566
41 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Update management of High risk pregnancy 2023 (ประชุมออนไลน์) 28 เมษายน 2566
42 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน) 28 เมษายน 2566
43 ประชาสัมพันธ์สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง(สวค.) ดำเนินการจัดหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูง โครงการร่วมทุนรัฐและเอกชนเพื่อความยั่งยืน 28 เมษายน 2566
44 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2566 28 เมษายน 2566
45 ประชาสัมพันธ์เรื่อง กำหนดดำเนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นบส.ทส) รุ่นที่ 2 28 เมษายน 2566
46 ประชาสัมพันธ์ประกาศจากสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3 Admission 28 เมษายน 2566
47 ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยและกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 25 เมษายน 2566
48 ประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์เรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาล 25 เมษายน 2566
49 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการออนไลน์เรื่อง Why to Contemporary Midwifery Practice:Art Science or Both 25 เมษายน 2566
50 ขอเชิญประชุมวิชาการเนื่องในวาระครบรอบ 60 ปี โรงพยาบาลตะกั่วป่า 25 เมษายน 2566
51 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ และอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 25 เมษายน 2566
52 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมโครงการพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพสำหรับบุคลากร 25 เมษายน 2566
53 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 11-24 เม.ย.2566 24 เมษายน 2566
54 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ผอ.รพ. (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) สังกัด รพ.คำชะอี สสจ.มุกดาหาร 24 เมษายน 2566
55 ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2566 เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 24 เมษายน 2566
56 ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2566 เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 24 เมษายน 2566
57 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ 21 เมษายน 2566
58 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 21 เมษายน 2566
59 ขอเชิญข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมการอบรมพื้นฐานเวชศาสตร์ครอบครัว งานวิจัยและโครงการด้านเวชศาสต์ครอบครัว เพื่อสอบหนังสืออนุมัติฯ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 19 เมษายน 2566
60 ขอเรียนเชิญร่วมงานโครงการ 96 ปี สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ วิ่งด้วยกัน รันเพื่อสุขภาพ (Together Run For Health) (2) 19 เมษายน 2566
61 ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรนวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่สำหรับนักบริหารระดับสูง 19 เมษายน 2566
62 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม 19 เมษายน 2566
63 ขอความอนุเคราะห์อนุมัติบุคลากรในเครือข่ายนักกำหนดอาหาร นักโภชนาการ โภชนาการ เขตสุขภาพที 2 เข้าร่วมประชุมวิชาการสัญจรฯ 12 เมษายน 2566
64 ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Shaping the future of Nursing Research & Education for the Sustainable Development goals 12 เมษายน 2566
65 ประชาสัมพันธ์การอบรม 3 หลักสูตร 12 เมษายน 2566
66 ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 14 12 เมษายน 2566
67 ประชาสัมพันธ์แจ้งขยายระยะเวลาให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี พ.ศ.2566 12 เมษายน 2566
68 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 1 เรื่อง Future Direction to the Digital Health Era for Disruptive Society 12 เมษายน 2566
69 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2567 12 เมษายน 2566
70 ประกาศจังหวัดสุโขทัย ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2566 เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 11 เมษายน 2566
71 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 9 11 เมษายน 2566
72 ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครทุน Hubert H.Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2567 11 เมษายน 2566
73 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพยาบาลฟื้นฟูสภาพหลักสูตรระยะสั้้น 5 วัน ปีงบประมาณ 2566 11 เมษายน 2566
74 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง DSMES From Theory to Practice และขออนุญาตประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆของสมาคมฯล่วงหน้า 11 เมษายน 2566
75 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม แพทย์รุ่นใหม่ใฝ่ใจเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่่อพัฒนาโรงพยาบาล ปี พ.ศ.2566 11 เมษายน 2566
76 ประชาสัมพันธืเชิญชวนข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมงานประชุมวิชาการภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา 11 เมษายน 2566
77 ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องพัฒนาทักษะเดิม เพิ่่มเติมทักษะใหม่ สู่การพยาบาลให้สารน้ำอย่างปลอดภัย 11 เมษายน 2566
78 การอบรมระยะสั้น วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 43 11 เมษายน 2566
79 ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล ลงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2566 เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 5 เมษายน 2566
80 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจันในการประชุมวิชาการนานาชาติ 3 เมษายน 2566
81 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย ครั้งที่ 1 ฯ 31 มีนาคม 2566
82 ขออนุมัติพยาบาลเข้าร่วมประชุม 31 มีนาคม 2566
83 ขอเชิญเสนอชื่อ/รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัล "หมออนามัยหัวใจเพชร" 31 มีนาคม 2566
84 In House 3 มีนาคม 2566
85 ข้อบังคับสภาการพยาบาล 30 มีนาคม 2566
86 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 29 มีนาคม 2566
87 ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 29 มีนาคม 2566
88 ขอเชิญประชุมวิชาการระหว่างประเทศ สมาคมความรอบรู้ด้านสุขภาพแห่งเอเชีย ครั้งที่ 9 29 มีนาคม 2566
89 ขอความอนุเคราะห์ปประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 29 มีนาคม 2566
90 ขอเชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานของท่านสมัครเข้าร่วมประชุมอบรม 29 มีนาคม 2566
91 ขออนุมัติให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาและพยาบาลที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยทางตา 27 มีนาคม 2566
92 ประชาสัมพันธ์ ขอเสนอรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2566 23 มีนาคม 2566
93 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมTK FORUM 2023 หัวข้อ Library Possible The Creative Solutions for Better Library Service และขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมประชุมฯ 17 มีนาคม 2566
94 ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลางรุ่นที่ 25 15 มีนาคม 2566
95 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้กิจการประกอบการที่เกี่ยวกับสุขภาพ 5 ประเภท 15 มีนาคม 2566
96 ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป 15 มีนาคม 2566
97 ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมระยะสั้น "โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้การบริหารงานแบบลีนเพื่อสร้างองค์กรให้มีความคล่องตัว" 15 มีนาคม 2566
98 ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนแพทย์ประจำบ้าน รอบนโยบายพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 15 มีนาคม 2566
99 ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 15 มีนาคม 2566
100 ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการและขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 15 มีนาคม 2566
101 ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนแพทย์ประจำบ้าน รอบนโยบายพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 15 มีนาคม 2566
102 ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการประชุมวิชาการ 15 มีนาคม 2566
103 ขอประชาสัมพันธ์ และเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับสมดุลโครงสร้างร่างกายด้วยมณีเวชสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ 15 มีนาคม 2566
104 ประชาสัมพันธ์ เชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติบุุคคล 1 มีนาคม 2566
105 ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลกองทุนหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช พ.ศ. 2566 13 มีนาคม 2566
106 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเรื่อง การพยาบาลโรคเรื้อรังในเด็ก 9 มีนาคม 2566
107 ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อศิษย์เก่าเพื่อคัดเลือกรับรางวัลศิษย์เก่าแพทย์ธรรมศาสตร์ดีเด่น 7 มีนาคม 2566
108 ประชาสัมพันธ์ ประชุมวิชาการ Pediatric Palliative Care Day 7 มีนาคม 2566
109 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 7 มีนาคม 2566
110 หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนางานสาธารณสุข 7 มีนาคม 2566
111 กำหนดดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นบส.กษ.)รุ่นที่6 7 มีนาคม 2566
112 กำหนดดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน (นบส.รง.)รุ่นที่ 1 7 มีนาคม 2566
113 หลักสูตรฝึกอบรม 7 มีนาคม 2566
114 ประชาสัมพันธ์และเชิญสมัครเข้าร่วมหลักสูตรอบรมระยะสั้น 7 มีนาคม 2566
115 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Show&share ครั้งที่ 2 การวิจัยเบื้องต้นเพื่อพัฒนางานบริบาลทางเภสัชกรรม 7 มีนาคม 2566
116 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ 7 มีนาคม 2566
117 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2566 3 มีนาคม 2566
118 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ KM Quality Nures Note to Quality Nursing Care 3 มีนาคม 2566
119 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข่าร่วมการประชุมวิชาการโรงพยาบาลราชวิถี ครั้งที่ 33 ประจำปี 2566 3 มีนาคม 2566
120 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง มิติใหม่ของการพยาบาลเวชปฏิบัติ (The New Era of Nurse Practitioners) 3 มีนาคม 2566
121 โครงการอบรมระยะสั้น TMD for Life 3 มีนาคม 2566
122 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 ครั้งที่ 48 3 มีนาคม 2566
123 การอบรมหลักสูตร บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกรและการจัดพิธีการ อย่างมืออาชีพ 3 มีนาคม 2566
124 ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนแพทย์ประจำบ้าน รอบนโยบายพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 3 มีนาคม 2566
125 การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 3 มีนาคม 2566
126 การจัดฝึกอบรมหลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ (นคอ.) รุ่นที่ 13 3 มีนาคม 2566
127 โครงการบรรพชาอุปสมบท 97 รูป ถวายพระราชกุศล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 96 พรรษา 3 มีนาคม 2566
128 ขอมอบวารสารและเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ 1 มีนาคม 2566
129 ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเครือข่ายวิชาการด้านการฟื้้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยและผู้สูงอายุระยะกลาง ในเขตสุขภาพที่ 1-3 28 กุมภาพันธ์ 2566
130 ขยายระยะเวลาการรับสมัครอบรมระยะสั้น(4เดือน) ทันตสาธารณสุข สำหรับทันตแพทย์ ปี 2566 28 กุมภาพันธ์ 2566
131 ขอเชิญเข่าร่วมอบรม 28 กุมภาพันธ์ 2566
132 อบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่ 3 รุ่นที่ 4 28 กุมภาพันธ์ 2566
133 ประชาสัมพันธ์ ขอให้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลสูตินรีแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2566 22 กุมภาพันธ์ 2566
134 ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์การจราจรระยะสั้น รุ่นที่ 7 22 กุมภาพันธ์ 2566
135 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ 22 กุมภาพันธ์ 2566
136 ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมและโปรดอนุคราะห์เผยแพร่ข่าวการฝึกอบรม 22 กุมภาพันธ์ 2566
137 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 22 กุมภาพันธ์ 2566
138 ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 22 กุมภาพันธ์ 2566
139 ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการประจำปีราชวิทยาลัยศัลย์แพทย์แห่งประเทศไทย 22 กุมภาพันธ์ 2566
140 ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2565 และประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 22 กุมภาพันธ์ 2566
141 ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมวิชาการฯ 22 กุมภาพันธ์ 2566
142 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการประจำปี สมาคมแผลไฟไหม้และสมานแผล (ประเทศไทย) 22 กุมภาพันธ์ 2566
143 ประชาสัมพันธ์ โครงการและขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการอบรม 22 กุมภาพันธ์ 2566
144 ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมหลักสูตร "เทคนิคการวิเคราะห์องค์กรด้วย SWOT และ Canvas เพื่อเพิ่้มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กร (SWOT+Canvas)" รุ่นที่ 1 (ออนไลน์) 22 กุมภาพันธ์ 2566
145 ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมฟื้นฟูสมรรถณะผู้บริหารเพื่อการบริหาร การจัดการ และรับมือภัยพิบัติด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 22 กุมภาพันธ์ 2566
146 ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "นวัตกรรมโค้ชสำหรับการบริหารจัดการ" 22 กุมภาพันธ์ 2566
147 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 22 กุมภาพันธ์ 2566
148 ประชาสัมพันธ์ การอบรมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยาสำหรับวิสัญญีพยาบาล ครั้งที่ 68 และครั้งที่ 69 22 กุมภาพันธ์ 2566
149 ประชาสัมพันธ์ สมัครเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรครอบครัวและชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 21 กุมภาพันธ์ 2566
150 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการสามคมนายช่างโยธาสาธารณสุขจังหวัด ประจำปี 2566 15 กุมภาพันธ์ 2566
151 ประชาสัมพันธ์ ขออนุมัติแพทย์ในสังกัดลงทะเบียนเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกรับทุนสนับสนุนเข้าร่วมอบรมระยะสั้น 14 กุมภาพันธ์ 2566
152 ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมอบรมวิชาการฯ 14 กุมภาพันธ์ 2566
153 ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมวิชาการฯ 14 กุมภาพันธ์ 2566
154 ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมพยาบาลเพื่อการบริหารหอผู้ป่วย 14 กุมภาพันธ์ 2566
155 ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำหัตถกรรมทางสูติกรรม สำหรับแพทย์และพยาบาลในเขตสุขภาพ 14 กุมภาพันธ์ 2566
156 ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมระยะสั้น หลักสูตรอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินทางตาสำหรับพยาบาล 14 กุมภาพันธ์ 2566
157 ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรต่างๆ 14 กุมภาพันธ์ 2566
158 ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมหลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง 14 กุมภาพันธ์ 2566
159 ประชาสัมพันธ์ ขอเขิญส่งเข้าร่วมอบรม Primary Epilepsy Nurse 14 กุมภาพันธ์ 2566
160 ประชาสัมพันธ์ โครงการรางวัลนักสาธารณสุขทองคำ ปี 2566 13 กุมภาพันธ์ 2566
161 ส่งผลงานวิชาการสาธารณสุขสุโขทัย 2566 9 กุมภาพันธ์ 2566
162 เรียนเชิญเป็นผู้นำองค์กรคุณธรรม 9 กุมภาพันธ์ 2566
163 ขอเชิญส่งผลงานประกวดR2Rดีเด่น 2566 8 กุมภาพันธ์ 2565
164 ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการประจำปี สมาคมแผลไหม้และสมานแผล (ประเทศไทย) 3 กุมภาพันธ์ 2566
165 ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการประจำ สมาคมแผลไหม้และสมานแผล (ประเทศไทย) 3 กุมภาพันธ์ 2566
166 ประชาสัมพันธ์ สัมครเข้าร่วมโครงการอบรมฟื้นฟูการพยาบาลเวชปฏิบัติ 3 กุมภาพันธ์ 2566
167 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสมัครขอรับทุนฝึกอบรมฯ โครงการ หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริการสุขภาพและการลริบาลขั้นสูงสำหรับวัยแอ็คทีฟซิลเวอร์ 3 กุมภาพันธ์ 2566
168 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 13) 3 กุมภาพันธ์ 2566
169 ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมวิชาการฯ 3 กุมภาพันธ์ 2566
170 ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตร การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ รุ่นที่ 15 3 กุมภาพันธ์ 2566
171 ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านนวัตกรรมการบริหาร 3 กุมภาพันธ์ 2566
172 ประชาสัมพันธ์ โครงการและขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม 3 กุมภาพันธ์ 2566
173 ประชาสัมพันธ์ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 3 กุมภาพันธ์ 2566
174 ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรฝึกอบรม การใช้เครื่องมือกำกับติดตามและประเมินผลการจัดเก็บรายได้ของหน่วยบริการสาธารณสุขฯ 3 กุมภาพันธ์ 2566
175 ประชาสัมพันธ์ การอบรมระยะสั้น ประจำปี 2566 3 กุมภาพันธ์ 2566
176 ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 กุมภาพันธ์ 2566
177 ประชาสัมพันธ์ สมัครเข้ารับการฝึกอบรม 3 กุมภาพันธ์ 2566
178 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรอบรมแพทย์แผนไทย 27 มกราคม 2566
179 ประชาสัมพันธ์สัมนาวิชาการยกระดับการเพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์สู่มาตรฐานสากล 27 มกราคม 2566
180 ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร" ปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 16 (Online) 25 มกราคม 2566
181 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนสมัครประกวดออกแบบภาพลักษณ์ (โลโก้) และภาพเข็มวิทยฐานะสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาฝึกอบรมหลักสูตรของสถาบันพัฒนาสิทธิมนุษยชน 25 มกราคม 2566
182 ประชาสัมพันธ์ ขอชิญร่วมประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 16 25 มกราคม 2566
183 ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ฯ 25 มกราคม 2566
184 ประชาสัมพันธ์ เรียนเชิญประชุมวิชาการประจำปี 2566 25 มกราคม 2566
185 คู่มือแผนการตรวจราชการ ปี 2566 24 มกราคม 2566
186 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 24 มกราคม 2566
187 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 24 มกราคม 2566
188 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งพยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 24 มกราคม 2566
189 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญพยาบาลควบคุมการติดเชื้อฯ และผู้สนใจเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัิติการ 24 มกราคม 2566
190 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 16 มกราคม 2566
191 ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการและนวัตกรรมทางรังสีเทคนิค ครั้งที่ 3 16 มกราคม 2566
192 ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมวิชาการฯ 16 มกราคม 2566
193 ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการ "iAOC Course: Pediatric Neuro Workshop: Unwinding the complexity" 16 มกราคม 2566
194 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 16 มกราคม 2566
195 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมคีเลชั่นบำบัด 13 มกราคม 2566
196 ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิชาการจังหวัดสุโขทัย 2566 13 มกราคม 2566
197 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญพยาบาลเข้าร่วมอบรมระยะสั้น 10 มกราคม 2566
198 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ 10 มกราคม 2566
199 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "หลักสูตรการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษอย่างเป็นองค์รวม" 10 มกราคม 2566
200 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญบุคลากรพยาบาลในสังกัดเข้ารับการอบรม 10 มกราคม 2566
201 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 10 มกราคม 2566
202 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 6 มกราคม 2566
203 ประชาสัมพันธ์ การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ประจำปี พ.ศ. 2566 6 มกราคม 2566
204 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปีการศึกษา 2566 6 มกราคม 2566
205 ประชาสัมพันธ์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับรางวัลกระแส ชนะวงศ์ ประจำปี พ.ศ. 2565 6 มกราคม 2566
206 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้ารับการอบรมในหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) 6 มกราคม 2566
207 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 6 มกราคม 2566
208 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญหน่วยงานส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรประจำปี 2566 6 มกราคม 2566
209 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย 6 มกราคม 2566
210 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมเวชสถิติแห่งประเทศไทยประจำปี 2566 6 มกราคม 2566
211 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญพยาบาลเข้าร่วมอบรมระยะสั้น 6 มกราคม 2566
212 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 6 มกราคม 2566
213 สสม.ภาคเหนือ ขอแจ้งช่องทางการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 6 มกราคม 2566
214 ประชาสัมพันธ์ส่งBest practice กระทรวง 6 มกราคม 2566
215 ศบส.2 ขอแจ้งช่องทางการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 6 มกราคม 2566
216 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกัญชาเวชศาสตร์ ระดับสูง รุ่นที่ 1 29 ธันวาคม 2565
217 เปิดพื้นที่วิจัยระบบสุขภาพสู่การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 28 ธันวาคม 1108
218 ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการป้องกันควบคุมโรค สคร.2 พิษณุโลก 28 ธันวาคม 3108
219 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 31 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 23 ธันวาคม 2565
220 ประชาสัมพันธ์ เชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป 23 ธันวาคม 2565
221 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีปารศึกษา 2566 23 ธันวาคม 2565
222 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ 20 ธันวาคม 2565
223 ประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2566 20 ธันวาคม 2565
224 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 20 ธันวาคม 2565
225 ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขา วิชาสุขภาพดิจิทัล 15 ธันวาคม 2565
226 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญแพทย์และพยาบาลเข้ารับการอบรมการใช้เครื่องดูดมดลูก 15 ธันวาคม 2565
227 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-ปริญญาเอก) 15 ธันวาคม 2565
228 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการรังสีเทคนิคโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาฃาดไทย ครั้งที่ 18 15 ธันวาคม 2565
229 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับอมรมเชิงปฏิบัติการ 15 ธันวาคม 2565
230 ประชาสัมพันธ์ งานประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำปี ครั้งที่ 59/2566 15 ธันวาคม 2565
231 ประชาสัมพันธ์ ประชุมวิชาการสมาคมนักบริหารการสาธารณสุข ประจำ 2566 9 ธันวาคม 2565
232 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นยูคใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 28 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 9 ธันวาคม 2565
233 รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อขึ้นบัญชีผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข 8 ธันวาคม 2565
234 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเปิดบ้านวิชาการด้านเวชศาสตร์ป้องกัน 7 ธันวาคม 2565
235 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมวิชาการ 7 ธันวาคม 2565
236 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 2 7 ธันวาคม 2565
237 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ 7 ธันวาคม 2565
238 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญพยาบาลและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 17 1 ธันวาคม 2565
239 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการประชุม 1 ธันวาคม 2565
240 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการประชุม 1 ธันวาคม 2565
241 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุทวิชาการ CNF 14 Cardiac Network Forum 2023 : ร่วมแรง ร่วมใจ สรรสร้างสิ่งใหม่ 1 ธันวาคม 2565
242 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ปี 2566 12 มกราคม 3108
243 ประชาสัมพันธ์ โครงการประชุมวิชาการวันหมออนามัยแห่งชาติ ประจำปี 2565 29 พฤศจิกายน 2565
244 ประชาสัมพันธ์ การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานด้านรังสีการแพทย์ ครั้งที่ 10 29 พฤศจิกายน 2565
245 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย 29 พฤศจิกายน 2565
246 ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ 25 พฤศจิกายน 2565
247 ประชาสัมพันธ์ โครงการพี่เลี้ยงนักวิจัยแก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 25 พฤศจิกายน 2565
248 ประชาสัมพันธ์ อบรมเชิงปฏิับัติการหลักสูตรภาวะผู้นำระดับบริหารศักยภาพสูง 25 พฤศจิกายน 2565
249 ประชาสัมพันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารรุ่นที่ 2 25 พฤศจิกายน 2565
250 ประชาสัมพันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลยุทธ์พิชืตใจลูกค้าให้รักภักดีในแบรนด์ 25 พฤศจิกายน 2565
251 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2566 24 พฤศจิกายน 2565
252 ขอความอนุเคราะห์ส่งผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชม. 18 พฤศจิกายน 2565
253 ประชาสัมพันธ์ โครงการศึกษาอบรม 3 หลักสูตร 17 พฤศจิกายน 2565
254 ประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญประชุมสามัญประจำปี 2565 และประชุมวิชาการ 17 พฤศจิกายน 2565
255 ประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมทางวิชาการฯ 17 พฤศจิกายน 2565
256 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2566 Onsite & Onlineฯ 17 พฤศจิกายน 2565
257 ประชาสัมพันธ์ เชิญพยาบาลเข้าร่วมอบรมระยะสั้น 17 พฤศจิกายน 2565
258 ประชาสัมพันธ์ โครงการประชุมวิชาการอบรมฟื้นฟูวิชาการเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ประจำปี 2566 17 พฤศจิกายน 2565
259 ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิชาการจังหวัดสุโขทัย 2566 17 พฤศจิกายน 3109
260 ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการอบรม 17 พฤศจิกายน 2565
261 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด ปี พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 18 17 พฤศจิกายน 2565
262 ประชาสัมพันธ์ โครงการประชุมวิชาการนักจัดการงานทั่วไป กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565 16 พฤศจิกายน 2565
263 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 16 พฤศจิกายน 2565
264 ประชาสัมพันธ์ การส่งเอกสารเพิ่มเติมการรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 16 พฤศจิกายน 2565
265 ประชาสัมพันธ์งาน "วันแพทย์" 16 พฤศจิกายน 2565
266 ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร การบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ รุ่นที่ 2 7 พฤศจิกายน 2565
267 ประชาสัมพันธ์ เชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ 4 พฤศจิกายน 2565
268 ประชาสัมพันธ์ เชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้นด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม 4 พฤศจิกายน 2565
269 ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ครอบครับของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ ประจำปีการฝึกอบรม พ.ศ. 2566 4 พฤศจิกายน 2565
270 ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลยุทธ์การตลาดและการสื่อสารอย่างมีเป้าประสงค์ 3 พฤศจิกายน 2565
271 ประสัมพันธ์ อบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศสำหรับผู้บริหาร 3 พฤศจิกายน 2565
272 ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) 3 พฤศจิกายน 2565
273 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 3 พฤศจิกายน 2565
274 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 3 พฤศจิกายน 2565
275 ประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 3 พฤศจิกายน 2565
276 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเสนอศิษย์เก่าเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2565 31 ตุลาคม 2565
277 ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการอบอรมประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 31 ตุลาคม 2565
278 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 31 ตุลาคม 2565
279 ประชาสัมพันธ์ เชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 28 ตุลาคม 2565
280 ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรฝึกอบรม 28 ตุลาคม 2565
281 ประชาสัมพันธ์ โครงการประชุมวิชาการภาควิชาอายุรศาสตร์ประจำปี 2565 28 ตุลาคม 2565
282 ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรความรู้พื้นฐานและแนวทางการช่วยเหลือผู้เสียหายจากความรุนแรงในครอบครัว 28 ตุลาคม 2565
283 ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนแบบออนไลน์ปี 2565 28 ตุลาคม 2565
284 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนเสนอชื่อและรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา7(5) แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร 28 ตุลาคม 2565
285 ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการฝึกอบรม "การพยาบาลเฉพาะทาง" ประจำปีงบประมาณ 2566 24 ตุลาคม 2565
286 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม และประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2566 24 ตุลาคม 2565
287 ประชาสัมพันธ์ เชิญเช้าอบรมสัมมนา 24 ตุลาคม 2565
288 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยลัยพุทธชินราช พิษณุโลก 24 ตุลาคม 2565
289 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยลัยสงขลานครินท์ 24 ตุลาคม 2565
290 ขอเลื่อนประชุมวิชาการ 24 ตุลาคม 2565
291 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 24 ตุลาคม 2565
292 ขอเชิญเข้าร่วมประฃุมวิชาการ 24 ตุลาคม 2565
293 ประชาสัมพันธ์ สัมมนาวิชาการ (ออนไลน์) ในหัวข้อ "Smart City : พลิกประเทศ ให้คนสร้างเมือง สู่เมืองสร้างคน" 12 ตุลาคม 2565
294 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 12 ตุลาคม 2565
295 ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครผู้เข้าหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2566 10 ตุลาคม 2565
296 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการรังสีการแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 7 ตุลาคม 2565
297 ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 15 5 ตุลาคม 2565
298 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศครั้งที่ 11 ฯ 5 ตุลาคม 2565
299 ประชาสัมพันธ์ เสนอชื่อศษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน 5 ตุลาคม 2565
300 ประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมระยะสั้นตจวิทยา ครั้งที่ 23 5 ตุลาคม 2565