# เรื่อง วันประกาศ
1 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรนักบริหารด้านสิทธิมนุษยชนฯ 11 เมษายน 2567
2 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการพยาบาล 11 เมษายน 2567
3 รับสมัครข้าราชการเข้ารัาบการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น ในสังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์ 9 เมษายน 2567
4 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สังกัดโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 9 เมษายน 2567
5 ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการสัญจรในโครงการ วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย 9 เมษายน 2567
6 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมพยาบาลเด็กโรคหัวใจ 9 เมษายน 2567
7 ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมเรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในเด็ก 9 เมษายน 2567
8 ประชาสัมพันธ์บุคลากรในพื้นที่เข้าร่วมอบรม 9 เมษายน 2567
9 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมอบรมวิชาการฯ.. 9 เมษายน 2567
10 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการฯ 9 เมษายน 2567
11 ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการฝึกอบรม กรมการแพทย์ ปี 2567- 2569 9 เมษายน 2567
12 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม ความรู้เรื่องกฏหมาย ระเบียบฯ 9 เมษายน 2567
13 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2567 9 เมษายน 2567
14 ประชาสัมพันธ์เชิญเสนอชื่อแพทย์รับการคัดเลือกเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครบครัวดีเด่น 9 เมษายน 2567
15 ขดเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่ 22 9 เมษายน 2567
16 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการพัฒนาศักภาพเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ครั้งที่ 30 9 เมษายน 2567
17 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส สังกัดโรงพยาบาลปทุมธานี 9 เมษายน 2567
18 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 9 เมษายน 2567
19 ประกาศจังหวัดสุโขทัย ลงวันที่ 9 เมษายน 2567 เรื่อง ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2567 9 เมษายน 2567
20 รับสมัครคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (หน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค)) 1 เมษายน 2567
21 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ ในสังกัดโรงพยาบาลแม่สอด 1 เมษายน 2567
22 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ISTH 2024 1 เมษายน 2567
23 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ. 1 เมษายน 2567
24 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมฯ 1 เมษายน 2567
25 ประชาสัมพันธ์ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมฯ 1 เมษายน 2567
26 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงฯ 1 เมษายน 2567
27 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชุมวิชาการและส่งผลงานเครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นฯ 1 เมษายน 2567
28 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ 1 เมษายน 2567
29 ประชาสัมพันธ์เชิญส่งบุคลกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำฯ 1 เมษายน 2567
30 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชุมพันธุกรรมเมตาบอลิกสัญจร ครั้งที่8 1 เมษายน 2567
31 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด สสจ.ปทุมธานี 29 มีนาคม 2567
32 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(เจ้าพนักงานสาธารณสุข)ระดับอาวุโส ในสังกัด สสจ.พัังงา 29 มีนาคม 2567
33 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ 28 มีนาคม 2567
34 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด สสจ.พังงา 26 มีนาคม 2567
35 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดโรงพยาบาลแม่สอด 26 มีนาคม 2567
36 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด โรงพยาบาลแม่สอด 26 มีนาคม 2567
37 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด สสจ.ศรีษะเกษ 26 มีนาคม 2567
38 ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 1 โรงพยาบาลอุดรธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 26 มีนาคม 2567
39 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ 26 มีนาคม 2567
40 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการวิชาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์,เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 26 มีนาคม 2567
41 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เรื่องระบบบันทึกทางการพยาบาลบริบทใหม่ 26 มีนาคม 2567
42 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การไกล่เกลือข้อพิพาทตาม พรบ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 26 มีนาคม 2567
43 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ. 26 มีนาคม 2567
44 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 26 มีนาคม 2567
45 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการ รุ่นที่ 6 25 มีนาคม 2567
46 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่องจริยธรรมสำหรับผู้ให้บริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567 25 มีนาคม 2567
47 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ (ประชุมออนไลน์) 25 มีนาคม 2567
48 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการอบรมบุคลากรสาธารณสุขในยุคดิจิทัลและนวัตกรรมกับการสร้างสุขภาวะอย่างยั่งยืนและการนำเสนอผลงานวิชาการ ปี 2567 25 มีนาคม 2567
49 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการอบรมบุคลากรสาธารณสุขในยุคดิจิทัลและนวัตกรรมกับการสร้างสุขภาวะอย่างยั่งยืนและการนำเสนอผลงานวิชาการ ปี 2567 25 มีนาคม 2567
50 ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาและพยาบาลที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยทางตา 25 มีนาคม 2567
51 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 25 มีนาคม 2567
52 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด รพ.พระจอมเกล้า 22 มีนาคม 2567
53 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด สสจ.ตรัง 22 มีนาคม 2567
54 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด สสจ.พิษณุโลก 20 มีนาคม 2567
55 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด สสจ.ภูเก็ต 20 มีนาคม 2567
56 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด สสจ.น่าน 20 มีนาคม 2567
57 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี พ.ศ. 2567 20 มีนาคม 2567
58 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญข้าราชการในสังกัดร่วมการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ ครั้งที่ 6 18 มีนาคม 2567
59 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 18 มีนาคม 2567
60 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยา ครั้งที่ 15 สาขาวิสัญญีวิทยา 18 มีนาคม 2567
61 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 18 มีนาคม 2567
62 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครสมาชิก สมาคมนวัตกรรมการพยาบาลและสุขภาพ 18 มีนาคม 2567
63 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์สำหรับพยาบาล รุ่นที่ 14 18 มีนาคม 2567
64 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 18 มีนาคม 2567
65 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะเปราะบาง 18 มีนาคม 2567
66 ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ.ฯ 18 มีนาคม 2567
67 ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 18 มีนาคม 2567
68 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด สสจ.ตรัง 15 มีนาคม 2567
69 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด สสจ.พิษณุโลก 15 มีนาคม 2567
70 ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน) สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 25 มกราคม 2567
71 ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหน่วยงานในสังกัดสำนักงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 29 กุมภาพันธ์ 2567
72 ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ.2567 6 มีนาคม 2567
73 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 13 มีนาคม 2567
74 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน 13 มีนาคม 2567
75 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ KM 13 มีนาคม 2567
76 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมการพยาบาลเด็กแบบประคับประคอง รุ่นที่ 3 12 มีนาคม 2567
77 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมเรื่อง การพยาบาลเด็ก 12 มีนาคม 2567
78 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าอบรมในหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง 12 มีนาคม 2567
79 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชุมวิชาการออนไลน์ สำหรับพยาบาลวิชาชีพ 12 มีนาคม 2567
80 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชุมวิชาการออนไลน์ 12 มีนาคม 2567
81 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ 12 มีนาคม 2567
82 ประชาสัมพันธ์ขอเรียนเชิญเสนอรายชื่อพยาบาลดีเด่นสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ประจำปี 2567 12 มีนาคม 2567
83 ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกคนดีศรีจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 12 มีนาคม 2567
84 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่องการฉีดเชื้อเข้าสู่โพรงมดลูกฯ 8 มีนาคม 2567
85 ประชาสัมพันธ์เชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 8 มีนาคม 2567
86 ประชาสัมพันธ์ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 8 มีนาคม 2567
87 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการพยาบาลชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2567 8 มีนาคม 2567
88 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาฯ 8 มีนาคม 2567
89 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร 8 มีนาคม 2567
90 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมฯ 8 มีนาคม 2567
91 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญสูตินรีแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 8 มีนาคม 2567
92 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แก้ไขข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว และการเลือกรูปแบบแผนการลงทุน 8 มีนาคม 2567
93 ประชาสัมพันธ์เสื้อยืดโปโลสีเหลือง 8 มีนาคม 2567
94 ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาวิชาการ (ออนไลน์) 7 มีนาคม 2567
95 ประชาสัมพันธ์ จัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 26 7 มีนาคม 2567
96 ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาต่อเนื่องฯ 5 มีนาคม 2567
97 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2567 เรื่อง จุดประกายสร้างสรรค์นวัตกรรม 5 มีนาคม 2567
98 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การปฏิบัติงานด้านค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ 5 มีนาคม 2567
99 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมอบรม นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลรุ่นใหม่เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโรงพยาบาล 5 มีนาคม 2567
100 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมอบรม แพทย์รุ่นใหม่ใฝ่ใจเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาโรงพยาบาล 5 มีนาคม 2567
101 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม 5 มีนาคม 2567
102 ประชาสัมพันธ์เสนอรายชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ประจำปี 2567 5 มีนาคม 2567
103 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 5 มีนาคม 2567
104 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 5 มีนาคม 2567
105 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสมัครเป็นสมาชิก สมาคมนวัตกรรมการพยาบาลและสุขภาพ 5 มีนาคม 2567
106 ประชาสัมสัมพันธ์ ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง ประเภทบริหาร ระดับสูง จำนวน 6 ราย 29 กุมภาพันธ์ 2567
107 ประชาสัมพันธ์แต่งตั้งข้าราชการ นายสกานต์ บุนนาค ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมการแพทย์ 29 กุมภาพันธ์ 2567
108 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด สสจ.มหาสารคาม 23 กุมภาพันธ์ 2567
109 ประชมสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปีราชวิทยาลัยศัลยแพทยืแห่งประเทศไทย 23 กุมภาพันธ์ 2567
110 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด สสจ.ปทุมธานี 22 กุมภาพันธ์ 2567
111 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด รพ.ราชบุรี 21 กุมภาพันธ์ 2567
112 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด รพ.ราชบุรี 21 กุมภาพันธ์ 2567
113 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด สสจ.นครปฐม 21 กุมภาพันธ์ 2567
114 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด สสจ.นครพนม 16 กุมภาพันธ์ 2567
115 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นการบริบาล 15 กุมภาพันธ์ 2567
116 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 32 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 15 กุมภาพันธ์ 2567
117 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมสัมนาวิชาการ 15 กุมภาพันธ์ 2567
118 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนักส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพที่มืออาชีพรุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2567 15 กุมภาพันธ์ 2567
119 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 15 กุมภาพันธ์ 2567
120 ประชาสัมพันธ์ขอให้เสนอชื่อศิษย์เก่าเพื่อคัดเลือกรับรางวัลศิษย์เก่าแพทยย์ธรรมศาสตร์ดีเด่น 15 กุมภาพันธ์ 2567
121 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมและขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอรม 15 กุมภาพันธ์ 2567
122 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 15 กุมภาพันธ์ 2567
123 ประชาสัมพันธ์เชิญบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2567 15 กุมภาพันธ์ 2567
124 ประชาสัมพันธ์และอนุมัติให้แพทย์และพยาบาลเข้ารับการอบรม 15 กุมภาพันธ์ 2567
125 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมงานประชุมวิชาการฟื้นฟูความรู้ทางการพยาบาลห้องผ่าตัด ประจำปี 2567 15 กุมภาพันธ์ 2567
126 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ รุ่นที่ 4 15 กุมภาพันธ์ 2567
127 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 15 กุมภาพันธ์ 2567
128 ประชาสัมพันธ์ขอให้เสนอชื่อศิษย์เก่าเพื่อคัดเลือกรับรางวัลศิษย์เก่าแพทยย์ธรรมศาสตร์ดีเด่น 15 กุมภาพันธ์ 2567
129 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมและขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอรม 15 กุมภาพันธ์ 2567
130 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 15 กุมภาพันธ์ 2567
131 ประชาสัมพันธ์เชิญบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2567 15 กุมภาพันธ์ 2567
132 ประชาสัมพันธ์และอนุมัติให้แพทย์และพยาบาลเข้ารับการอบรม 15 กุมภาพันธ์ 2567
133 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมงานประชุมวิชาการฟื้นฟูความรู้ทางการพยาบาลห้องผ่าตัด ประจำปี 2567 15 กุมภาพันธ์ 2567
134 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ รุ่นที่ 4 15 กุมภาพันธ์ 2567
135 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา 15 กุมภาพันธ์ 2567
136 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดโรงพยาบาลสิงห์บุรี 15 กุมภาพันธ์ 2567
137 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด สสจ.นครพนม 15 กุมภาพันธ์ 2567
138 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รับราชการต่อไปในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 12 กุมภาพันธ์ 2567
139 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 9 กุมภาพันธ์ 2567
140 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าอบรมหลักสูตร Holistic Diabetes Management and DSMES 9 กุมภาพันธ์ 2567
141 ประชาสัมพันธ์ขอเรียนเชิญเข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการ ความรู้และการทำหัตถการที่สำคัญทางสูติกรรมฯ 8 กุมภาพันธ์ 2567
142 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการรังสีเทคนิคโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฯ 8 กุมภาพันธ์ 2567
143 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการออนไลน์ฯ 8 กุมภาพันธ์ 2567
144 ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ 8 กุมภาพันธ์ 2567
145 ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยบริการ 7 กุมภาพันธ์ 2567
146 ประชาสัมพันธ์โครงการและขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรม 5 กุมภาพันธ์ 2567
147 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการสำหรับแพทย์และพยาบาล เรื่อง Update on Well child care a Challenge for Stronger Generation 2 กุมภาพันธ์ 2567
148 ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 10 2 กุมภาพันธ์ 2567
149 ส่งผลงานวิชาการ กรมควบคุมโรค 31 มกราคม 2567
150 เชิญชวนส่งผลงานวิชาการ 31 มกราคม 2567
151 เชิญชวนส่งผลงานวิชาการ กรมควบคุมโรค 31 มกราคม 2567
152 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าอบรมโครงการฯ 30 มกราคม 2567
153 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3 30 มกราคม 2567
154 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการสร้างเครือข่ายสัมพันธ์ไทย-จีนฯ 26 มกราคม 2567
155 ประชาสัมพันธ์การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2567 26 มกราคม 2567
156 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมฯ 25 มกราคม 2567
157 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมระยะสั้น หลักสูตร อุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินทางตาสำหรับพยาบาล 25 มกราคม 2567
158 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมงานประชุมวิชาการภาควิชาสูติศาสตร์-นารีเวชวิทยาฯ 25 มกราคม 2567
159 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ เรื่อง พยาบาลกับกฏหมายที่ต้องรู้ในยุคดิจิทัล 25 มกราคม 2567
160 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาผู้นำภาครัฐแห่งอนาคต ประจำปี 2567 25 มกราคม 2567
161 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรการกำกับดูแลและพัฒนากฎหมายกิจการกระจายเสียง 25 มกราคม 2567
162 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ ประจำปี 2567 25 มกราคม 2567
163 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการฯ 24 มกราคม 2567
164 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมอบรมโครงการฯ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร 24 มกราคม 2567
165 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับทรงคุณวุฒิ ในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 24 มกราคม 2567
166 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด รพ.พระนารายณ์มหาราช 24 มกราคม 2567
167 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด สสจ.ลำพูน 24 มกราคม 2567
168 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด รพ.เสนา 24 มกราคม 2567
169 อบรมคีเลชั่นบำบัด 22 มกราคม 2566
170 สัมนาการแพทย์โฮมีโอพาธีย์ 22 มกราคม 2566
171 ประชาสัมพันธ์ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 22 มกราคม 2567
172 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Update ศาสตร์พยาบาลเวชปฏิบัติสู่การพัฒนาระบบบริการสุขภาพชุมชน 22 มกราคม 2567
173 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม 22 มกราคม 2567
174 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการพยาบาลจักษุ ประจำปี 2567 19 มกราคม 2567
175 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมฯ 19 มกราคม 2567
176 ประชาสัมพันธ์เข้าอบรมฯ 19 มกราคม 2567
177 ประชาสัมพันธืขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ มหาวิทยาลัยมหิดล 19 มกราคม 2567
178 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการฯ 19 มกราคม 2567
179 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมอบรมโครงการฯ 19 มกราคม 2567
180 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ 19 มกราคม 2567
181 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญพยาบาลเข้าร่วมอบรมระยะสั้นฯ 19 มกราคม 2567
182 ประชาสัมพันธ์ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 19 มกราคม 2567
183 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้น เรื่อง Diabetes and pregnancy 19 มกราคม 2567
184 ประชาสัมพันธ์สมัครเข้ารับการฝึกอบรม 19 มกราคม 2567
185 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหลักสูตรประปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 19 มกราคม 2567
186 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ 19 มกราคม 2567
187 ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลยุทธการสื่อสารให้ทรงพลังฯ 19 มกราคม 2567
188 ประชาสัมพันธ์อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยมชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข 19 มกราคม 2567
189 ประชาสัมพันธ์เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะการผลิตสื่อดิจิทัลอย่างมืออาชีพ (ออนไลน์) 19 มกราคม 2567
190 ประชาสัมพันธ์งานอบรมสัมมนา Healthcare Engineering Seminar 19 มกราคม 2567
191 ประชาสัมพันธ์ส่งบุคลากรสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 19 มกราคม 2567
192 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Problem Pitching Day 19 มกราคม 2567
193 ประชาสัมพันธ์ ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 19 มกราคม 2567
194 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด สสจ.นครปฐม 18 มกราคม 2567
195 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 17 มกราคม 2567
196 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด รพ.อุตรดิตถ์ 17 มกราคม 2567
197 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด สสจ.เพชรบูรณ์ 17 มกราคม 2567
198 ประชาสัมพันธ์เชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 16 มกราคม 2567
199 ประชาสัมพันธ์ส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การสื่อสารเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 2 16 มกราคม 2567
200 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 16 มกราคม 2567
201 ประชาสัมพันธ์ คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1554/2566 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2566 และคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1508/2566 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2566 12 มกราคม 2567
202 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งร่วมเข้าเสนอชื่อ "ร่างพระราชบัญญัติสวัสดิการการรักษาพยาบาลลูกจ้างผู้รับบำนาญเหน็จรายเดือน พ.ศ." 8 มกราคม 2567
203 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา วาระปี พ.ศ.2567-25670 8 มกราคม 2567
204 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชุมพิจารณาผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO) 8 มกราคม 2567
205 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้ปฎิบัติงานด้านการคุ้มครองเด็กของกระทรวงสาธารณสุขและเครือข่าย 8 มกราคม 2567
206 ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสารคาม 8 มกราคม 2567
207 ประชาสัมพันธ์ส่งบุคลากรเข้าอบรมโครงการสัมนาวิชาการ เรื่อง รูปแบบและแนวทาง การดำเนินงานจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลภาครัฐ ครั้งที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ 8 มกราคม 2567
208 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอรมประกาศนียบัตรการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 6 8 มกราคม 2567
209 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด รพ.อุทัยธานี 5 มกราคม 2567
210 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด รพ.เสนา 5 มกราคม 2567
211 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด รพ.ชัยนาทนเรนทร 5 มกราคม 2567
212 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด สสจ.พิษณุโลก 5 มกราคม 2567
213 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 5 มกราคม 2567
214 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด สสจ.ปทุมธานี 4 มกราคม 2567
215 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด รพ.เกาะสมุย 4 มกราคม 2567
216 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด รพ.อุดรธานี 3 มกราคม 2567
217 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำปี 2567 3 มกราคม 2567
218 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าร่วมหลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถด้านสุขภาพโลก ประจำปี 2567 3 มกราคม 2567
219 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด รพ.สุโขทัย 3 มกราคม 2567
220 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด รพ.อุดรธานี 3 มกราคม 2567
221 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี 2567 ครั้งที่ 13 28 ธันวาคม 2566
222 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมระยะสั้น ประจำปี 2567 28 ธันวาคม 2566
223 ประชาสัมพันธ์ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2567 28 ธันวาคม 2566
224 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการโรงพยาบาลราชวิถี ครั้งที่ 34 ประจำปี 2567 28 ธันวาคม 2566
225 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชุม เชิงปฏิบัติการระดับโรงพยาบาลชุมชน 28 ธันวาคม 2566
226 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งแพทย์ พยาบาล และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 28 ธันวาคม 2566
227 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและงานคืนสู่เหย้าสมาคมศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี พ.ศ. 2567 28 ธันวาคม 2566
228 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ สสจ.พิษณุโลก 27 ธันวาคม 2566
229 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ สสจ.พิจิตร 27 ธันวาคม 2566
230 ประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุม DERM CU MASTER CHEF SEASON 5 เรื่อง ACNE101 (ON-SITE ONLY) 27 ธันวาคม 2566
231 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 27 ธันวาคม 2566
232 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด สสจ.ชลบุรี 27 ธันวาคม 2566
233 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด สสจ.ลำพูน 27 ธันวาคม 2566
234 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด สสจ.พังงา 27 ธันวาคม 2566
235 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ 27 ธันวาคม 2566
236 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด รพ.อรัญประเทศ 27 ธันวาคม 2566
237 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด สสจ.ชลบุรี 27 ธันวาคม 2566
238 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมอบรมทางวิชาการ เรื่องการเขียนรายงานทางนิติเวชศาสตร์ 25 ธันวาคม 2566
239 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด สสจ.ภูเก็ต 22 ธันวาคม 2566
240 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด สสจ.มหาสารคาม 22 ธันวาคม 2566
241 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด สสจ.ศรีสะเกษ 21 ธันวาคม 2566
242 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด สสจ.นครปฐม 21 ธันวาคม 2566
243 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด สสจ.นครพนม 21 ธันวาคม 2566
244 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด สสจ.ชลบุรี 21 ธันวาคม 2566
245 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดจักษุ ประจำปี 2567 21 ธันวาคม 2566
246 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด รพ.กระบี่ 21 ธันวาคม 2566
247 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปี 2567 21 ธันวาคม 2566
248 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด รพ.ราชบุรี 21 ธันวาคม 2566
249 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 21 ธันวาคม 2566
250 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด รพ.พระจอมเกล้า 20 ธันวาคม 2566
251 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด รพ.สงขลา 20 ธันวาคม 2566
252 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด รพ.อยุธยา 20 ธันวาคม 2566
253 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด สสจ.ปราจีนบุรี 20 ธันวาคม 2566
254 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด รพ.นางรอง 20 ธันวาคม 2566
255 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด สสจ.น่าน 20 ธันวาคม 2566
256 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด รพ.แม่สอด 20 ธันวาคม 2566
257 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 19 ธันวาคม 2566
258 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด รพ.ร้อยเอ็ด 19 ธันวาคม 2566
259 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด รพ.สุโขทัย 19 ธันวาคม 2566
260 ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมของรัฐบาลสิงคโปร์ หลักสูตร Healthcare Management 18 ธันวาคม 2566
261 ประกาศจังหวัดสุโขทัย ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2566 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (ตำแหน่งเลื่อนไหล) ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 18 ธันวาคม 2566
262 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 18 ธันวาคม 2566
263 ประชาสัมพันธ์งานประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำปี ครั้งที่ 60/2567 ของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย 18 ธันวาคม 2566
264 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด สสจ.น่าน 18 ธันวาคม 2566
265 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด สสจ.ยะลา 18 ธันวาคม 2566
266 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญบุคลากรด้านสาธารณสุขเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง "การพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวสู่ผู้บริหารนักสาธารณสุขยุคใหม่" 18 ธันวาคม 2566
267 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 18 ธันวาคม 2566
268 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด รพ.หัวหิน 18 ธันวาคม 2566
269 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด รพ.แม่สอด 14 ธันวาคม 2566
270 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด สสจ.ศรีสะเกษ 14 ธันวาคม 2566
271 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด สสจ.ศรีสะเกษ 14 ธันวาคม 2566
272 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด รพ.แม่สอด 14 ธันวาคม 2566
273 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ MED NU Health Expo 14 ธันวาคม 2566
274 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรสำหรับผู้บริหารแห่งอนาคต (วปอ.บอ.) รุ่นที่ 1 14 ธันวาคม 2566
275 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 14 ธันวาคม 2566
276 ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 14 ธันวาคม 2566
277 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม 2 หลักสูตร 14 ธันวาคม 2566
278 ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2566 เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสังกัด สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 8 ธันวาคม 2566
279 ประชาสัมพันธ์สัมมนาวิชาการฯ 12 ธันวาคม 2566
280 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัด สำนักงานเขตสุขภาพที่ 11 7 ธันวาคม 2566
281 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้างแบบมืออาชีพ 7 ธันวาคม 2566
282 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ CNF 15 Cardiac Network Forum 2024 บูรณาการประสานพลัง สร้างนวัตกรรมใหม่ หัวใจไร้กังวล 7 ธันวาคม 2566
283 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและเสริมสมรรถนะกลไกและเครือข่ายการดูแลทางสังคมฯ 7 ธันวาคม 2566
284 ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำภาครัฐแห่งอนาคต 7 ธันวาคม 2566
285 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 11 7 ธันวาคม 2566
286 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ 7 ธันวาคม 2566
287 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมเวชสถิติแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 6 ธันวาคม 2566
288 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรนวัตกรรมการจัดการกับธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน 6 ธันวาคม 2566
289 ประชาสัมพันธ์ประกาศการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี พ.ศ.2567 6 ธันวาคม 2566
290 ประชาสัมพันธ์ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 6 ธันวาคม 2566
291 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 6 ธันวาคม 2566
292 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 3 2566 6 ธันวาคม 2566
293 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรและแจ้งเลื่อนการอบรม 6 ธันวาคม 2566
294 การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 35 TASP Annual Scientific Meeting 2024 6 ธันวาคม 2566
295 ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2566 เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด สสจ.สุโขทัย 1 ธันวาคม 2566
296 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด สสจ.ราชบุรี 28 พฤศจิกายน 2566
297 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 27 พฤศจิกายน 2566
298 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 27 พฤศจิกายน 2566
299 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิสัญญีภูมิภาค ประจำปี 2567 24 พฤศจิกายน 2566
300 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญสมัครเข้าร่วมหลักสูตรผู้นำแพทย์สตรีรุ่นที่ 6 24 พฤศจิกายน 2566