ประเมินและรับรองคุณภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ระดับจังหวัดสุโขทัย

15 กรกฎาคม 2563 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ได้ประเมินและรับรองคุณภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ระดับจังหวัดสุโขทัย โดยแบ่งทีมประเมินเป็น 5 ทีม ประเมิน รพ.สต ทีมละ 2 แห่ง รวมทั้งหมด 10 แห่ง โดยมี นางเมตตา ลิมปวราลัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เป็นประธานทีมประเมินทีมที่ 1 ได้ประเมินและรับรองคุณภาพ รพ.สต.ป่ากุมเกาะ, รพ.สต. เมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก นพ.ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย ประธานทีมประเมินทีมที่ 2 ได้ประเมินและรับรองคุณภาพ รพ.สต.วังทองแดง, รพ.สต.บ้านหนองตาโชติ อำเภอเมืองสุโขทัย นายบุญเชิด เพ็ชรมาก สาธารณสุขอำเภอกงไกรลาศ ประธานทีมประเมินทีมที่ 3 ได้ประเมิน และรับรองคุณภาพ รพ.สต.บ้านใหม่เจริญผล, รพ.สต.น้ำพุ อำเภอคีรีมาศ นพ.ทศพร สุนิมิตไพรวัน ประธานทีมประเมินทีมที่ 4 ได้ประเมินและรับรองคุณภาพ รพ.สต.วังใหญ่, รพ.สต.บ้านสระบัว อำเภอศรีสำโรง นางสาวอัมพวัน พุทธประเสริฐ ประธานทีมประเมินทีมที่ 5 ได้ประเมิน และรับรองคุณภาพ รพ.สต.แม่สำ, รพ.สต.บ้านห้วยโป้ อำเภอศรีสัชนาลัย ทุกทีมประเมินอย่างเข้มข้นตามเกณฑ์มาตรฐานรพ.สต.ติดดาว ประจำปี 2563ข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:35 น. อ่านแล้ว 511 ครั้ง