อบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.)

20 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน เปิดการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) จำนวน 47 คน โดยมี นายกิตติพงษ์ ละชั่ว ผู้บัญชาการเรือนจำสวรรคโลก กล่าวต้อนรับ และ นพ.วิชัย วนรัตน์วิจิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรคโลก เป็นผู้กล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเป็นแกนนำในงานส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลเบื้องต้น และการฟื้นฟูสุขภาพ ตลอดจนเฝ้าระวังสุขภาพและคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้นได้ ตามบริบทของเรือนจำ ในการอบรมครั้งนี้ มีการบรรยายทางทฤษฎีและฝึกปฏิบัติจริง โดยเน้นย้ำ การช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ประสบอุบัติเหตุ และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเรือนจำสวรรคโลก และโรงพยาบาลสวรรคโลก เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับพระราชทานครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ ร่วมกับการใช้เครื่อง AED ในเรือนจำเป้าหมาย ของ พล.อ.อ.สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 โดยมีกำหนดตรวจเยี่ยม ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นี้ข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 17:17 น. อ่านแล้ว 543 ครั้ง