ลงพื้นที่ออกตรวจบังคับใช้กฎหมาย เฝ้าระวัง มาตรการป้องกันควบคุมโรค ตามที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในการผ่อนคลายระยะที่ 5

3 สิงหาคม 2563 เวลา 21.00 น. กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ กลุ่มงานนิติการ กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัย ตำรวจภูธจังหวัดสุโขทัย และสรรพสามิต พื้นที่สุโขทัย โดยมี ร.ท.ณัฐกัณฑ์ ทิวาคำ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัย เป็นหัวหน้าทีม ลงพื้นที่ออกตรวจบังคับใช้กฎหมาย เฝ้าระวัง ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในสถานประกอบการ เขตอำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ตามข้อกำหนดในมาตรา 9 แห่งราชกำหนดการบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 11) ประกอบมาตรการป้องกันควบคุมโรค ตามที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในการผ่อนคลายระยะที่ 5ข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 11:14 น. อ่านแล้ว 464 ครั้ง