พิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 2

10 สิงหาคม 2563 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 2 โดยมี นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 เป็นประธานเปิดโครงการ และนพ.ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 2 เป็นผู้กล่าวรายงาน เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างองค์ความรู้ เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิชาการ นักวิจัย ในเขตสุขภาพที่ 2 อีกทั้งยังเป็นการยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยของเขตสุขภาพที่ 2 เข้าสู่ระดับชาติและนานาชาติ ทั้งนี้ จังหวัดสุโขทัยได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ บุคลากรดีเด่น สาขาคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ด้านวิชาการ คือ ดร.ภญ.ธีรยา วรปาณิ เภสัชกรชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และบุคลากรดีเด่น สาขาคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ด้านการสร้างเครือข่าย คือ นางเขมณัฏฐ์ ปานศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 15:47 น. อ่านแล้ว 347 ครั้ง