ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยด้านเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ระยะที่ 5

วันที่ 24-25 สิงหาคม 2563 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยด้านเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ระยะที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเภสัชกรในการเขียนงานวิจัย การเผยแพร่ผลงานในเวทีวิชาการและการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการด้านเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โดยมี ภญ.สมจิตร ทองสุขดี ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ดร.ภก.วีรพงษ์ ภูมิประพัทธ์ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม และ ดร.ภญ.ธีรยา วรปาณิ เป็นวิทยากรวิพากษ์ บรรยายและตัดสินผลงานวิชาการ ณ ห้องประชุมพระราชวิมลเมธี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ผู้เข้าร่วมอบรมและนำเสนอผลงานวิชาการ เป็นเภสัชกรในจังหวัดสุโขทัยที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย จำนวน 20 คนข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 16:30 น. อ่านแล้ว 552 ครั้ง