โครงการส่งเสริมการปลูกและพัฒนากัญชาทางการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านไทย ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2563

9 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการส่งเสริมการปลูกและพัฒนากัญชาทางการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านไทย ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2563” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการปลูกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทยให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน โดยได้รับความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กับวิสาหกิจชุมชนที่มีความพร้อม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธานวิสาหกิจชุมชนและคณะ ผู้แทนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลแม่ข่าย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย รวมทั้งสิ้นจำนวน 40 คน ณ โรงแรมศรีวิไล ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัยข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 16:21 น. อ่านแล้ว 559 ครั้ง