เปิดคลินิกหมอครอบครัวหน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน

9 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดย นายเอนก สุขสัมพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านบริหาร) นางเมตตา ลิมปวราลัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านส่งเสริมพัฒนา) นางเพชรรัตน์ กิจสนาโยธิน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านวิชาการ) พญ.ภาวิณี เอี่ยมจันทน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย นายจรัญ จันทร์ดี สาธารณสุขอำเภอเมืองสุโขทัย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และอาสาสมัครสาธารณสุข ร่วมพิธีเปิดคลินิกหมอครอบครัวหน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน โดยมี ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน นายสมควร มารอด กำนันตำบลบ้านสวน กล่าวต้อนรับ ซึ่งการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ มีความจำเป็นอย่างยิ่งเพราะอยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด การเพิ่มบริการด้านการรักษาพยาบาลไปยังบริการปฐมภูมิ โดยโรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวมกันเป็นเครือข่ายบริการระดับปฐมภูมิ (PCC หรือ Primary Care Cluster) เพิ่มแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ทำงานร่วมกับ สหสาขาวิชาชีพที่มีอยู่ทั้งหมดในระบบ เน้นการออกทำงานเชิงรุก โดยทีมหมอครอบครัว ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขให้การดูแลให้คำปรึกษา แก่ประชาชนถึงบ้าน เป็นการดูแลประชาชนแบบใกล้บ้านใกล้ใจ เน้นการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยเฉพาะการทำงานกับท้องถิ่น ที่เป็นเป้าหมายสำคัญ มุ่งสู่ประชาชนมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข และระบบสุขภาพยั่งยืนข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 16:25 น. อ่านแล้ว 508 ครั้ง