ปฏิบัติงานออกตรวจบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ในตลาดสดสาธารณะ (1) เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

วันที่ 17 กันยายน 2563 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยและเลขานุการคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ และกลุ่มงานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย สรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย ขนส่งจังหวัดสุโขทัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี และเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมลงพื้นที่ ปฏิบัติงานออกตรวจบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ในตลาดสดสาธารณะ (1) เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ช่วงเวลา 06.00 น. – 08.30 น. ตลาดสดสาธารณะ (2) เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีช่วงเวลา 15.00 น. – 18.00 น. และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสุโขทัย ช่วงเวลา 13.00 น.- 16.00 น. ระหว่างวันที่ 9 กันยายน 2563 ถึง 9 ตุลาคม 2563 รวมระยะเวลา 30 วัน เพื่อตรวจสอบผู้ที่ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ และผู้ที่กระทำความผิดฐานอื่นตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ผลการปฏิบัติงานไม่พบผู้สูบบุหรี่ และผู้ที่กระทำความผิดฐานอื่นตามพระราชบัญญัติควบคุม ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560ข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 10:15 น. อ่านแล้ว 280 ครั้ง