โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่4 ประจำปี 2563

มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ร่วมกับ แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า กระทรวงสาธารณสุข และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 8 ได้จัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่4 ประจำปี 2563 มีวัตถุประสงค์ เพื่อมอบโอกาสการเข้าถึงการรักษา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและช่วยลดการเดินทาง ลดระยะเวลารอคอย ซึ่ง ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ได้ดำเนินงานคลินิกคัดกรองโรคปอด (x-ray) ในพื้นที่อำเภอสวรรคโลก มีผู้ที่ได้รับการคัดกรองโรคปอด (X-ray) จำนวน 1,768 คน ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณ ผู้บริหารโรงพยาบาลบางปะกอก9 อินเตอร์เนชั่นแนล ที่ให้ความอนุเคราะห์รถ X-ray เคลื่อนที่ พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ และขอขอบคุณผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อำเภอสวรรคโลก ที่ร่วมแรงร่วมใจทำให้ภารกิจนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:02 น. อ่านแล้ว 479 ครั้ง