โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563

7 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยร่วมกับคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 จัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 เพื่อช่วยลดคิว ลดการเดินทาง ลดระยะรอคอยที่ยาวนาน รวมทั้งบริการให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ซึ่งวิทยากรการอบรมครั้งนี้ นำโดย พล.ต.ต.พงศ์ธร สุโฆสิต นายแพทย์รพ.ตำรวจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ปุณณฤกษ์ ทองเจริญ ผู้ช่วยคณบดี สารสนเทศ รพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์ และคณะ ให้กับนักเรียนโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์และคณะอาจารย์ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมฯครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 373 คนข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16:40 น. อ่านแล้ว 383 ครั้ง