ออกตรวจประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวัง ในร้านค้า สถานประกอบการจังหวัดสุโขทัย และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียน

28 ธันวาคม 2563 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยมอบให้ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ และกลุ่มกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ออกตรวจประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวัง ในร้านค้า สถานประกอบการจังหวัดสุโขทัย และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียน ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในสถานที่ราชการ ร้านค้าผู้ประกอบการ ในเขตอำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัยข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 11:06 น. อ่านแล้ว 424 ครั้ง