ร่วมลงพื้นที่ปฏิบัติงานออกตรวจบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564

29 ธันวาคม 2563 เวลา 18.00 ถึง 01.00 น. ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ และกลุ่มกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย และสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย ร่วมลงพื้นที่ปฏิบัติงานออกตรวจบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 เพื่อตรวจสอบผู้ที่ฝ่าฝืน และผู้ที่กระทำความผิดฐานอื่นตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ในสถานประกอบการ ร้านค้า เขตอำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัยข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 11:46 น. อ่านแล้ว 403 ครั้ง