นิเทศติดตามการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อำเภอคีรีมาศ

25 มกราคม 2564 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ร่วมกับผู้รับผิดชอบงานศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ จังหวัดสุโขทัย ดำเนินการนิเทศติดตามการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อำเภอคีรีมาศ ซึ่งในการนิเทศ ติดตามฯ ครั้งนี้ มีหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ได้แก่ โรงพยาบาลคีรีมาศ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง เทศบาลตำบลโตนด อบต.สามพวง อบต.นาเชิงคีรี อบต.ศรีคีรีมาศ อบต.หนองจิก อบต.หนองกระดิ่ง อบต.บ้านน้ำพุ อบต.บ้านป้อม อบต.ทุ่งยางเมือง อบต.โตนด รวมทั้งหน่วยที่จะขอขึ้นทะเบียนในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ได้แก่ มูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ (กู้ภัยมังกร) สมาคมกู้ภัยวัดใหม่เจริญผล สมาคมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยสุโขทัย อำเภอคีรีมาศ และ กู้ภัยบ้านน้ำพุ รวมทั้งสิ้น 16 แห่ง เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับทราบมาตรฐานการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสุโขทัย รวมทั้งการแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบ/ลำดับการออกเหตุ และสร้างระเบียบ ข้อตกลงร่วมกันข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 10:07 น. อ่านแล้ว 238 ครั้ง