ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ข้าราชการใหม่ โครงการฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในเขตสุขภาพที่ 2 “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2564

28 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ข้าราชการใหม่ โครงการฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในเขตสุขภาพที่ 2 “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 25 – 29 มกราคม 2564 โดยการอบรม online ด้วยการประชุมทางไกล CISCO ในหัวข้อ ค่านิยม MOPH ผู้ร่วมฟังบรรยายประกอบด้วยข้าราชการใหม่ในจังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานราชการ ปลูกฝังค่านิยมและปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์กงไกรลาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 15:01 น. อ่านแล้ว 383 ครั้ง