นิเทศติดตามการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อำเภอเมืองสุโขทัย

23 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ร่วมกับผู้รับผิดชอบงานศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ จังหวัดสุโขทัย ดำเนินการนิเทศติดตามการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อำเภอเมืองสุโขทัย ซึ่งในการนิเทศติดตามฯ ครั้งนี้ มีท่าน นพ.สุพัฒน์ ปัญญานุกูล หัวหน้ากลุ่มงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลสุโขทัย ให้การต้อนรับ โดยมีหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ได้แก่ โรงพยาบาลสุโขทัย หน่วยบรรเทาสาธารณภัยเทพนิมิตร อ.เมือง กู้ภัยบางแก้ว สมาคมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยสุโขทัย อ.เมือง ชมรมวิริยะเมตตา กู้ภัยสุโขทัย กู้ภัยวัดหนองทอง มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ อบต.วังทองแดง อบต.ยางซ้าย อบต.ตาลเตี้ย อบต.เมืองเก่า อบต.ปากพระ อบต.ปากแคว อบต.บ้านหลุม และเทศบาลตำบลบ้านสวน รวมทั้งสิ้น 15 แห่งเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับทราบมาตรฐานการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดสุโขทัย รวมทั้งการแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบ/ลำดับการออกเหตุ และสร้างระเบียบ ข้อตกลงร่วมกันข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13:15 น. อ่านแล้ว 495 ครั้ง