พิธีเปิดโครงการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมและสะโพกเทียมเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

25 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.นายแพทย์ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมและสะโพกเทียมเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย พร้อมด้วย ดร.ภญ ธีรยา วรปาณิ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดระยะเวลารอคอยการผ่าตัดผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมและข้อสะโพกเสื่อมและ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการผ่าตัดกับทีมผ่าตัดโรงพยาบาลจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทำให้ผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมและข้อสะโพกเสื่อมเข้าถึงการบริการได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดย ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช ประธานมูลนิธิศัลย์ฯสร้างข้อต่อชีวิต มีผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าจำนวน 26 รายผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกจำนวน 4 รายข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:38 น. อ่านแล้ว 295 ครั้ง