ลงพื้นที่ปฏิบัติงานออกตรวจเฝ้าระวังและบังคับใช้กฏหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564

26 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และเลขานุการคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดสุโขทัย มอบให้ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ และกลุ่มกฏหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย และสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย ลงพื้นที่ปฏิบัติงานออกตรวจเฝ้าระวังและบังคับใช้กฏหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 เพื่อตรวจสอบผู้ฝ่าฝืน และผู้กระทำความผิดฐานอื่นตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในสถานประกอบการ ร้านค้าเขตอำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ผลการปฏิบัติงานพบผู้กระทำความผิดจำนวน 2 ราย ตาม มาตรา 28 ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในวันหรือเวลาที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551ข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:42 น. อ่านแล้ว 309 ครั้ง