การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการสื่อสารเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้านสุขภาพชุมชน เพื่อพัฒนาด้านการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ถูกวิธี ตามหลักสากล ซึ่งเน้นการทำงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point เป็นการอบรมแบบออนไลน์

7 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ร่วมกับ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการสื่อสารเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้านสุขภาพชุมชน โดยมี นางเมตตา ลิมปวราลัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อพัฒนาด้านการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ถูกวิธี ตามหลักสากล ซึ่งเน้นการทำงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point เป็นการอบรมแบบออนไลน์ (Video Conference Zoom meeting) โดยมีวิทยากร 2 ท่าน คือ ดร.ชนญญา ชัยวงศ์โรจน์ และ อาจารย์สุภฆเณศร์ ชุณหศิริรักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยตัวแทนกลุ่มงานทั้ง 13 กลุ่มงาน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และตัวแทนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทั้ง 9 อำเภอ จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมพระมงคลพัฒนพิธาน ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัยข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 15:34 น. อ่านแล้ว 334 ครั้ง