สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน แว่นป้องกันพระราชทาน จำนวน 50 ชิ้น แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

28 เมษายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน แว่นป้องกันพระราชทาน จำนวน 50 ชิ้น แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เพื่อใช้สำหรับป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 18:37 น. อ่านแล้ว 245 ครั้ง