จัดการประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก นำเสนอผลงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting)

24 พฤษภาคม 2564 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดการประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ทั้งนี้เพื่อเชิดชูเกียรติหน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐที่มีความโดดเด่นในการให้บริการการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ซึ่งโรงพยาบาลสุโขทัย เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากเขตสุขภาพที่ 2 เข้าร่วมการประกวดระดับประเทศ ประเภท โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย์ โดยมีนายแพทย์มาโนช อู่วุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย เป็นผู้นำเสนอผลงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) ณ โรงพยาบาลสุโขทัยข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 16:21 น. อ่านแล้ว 232 ครั้ง