นิเทศติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิตของจังหวัดสุโขทัย จากทีมนิเทศ

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นางพิมลรัตน์ ชื่นบาน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิตและยาเสพติด พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ร่วมนิเทศติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิตของจังหวัดสุโขทัย จากทีมนิเทศ ประกอบด้วย นายแพทย์อภิชาติ ดำรงไชย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต นายภานุ คูวุฒยากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก นายชูพงศ์ สังข์ผลิพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 และคณะ ลงเก็บข้อมูลตรวจราชการระดับพื้นที่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย โดยมี นายแพทย์อนุพงศ์ คำมา จิตแพทย์โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย นางปรียา ภาชนะพรรณ สาธารณสุขอำเภอ ศรีสำโรงและผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ เข้าร่วมรับนิเทศงาน จำนวน 40 คน ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัยข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13:17 น. อ่านแล้ว 387 ครั้ง