ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเสริมพลังและติดตามการดำเนินงานการจัดบริการสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ได้มอบหมายให้ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิตและยาเสพติด ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเสริมพลังและติดตามการดำเนินงานการจัดบริการสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน ในโรงพยาบาลศรีนคร และโรงพยาบาลกงไกรลาศ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ผ่านมาตรฐาน YFHS ครบ 3 ปี (Re-accredit) เพื่อให้มีการดำเนินงานที่ต่อเนื่องและมีคุณภาพ ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณ นพ.พงศธร เหลือหลาย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร ทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีนคร และทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกงไกรลาศทุกท่าน ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และให้การต้อนรับเป็นอย่างดีข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:02 น. อ่านแล้ว 307 ครั้ง