มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณรางวัล บวร.ร.-อย. ดีเด่น จากการนำเสนอผลงาน ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพปี พ.ศ.2564

30 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณรางวัล บวร.ร.-อย. ดีเด่น จากการนำเสนอผลงาน ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพปี พ.ศ.2564 ในรูปแบบ การประชุมเสมือนจริง (Virtual.Conference) ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2564 จากกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้กับ ชุมชนตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย นำโดย นางเมตตา ลิมปวราลัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านส่งเสริมพัฒนา) นายเอกศิลา ปานศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลทุ่งหลวง และเครือข่าย บวร.ร.-อย. ตำบลทุ่งหลวง ซึ่งผลงานดังกล่าวมีการดำเนินงานและกิจกรรมที่โดดเด่น สามารถเป็นต้นแบบให้แก่การดำเนินงานเครือข่ายชุมชนร่วมใจป้องกันภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่จังหวัดอื่นๆ ได้ต่อไปข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 16:31 น. อ่านแล้ว 294 ครั้ง