เข้าร่วมรับการประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด ณ โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม และโรงพยาบาลกงไกรลาศ ประจำปี 2565

11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมรับการประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด ณ โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม และโรงพยาบาลกงไกรลาศ ประจำปี 2565 ผ่านระบบ Video Conference รับการประเมินจากคณะอาจารย์โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ โดยมี นายอำเภอกงไกรลาศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ สาธารณสุขอำเภอทุ่งเสลี่ยม สาธารณสุขอำเภอกงไกรลาศ และทีมภาคีเครือข่ายทั้ง 2 อำเภอ ได้ร่วมต้อนรับทีมนิเทศและนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการบำบัด รักษา ฟื้นฟู ผู้ป่วยยาเสพติดในสถานพยาบาลของรัฐ ดำเนินงานภายใต้ “ มาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด ” มีผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งสิ้น 45 ท่านข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:00 น. อ่านแล้ว 135 ครั้ง