มอบสเปรย์หญ้าดอกขาวและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อช่วยเลิกบุหรี่ ในคลินิกเลิกบุหรี่ โรงพยาบาลทุกแห่ง ในจังหวัดสุโขทัย

8 มีนาคม 2565 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ประธานกรรมการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จังหวัดสุโขทัย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี มอบสเปรย์หญ้าดอกขาวและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อช่วยเลิกบุหรี่ ในคลินิกเลิกบุหรี่ โรงพยาบาลทุกแห่ง ในจังหวัดสุโขทัย โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เป็นจำนวน 1,200 ขวด โดยมีประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดสุโขทัย และนางเพชรรัตน์ กิจสนาโยธิน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านวิชาการ) พร้อมหัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี โดยมีเจ้าหน้าที่คลินิกเลิกบุหรี่ ในโรงพยาบาลทุกแห่ง เข้ารับมอบมอบสเปรย์หญ้าดอกขาว และผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ ในคลินิกเลิกบุหรี่ ให้สามารถ ลด ละ เลิกบุหรี่ได้สำเร็จ เป็นแบบอย่างที่ดีในการดูแลสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยง ลดโอกาสเสี่ยงภัยคุกคามทางด้านสุขภาพข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 18:55 น. อ่านแล้ว 158 ครั้ง