ประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565 “วิชาการก้าวไกล Sukhothai New Normal”

8 เมษายน 2565) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย โดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ได้จัดโครงการประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565 “วิชาการก้าวไกล Sukhothai New Normal” โดยมี ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุข และมีการนำเสนอคัดเลือกผลงานวิชาการ 4 ประเภท คือ วิจัย (Research) การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R) การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement : CQI) และนวัตกรรม (Innovation) จำนวน 109 ผลงาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 215 คน ทั้งนี้ ขอขอบคุณ คณะกรรมการ ผู้วิพากษ์ รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณาจารย์ทุกท่าน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เครือข่ายสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลกข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 09:31 น. อ่านแล้ว 229 ครั้ง