มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแสดงความยินดีในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็น อสม. ดีเด่นระดับจังหวัด ระดับเขตสุขภาพที่ 2 และระดับภาค ภาคเหนือ ปีพุทธศักราช 2565

3 พฤษภาคม 2565 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ให้เกียรติมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแสดงความยินดีในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็น อสม. ดีเด่นระดับจังหวัด ระดับเขตสุขภาพที่ 2 และระดับภาค ภาคเหนือ ปีพุทธศักราช 2565 และสมาคม อสม. จังหวัดสุโขทัย ร่วมมอบเงินรางวัลแก่ อสม.ดีเด่น เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ได้ทำความดีความชอบ มีผลงานอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศและประชาชนจนเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ณ ห้องพระมงคลพัฒนพิธาน ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:35 น. อ่านแล้ว 136 ครั้ง