มอบใบประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (Long Term Care) ดีเด่น จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ) ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย มอบใบประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (Long Term Care) ดีเด่น จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565 จำนวน 5 ประเภท ดังนี้

ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) ดีเด่น ได้แก่ นางสาววิภาพร ซุ่นบุญ อ.คีรีมาศ, นางสาวนิภาภรณ์ ประสมวงค์ อ.ศรีสัชนาลัย และนางสาวกัญญาพัชร วงค์คำ อ.บ้านด่านลานหอย

ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ดีเด่น ได้แก่ นางทัศนีย์ พรมเพ็ชร อ.บ้านด่านลานหอย, นางโกลัญญา พากเพียร อ.สวรรคโลก และนางอัมพร พรชยกร เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย

ตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ ดีเด่น ได้แก่ ตำบลไกรนอก อ.กงไกรลาศ, ตำบลบ้านสวน อ.เมืองสุโขทัย และตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม

นวัตกรรมด้านการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ดีเด่น ได้แก่ นางลัดดาวัลย์ กลิ่นลำดวน อ.เมืองสุโขทัย,นางสาวชัญญา ดิษเจริญ อ.กงไกรลาศ และนางสาวทิพย์ บุญจูบุตร อ.ทุ่งเสลี่ยม

ชมรมผู้สูงอายุ ดีเด่น ได้แก่ ชมรมผู้สูงอายุตำบลไกรนอก อ.กงไกรลาศ, ชมรมผู้สูงอายุตำบลดงคู่ อ.ศรีสัชนาลัย และชมรมผู้สูงอายุเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยมข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 20:00 น. อ่านแล้ว 142 ครั้ง