ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนในชุมชนในพื้นที่นำร่องทั้ง 9 อำเภอ

9 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนในชุมชนในพื้นที่นำร่องทั้ง 9 อำเภอ ภายใต้โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมพระมงคลพัฒนพิธาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนในชุมชน เฝ้าระวังและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือขายที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับเกียรติจากคุณประสิทธิ์ นาวา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์การดำเนินงานชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีนในพื้นที่ ซึ่งผ่านการรับรองระดับเหรียญทอง จากศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายในการประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทั้งระดับโรงพยาบาล, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากทุกอำเภอๆละ 1 ตำบล จำนวนทั้งสิ้น 40 คนข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:09 น. อ่านแล้ว 154 ครั้ง