เปิดคลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะท้อ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย

28 มิถุนายน 2565 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดคลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะท้อ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ มีความจำเป็นอย่างยิ่งเพราะอยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด การเพิ่มบริการด้านการรักษาพยาบาลไปยังบริการปฐมภูมิ โดยโรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวมกันเป็นเครือข่ายบริการระดับปฐมภูมิ PCU (Primary Care Unit) โดยดูแลสุขภาพประชาชน ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชนอย่างใกล้ชิด โดยดูแลตั้งแต่ก่อนป่วย ไปจนถึงการดูแลเบื้องต้น เมื่อเจ็บป่วยและหลังเจ็บป่วย ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญาณ เพื่อให้เกิดชุมชนเข้มแข็งต่อไปข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09:44 น. อ่านแล้ว 137 ครั้ง