ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยผู้บริหารระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุโขทัย

9 พฤษภาคม 2566 ดร.นายแพทย์ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยผู้บริหารระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุโขทัย เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินผลการดำเนินงาน จังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รอบลงพื้นที่ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2566 ซึ่งในปี 2566 ชมรม TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดสุโขทัย ผ่านการคัดเลือกเพื่อส่งผลงาน เข้าร่วมประกวดฯ จำนวน 1 จังหวัด 1 อำเภอ 8 ชมรม คือ จังหวัด TO BE NUMBER ONE, อำเภอTO BE NUMBER ONE อำเภอศรีสัชนาลัย, และชมรม TO BE NUMBER ONE 8 ชมรม ได้แก่ โรงเรียนเมืองเชลียง, โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์, วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย, วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย, ชุมชนบ้านดอยไก่เขี่ย, ชุมชนตำบลวังตะคร้อ, อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 14:47 น. อ่านแล้ว 152 ครั้ง