news

29 มี.ค. 2566 อ่าน 12 ครั้ง

เข้าร่วมประชุม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 2

28 มีนาคม 2566 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และ นพ.มาโนช อู่วุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย พร้อมด้วยผู้บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม และมอบต้นพระศรีมหาโพธิ์ ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง


news

27 มี.ค. 2566 อ่าน 17 ครั้ง

เปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

24 มีนาคม 2566 นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา ตำบลบ้านด่าน....

news

27 มี.ค. 2566 อ่าน 16 ครั้ง

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสุโขทัย เปิดให้บริการคลินิกมลพิษเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านด่านลานหอย

24 มีนาคม 2566 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสุโขทัย เปิดให้บริการคลินิกมลพิษเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส....


news

23 มี.ค. 2566 อ่าน 19 ครั้ง

รับรางวัลพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ระดับเขตสุขภาพที่ 2

วันที่ 22 มีนาคม 2566 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และ นพ.เธียรชัย กิจสนาโยธิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย รับรางวัลพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และก....

news

23 มี.ค. 2566 อ่าน 20 ครั้ง

วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2566 จังหวัดสุโขทัย

22 มีนาคม 2566 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิด วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2566 จังหวัดสุโขทัย โดยมี นายวิทยา สันติกุล นายอำเภอศรีสำโรง กล่าวต้อนรับ นางผ่องนภา เนียมน่วม ....


# หัวข้อเรื่อง ประกาศวันที่
1 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 29 มีนาคม 2566
2 ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 29 มีนาคม 2566
3 ขอเชิญประชุมวิชาการระหว่างประเทศ สมาคมความรอบรู้ด้านสุขภาพแห่งเอเชีย ครั้งที่ 9 29 มีนาคม 2566
4 ขอความอนุเคราะห์ปประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 29 มีนาคม 2566
5 ขอเชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานของท่านสมัครเข้าร่วมประชุมอบรม 29 มีนาคม 2566
6 ขออนุมัติให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาและพยาบาลที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยทางตา 27 มีนาคม 2566
7 ประชาสัมพันธ์ ขอเสนอรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2566 23 มีนาคม 2566
8 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมTK FORUM 2023 หัวข้อ Library Possible The Creative Solutions for Better Library Service และขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมประชุมฯ 17 มีนาคม 2566
9 ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลางรุ่นที่ 25 15 มีนาคม 2566
10 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้กิจการประกอบการที่เกี่ยวกับสุขภาพ 5 ประเภท 15 มีนาคม 2566
# หัวข้อเรื่อง ประกาศวันที่
1 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลคีรีมาศ ตำบลโตนด อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ๒ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 มีนาคม 2566
2 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังพิณพาทย์ ตำบลวังพิณพาทย์ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ 20 มีนาคม 2566
3 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ๖ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๐๘๕ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสวรรคโลก ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ๑ หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 มีนาคม 2566
4 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังพิณพาทย์ ตำบลวังพิณพาทย์ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 มีนาคม 2566
5 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังพิณพาทย์ ตำบลวังพิณพาทย์ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 กุมภาพันธ์ 2566
6 ประกาศราคากลางการจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการฯ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังพิณพาทย์ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 กุมภาพันธ์ 2566
7 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลคีรีมาศ ตำบลโตนด อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ๒ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 กุมภาพันธ์ 2566
8 ประกาศราคากลางการจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการฯ โรงพยาบาลคีรีมาศ จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 กุมภาพันธ์ 2566
9 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ๖ ชั้น เป็นอาคาร คสล.๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๐๘๕ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสวรรค์โลก ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 กุมภาพันธ์ 2566
10 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบคลองวนเวียน ขนาดรองรับ ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จำนวน ๑ ระบบ 2 กุมภาพันธ์ 2566
# หัวข้อเรื่อง ประกาศวันที่
1 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป.......รพ.ศรีสัชนาลัย 29 มีนาคม 2566
2 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ...สสจ.สุโขทัย 28 มีนาคม 2566
3 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป...สสจ.สุโขทัย 23 มีนาคม 2566
4 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป.......รพ.สวรรคโลก 20 มีนาคม 2566
5 ประกาศฯ เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกประมาณ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ....สสจ.สุโขทัย 21 มีนาคม 2566
6 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป...สสจ.สุโขทัย 17 มีนาคม 2566
7 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ครั้งที่ 2 ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข...สสจ.สุโขทัย 17 มีนาคม 2566
8 ประกาศจังหวัดสุโขทัย ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2566 เรื่อง ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2566 7 มีนาคม 2566
9 ประกาศฯ เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ....สสจ.สุโขทัย 9 มีนาคม 2566
10 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข...สสจ.สุโขทัย 7 มีนาคม 2566
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
นพ.สสจ.สุโขทัย
นพ.สสจ.สุโขทัย

ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

คู่มือการปฏิบัติงานการพิจารณาอนุญาตกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
 • แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (กรณีตรวจสถานที่) การขออนุญาตขาย/ขายส่ง/ย้ายสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน การขออนุญาตและย้ายสถานที่ผลิต/ขาย/นำสั่งยำแผนโบราณ
 • การแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีต้องตรวจสถานที่)
 • คู่มือการยื่นคำขอจดแจ้งเครื่องสำอางผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการขอใบแทน และการเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต
 • ขั้นตอนการขอต่ออายุ เปลี่ยนแปลง รับใบแทน ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ และให้ดำเนินการสถานพยาบาลประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
 • ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
 • คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่อง การรับเรื่องร้องเรียน
 • Knowledge
  การพิมพ์หนังสือราชการ
  วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ สธ.
  MailGoThai
  ตราอัตลักษณ์กระทรวงฯ
  InfoGraphics คลังความรู้
  แบบประเมินความพึงพอใจ
  รายงานผลการพัฒนาระบบราชการที่สำคัญของส่วนราชการ พ.ศ.2564 รายงานผลการพัฒนาระบบราชการที่สำคัญของส่วนราชการ พ.ศ.2564
  ตัวชี้วัดปี 2566
  ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2

  KPI66V2