news

29 พ.ย. 2565 อ่าน 3 ครั้ง

ร่วมส่งมอบรถเข็นผู้ป่วย จำนวน 10 คัน พร้อมด้วยแพมเพิส และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. : พระครูปลัดวิมลสิทธิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพลายชุมพลตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย ดร.นพ. ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และ ดร.ภญ. ธีรยา วรปาณิ ประธานแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดสุโขทัย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมส่งมอบรถเข็นผู้ป่วย จำนวน 10 คัน พร้อมด้วยแพมเพิส และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในเขตอำเภอเมืองสุโขทัย อำเภอกงไกรลาศ และอำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณ คณะศรัทธาวัดพลายชุมพล สมาชิกแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดสุโขทัย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ผู้บริจาคทุกท่านมา ณ โอกาสนี้


news

25 พ.ย. 2565 อ่าน 12 ครั้ง

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะให้บริการเลิกบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำหรับเจ้าหน้าที่ให้บริการเลิกบุหรี่ ในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดสุโขทัย

25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะให้บริการเลิกบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำหรับเจ้าหน้าที่ให้บริการเลิกบุหรี่ ในโรงพยาบ....

news

25 พ.ย. 2565 อ่าน 7 ครั้ง

“มหกรรม พลังคน พชอ.ครั้งที่ 2 คุณภาพชีวิตวิถีใหม่”

24 พฤศจิกายน 2565 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นายกองโทพยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอเมืองสุโขทัย และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอทุกแห่ง ร่วมงาน “มหกรรม พลังคน พชอ.ครั้งที่ 2 คุณภา....


news

25 พ.ย. 2565 อ่าน 11 ครั้ง

ร่วมงานสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 24และรับรางวัลเครือข่ายเฝ้าระวังสอบสวนโรค ประจำปี 2565

24 พฤศจิกายน 2565 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายวิชาญ มีเครือรอด รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านบริหาร) ร่วมงานสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 24 และรับรางวัลเครือข่ายเฝ้า....

news

11 พ.ย. 2565 อ่าน 30 ครั้ง

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

9 พฤศจิกายน 2565 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นายวิชาญ มีเครือรอด รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านบริหาร) และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ....


# หัวข้อเรื่อง ประกาศวันที่
1 ประชาสัมพันธ์ โครงการประชุมวิชาการวันหมออนามัยแห่งชาติ ประจำปี 2565 29 พฤศจิกายน 2565
2 ประชาสัมพันธ์ การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานด้านรังสีการแพทย์ ครั้งที่ 10 29 พฤศจิกายน 2565
3 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย 29 พฤศจิกายน 2565
4 ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ 25 พฤศจิกายน 2565
5 ประชาสัมพันธ์ โครงการพี่เลี้ยงนักวิจัยแก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 25 พฤศจิกายน 2565
6 ประชาสัมพันธ์ อบรมเชิงปฏิับัติการหลักสูตรภาวะผู้นำระดับบริหารศักยภาพสูง 25 พฤศจิกายน 2565
7 ประชาสัมพันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารรุ่นที่ 2 25 พฤศจิกายน 2565
8 ประชาสัมพันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลยุทธ์พิชืตใจลูกค้าให้รักภักดีในแบรนด์ 25 พฤศจิกายน 2565
9 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2566 24 พฤศจิกายน 2565
10 ขอความอนุเคราะห์ส่งผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชม. 18 พฤศจิกายน 2565
# หัวข้อเรื่อง ประกาศวันที่
1 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวรรคโลก ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 พฤศจิกายน 2565
2 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘. ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังพิณพาทย์ ตำบลวังพิณพาทย์ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 พฤศจิกายน 2565
3 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 พฤศจิกายน 2565
4 ประกาศราคากลางการจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการฯ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวรรคโลก จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พฤศจิกายน 2565
5 ประกาศราคากลางการจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการฯ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังพิณพาทย์ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พฤศจิกายน 2565
6 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤศจิกายน 2565
7 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องพิมพ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤศจิกายน 2565
8 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤศจิกายน 2565
9 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤศจิกายน 2565
10 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๔,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤศจิกายน 2565
# หัวข้อเรื่อง ประกาศวันที่
1 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป.......สสอ.ศรีสำโรง 29 พฤศจิกายน 2565
2 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป...รพ.สวรรคโลก 29 พฤศจิกายน 2565
3 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป.......สสอ.สวรรคโลก 28 พฤศจิกายน 2565
4 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป.......สสอ.คีรีมาศ 28 พฤศจิกายน 2565
5 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป...รพ.ศรีนคร 28 พฤศจิกายน 2565
6 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป...รพ.คีรีมาศ 25 พฤศจิกายน 2565
7 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป...สสจ.สุโขทัย 23 พฤศจิกายน 2565
8 ประกาศฯรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลและมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ 22 พฤศจิกายน 2565
9 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 18 พฤศจิกายน 2565
10 ประกาศจังหวัดสุโขทัย ลงวันที่ 7 พ.ย. 2565 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของ สสจ.สุโขทัย 7 พฤศจิกายน 2565
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
นพ.สสจ.สุโขทัย
นพ.สสจ.สุโขทัย

ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

คู่มือการปฏิบัติงานการพิจารณาอนุญาตกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
 • แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (กรณีตรวจสถานที่) การขออนุญาตขาย/ขายส่ง/ย้ายสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน การขออนุญาตและย้ายสถานที่ผลิต/ขาย/นำสั่งยำแผนโบราณ
 • การแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีต้องตรวจสถานที่)
 • คู่มือการยื่นคำขอจดแจ้งเครื่องสำอางผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการขอใบแทน และการเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต
 • ขั้นตอนการขอต่ออายุ เปลี่ยนแปลง รับใบแทน ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ และให้ดำเนินการสถานพยาบาลประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
 • ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
 • คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่อง การรับเรื่องร้องเรียน
 • Knowledge
  การพิมพ์หนังสือราชการ
  วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ สธ.
  MailGoThai
  ตราอัตลักษณ์กระทรวงฯ
  InfoGraphics คลังความรู้
  แบบประเมินความพึงพอใจ
  รายงานผลการพัฒนาระบบราชการที่สำคัญของส่วนราชการ พ.ศ.2564 รายงานผลการพัฒนาระบบราชการที่สำคัญของส่วนราชการ พ.ศ.2564
  ตัวชี้วัด 2565
  (แก้ไขครั้งที่ 1)

  KPI65