news

4 ต.ค. 2566 อ่าน 5 ครั้ง

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรสาธารณสุขบรรจุใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

4 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการเปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรสาธารณสุขบรรจุใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นพ.มงคล ลือชูวงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านเวชกรรมป้องกัน) นางเมตตา ลิมปวราลัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านส่งเสริมพัฒนา) นายวิชาญ มีเครือรอด (ด้านบริหาร) นายวัฏฏธรรม นนทธิ หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย นางวราภรณ์ จิโน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพภาพและรูปแบบบริการ นายณัฐพงษ์ เฮียงกุล

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ นางกนกวรรณ กลับสุข หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จำนวน 19 ราย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 2 ราย โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ ในหัวข้อนโยบายด้านสาธารณสุข ระบบสุขภาพปฐมภูมิคุณภาพ ลดการแออัด ลดการรอคอย โรคไข้เลือดออก ข้อระเบียบ กฏหมายที่ควรรู้ สิทธิ สวัสดิการ ระเบียบงานทรัพยากรบุคคล ณ ห้องพระมงคลพัฒนพิธาน ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย


news

2 ต.ค. 2566 อ่าน 7 ครั้ง

ร่วมรับมอบปัจจัย เพื่อใช้ในกิจการของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย จากพระเดชพระคุณ พระมงคลพัฒนพิธาน (ครูบาญาณทิพย์)

30 กันยายน 2566 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายวิชาญ มีเครือรอด รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านบริหาร) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมรับมอบปัจจัย เพื่อใช้ในกิจการของ สำ....

news

27 ก.ย. 2566 อ่าน 15 ครั้ง

เปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

26 กันยายน 2566 นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก อำเ....


news

27 ก.ย. 2566 อ่าน 25 ครั้ง

มอบโล่รางวัลผลงานดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) ดีเด่น และด้านหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ ดีเด่น

26 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 2 ให้เกียรติมอบโล่รางวัลผลงานดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) ดีเด่น และด้านหน่วยบริการสุ....

news

27 ก.ย. 2566 อ่าน 23 ครั้ง

เปิดอาคารหน่วยไตเทียมและห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช ณ โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย

25 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน เปิดอาคารหน่วยไตเทียมและห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช ณ โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย เพื่อพัฒนา....


# หัวข้อเรื่อง ประกาศวันที่
1 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลและบุคลากรด้านจักษุไทยครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 3 ตุลาคม 2566
2 ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรต่างๆ 3 ตุลาคม 2566
3 ประชาสัมพันธ์สำรวจความต้องการหลักสูตรด้านการแพทย์แผนไทย ม.ธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง 3 ตุลาคม 2566
4 ประกาศจังหวัดสุโขทัย ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2566 เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 28 กันยายน 2566
5 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญสมัครเรียนหลักสูตร Wellness&Healthcare Business Opportunity Program for Executive รุ่นที่ 4 28 กันยายน 2566
6 ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการประเมินประสบการณ์หรือผลงานในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค.ตร. 28 กันยายน 2566
7 ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตร การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 26 กันยายน 2566
8 ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตร Service Design for Health Inovation Implement to the real world 26 กันยายน 2566
9 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรม เรื่อง Standard Course in Clinical Trail and GCP Training 2023 22 กันยายน 2566
10 ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 22 กันยายน 2566
# หัวข้อเรื่อง ประกาศวันที่
1 ร่างประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารสุขวโรทัยเดิมเป็น ICU Cohort จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 กันยายน 2566
2 ร่างประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอผู้ป่วยจักษุ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 กันยายน 2566
3 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศาลาสำราญรมย์เป็นพื้นที่พักคอยของผู้ป่วยและญาติ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 สิงหาคม 2566
4 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 31 สิงหาคม 2566
5 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี ๒๕๖๕ 9 สิงหาคม 2566
6 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า (หน่วยงานด้านสาธารณสุข) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขนาด ๑๐๐ กิโลวัตน์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 สิงหาคม 2566
7 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า (หน่วยงานด้านสาธารณสุข) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขนาด ๑๐๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 กรกฎาคม 2566
8 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของโรงพยาบาลสุโขทัย 6 กรกฎาคม 2566
9 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 30 มิถุนายน 2566
10 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า (หน่วยงานด้านสาธารณสุข) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขนาด ๑๐๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มิถุนายน 2566
# หัวข้อเรื่อง ประกาศวันที่
1 ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ...สสอ.สวรรคโลก 3 ตุลาคม 2566
2 ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข ...สสอ.ศรีสัชนาลัย 29 กันยายน 2566
3 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร และตำแหน่งนวก.สาธารณสุข....สสจ.สุโขทัย 27 กันยายน 2566
4 ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ...สสอ.บ้านด่านลานหอย 27 กันยายน 2566
5 ประกาศฯ รายชื่อผู็มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ....สสอ.สวรรคโลก 26 กันยายน 2566
6 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล และตำแหน่ง พนักงานเวชสถิติ...รพ.สวรรคโลก 25 กันยายน 2566
7 ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรการจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล ...รพ.คีรีมาศ 25 กันยายน 2566
8 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข...สสอ.บ้านด่านลานหอย 22 กันยายน 2566
9 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข...สสอ.ศรีสัชนาลัย 22 กันยายน 2566
10 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ ลงวันที่ 18 กันยายน 2566 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 18 กันยายน 2566
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
นพ.สสจ.สุโขทัย
นพ.สสจ.สุโขทัย

ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

คู่มือการปฏิบัติงานการพิจารณาอนุญาตกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
 • แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (กรณีตรวจสถานที่) การขออนุญาตขาย/ขายส่ง/ย้ายสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน การขออนุญาตและย้ายสถานที่ผลิต/ขาย/นำสั่งยำแผนโบราณ
 • การแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีต้องตรวจสถานที่)
 • คู่มือการยื่นคำขอจดแจ้งเครื่องสำอางผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการขอใบแทน และการเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต
 • ขั้นตอนการขอต่ออายุ เปลี่ยนแปลง รับใบแทน ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ และให้ดำเนินการสถานพยาบาลประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
 • ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
 • คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่อง การรับเรื่องร้องเรียน
 • Knowledge
  การพิมพ์หนังสือราชการ
  วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ สธ.
  MailGoThai
  ตราอัตลักษณ์กระทรวงฯ
  InfoGraphics คลังความรู้
  แบบประเมินความพึงพอใจ
  รายงานผลการพัฒนาระบบราชการที่สำคัญของส่วนราชการ พ.ศ.2564 รายงานผลการพัฒนาระบบราชการที่สำคัญของส่วนราชการ พ.ศ.2564
  ตัวชี้วัดปี 2566
  ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2

  KPI66V2