news

8 ส.ค. 2565 อ่าน 15 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผล การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ จังหวัดสุโขทัย

8 สิงหาคม 2565) เวลา 09.30 น. ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย มอบหมาย ให้นางเพชรรัตน์ กิจสนาโยธิน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านวิชาการ) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผล การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ จังหวัดสุโขทัย โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดสุโขทัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย


news

8 ส.ค. 2565 อ่าน 18 ครั้ง

ลงพื้นที่เยี่ยม น.ส.จันทิมา บุญเรือง หรือน้องพลอย อายุ 17 ปี พร้อมบิดา มารดา ณ บ้านเลขที่ 35/16 หมู่ 5 ต.ยางซ้าย อ.เมือง จ.สุโขทัย เพื่อให้การดูแลรักษา และ คำปรึกษาด้านสุขภาพ

8 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และ ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิตและยาเสพติด โรงพยาบาลสุโขทั....

news

5 ส.ค. 2565 อ่าน 17 ครั้ง

เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นางเพชรรัตน์ กิจสนาโยธิน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านวิชาการ) เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ....


news

4 ส.ค. 2565 อ่าน 13 ครั้ง

ร่วมตรวจราชการระบบสุขภาพปฐมภูมิ ครั้งที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดตาก

3 สิงหาคม 2565 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ และทีมตรวจราชการระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 2 นำโดย นายนฤดล อ่วมสุข ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุ....

news

1 ส.ค. 2565 อ่าน 40 ครั้ง

นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เข้ารับพระราชทาน รางวัลบุคคลผู้ปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ประจําปี 2565

31 กรกฎาคม 2565 นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เข้ารับพระราชทาน รางวัลบุคคลผู้ปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ประจําปี 2565 ประเภท ผู้ว่าราชการจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2565 จาก ทูลกระหม่อมหญิงอ....


# หัวข้อเรื่อง ประกาศวันที่
1 ประกาศเกษียณเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2565 ของข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 5 สิงหาคม 2565
2 ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์บริจาคโลหิตเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2565 2 สิงหาคม 2565
3 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการนานาชาติ 2 สิงหาคม 2565
4 ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง การเขียนหนังสือรับรองการตาย 2 สิงหาคม 2565
5 ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐสมรรถนะสูง (Co -Sharing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการรับทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อภาครัฐสมรรถนะสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1 สิงหาคม 2565
6 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการประจำปีด้านจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล ครั้งที่ 8 เนื่องในโอกาสครบรอบ 37 ปี สภาการพยาบาล 1 สิงหาคม 2565
7 ประชาสัมพันธ์ ทุนสำหรับการเตรียมและพัฒนากำลังคนภาครัฐในระดับหน่วยงาน (Department-based) ทุนตามความต้องการของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ (ส่วนกลางและภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 1 สิงหาคม 2565
8 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญบุคลากรด้านสาธารณสุขเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2565 รุ่นที่ 2 1 สิงหาคม 2565
9 ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลยุทธการตลาดดิจิทัลและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีแบบแผน รุ่นที่ 2 25 กรกฎาคม 2565
10 ประชาสัมพันธ์ การอบรมการพยาบาลผู้ป่วยเด็กระบบหายใจ 25 กรกฎาคม 2565
# หัวข้อเรื่อง ประกาศวันที่
1 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี 2564 และระหว่างปี 2565 27 กรกฎาคม 2565
2 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 มีนาคม 2565
3 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 8 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 มีนาคม 2565
4 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 มีนาคม 2565
5 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก จำนวน ๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 มีนาคม 2565
6 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน ๑๗ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 มีนาคม 2565
7 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 มีนาคม 2565
8 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA.ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มีนาคม 2565
9 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๖ พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๔ เตียง จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มีนาคม 2565
10 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน ๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มีนาคม 2565
# หัวข้อเรื่อง ประกาศวันที่
1 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ........สสอ.ศรีสัชนาลัย 11 สิงหาคม 2565
2 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป...รพ.ศรีสัชนาลัย 9 สิงหาคม 2565
3 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลและแต่งตั้งเข้ารับราชการ....สสจ.สุโขทัย 9 สิงหาคม 2565
4 ประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ....โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม 3 สิงหาคม 2565
5 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้ายข้าราชการมาดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(จพ.สาธารณสุข/นวก.สาธารณสุข/พยาบาลวิชาชีพ) และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก 3 สิงหาคม 2565
6 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอน ข้าราชการมาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ, เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 2 สิงหาคม 2565
7 ประกาศฯ รายชื่อผู็มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ ....สสอ.ศรีสัชนาลัย 2 สิงหาคม 2565
8 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรรถนะ ในตำแหน่งนักกายภาพบำบัด และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ...โรงพยาบาลคีรีมาศ 1 สิงหาคม 2565
9 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งในระดับทรงคุณวุฒิ สป.สธ. 25 กรกฎาคม 2565
10 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งในระดับเชี่ยวชาญ ของสป.สธ. 25 กรกฎาคม 2565
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
# หัวข้อเรื่อง
1 MOIT 2 ข้อ 10 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ไตรมาส 3
2 MOIT 2 ข้อ 9 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ไตรมาส 3
3 MOIT 2 MOIT 2 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง ไตรมาส 3
4 MOIT 4 ายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ไตรมาส 3
5 MOIT 4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 3
นพ.สสจ.สุโขทัย
นพ.สสจ.สุโขทัย

ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

คู่มือการปฏิบัติงานการพิจารณาอนุญาตกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
 • แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (กรณีตรวจสถานที่) การขออนุญาตขาย/ขายส่ง/ย้ายสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน การขออนุญาตและย้ายสถานที่ผลิต/ขาย/นำสั่งยำแผนโบราณ
 • การแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีต้องตรวจสถานที่)
 • คู่มือการยื่นคำขอจดแจ้งเครื่องสำอางผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการขอใบแทน และการเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต
 • ขั้นตอนการขอต่ออายุ เปลี่ยนแปลง รับใบแทน ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ และให้ดำเนินการสถานพยาบาลประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
 • ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
 • คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่อง การรับเรื่องร้องเรียน
 • Knowledge
  การพิมพ์หนังสือราชการ
  วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ สธ.
  MailGoThai
  ตราอัตลักษณ์กระทรวงฯ
  InfoGraphics คลังความรู้
  แบบประเมินความพึงพอใจ
  รายงานผลการพัฒนาระบบราชการที่สำคัญของส่วนราชการ พ.ศ.2564 รายงานผลการพัฒนาระบบราชการที่สำคัญของส่วนราชการ พ.ศ.2564
  ตัวชี้วัด 2565
  (แก้ไขครั้งที่ 1)

  KPI65